Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det ”typiska” miljömålet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det ”typiska” miljömålet"— Presentationens avskrift:

1 Det ”typiska” miljömålet
Framtida ge-nerationer Miljöorg. Allmänhet Tillsynsmyn-digheten Berörda

2 Vad är miljörätt? ”Alla de rättsregler som påverkar människans förhållande till den yttre miljön”…

3 Miljörättshistoria ”Tre generationer” Från politi- och grannelagsrätt
över modern skyddslagstiftning till integrerad miljörätt

4 Miljörättsliga principer
Försiktighetsprincipen (”føre var-prinsippet”) Principen om bästa tillgängliga teknik (BAT) Lokaliseringsprincipen Substitutionsprincipen Principen om att miljöproblemen bör angripas vid källan Principen om att förorenaren ska betala (”Polluter Pays Principle”, PPP)

5 Plan- och bygglagen (PBL)

6 Lokaliseringsbedömning
”Riksintresse”, ”påtaglig skada”, ”endast obetydlig miljöpåverkan” Hotell på Uppsala högar? Löwenströmska sjukhuset Vattensalamandern (RÅ 2005 ref. 44) Prövningar av vindkraftverk

7 Miljöbalken (MB) 1 kap. Tillämpningsområde Avvägningar/stopp/MKN
Alla verksamheter och åtgärder Skydda människan o miljön, hushållning Inte bagateller Avvägningar/stopp/MKN MB och annan lagstiftning Nora-domen (RÅ 2003 ref. 63) Ringsjö Energi (MD i Växjö )

8 Miljöbalken (MB) Avd 1: Mål och riktlinjer; 1-6 kap.
Avd 2: Skydd av naturen; 7-8 kap. Avd 3: Särskilda verksamheter; 9-15 kap. Avd 4: Prövningen; kap. Avd 5: Tillsyn mm; kap. Avd 6: MSA, straff, ersättning; kap.

9 Naturvård och artskydd

10 Miljöfarlig verksamhet: stort och ”smått”

11 Naturresurser

12 Kemikalier och avfall

13 Infrastruktur

14 Olika ärenden o mål FÖRVALTNINGSRÄTT Tillsyn; förelägganden, vite m.m.
Tillstånd CIVILRÄTT Skadestånd, enskild talan (32 kap. MB), regress (10 kap.) och kanske något mer..?? STRAFFRÄTT Straff o förverkande (29 kap. MB)

15 Tillstånd TRE FUNKTIONER; auktorisation, förankring, trygghet
Ansökan/MKB upprättas – samråd Granskning o kommunikation Beslutet/domen Kungörs/delges

16 Tillsynsmyndighetens instrument
Anmälan Råd; inte hot Förelägganden; som behövs, skyddsåtgärder, administrativa (info, ansöka om tillstånd) Vite; rättslig och faktisk rådighet Verkställighet och rättelse, kostnadstäckning Tillträde

17 Prövningsordningen Länsstyrelsen/MPD (21 st) B Kommuner (290 st) C

18 Prövningsordningen Högsta domstolen pt Miljööverdomstolen
Miljödomstolen (5 st) A

19 Prövningsordningen MÖD/HD RegR regeringen Miljödomstol mynd/kn

20 Rättslig prövning; ”key-issues”
Vem är berörd? Berörda/NGOs Vad slags beslut kan överklagas och när? Passivitet, myndighetens skön Vilka intressen kan åberopas? Full prövning eller laglighet? Resultatet av överklagandet? Processuella hinder?

21 Retroaktiv lagstiftning?
Skrotbilarna på gården De nya tullavgifterna Pappersbruket med tillstånd

22 Proportionalitetsprincipen
Strandskydd (RÅ 1996 ref. 44 (Mättinge strandskydd), jfr. RÅ 1997 ref. 59 (Bernes stenmurar) Vattentoan i Värmdö (MÖD 2006:53) Radiomasten i Trelleborg

23 Legalitetsprincipen MSA; ”överlåta”, urinbrunnen
Nya MSA 1/1-07 o övergångsregeln; ”Bestämmelsen i 30 kap. 1 § skall endast tillämpas på överträdelser som ägt rum efter att denna lag har trätt i kraft” jfr. 5 § 2 st. BrP: ”Straff skall bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs”

24 Förvaltningsbesluts rättskraft
Vilseledande, återkallelseförbehåll, hälsa/säkerhet Gynnande beslut o täkterna… 24 kap. MB Sophämtningsdispenserna

25 ”Rättigheter” Företrädesprincipen
Rättigheter och effektiv domstolsprövning Vem är bärare av rättigheten? - luftkvalitet och Natura 2000 (2 § RPL) Långforsen (RÅ 2004 ref. 14)

26 Statlig styrning - kommunalt självstyre
Regelstyrning - tillstånd - tillsyn Lokalt och regional ansvar, 17 kap. MB Möjlighet att ingripa direkt (fastställelse, överprövning) Besvär o talerätt, överprövning i domstol Annars...??? (straffrättsligt ansvar, JO, strandskyddet)

27 Mer om rättspraxis www.rattsinfo.dom.se
Vägledande avgöranden från MÖD (fulltext + MD). Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD


Ladda ner ppt "Det ”typiska” miljömålet"

Liknande presentationer


Google-annonser