Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varmt välkommen! Välkommen till första delen av tre av STs fackliga grundutbildning för nya förtroendevalda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varmt välkommen! Välkommen till första delen av tre av STs fackliga grundutbildning för nya förtroendevalda."— Presentationens avskrift:

1 Varmt välkommen! Välkommen till första delen av tre av STs fackliga grundutbildning för nya förtroendevalda

2 Ur innehållet Meningen med fackföreningar och arbetsgivarföreningar
STs och arbetsgivarens organisation Rollen som förtroendevald – gentemot medlemmar och arbetsgivare Förtroendemannalagen (FML) Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen (AML)

3 Fackets historia 1906: Decemberkompromissen LO – SAF Arbetsgivarföreningen Rätt att bilda fackföreningar Förhandla om anställningsvillkor och Ag rätt att leda och fördela arbetet samt fritt anställa och avskeda personal 1936: Lag om förenings och förhandlingsrätt för privat anställda 1966: Offentliganställda får förhandlings- och strejkrätt, centrala förhandlingar 1970-talet: Flera arbetsrättslagar 1980-talet: Lokala förhandlingar 1990-talet: Omstruktureringar/ uppsägningar 2000-talet: Ökad individualisering, lokala förhandlingar

4 Att diskutera Det är ingen på din arbetsplats som vill ta på sig ett fackligt uppdrag för Fackförbundet ST. Vad kan en sådan situation få för konsekvenser?

5 Fackliga centralorganisationer
TCO Partipolitiskt obundet Vertikala organisationer (en arbetsplats - ett fack) Mångfald och yrkesidentitet ST, SKTF, Unionen, Lärarförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Teaterförbundet mfl LO Av tradition knutet till socialdemokraterna Handelsanställdas, IF Metall, Kommunal, SEKO mfl SACO Partipolitiskt obundet Utbildnings-/yrkesförbund Utbildningsbakgrunden viktigare än arbetsplatsen Läkarförbundet, JUSEK, Sveriges ingenjörer, SSR, Lärarnas riksförbund, DIK mfl

6 Facketförändras.nu Från Till ”Gubbigt” ”Omodernt” ”Politik”
”Toppstyrt” ”Gör ingen nytta” ”Lågt värde” ”Släcker bränder” ”Från makten till folket” ”Gårdagen” Till Manligt & kvinnligt Samtida För mig Inflytande Engagemang Högt värde Coach Från människa till människa Framtiden

7 Facketförändras.nu Ett samarbete mellan alla fackförbund i TCO
Arbetar gemensamt för att utveckla och lyfta fram värdet med ett fackligt medlemskap Stort fokus ligger på kollektivavtalet – vad det är och vad det är värt för individen

8 PUBLIKT STs kansli

9 STs organisation

10 STs motparter på central nivå
T.ex. Skatteverket CSN Konsumentverket Rikspolisstyrelsen Arbetsförmedlingen Sveriges Domstolar Försäkringskassan T.ex. SJ Posten Lernia Swedavia

11 Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR)
AgV - gemensamt avtal, samförhandlingar Privata avtal - eget avtal, samordning S ST Vård-förbundet Lärar- förbundet Ledarna Försvars- förbundet P Polis- förbundet Tull kust O Officers- förbundet ST SACO SEKO Samordning sker med: SACO-S SEKO

12 STs ideologi Bygger på att vinna människor för en idé och en tro på att framtiden är påverkbar och kan formas efter gemensamma idéer Utgår från tanken att det en enskild person inte klarar av ensam kan vi tillsammans klara av; genom solidaritet, ömsesidigt bistånd, gemensamt agerande och samverkan ST är partipolitiskt obundet, men tar ställning i för medlemmarna viktiga politiska frågor

13 Varför just ST? En arbetsplats - ett fack, det ger styrka och gemenskap Stor expertkunskap om och lång erfarenhet om olika yrken och arbetsplatser, till skillnad från rena yrkesförbund Stark lokal förankring på arbetsplatserna Stor del av medlemsavgiften återbetalas till avdelningen och används för det lokala fackliga arbetet Ca medlemmar ger en stark röst i statligt finansierade bolag och stiftelser, i affärsverk och på myndigheter

14 Viktiga frågor för ST Medlemsrekrytering för ökad organisationsgrad och representativitet Anställningsvillkor Rättvis och attraktiv lönepolitik Inflytande i frågor som rör den egna arbetsplatsen Trygghet och utveckling i anställningen Bra arbetsmiljö Jämställdhet och mångfald Internationellt arbete Utveckling av det fackliga arbetet Ett attraktivt fack för välutbildade och yngre

