Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Det ”typiska” miljömålet Allmänhet Berörda Tillsynsmyn- digheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Det ”typiska” miljömålet Allmänhet Berörda Tillsynsmyn- digheten."— Presentationens avskrift:

1 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Det ”typiska” miljömålet Allmänhet Berörda Tillsynsmyn- digheten Miljö org. Framtida ge- nerationer

2 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Vad är miljörätt? ” Alla de rättsregler som påverkar människans förhållande till den yttre miljön”…

3 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Miljörättshistoria ”Tre generationer” Från politi- och grannelagsrätt över modern skyddslagstiftning till integrerad miljörätt

4 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Miljörättsliga principer Försiktighetsprincipen (”føre var- prinsippet”) Principen om bästa tillgängliga teknik (BAT) Lokaliseringsprincipen Substitutionsprincipen Principen om att miljöproblemen bör angripas vid källan Principen om att förorenaren ska betala (”Polluter Pays Principle”, PPP)

5 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Plan- och bygglagen (PBL)

6 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Lokaliseringsbedömning ”Riksintresse”, ”påtaglig skada”, ”endast obetydlig miljöpåverkan” Hotell på Uppsala högar? Löwenströmska sjukhuset Vattensalamandern (RÅ 2005 ref. 44) Prövningar av vindkraftverk

7 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Miljöbalken (MB) 1 kap. Tillämpningsområde Alla verksamheter och åtgärder Skydda människan o miljön, hushållning Inte bagateller Avvägningar/stopp/MKN MB och annan lagstiftning Nora-domen (RÅ 2003 ref. 63) Ringsjö Energi (MD i Växjö 2002-06-25)

8 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Miljöbalken (MB) Avd 1: Mål och riktlinjer; 1-6 kap. Avd 2: Skydd av naturen; 7-8 kap. Avd 3: Särskilda verksamheter; 9-15 kap. Avd 4: Prövningen; 16-25 kap. Avd 5: Tillsyn mm; 26-28 kap. Avd 6: MSA, straff, ersättning; 29-33 kap.

9 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Naturvård och artskydd

10 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Miljöfarlig verksamhet: stort och ”smått”

11 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Naturresurser

12 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Kemikalier och avfall

13 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Infrastruktur

14 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Olika ärenden o mål FÖRVALTNINGSRÄTT Tillsyn; förelägganden, vite m.m. Tillstånd CIVILRÄTT Skadestånd, enskild talan (32 kap. MB), regress (10 kap.) och kanske något mer..?? STRAFFRÄTT Straff o förverkande (29 kap. MB)

15 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Tillstånd TRE FUNKTIONER; auktorisation, förankring, trygghet Ansökan/MKB upprättas – samråd Granskning o kommunikation Beslutet/domen Kungörs/delges

16 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Tillsynsmyndighetens instrument Anmälan Råd; inte hot Förelägganden; som behövs, skyddsåtgärder, administrativa (info, ansöka om tillstånd) Vite; rättslig och faktisk rådighet Verkställighet och rättelse, kostnadstäckning Tillträde

17 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Prövningsordningen Länsstyrelsen/MPD (21 st) B Kommuner (290 st) C

18 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Prövningsordningen Högsta domstolen pt Miljööverdomstolen pt Miljödomstolen (5 st) A

19 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Prövningsordningen MÖD/HD Miljödomstol mynd/kn RegR regeringen

20 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Rättslig prövning; ”key-issues” Vem är berörd? Berörda/NGOs Vad slags beslut kan överklagas och när? Passivitet, myndighetens skön Vilka intressen kan åberopas? Full prövning eller laglighet? Resultatet av överklagandet? Processuella hinder?

21 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Retroaktiv lagstiftning? 1. Skrotbilarna på gården 2. De nya tullavgifterna 3. Pappersbruket med tillstånd

22 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Proportionalitetsprincipen Strandskydd (RÅ 1996 ref. 44 (Mättinge strandskydd), jfr. RÅ 1997 ref. 59 (Bernes stenmurar) Vattentoan i Värmdö (MÖD 2006:53) Radiomasten i Trelleborg

23 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Legalitetsprincipen MSA; ”överlåta”, urinbrunnen Nya MSA 1/1-07 o övergångsregeln; ”Bestämmelsen i 30 kap. 1 § skall endast tillämpas på överträdelser som ägt rum efter att denna lag har trätt i kraft” jfr. 5 § 2 st. BrP: ”Straff skall bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs”

24 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Förvaltningsbesluts rättskraft Vilseledande, återkallelseförbehåll, hälsa/säkerhet Gynnande beslut o täkterna… 24 kap. MB Sophämtningsdispenserna

25 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se ”Rättigheter” Företrädesprincipen Rättigheter och effektiv domstolsprövning Vem är bärare av rättigheten? - luftkvalitet och Natura 2000 (2 § RPL) Långforsen (RÅ 2004 ref. 14)

26 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Statlig styrning - kommunalt självstyre Regelstyrning - tillstånd - tillsyn Lokalt och regional ansvar, 17 kap. MB Möjlighet att ingripa direkt (fastställelse, överprövning) Besvär o talerätt, överprövning i domstol Annars...??? (straffrättsligt ansvar, JO, strandskyddet)

27 JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Mer om rättspraxis www.rattsinfo.dom.se Vägledande avgöranden från MÖD 1999- (fulltext + MD). www.jandarpo.se Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD 1999-2003


Ladda ner ppt "JURIDICUMJURIDICUM Jan Darpö 2007-03-19 Juridicum/UU | www.jur.uu.se / www.jandarpo.se Det ”typiska” miljömålet Allmänhet Berörda Tillsynsmyn- digheten."

Liknande presentationer


Google-annonser