Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional årlig uppföljning av miljömålen 2014 Källa: Naturvårdsverkets Anvisningar 2014-06-05 och Vägledning 2014-07-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional årlig uppföljning av miljömålen 2014 Källa: Naturvårdsverkets Anvisningar 2014-06-05 och Vägledning 2014-07-04."— Presentationens avskrift:

1 Regional årlig uppföljning av miljömålen 2014 Källa: Naturvårdsverkets Anvisningar 2014-06-05 och Vägledning 2014-07-04

2 2 Regional årlig uppföljning 2014 1. Sammanfattning max 2000 tecken 2. Tablåtext max 300 tecken 3. Resultat max 3000 tecken 4. Analys max 3000 tecken Redovisningens struktur

3 3 Regional årlig uppföljning 2014 Innehåll – följer budgetpropositionens struktur 1.Resultat Avser: miljötillstånd & förutsättningar att nå målet, dvs vilka styrmedel som använts och åtgärder som genomförts Tydligt regionalt perspektiv, fokusera på förutsättningar, tag hjälp av indikatorer, preciseringar, målmanualer mm. Tidsperspektiv: det gångna året Har inget hänt det senaste året så ska det konstateras. 2.Analys Avser: orsaker till situationen för målet, effekter till följd av styrmedel och åtgärder samt behovet av ytterligare åtgärder Inledning: bedömning av måluppfyllelse och utvecklingen i miljön Använd texten från fjolårets uppföljning såvida det inte finns viktiga nyheter

4 4 Regional årlig uppföljning 2014 4c. Analys (tänk på detta!) Gör gärna en genomgång av preciseringarna i arbetsprocessen. Använd målmanualen som stöd i arbetet.målmanualen Ange referenser där så är lämpligt

5 5 Regional årlig uppföljning 2014 Nytt för i år! Målmanualer … utgör stöd i myndigheternas arbete med nationell och regional uppföljning samt bedömning av måluppfyllelse för miljökvalitetsmålet … tydliggör vad myndigheterna följer upp och bedömer … klargör vilken myndighet som är ansvarig för uppföljning och bedömning Bedömningsgrunder Bara ta hänsyn till redan beslutade styrmedel Gränsen mellan nej och nära styrs av andel av målet som nås

6 6 Regional årlig uppföljning 2014 Principskiss

7 7 Regional årlig uppföljning 2014 Bedömning av miljökvalitetsmålet kommentarer Helhetsbedömning av ett miljökvalitetsmål Det finns ingen ”mall” för hur stor del av målet som ska vara nått för att bedömas med JA eller NÄRA  Det beror på respektive mål. Bedömningen av ett mål baseras på samtliga preciseringar, men de kan ha olika betydelse för bedömningen (viktade, beroende, övergripande)  Det bör framgå i redovisningen vad som är mer eller mindre viktigt för målet

8 8 Regional årlig uppföljning 2014 Bedömning av utveckling i miljön (används till tablå och analys) Bedömningen bör utgå från de senaste två-tre årens data och insatser Utvecklingen i miljön är POSITIV. Under de senaste åren har betydelsefulla insatser i samhället skett som bedöms gynna miljötillståndet och/eller det går att se en positiv utveckling i miljötillståndet nu och framåt de närmaste åren. NEUTRAL: Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Under de senaste åren har inget av betydelse skett och/eller det går inte att se någon tydlig utveckling för miljötillståndet nu eller framåt de närmaste åren; alternativt positiva och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra. Utvecklingen i miljön är NEGATIV. Under de senaste åren har insatser i samhället skett som motverkar miljökvalitetsmålet och/eller det går att se en negativ utveckling i miljötillståndet nu och för de närmaste åren. OKLAR: Tillräckliga underlag för utvecklingen i miljön saknas, det är inte möjligt att ange utvecklingsriktning.

9 9 Regional årlig uppföljning 2014 Var finns information? Miljömål.se www.miljomal.se/arbetewww.miljomal.se/arbete > Årlig uppföljning > Årlig uppföljning regionalt Inloggning: arbete + Miljomal1 RUS webbplats www.rus.lst.sewww.rus.lst.se >Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2014

10


Ladda ner ppt "Regional årlig uppföljning av miljömålen 2014 Källa: Naturvårdsverkets Anvisningar 2014-06-05 och Vägledning 2014-07-04."

Liknande presentationer


Google-annonser