15 STs vision, mål och strategi
ST ska vara ett stöd för medlemmens individuella utveckling och vara arbetsplatsfacket för alla STs mål: Medlemsrekrytering för ökad organisationsgrad och representativitet STs strategi: Ett attraktivt fack för välutbildade och yngre

16 Uppdragsbeskrivning för AO och styrelser närmast medlemmarna
Göra ST synligt på arbetsplatsen Rekrytera medlemmar Stödja och företräda medlemmar Engagera medlemmar Leda och utveckla det fackliga arbetet Stödja och utveckla arbetsplatsombud

17 Att diskutera Diskutera de olika delarna i uppdraget och skriv ner några punkter om hur arbetet ska göras på bästa sätt. Vilken av områdena är viktigast att arbeta med på din arbetsplats?

18 Uppdragsbeskrivning för AO
Stödja och företräda medlemmar • Lyssna, fånga upp och återkoppla frågor från och till medlemmar • Vara länk mellan medlemmar och den lokala fackstyrelsen • Samarbeta med skyddsombud • Företräda medlemmar i samverkan • Stödja medlemmar som vill ha hjälp och vid behov delta i förhandlingar/överläggningar med arbetsgivaren • Medverka vid nyanställningar Göra ST synligt på arbetsplatsen • Affischera på arbetsplatsen • Informera om vad ST gör • Ha aktuellt material tillgängligt på arbetsplatsen • Ordna aktiviteter för alla anställda Rekrytera medlemmar • Aktivt rekrytera medlemmar • Välkomna nyanställda inom en vecka • Välkomna nya medlemmar inom två veckor Engagera medlemmar • Bidra till att kompetensutveckla medlemmar i fackliga frågor • Ordna medlemsaktiviteter • Informera medlemmar i aktuella frågor och vilka aktiviteter ST erbjuder • Engagera och aktivera medlemmar i fackliga frågor Tillsammans med din lokala fackstyrelse bidra till att: • Fånga upp varför medlemmar begär utträde ur förbundet • Ha kontakt med media

19 Individen i fokus Arbetsgivare Arbetsgivare Förtroendevald påverkar
Medlemmar påverkar själva genom samverkan Medlemmarna blir företrädda Förtroendevalda stöttar och stärker medlemmarna

20 www.st.org ST Direkt Medlemsavgift Inträdesblankett
Utbildning & evenemang Sidor för dig som är förtroendevald Din avdelning STs internationella arbete ST Karriär & utveckling ST Förlag och ST Butik STs a-kassa Uppdragsbeskrivningar ST Publikt och ST Rapport ST Student och mycket mer

21 ST Student Syftet är i första hand att öka kännedomen om ST bland studenter Studentmedlemskapet kostar 100 kr för hela studietiden Vi jobbar mot prioriterade målgrupper på prioriterade lärosäten Studenterna har tillgång till hela medlemskapet förutom förhandlingshjälp De som varit Tria-medlemmar fortsätter att vara det tills de blir yrkesverksamma De prioriterade målgrupperna är 1. samhällsvetare, ekonomer, jurister 2 .naturvetare och systemvetare, samt vissa YH-utbildningar. De prioriterade lärosätena är Malmö, Lund, Göteborg, Stockholms Universitet, Södertörns högskola, Uppsala och Umeå. Dvs de där det finns stora volymer som har potential att börja jobba i staten.

22 IT-verktyg för förtroendevalda www.st.org
Medlemsförteckning (För förtroendevalda/medlemsfakta/medlemsförteckning) Här kan du som förtroendevald hämta en lista på samtliga medlemmar inom din avd/sekt/klubb Medlemsstatistik (För förtroendevalda/medlemsfakta/medlemsantal i STs avdelningar) Här kan du få fram uppgifter om åldersfördelning, kön, medlemsform mm Periodens händelser (För förtroendevalda/medlemsfakta/periodens händelser) Visar förändringar under en fast period när det gäller nya och avgående medlemmar Ändringslista, uppdragsregister för förtroendevalda, FUPP (För förtroendevalda/ditt uppdrag/verktyg/uppdatera FUPP) Registeransvarig i styrelsen ansvarar för att hålla uppdragsregistret för förtroendevalda aktuellt Underlag för anslag (För förtroendevalda/Ditt uppdrag/verktyg/avdelningsanslag) Här finns underlag för utbetalning av anslag och lokalavgifter För studieorganisatörer (För förtroendevalda/utbildning/utbildade medlemmar) Här kan du som studieorganisatör se hur många av avdelning, sektion eller klubbmedlemmar/ förtroendevalda som genomgått förbundets utbildningar

