Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lena Langlet Norrbottens läns landsting Hur kan landstingsfullmäktige spegla sin befolkning? 18 februari 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lena Langlet Norrbottens läns landsting Hur kan landstingsfullmäktige spegla sin befolkning? 18 februari 2009."— Presentationens avskrift:

1 Lena Langlet Norrbottens läns landsting Hur kan landstingsfullmäktige spegla sin befolkning? 18 februari 2009

2 Lena Langlet Medborgardialog Två ben kunskapsspridande och utvecklande Nätverk, 180 kommuner och alla landsting –Medborgardialog som del i styrningen –Medborgarbudget –Medborgarpanel –Utveckling av tjänster med stöd av medborgardialog –It lösningar för medborgardialoger –Kommunens Kvalitet i Korthet –Ungdomsdialog Konferenser Forskning Skrifter www.skl.se/medborgardialog

3 Lena Langlet Projekt Medborgardialog uppdrag – bakgrund - syfte Kongressbeslut november 2007 ”SKL ska verka för att stödja medlemmarnas arbete för att skapa nya former för medborgarnas delaktighet, valmöjligheter och integrera dialogen med medborgarna i styrprocess och verksamhetsutveckling”

4 Lena Langlet Demokratins hot / möjligheter Sjunkande valdeltagande Sjunkande medlemstal i de politiska partierna Professionalisering av förtroendemanna uppdraget Minskat förtroende för politiker och politiska institutioner Allt fler lokala och enfrågepartier Ökat stöd för partier med odemokratiska värderingar

5 Lena Langlet Demokratins hot / möjligheter Svenskarna mest sekulariserade Svenskarna intresserade av att diskutera samhällsfrågor 1/5 kan tänka sig att ta ett förtroendemanna uppdrag Media påverkar värderingar i hög grad Färre vill köpa hela ideologier Stort förtroende för demokratins teori mindre för demokratins praktik Protestmedborgare

6 Lena Langlet

7 Ungdomars inflytande hot / möjligheter Valdeltagandet i valet 2006 ökade bland både unga kvinnor och män. Andel 70 – 76% (Alla 82%) Andelen unga (18-24 år) representerade i: –Riksdagen 0,5 % (0,5%) –Landstingsfullmäktige 1,3 % (1%) –Kommunfullmäktige 2,5% (2,1%)

8 Lena Langlet 4 % (16-25 år) är medlemmar i en politisk organisation 44 % kan tänka sig att bli medlemmar i ett politiskt parti 37 % av de unga har inte deltagit i någon politisk aktivitet Ungdomars inflytande hot / möjligheter

9 Lena Langlet 50% av de unga anser att möjligheten att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen är små eller obefintliga 54 % av kommunerna har ett inflytandeforum för unga –Formell remissinstans, 33% –Rådgivande funktion mot politiker, 75% –Lämnar synpunkter till tjänstem. 75% –Driver egna frågor, 65% Ungdomars inflytande hot / möjligheter

10 Lena Langlet Ungdomars inflytande hot / möjligheter ”Unga sjunga med de gamla”, prof. Thorleif Pettersson, Uppsala (Samhällssyn/värderingar/pol.engagemang)

11 Lena Langlet Hur kan man spegla sin befolkning?

12 Lena Langlet Dialog – ett verktyg i systematik Medborgarnas synpunkter, värderingar och behov ses som en viktig del i underlaget för att fatta beslut och styra Medborgardialogen blir systematisk Läggs in i styrprocesser och tidplaner Strävan är att dialogen blir en vana Behov av att kartlägga befolkningen och forma metoder för dialog utifrån olika grupper i samhället

13 Lena Langlet Styrningsprocess Dialogprocess Kommunikationsprocess Nytta Systematisk återkoppling utvärdering och förbättring Rykte Principer för Medborgar- dialog

14 Lena Langlet Århus kommune Grundprinciper Forord Århus Byråd har den 28. april 2004 vedtaget ”Århusmodellen” for borgerinddragelse, der indeholder principper for, hvordan borgerinddragelsen skal foregå i Århus Kommune. ”Århusmodellen” for borgerinddragelse handler om om måden, borgerinddragelsen foregår på, og hvordan processen kan påvirke de endelige resultater. Århusmodellen har fokus på overordnede strategier, sektorpolitikker, planer og projekter, der har betydning for hele Århus Kommune, større dele af Århus Kommune eller for et enkelt lokalområdes udvikling......

15 Lena Langlet Århus 1. Medborgardialog skall alltid stödja och utgå från Århus kommun värderingar Trovärdighet Respekt Engagemang

16 Lena Langlet 2. Medborgardialog skall alltid genomföras (obligatorisk) i startfasen av ett uppdrag - Resurser, behov och omfattning - Politiker och förvaltningens roll - Strategi för medborgardialog

17 Lena Langlet 3. Medborgarna har som minimum rätten till att bli hörd 4. Ändring av strategier, planer och projekt som kan ha väsentliga konsekvenser för medborgarna kräver alltid en ny medborgardialog

18 Lena Langlet 5. Medborgarna måste ha verkliga möjligheter att delta - Medborgardialog skall annonseras brett - Eftersträva en så stor representativitet som möjligt - Spelrum för inflytande måste vara tydliga - Medborgardialogen skall ske tidigt i processens olika steg - Processen för genomförande av medborgardialog måste ske på ett sådant sätt att det kan tillgodose behovet av medborgarnas medverkan. T.ex. att man inom rimlig tid skall kunna se resultat, att det inte skall vara svårt att kunna delta. - Informations- och diskussionsmaterial måste vara begripliga och lättillgängliga - Tonvikt på bra kompromisslösningar - Alla synpunkter som framkommer i dialogerna skall dokumenteras och finnas i underlagen till politikerna

19 Lena Langlet 6. Det privata engagemanget i kommunens eller enskilda bostadsområdens kvalitet och utveckling skall främjas 7. Samarbete med organisationer, råd och föreningar skall bibehållas och utvecklas

20 Lena Langlet 8. Processer, metoder och kompetens för medborgardialog måste ständigt utvärderas och utvecklas

21 Lena Langlet Trepartsamarbete Politiker TjänstemänMedborgare/ ungdomar

22 Lena Langlet Trend – skilja på beslutstid och dialogtid

23 + - Möjlighet att påverka Intresse att påverka Samråd Tid Dialog – När i processen

24 Lena Langlet Meningsfullhet Måste vara meningsfullt för att delta Tidig dialog Tydliga ramar och tydligt syfte Politiker som lyssnar för att förstå istället för att för att svara Enkelt att delta, använd ny teknik Feedback

25 Lena Langlet Hur får man medborgare intresserade av att delta?

26 Lena Langlet Till att börja med Medborgare är olika och det gäller att skapa förutsättningar för: - de som alltid deltar - de som kommer när de finner frågan angelägen - de som vill delta men inte vågar/kan - acceptera de som inte vill delta men erbjud dem möjlighet till kunskap om fråga, process och beslut

27 Lena Langlet Använd olika möjligheter för deltagande Information Konsultation Dialog Inflytande Deltagande

28 Lena Langlet Utveckling av dialogen Roller, regler, struktur och procedur Kunskap om aktörer utanför kommun och landsting Historisk och kulturell kontext

29 Lena Langlet Varför delta? Fyra förklaringar: Institutionella faktorer –valsystem, gemensam valdag etc. Politiskt och socialt sammanhang –tradition att delta, kommer vänner o bekanta delta etc. Individens resurser –Socioekonomisk status etc. Motiverande faktorer –”Belöningar” väntar för de som deltar eller alla, aktiva såväl som passiva Holmberg och Oskarsson

