Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomisk styrning A. 2 Logistik..att planera och styra material- och informationsflödet till, genom och från företaget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomisk styrning A. 2 Logistik..att planera och styra material- och informationsflödet till, genom och från företaget."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomisk styrning A

2 2 Logistik..att planera och styra material- och informationsflödet till, genom och från företaget

3 3 Logistik.. berör flödet av material och information från leverantör, inom företaget och till kund.

4 4 Organisation Valet av organisation bestämmer: Hur man ska fördela arbete och ansvar Hur man ska fördela beslut och befogenheter. Hur man ska leda och samordna verksamheten. Formell organisation, Informell organisation

5 5 Linje och stab VD InköpTillverkningFörsäljningEkonomi IT-avdelning Forskning och utveckling

6 6 Funktionsorganisation VD InköpTillverkningLagerFörsäljningEkonomi

7 7 Produktorganisation VD VerktygSkottkärra Gräs- klippare FiskespönJaktgevär

8 8 Geografisk organisation VD EuropaUSA Sverige, syd Sverige, mellan Sverige, nord

9 9 Divisions-eller resultatenhetsorganisation VD Affrärsområde Personbilar Norden Affärsområde Lastvagnar Norden Affärsområde Personbilar Europa Affärsomrpåde Lastvagnar Europa Affärsområde Entreprenad- maskiner Stabsfunktioner Ekomoi/finans/control Strategi/affärsutveckl./IT Information

10 10 Matrisorganisation i industriföretag Person- bilar LastbilarBussarTruckar Sverige Övr. Eur. Asien USA VD

11 11 Matrisorganisation i tjänsteföretag Avd 1Avd 2Avd 3Avd 4 Uppdrag1 Uppdrag2 Uppdrag3 Uppdrag4 VD

12 12 Redovisning Externredovisning Internredovisning

13 13 Externredovisning Företaget i förhållande till omvärlden Obligatorisk Utformas bl. a. med hänsyn till bokföringslagens krav Syftar till att visa företagets resultat o ekonomiska ställning KOSTNADSSLAG

14 14 Internredovisning Företagets interna förhållanden Frivillig Utformas enbart m hänsyn till interna behov Syftar till att ge underlag för lönsamhetsbedömning o kostnadskontroll KOSTNADSSTÄLLE/ KOSTNADSBÄRARE

15 15 Redovisningsprocessen Löpande bokföring Årsbokslut Årsredovisning Räkenskapsanalys

16 16 Grundläggande ekonomiska begrepp Inkomst, Utgift – Resurser Inbetalning, Utbetalning – Likviditet Intäkt, Kostnad - Resultat

17 17 Resultaträkning Rörelsens intäkter -Rörelsens kostnader Rörelseresultat +/-Finansiella intäkter/kostnader Resultat efter finansiella intäkter & kostnader +/-Extraordinära intäkter/kostnader +/-Bokslutsdispositioner Resultat före skatt - Skatt Årsresultat

18 18 Balansräkning TILLGÅNGAREGET KAPITAL & SKULDER Anläggningstillgångar Eget kapital Obeskattade reserver (maskiner, byggnader, mark….) Obeskattade reserver Omsättningstillgångar Avsättningar Långfristiga skulder (kassa, kundfordringar, varulager...) Långfristiga skulder Kortfristiga skulder De båda sidorna balanserar alltid varandra dvs T = S + E

19 19 Kassaflödesanalys – delar +/- Kassaflöde från den löpande verksamheten +/- Kassaflöde från investeringsverksamheten +/- Kassaflöde från finansieringsverksamheten = Förändring i likvida medel

20 20 Dotter- & Intresseföretag Dotterföretag – företag som ägs till mer än 50% av rösterna Intresseföretag – företag som ägs till mellan 20-50% av rösterna

21 21 Kalkyler Underlag för beslut För- och efterkalkyler Exempel på syften Produktval Marknad Prissättning Modell av verkligheten Del av beslutsunderlag

22 22 Bedömningar är svåra... ”Flygmaskiner är en teknisk omöjlighet” Lord Kelvin, 1895 ”Vi förutser en total världsmarknad för kanske fem datorer” IBM, 1949

23 23 Styrprocessen och ekonomisk styrning Förkalkyler:Utarbeta mål och strategier, budgets Redovisning:Redovisning av ekonomisk information, kontroll Efterkalkyler:Jämförelser, avvikelseanalyser Återkoppling:Revidering av planer Förkalkyler Planering Redovisning Genomföra Efterkalkyler Uppföljning Återkoppling

24 24 Kostnader kan indelas efter: Volym Fasta och rörliga kostnader Beslutssituation Sär- och samkostnader Kostnadsbärare Direkta och indirekta kostnader

25 25 Indelning efter volym Resultatdiagram TK (Totala kostnader) TI (Totala intäkter) FK (Fasta Kostnader) Nollpunkt Nollpunktsomsättning S S S = Säkerhetsmarginal Nollpunkts- Volym Q0 Verklig omsättning Resultat = TI - TK = TI - FK - RK TI - TK = Resultat Verklig Volym q

26 26 Indelning efter beslutssituation Bidragskalkyl SÄRINTÄKT: Intäkt som tillkommer eller försvinner med anledning av beslutet SÄRKOSTNAD: Kostnad som tillkommer eller försvinner med anledning av beslutet SAMKOSTNAD: Kostnad som är opåverkade av ett beslut TÄCKNINGSBIDRAG = SÄRINTÄKT-SÄRKOSTN. TÄCKNINGSBIDRAGET ska bidra till att täcka samkostnaderna och ge vinst

27 27 Indelning efter kostnadsbärare Direkta kostnader De kostnadsslag som, direkt utan fördelning, kan hänföras till en kostnadsbärare. Exempel: Direkt material. Indirekta kostnader Kostnader som inte direkt kan hänföras till någon kostnadsbärare. Dessa hänförs istället till kostnadsställen. Exempel: Förmanslöner.

28 28 Indelning efter kostnadsbärare Självkostnadskalkyl (Jämför med kalkyltrappan) Påläggsbas dM (råvaror) MO (t.ex. inköp, svinn, lagerhantering)dM, kvm, st dL (t.ex. ackordslön, vissa timlöner) TO r (t.ex. smörjmedel, reparationer)dL, arb.h, maskin h TO f (t.ex. kapitalkostnader, maskiner, energi, arbetsledare) dL, arb.h, maskin h SdT (licenser, ritningar, modeller, utv. kostnader) =Tillverkningskostnad (TvK) AFFO (t.ex. ekonomi & personalavdelning, försäljare, PR)TvK, st SdF (t.ex. provisioner) = Självkostnad (SjK) Vinst (pålägg eller marginal) = Pris

29 29 Indelning efter kostnadsbärare ABC-kalkyler Kritik mot traditionella metoders fördelningsbas Flödesorienterad, aktiviteter styr kostnadsfördelning Kostnadsdrivare, hitta hur kostnaden uppstår Bottom up, utgå ifrån aktiviteter KostnadsslagKostnadsbärare Aktiviteter Aktivitets- kostnader Fördelade kostnader

30 30 Ekonomisk styrning Modern tid – stora organisationer militära Hur kan man utforma styrsystem som ger lönsamma företag?

31 31 Att styra företag Affärsidé Strategi: Produktion Marknadsföring Rekrytering

32 32 Fokusera på rätt problem mot rätt mål. Anställda kan tänka på olika problem och mot olika mål. Att leda företag är att leda personalen att lösa rätt problem och att arbeta mot rätt mål.

33 33 Styrning av företag Detaljstyrning Programstyrning Målstyrning Balanserade styrkort

34 34 Direktstyrning Muntligt Löpande anvisningar Noggrann kontroll av t.ex. kvalitet Krävs bra ledare som har förtroende och kan detaljer Bygger på synsätt att någon annan vet bäst

35 35 Programstyrning Skriftliga direktiv till personalen Avancerad kontroll av staber/experter Budgetuppföljning Redovisningsrevision Bygger på synsätt att någon annan vet bäst

36 36 Målstyrning Avtalar med personalen om vad som ska göras – de får bestämma själva hur (dock inte så stor frihet ändå). Ofta ekonomiska mål för varje enhet Ekonomiska mål är lätta att formulera men kan vara skadlig för långsiktig utveckling t.ex. nya produkter, kundrelationer

37 37 Balanserade styrkort Ekonomiska mål Dessutom allsidig målbild och vision för t.ex. Kundrelationer Utveckling/utbildning av personal Produktutveckling

38 38


Ladda ner ppt "Ekonomisk styrning A. 2 Logistik..att planera och styra material- och informationsflödet till, genom och från företaget."

Liknande presentationer


Google-annonser