23 Förtroendemannalagen (FML)
Gäller när man är vald av medlemmarna som förtroendevald och anmäld som sådan till arbetsgivaren Dina rättigheter: Rätt att sköta det fackliga uppdraget Inte få försämrade anställningsvillkor Rätt till ledighet för uppdraget Rätt att ha kvar förmåner (inget löneavdrag)

24 Förtroendemannalagen (FML) forts
Dina skyldigheter: Tala om för din chef om du måste lämna tjänsten för fackliga uppdrag Avsätt rimlig tid för fackligt arbete Skilj på din och dina medlemmars rätt till ledighet för fackligt arbete

25 Uppgift (FML) Har en facklig förtroendeman något skydd för att inte få försämrade arbetsförhållanden och anställningsvillkor? I vilken eller vilka paragrafer står det?

26 Medbestämmandelagen (MBL)
Motpart/medpart God kommunikatör – lyhörd Ansvar att bidra till ”dagordningen” Se till att du har medlemmarna med dig Jämbördig samtalspartner

27 Uppgift (MBL) I vilka paragrafer hittar du:
Arbetsgivarens informationsskyldighet? Arbetsgivarens skyldighet att förhandla med berörd arbetstagarorganisation vid viktigare förändring av verksamheten?

28 Medbestämmandelagen (MBL)
De viktigaste paragraferna § 7 Både arbetstagare (at) och arbetsgivare (ag) har rätt att organisera sig § 10 MBL ger de fackliga organisationerna en allmän rätt att förhandla § 19 Ag är skyldig att i god tid ge information före beslut § 11 Ag förhandla innan beslut verkställs § 12 Arbetstagarorganisation har rätt att begära förhandling § 14 Möjlighet att begära central förhandling vid oenighet § 23 Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan ag- och at-organisation § 32 Möjligheten att teckna kollektivavtal om utökad medbestämmanderätt

29 Arbetsmiljölagen (AML)
Lagens syfte: Grundläggande skyddslag Den ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt i övrigt se till att en god arbetsmiljö uppnås (1 kap 1§)

30 Arbetsmiljölagen (AML) forts
Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att at utsätts för ohälsa eller olycksfall Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar (fysiskt och psykiskt) Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att ohälsa inte uppstår Arbetsgivaren och arbetstagaren ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö Skyddsombud/arbetsmiljöombud ska utses av arbetstagarorganisation Skyddskommitté ska finnas på arbetsplatser med mer än 50 anställda Tillsyn av lagen görs av Arbetsmiljöverket

31 Uppgift (AML) Vem har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen?
I vilket kapitel och i vilken eller vilka paragrafer står det?

32 ”Det goda arbetet” Att känna förväntan inför dagen när man vaknar,
att vara till nytta och glädje för andra genom det man gör, att ha en lön man är nöjd med, att kunna bestämma över hur det man gör ska göras, att få utvecklas för och genom det man gör, att känna tillförsikt och trygghet, att njuta av ledigheten i vetskap om att man gjort sitt bästa - det är det goda arbetet. Jan Berglund till STs kongress 1991

33 Bra kontaktvägar Din egen avdelning/sektion/klubb – avdelningens sida på För förtroendevalda på STs kansli och regionala kontor ( ) ST Direkt ( ) ST Rapport (tidningen för förtroendevalda) Publikt (medlemstidningen) STs a-kassa ( ,

34 Fackligt arbete innebär att:
Informera Kommunicera Förvalta Utveckla Avvakta Delta aktivt Reagera Agera

35 Kort om Steg 2 – ”Redskap för att lyckas”
Kollektivavtal – den svenska modellen Inflytande på arbetsplatsen Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Diskrimineringslagen Lagen om anställningsskydd Kollektivavtal om lön

36 Tack för denna gång! Anmäl dig redan idag till nästa utbildning!
Se under ”Utbildning & evenemang” Du måste vara inloggad på för att anmäla dig!


Ladda ner ppt "Varmt välkommen! Välkommen till första delen av tre av STs fackliga grundutbildning för nya förtroendevalda."

Liknande presentationer


Google-annonser