Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FoU Sjuhärad Välfärd Presentation utvärdering TryggVE Alingsås 2012-10-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FoU Sjuhärad Välfärd Presentation utvärdering TryggVE Alingsås 2012-10-10."— Presentationens avskrift:

1 FoU Sjuhärad Välfärd Presentation utvärdering TryggVE Alingsås 2012-10-10

2 TryggVE - Utvärderingen

3 Intern utvärdering – uppföljning Exempel frågor: Extern utvärdering Exempel frågor: ProjektnivåPå vilka sätt sker information - utbildning om projektet och dess metodik? I vilken omfattning nås den tänkta målgruppen (personal – verksamheter) av projektet? Hur kommer projektorganisationen på plats och hur uppfattas den i berörda verksamheter? Hur utvecklas och uppfattas ”TryggVE-metodiken”? Sker en implementering av metodiken enligt målsättningar och hur sker den? Patienter och anhörigaAntal TryggVE-patienter som identifierats i olika organisationer. I hur många fall har de olika bedömningsinstrument en använts? Andel uppföljningar. Förändringar i antal återinläggningar. Vilken betydelse får TryggVE- metodikens användning för upplevelse av trygghet bland patienter och anhöriga? Påverkas patienternas livssituation till följd av TryggVE? Och i så fall i vilka avseenden?

4 Extern utvärdering med såväl en formativ som en summativ ansats. -Den formativa ansatsen innebär att underhandsresultat från utvärderingen återförs med syfte att leda till fortsatt utveckling av TryggVE. -Den summativa ansatsen kommer att bedöma resultatet av satsningen på TryggVE-modellen.

5 Delstudie/frågeställningMetod(del)resultat Projektnivån 1. Hur och när kommer organisationen för TryggVE på plats och i verksamhet? Anteckningar och protokoll. SWOT-analys Ja 2. Kunskap om och nyttjande av TryggVE? Enkäter till personal.Ja 3. Hur uppfattar TryggVE- nätverket projektet? FokusgrupperJa 4. Hur utvecklas användningen av ”TryggVE-metodiken”? Ekonomiska konsekvenser av projektet? Information främst från projektledningens statistik Nej? 5. Hur uppfattas TryggVE? Sker implementering? Intervjuer med TryggVE-utförareJa Patienter och anhöriga 6. Hur uppfattar TryggVE- patienter betydelsen av TryggVE för sin livssituation? TryggVE-patienter intervjuas.Ja 7. Anhörigas uppfattning om konsekvenser av TryggVE Postenkät till anhöriga till TryggVE- patienter Ja?

6

7 TryggVE - Projektnivån

8 TryggVE - Webbenkäter till legitimerad personal och motsvarande.

9 Webbenkät Svarande på enkäten (99 st) Primärvården Borås 15% Södra Älvsborgs sjukhus 19% Borås Stad, stadsdel Väster 45% Svenljunga kommun 15% Primärvården Svenljunga 2% Samrehab Mark-Svenljunga 3% Svarande på enkäten (36 st) Alingsås kommun 75% Alingsås lasarett 3% Primärvården Alingsås 22%

10 Arbetsplats A) Alingsås kommun 75% B) Alingsås lasarett 2.78% C) Primärvården Alingsåsås 22.2% 100%

11 Yrke A) Arbetsterapeut 8.33% B) Biståndsbedömare 0% C) Enhetschef,vårdenhetch 0% D) Kurator 0% E) Läkare 8.33% F) Sjukgymnast 13.9% G) Sjuksköterska 63.9% H) Verksamhetschef,områdeschef el... 2.78% I) Annat yrke (Var vänlig skriv i... 2.78% Summa 100%

12 Har du fått information om TryggVE-modellen? % Ja 91.7% Nej 8.33% Summa 100%

13 Om ja, på vilket sätt? A) Via intranätet 11.1% B) Via ReKo Sjuhärads eller Närvå... 5.56% C) Information på arbetsplatsträf... 58.3% D) Via kollegor 25% E) Från representant i TryggVE-pr... 52.8% F) Via e-post 8.33% G) På annat sätt (Var vänlig och... 2.78% H) ? 8.33% Summa 172.2%

14 72% tycker att de får fortlöpande info om nyheter/utveckling av projektet. Huvudsakligen från representant i TryggVE- projetet.

15 Den samordnande rollen för patienterna inom TryggVE-projektet? A) Primärvårdens äldresjuksköters... 11.1% B) Kommunens sjuksköterskor inom... 36.1% C) Sjuksköterskorna på sjukhusen 2.78% D) Vet ej 50% Summa 100%

16 Hur väl känner du till projektet? A) Mycket väl 5.56% B) Väl 27.8% C) Inte så väl 41.7% D) Dåligt 22.2% E) Inte alls 2.78% Summa 100%

17 De flesta svarande har inte varit delaktiga i arbetet med TryggVE-patienter. De flesta kan inte heller svara på om dom kan erbjuda det särskilda omhändertagandet enligt TryggVE-modellen.

