Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Susanne Dahlberg, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska enheten Företagsträffar hösten 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Susanne Dahlberg, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska enheten Företagsträffar hösten 2011."— Presentationens avskrift:

1 Susanne Dahlberg, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska enheten Företagsträffar hösten 2011

2 Ny målstruktur Generationsmålet ett övergripande mål De 16 miljökvalitetsmålen kvarstår. Etappmål anger steg på vägen för att nå miljökvalitetsmålen eller generationsmålet. Regeringens proposition 2009/10:155

3 Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser (generationsmålet). Generationsmålet Regeringens proposition 2009/10:155

4 Miljökvalitetsmålen Bedömningsgrunden ändras till: Det tillstånd i miljön som miljökvalitetsmålen uttrycker eller förutsättningarna för att nå denna kvalitet ska vara uppnådda inom en generation. Miljömålsberedningen inrättas Regeringens proposition 2009/10:155

5 Miljömålsberedningen, två betänkanden hittills Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet Förslag till områden för strategier 2011-2014: Långsiktigt hållbar markanvändning med landskapsfokus Sveriges internationella arbete för giftfri miljö, inkl. läkemedel och miljö En sammanhållen vattenpolitik Etappmål i miljömålssystemet Vissa förslag till etappmål utifrån befintligt material

6 Miljömålen på ny grund – Utökad årlig redovisning 2011 Preciseringar av miljökvalitetsmålen Bedömning av målen utifrån en ny bedömningsgrund Slutredovisning av delmålen

7 16 mål för miljökvaliteten 2020 Begränsad klimatpåverkan (målår 2050) Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR

8 Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR

9 Aktualisering av regionala miljömål – 2012 nytt målår 44 av 74 regionala mål hade 2010 som målår 10 mål stryks eftersom de är uppnådda 3 mål om planeringsunderlag stryks med anledning av nya PBL 30 mål får 2012 som nytt målår 1 mål om ekologisk produktion och konsumtion får 2013 som nytt målår med hänvisning till Landsbygdsprogrammet och nationell strategi för området Beslutet omfattar inte de 5 mål som Skogsstyrelsen ansvarar för

10 Syftet med det nya åtgärdsprogrammet Förbättra miljötillståndet i Skåne för att nå den kvalitet som uttrycks i miljökvalitetsmålen Åtgärdsprogram ska tas fram i bred förankring bl a i samråd med kommuner och regionala samverkansorgan Åtgärdsprogram ger underlag för länsstyrelsernas arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken Såväl egna insatser som insatser för att stimulera andra regionala och lokala aktörers miljöarbete ska ingå i åtgärdsprogrammen Samlat program underlättar prioritering, förankring och uppföljning Vägleda aktörer i Skåne i prioritering av miljöåtgärder

11 Projektorganisation Projektledning Tommy Persson Susanne Dahlberg Informationsansv. Strategisk grupp Klimat/luft Delprojektledare Karin Söderholm/ Eric Eliasson Strategisk grupp Vatten Delprojektledare Jonas Gustafsson Strategisk grupp Kemikalier Delprojektledare Pardis Pirzadeh Strategisk grupp Bebyggd miljö Delprojektledare Elisabeth Weber Strategisk grupp Biologisk mångfald Delprojektledare Johan Niss Styrgrupp Styrgruppen för länsstyrelsens Miljö- och klimatarbete Referensgrupp Externa aktörer

12 Utveckling av nytt regionalt åtgärdsprogram Nytt Åtgärds- program för Skåne Nulägesanalys Uppföljning av miljöprogrammets åtgärder Möten med aktörer om pågående och planerat åtgärdsarbete GAP-analys Analys av åtgärdsarbetet utifrån vad som krävs för att nå miljömålen Förslag till prioriterade åtgärder Förankring Förankring av förslag till åtgärder Metod för uppföljning och genomförande av åtgärder Remiss jan - aug 2011 okt - dec 2011jan 2011 – maj 2012juni 2012

13 Nytt åtgärdsprogram Utgångspunkt i miljökvalitetsmålen med preciseringar Programperiod 2012-2015 Prioriterade utvecklingsinsatser för skånska aktörer Viktiga åtgärder i befintliga strategier och program är inlyfta Nya prioriterade åtgärder inom viktiga områden med åtgärdsunderskott är utpekade Årlig uppföljning

14 Företag/Näringslivet Viktiga aktörer Goda exempel Förebilder Överenskommelser

15 Kontakt med oss Följ arbetet med Skånska åtgärder för miljömålen på FacebookSkånska åtgärder för miljömålen på Facebook www.lansstyrelsen.se/skane/skanska atgarderformiljomalen tommy.persson@lansstyrelsen.se, susanne.dahlberg@lansstyrelsen.setommy.persson@lansstyrelsen.se susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Susanne Dahlberg, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska enheten Företagsträffar hösten 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser