Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningskunskap ”identifiera, strukturera, analysera och kommunicera ett samhällsproblem och föreslå lösningar på kort och lång sikt”.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningskunskap ”identifiera, strukturera, analysera och kommunicera ett samhällsproblem och föreslå lösningar på kort och lång sikt”."— Presentationens avskrift:

1 Utredningskunskap ”identifiera, strukturera, analysera och kommunicera ett samhällsproblem och föreslå lösningar på kort och lång sikt”.

2 Vad är en utredning? utredning, klarläggande, anskaffning och sammanställning av uppgifter, även benämning på kommitté med uppgift att utreda en viss fråga samt framför allt på dess arbetsresultat: kommittén verkställer således en utredning. (Nationalencyklopedin)kommitté

3 Utredningskunskap “klarlägga”, “anskaffa och sammanställa uppgifter” Är det alltså så att världen egentligen är klar och tydlig: det handlar bara om att “reda ut” det tilltrasslade?

4 Utredningskunskap Preliminär inringning av vårt område: underlag för beslut om frågor på organisations- och samhällsnivå inklusive utvärdering av ett visst tillstånd eller effekter av redan fattade beslut, omvärldsanalyser, marknadsanalyser m.m. (dvs. inte utredningar på individnivå typ polis, försäkringskassa, migrationsärenden etc. inte - men bra nära - forskning inte undersökande journalistik)

5 Var görs utredningar? Staten -offentliga utredningar (kommitté, SOU) -departementsinterna -myndigheter med utredningsuppdrag typ Riksrevisionen, Statskontoret, Konkurrensverket -myndighetsinterna Kommuner -utredningskontor, tjänstemannaarbeten Offentliga organisationer: affärsverk och bolag Opinionsbildande organisationer: Svenskt Näringsliv, LO Konsulter i utredningsbranschen EU, FN, OECD, Världsbanken och andra internationella organisationer Inom andra privata företag och andra organisationer

6 Egna erfarenheter att utgå från SOU 1995:112: “Svensk sjöfart-näring för framtiden”? (“Samhällsekonomisk analys av sjöfartsavgifter och investeringar i farledssystemet”) SOU 2005:4: “Postmarknad i förändring” SOU 2007:106: “Lotsa rätt” ( “Prissättning och finansiering av lotstjänster i Sverige”) SOU 2008:53: “Styra rätt” (“Tekniska och praktiska perspektiv på lotsningens och isbrytningens organisation och prissättning) SOU 2009:23 Slutbetänkande av 2008 års postlagsutredning (“Vetenskapliga och empiriska rön om samhällsomfattande posttjänster”) SOU 2010:73 Svensk Sjöfarts konkurrensförutsättningar (Samhällsekonomisk analys av svenskt sjöfartsstöd) SOU 2012:27 Färdplan för framtiden. (Vertikal integration och separation – samhällsekonomiska aspekter på konkurrensutsättning av flygtrafikledning) “Tio år efter postmarknadens avreglering: effekter och reformförslag”. Konkurrensverket 2004. “The liberalisation of postal services in Sweden – goals, results and lessons for other countries”. Swiss Dept. of Trade and Industry 2006 “Effektiv lotsningsplanering”. Slutrapport till Sjöfartsverket oktober 2008.

7 Utredningens huvudsakliga faser Uppdragsformulering och –precisering Förankra Besluta/revidera/ implementera Planering, projektuppläggning Samla in fakta och underlag Analysera och dra slutsatser Kommunicera

8 Utredning vs. vetenskapligt arbete (tex uppsats)? Utredning Uppdraget formuleras i regel i direktiv, projektbeskrivning etc. av en uppdragsgivare problemformuleringen behöver preciseras/ utvecklas i samråd Det givna uppdraget redovisas, ofta i bilaga Uppsats “problemformulerings- privilegiet” ligger hos den som gör arbetet problemformuleringen behöver preciseras/ utvecklas i samråd Problemdiskussion inleder framställningen

9 Arbetet bygger för- hoppningsvis på vetenskapliga metoder och teorier Teorier och metoder redovisas inte eller kortfattat Källhänvisningar görs sparsamt Arbetet måste bygga på vetenskapliga metoder och teorier Teorier och metoder redovisas öppet och ifrågasätts (ideal: upprepningsbart) Källor redovisas konsekvent

10 Resultat redovisas utförligt och öppet Processen kan drivas med uppdragsgivare, referens/expertgrupp Oftast strikt deadline Analys och slutsatser redovisas och skiljs från resultat Mynnar oftast ut i konkreta förslag, handlingsalternativ etc.; “konvergent” Resultat redovisas utförligt och öppet Mer intern process, endast handledare Deadline flexiblare Analys och slutsatser redovisas och skiljs från resultat Mynnar oftare ut i res- onemang, diskussion, förståelse än konkreta förslag. “divergent”

11 Peters goda(?) råd Förhandla alltid om uppdragets precisering – tänj på gränserna om nödvändigt men se till att uppfyll uppdraget! Om möjligt, omge sig med bra folk: -ämneskunniga (sakfrågan, juridik osv.) -analytiska partners -kommunikation Realistisk tidsplan och disposition

12 Ut och studera verksamheten i praktiken: -studiebesök, intervjuer, deltagande obser- vation osv., helst i olika skeden Var beredd på svekfaktorn! Skriv, skriv och skriv, tidigt. Preliminärt innehåll med tydlig utformning. Löpande avstämningar med relevanta intressenter och ditt “bra folk” Underbygg med relevanta fakta från olika typer av källor: primär- och sekundärdata, intervjuer och statistik…

13 Var inte rädd för att analysera, dra slutsatser om än kontroversiella Bra utredning diskuterar för- och nackdelar, ser olika aspekter, vänder på stenar, tar därefter ställning och kommer till en underbyggd slutsats dålig utredning tar endast upp faktorer som talar till förmån för det önskade Skriv tydligt! Var inte rädd att föra ut budskapet! Använd olika kommunikationsvägar! Räkna med att bli ifrågasatt. Dö inte om förslagen hamnar i papperskorgen!


Ladda ner ppt "Utredningskunskap ”identifiera, strukturera, analysera och kommunicera ett samhällsproblem och föreslå lösningar på kort och lång sikt”."

Liknande presentationer


Google-annonser