30 Lena Langlet Motiv till att delta 1.Plikt – man bör 2.Vikt – jag måste 3.Förmåga – jag kan 4.Efterfrågan – jag behövs 5.Effektivitet – det går 6.Meningsfullhet – det ger Erik Amnå

31 Lena Langlet Behov av utveckling av intern kultur Visionärt ledarskap som har mod att pröva Förändrad kultur med medborgarfokus Få bort vi och dem tänk Guidlines för tjänstemän Utbildning, stöd och belöning Åtaganden för medborgardialog Skapa vanor

32 Lena Langlet Nytt synsätt på dialogen Rätt till information Principer för dialog – rättighet Olika grupper olika metoder Aktivt uppsökande och inbjudande Förmöten för att stärka grupper som inte är vana att delta Nya arenor

33 Lena Langlet Medborgarperspektiv Meningsfullt att delta Involvera medborgarna i diskussionen om vilka frågor som är meningsfullt att vara delaktiga i Ha inte för fasta former från början Respektera människors tid Se dialogen även som ett lärande Se upp för välmenande människor och organisationer som vill prata för en viss grupp Inte bara vara med utan chans att aktivt delta Olika vägar att uttrycka sig

34 Lena Langlet Två syften Medborgar/ Ungdomsdialog Stärka demokratin Lärande Legitimitet Större ansvarstagande Lösa uppgifter tillsammans Stärker socialt kapital Öka effektiviteten Förståelse för prioriteringar Kunskap om kommunens ansvar Ökade kunskaper om värderingar och behov Transparens Ökad kvalitet

35 Lena Langlet Jourhavande medborgare (Amnå 2008) De flesta beredda att engagera sig – om de(t) behövs Man föds inte engagerad - men klass och etnicitet har betydelse Man blir engagerad - Personliga faktorer - Organisatoriska faktorer - Institutionella faktorer

36 Lena Langlet Inspirationskällor

37 Lena Langlet

38 Storbritannien – lagstiftar Utvecklad information Petitioner Paneler Invånaren ska påverka budget och policy Neighbourhood council Unga rådgivare och skuggare Ge möjlighet till tydligare ansvarsutkrävande Gottgörelsen vid fel

39 Lena Langlet Medborgarpanel i Lewisham Vilja från högsta politiska ledningen Tvärsektoriellt samarbete Målgruppsanpassa dialogmetoderna Effektiva analyser innan, under och efter Meningsfull för medborgaren Gör skillnad på enkla konsultationer och djupare konsultationer Feedback på vad konsultationen bidragit med i styrningen Ta fram lathund för tjänstemän för att kunna förbereda konsultationer Sir Steve Bullock Sir Steve Bullock Mayor of Lewisham

40 Lena Langlet

41

42 Medborgarbudget är ett verktyg för att involvera medborgare i beslutsprocesser som har använts av över 2000 städer och kommuner över hela världen. Medborgarbudget är inte en metod utan handlar om att med olika konsultativa verktyg ge medborgarna möjlighet att delta i prioriteringar av resursanvändningen i kommunen/landstinget. Dialog om budget (eng Participatory Budgeting)

43 Lena Langlet Inbjudan till budgetdialog i Spanien

44 Lena Langlet Torontos systematik Politiskt legitimt Medborgardialog inlagt i styrprocess och tidplan Tydligt syfte Tydliga ramar Alla ska ges möjlighet att delta/ alternativa vägar Inbjuda och söka upp Kvalificerad processledning Visualisera ”lyssna på riktigt” Återkoppling

45 Lena Langlet Miguel Gutierrez Astudillo is Lewisham’s Young Mayor Natalie Powell-Davies, aged 14 from Sedgehill School was elected Deputy Young Mayor.

46 Lena Langlet e - petitioner

47 Lena Langlet


Ladda ner ppt "Lena Langlet Norrbottens läns landsting Hur kan landstingsfullmäktige spegla sin befolkning? 18 februari 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser