Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GRUNDLÄGGANDE ANESTESIOLOGI Andreas Liebenhagen Anestesisjuksköterska; Doktorand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GRUNDLÄGGANDE ANESTESIOLOGI Andreas Liebenhagen Anestesisjuksköterska; Doktorand."— Presentationens avskrift:

1 GRUNDLÄGGANDE ANESTESIOLOGI Andreas Liebenhagen Anestesisjuksköterska; Doktorand

2 Anestesiologi Läran om smärtlindring och bedövning Anestesi – Utan känsel / okänslighet Analgesi – Smärtfrihet

3 Professioner Anestesiolog : bedömer, ordinerar, ytterst ansvarig Anestesisjuksksöterska : implementerar, assisterar, övervakar

4 Faser Preoperativ Intraoperativ Postoperativ

5 Faser Preoperativa fasen

6 Preoperativ bedömning Anestesiolog gör slutlig medicinsk bedömning Identifiera riskfaktorer a)Kardiella b)Pulmonella c)Ålder + Allmänstatus d)Tidigare operationer e)Aktuell medikamentell behandling

7 Preoperativ bedömning - ASA ASA Physical Status Classification System ASA Physical Status 1 - A normal healthy patient ASA Physical Status 2 - A patient with mild systemic disease ASA Physical Status 3 - A patient with severe systemic disease ASA Physical Status 4 - A patient with severe systemic disease that is a constant threat to life ASA Physical Status 5 - A moribund patient who is not expected to survive without the operation ASA Physical Status 6 - A declared brain-dead patient whose organs are being removed for donor purposes

8 Preop.bedömning - Medicinering Digitalis –Hypoxi, katekolaminfrisättning, hjärtop. = känslighet –Lång halveringstid Antihypertensiva –Betablockare, bra VO 2 –!! Svar på Atropin (antikolinergiska) –Sympatikustonus ex. vid Hypovolemi Tricykliska Antidepressiva –Ökad sympatikusaktivitet

9 Preop.bedömning - Medicinering Antikoagulantia –Heparin / Waran sätts ut innan operation –Eller trombosprofylax… Insulinbehandling –Undvika hypoglykemi »ex. 10% Gluc. m. Kalium i volympump samt ex. Actrapidinfusion i sprutpump enligt schema Premedicinering –Sedativa –Cortison

10 Preop.bedömning - Övrigt Allergiutredning Tidigare operationer Intubationssvårigheter –RA / Bechtrew /

11 Preop.bedömning - Fasta Fasta (min. 6 tim/2 tim.) Finns inga fastande patienter! Kolhydrattankning –Näringsdryck/Parenteralnutrition elektiva pat. Reducerar risk för insulinresistens  sämre upptag av glucos i muskelcellerna = stigande B-gluc. Påverkar välbefinnande och Återhämtning Kortare sjukhusvistelse MEN!! SFAI’s riktlinjer följs inte alltid…. –Fastar för länge

12 Faser Intraoperativa fasen

13 Mottagandet & Checklista Patientens upplevelser av er kommer att ligga till grund för hur de upplever och hanterar ett ev. nästa besök på op. Presentation & ”intervju” Identitet och Operationsområde Basuppgifter: Blodgr./BAS-test (finns blod??), Hb, B-gluc. Elektrolytstatus, Blödningstatus, EKG Fasta Premedicinering (kan påverka uppvaknandet)

14 Mottagandet & Checklista Längd & vikt (för att ställa in ventilator / TIVA pump) Tömt urinblåsan (KAD??) Läkemedel (har tagit / har inte?? Smycken Tandproteser, Hörapp., Linser/Glasögon Inspektera svalg (Mallampati classification)

15 Inspektera svalget - Mallampati

16 Working the Technology Uppläggning på operationsbord VIKTIGT! –Förebygga nerv- tryckskador I.V. access (ev. undantag ex. barn) »Vilken access (diameter) bedöms nödvändig för operationen?? »Behövs mer än en access?? Lämplig infusionslösning »Är patienten hypovolem?? »Efedrin åtgärdar inte problemet men Du vinner tid!

17 Generell Anestesi i.Balanserad anestesi Inledning (analgetika/hypnotika i.v.) Relexantia (depolariserande eller icke depol.) Underhåll (Gas eller Intravenöst) ii.Inhalation (Barn) iii.Total-Intra-Venös-Anestesi

18 Generell Anestesi - Hyperpolarisering Summeringen av Excitatoriska-Post-Synaptiska-Potential skapar Aktionspotential (“nervsignal”). Anestesins syftar till att inhibera sensoriska nervbanor genom hyperpolarisering Hyperpolarisering  Refraktärperiod – Tiden det tar för cellmembranet att nå sin vilopotential ca -70 mv. Depolarisering = Insidan av cellmembarnet blir mer positiv: Influx av Na+ till redan etablerad K+ joner När Na+ kommer in drar K+ och Cl– stömmar in. Neuronet blir mer och mer negativt laddat

19 Generell Anestesi – 4 komponenter Hypnos –Penthotal 25mg/ml »Anslagstid ca 30 sek »Duration ca 15 min »Sänker CMRO 2 (Cerebral Metabolic Rate of Oxygen) »Lämplig vid RSI (Rapid Sequence Induction) –Propofol 10mg/ml »Anslagstid ca 30 sek »Duration ca 10 min »TIVA »Informera om ev. sveda

20 Generell Anestesi – 4 komponenter - Ketalar 10mg/ml  Dissociativ anestesi »inaktivering av excitatoriska banor i cingulate cortex och basala ganglia = patienten kan förstå vad som sker och sägs men saknar vilja att respondera på stimuli »Analgetiska egenskaper »Frisätter katekolaminer  Inte till neuropatienter p.g.a. ökad ICP (Intra craniel Pressure) Central reflexdämpning –Svalg-, host- och vagalreflex

21 Generell Anestesi – 4 komponenter Analgesi –Fentanyl 50ug/ml (50 ug analgetisk effekt som 5 mg Morfin) »Anslag ca 3.5 min »Duration ca 20-30 min –Alfentanil »Anslag ca 1 min »Duration ca 10 min –Remifentanil 50ug/ml »Duration drygt 2 minuter »TIVA »OBS!! Planera postop. Analgesi innan Du avvecklar TIVA

22 Generell Anestesi – 4 komponenter Relaxation –Depolariserande = Succinylcholin »Sätter sig på samma receptor som Acetylcholin och triggar en depolarisering. Lämnar receptorn långsamt varför längre refraktärperiod. »Anslag ca 30 sek – någon minut - Varför det?? »Duration ca 3 min »RSI »Muskelvärk »Vid depolarisering frisätts Kalium i serum !! »Ökar intra- abdominalla, craniella och oculara trycket

23 Generell Anestesi – 4 komponenter - Icke depolariserande –Rocuronium (Esmeron) »Anslag ca 2 minuter med duration på ca 30 min »Blockerar receptorn för Acetylcholin »Reverseras med Robinul-Neostigmin alt. Bridion –Vercuronbromid (Neucoron) –Cisatracrium (Nimbex) –Atracrium (Tracrium) »Hofman elimination (Ph och Temp.)

24 Generell Anestesi- Inhalationsanestesi O2 minst 30%Vit Luft= O2 + Kvävgas (N2)Svart/vit Dikväveoxid (N2O / Lustgas) Blå »Diffunderar »O2/N2OEntenox 50/50% »Tidigare 30/70% »Kan kombineras med propofol vid korta (5 min) ingrepp

25 Generell Anestesi- Inhalationsanestesi Sevoflurane »Går att inducera med »Lagras i fett vävnad Desflurane »Luftvägsirriterande »Låg löslighet i blodet = snabb effekt Isoflurane »Mindre vanlig idag

26 Generell Anestesi- Inhalationsanestesi MAC = Minimal Alveolar Concentration MAC 1,0 = ligger 50% av patienterna stilla (utan avvärjande rörelser) vid incision i huden och räknas därför som tillräckligt medvetslösa för att kunna genomgå kirurgi. Potentieras även av iv. analgetika men det går ej att se då iv. koncentration avspeglas i plasma istället för alveolärt. MAC värde uppskattas end-tidalt där inhalerad färskgas-koncentration jämförs med den utandade färskgaskoncentrationen.

27 Generell Anestesi- Inhalationsanestesi Faktorer som höjer (högre koncentration av anestesimedlet fodras) MAC värdet: »Låg ålder »Hypertermi Faktorer som sänker (lägre koncentration av anestesimedlet fodras) MAC värdet: »Neonatala »Hög ålder »Hypotermi

28 Generell Anestesi- Induktion Narkosapparat skall ALLTID vara kollad innan »Undantag livshotande tillstånd Patienten ALLTID uppkopplad - vitala funktioner »Undantag livshotande tillstånd– koppla upp under tiden Preoxygenera - O 2 I.V. analgesi Varför börja med analgetikan?? Hypnotika Muskelrelaxerande Intubera – säkara Ställ in underhåll av anestesi – Gas/TIVA Stabilisera patienten

29 Generell Anestesi - Airway Mask - eftersträva spontanandning Larynxmask – eftersträva spontanandning Intubation – Kontrollerad andning Fråga: Patienten är medvetslös, Du har misslyckats med att intubera och har för tillfället ingen hjälp att tillgå! Vad gör du då?