18 Får TryggVE-patienterna rätt vård på rätt vårdnivå? A) Alltid 0% B) Oftast 16.7% C) Sällan 5.56% D) Aldrig 0% E) Vet ej 77.8% Summa 100%

19 Blir TryggVE-patienten mer trygg än andra patienter? % Ja 22.2% Nej 0% Vet ej 77.8% Summa 100%

20 Information från andra vård-och omsorgsgivare? % A) Alltid 0% B) Oftast 11.1% C) Sällan 5.56% D) Aldrig 8.33% E) Har ej varit aktuellt 75% Summa 100%

21 Kommer TryggVE leva kvar efter projektets slut? A) Mycket goda 13.9% B) Goda 36.1% C) Mindre goda 5.56% D) Dåliga 0% E) Har ingen uppfattning 44.4% Summa 100%

22 Synpunkter — Vi behöver få igång tätare teamsamverkan för att TryggVE ska fungera bättre. Ligger i startgroparna ännu. — TryggVE-projektet har inte kommit igång hos oss ännu, det håller på att arbeta med det. — Vi har ännu inte börjat arbeta med TryggVE- projektet — Är kontaktperson för TryggVE, har ej kommit igång med identifiering ännu, håller på att upprätta lokala rutiner. — Ser positivt ut.

23 TryggVE -Fokusgrupper

24 Fokusgrupp Brist på tid (resurser) för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Positiva till projektets tankar om screening och samverkan. Cheferna är positiva. Projektledningen är så nytillträdd att man inte själv har hunnit skaffa sig kunskap och erfarenhet för att kunna stödja kontaktpersonerna Stressade över att inte hunnit anpassa rutiner etc inför att komma igång med konkret patientarbete (”tryggVE-patienter”)

25 TryggVE - Intervjuer chefer och utvecklare.

26 Intervjuer chefer och utvecklare Samverkan är positivt så man gör lika hos alla huvudmän. Behöver synliggöra vad som händer med pat.under hela TryggVE-kedjan. Saknar Näva på SÄS. Betraktas som hälso-och sjukvårdsprojekt. Chefer och andra ”kringpersoner” behöver mer information.

27 Intervjuer fortsättning… Ger olika bilder av vad TryggVE innebär. Anonymt projekt. Info till går till profession, mindre till ledning och kringpersoner. Konkurrens med andra projekt.

28 TryggVE - Hur utvecklas användningen av TryggVE- metodiken?

29 Redovisade TryggVE patienter Sept – dec 2011Jan – april 2012 Södra Älvsborgs Sjukhus 357350 Sjuhärads- kommunerna 218238 Primärvården Sjuhärad 100110 Mitten Älvsborgnågra

30 TryggVE - patienternas upplevelse 2012-10-04 Helena Hörder, doktorand Göteborgs universitet

31 Deltagare KönFöddInskrivningsinstansCivilstånd 1Man1931Sjukhus/kommunEnsam (äldreboende) 2Man1932Sjukhus/kommunEnsamboende 3Man1933Sjukhus/kommunEnsamboende 4Kvinna1941Primärvård augusti 2011Gift 5Kvinna1927Primärvård september 2010Ensamboende 6Man1925Primärvård april 2010Gift 7Kvinna1937Primärvård januari 2012Ensamboende 8Kvinna1920SÄS januari 2010Ensamboende 9Kvinna1928SÄS augusti 2010Ensamboende 10Kvinna1920SÄS mars 2010Ensamboende

32 Resultat Erfarenheter sjukvård Betydelsen av TryggVE Kontaktsjuksköterskan Bemötande Trygghet

33 Erfarenheter sjukvård Finns där vid akuta behov Personalen gör så gott de kan, men räcker inte till

34 Betydelsen av TryggVE Osäkerhet vad TryggVE innebär Kontaktsjuksköterskan

35 När störa – mer info om när ringa Personlig relation

36 Bemötande Lyssnad på Att få adekvat information Dina prover var bra, det låter ju bra, men det är inte fel att veta hur man mår egentligen… En läkare behandlade mig som en gammal människa som inte förstår. Det tycker jag inte om. Hon pratade över huvudet på mig

37 Trygghet Sjukvård – vetskap om akut omhändertagande vid behov Anhöriga och vänner störst roll i vardagen

38 Betydelse Tillgänglighet kvällstid Personlig kontakt – gärna bli kontaktad Tydligare och mer detaljerad information Svårt för sjukvård att bidra med trygghet i hemmet

39 TryggVE -anhörigas upplevelse

40 Vad svarade de anhöriga? Tre av fyra vet vad TryggVE innebär. Samtliga uppfattar att deras närstående känner sig trygg med omhändertagandet. Tre av fyra anser att vård ges inom rimlig tid. Två tycker att omhändertagandet är bra. En har inte svarat och en är missnöjd med sin VC. Information om sin närstående är alla nöjda med.

41 Tre av fyra vem som är ansvarig inom sjukvården för deras närstående. Samarbetet mellan vårdgivarna är alla nöjda med. Samtliga känner sig trygga med det omhändertagande som deras närstående får.

42 Summering, så här långt… TryggVE är en bra idé! Bemanningsproblem i projektledningen ”Delområdena” i otakt Försening av projektet Styrning och ansvar genomförande? Konkurrens med andra satsningar? Vad får TryggVE-patienterna…?


Ladda ner ppt "FoU Sjuhärad Välfärd Presentation utvärdering TryggVE Alingsås 2012-10-10."

Liknande presentationer


Google-annonser