30 Generell Anestesi - Intubation Syfte med Intubation Fri luftväg, minska aspirationsrisk, Kontrollerad andning Indikationer för intubation Muskelrelaxantia, ingrepp i huvud- halsregion, lång op tid, intrathorakal ingrepp Kontraindikationer Yrkessångare, övreluftvägsinfektion Komplikationer Skada läppar, tänder,Tracheal- / nasalslemhinna, stämband Vagusretning Cuff-trycket

31 Generell Anestesi - Respiration Resp.frekvensvuxen 10-14/min Andningsljudhur låter patienten & orsak Andningsmönster Kontrollera: »Tubläge, LMA läge »Auskultation bilateraltVarför då? »Cuff på LMA/Endotracheal tub

32 Generell Anestesi – Orsaker till… Hypoventilation –Anestesipreparat påverkar Medulla  resp.centrum –Muskelrelax.  pat. orkar inte andas adekvat eller för liten Vt (Tidalvolym) –Högt intraabdominellt tryck »Ileus, gravid, bukdukar –Risk »Co 2 retention »Hypoxi »Respiratorisk acidos

33 Generell Anestesi – Orsaker till… Hyperventilation –Rädsla, Ångest, Smärta – Obehag –Hyperglykemi  Insulin »Risk för repiratorisk alkalos Laryngospasm –P.g.a. vagusstimulans vid sövning/manipulering av luftväg »Cyanos »Auxillär andning – indragning av diafragma –Vad göra? »Övertrycksventilation eller muskelrelaxera

34 Generell Anestesi – Orsaker till… Bronkospasm –Kontraktion av muskulatur i broncher »P.g.a. vagusretning »Kronisk bronchit »Aspiration  vagusretning –Vad göra? »Cortison »Bronchdilaterande »Xylocain i tuben

35 Generell Anestesi - Väckning Är patienten stabil respiratoriskt & cirkulatoriskt? Har du planerat för analgesi efter uppvaknande? Stäng underhåll av hypnotika! (Vädra ut inhal.gas) Hyperventilerad patient tar längre tid att väcka! Finns spontanandning? Har svälj- och hostreflex återkommit? Har patienten nacktonus? Har du reverserat patienten? Du har stått och väckt i 10 minuter, varför vaknar hen inte?

36 Faser Postoperativa fasen

37 Rapportering till Postop.avd. Patientansvaret är ditt tills du rapporterat över Preoperativ status Diagnos och typ av operation Anestesiform och anestesimedel Vätskeförlust »Blödning »Urin »Förlust från V-sond Vätskeersättning

38 Rapportering till Postop.avd. Kolla förbandet tillsammans med personal på postop. Problem intraoperativt Prover och undersökningar som skall ske postop. Ordinationer Barn »Ringa till barnavd. då du kör till postop. Allt kom ihåg meddela personal på postop.

39 Regional Anestesi Informera patienten om:  Tillvägagångssätt  Läge under operationen  Efterförlopp Ytanestesi Infiltartionsanestesi Ledningsanestesi

40 Regional Anestesi - Ledningsanestesi Perifer Axillär eller Supra clavicular plexus blockad  Plexus brachialis »Hand eller distala delen av armen Intercostal blockad »Öppen cholecystecktomi Femoralis blockad

41 Regional Anestesi - Ledningsanestesi Central »Epidural blockad –Thoracal som komplement till generell anestesi –Lumbal, ex. förlossningsanalgesi –Sacral för analgesi uretra, urinblåsa, perineum Testdos ex. Carbocain med adrenalin »Kontraindikation EDA –Chock –Antikoagulationsbehandling –Infektion vid insticksstället

42 Regional Anestesi - Ledningsanestesi Central –Spinal blockad –Analgetika direkt i spinalkanalen –OBS! Hypotension –God idé att ge patienten volym innan och under spinal anläggs –Andningen! –Mycket vanlig analgesiform i samband med ortopedi och subakut C.sectio


Ladda ner ppt "GRUNDLÄGGANDE ANESTESIOLOGI Andreas Liebenhagen Anestesisjuksköterska; Doktorand."

Liknande presentationer


Google-annonser