Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kursens Mål Allmänbildning “Att kunna läsa tidningarnas ekonomisidor etc.” Att lära ut redskap (modeller) som kan användas för att göra en självständig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kursens Mål Allmänbildning “Att kunna läsa tidningarnas ekonomisidor etc.” Att lära ut redskap (modeller) som kan användas för att göra en självständig."— Presentationens avskrift:

1

2 1 Kursens Mål Allmänbildning “Att kunna läsa tidningarnas ekonomisidor etc.” Att lära ut redskap (modeller) som kan användas för att göra en självständig analys av ekonomin. Detta innebär att kursen inriktas mer på ”förståelse” och mindre på att plugga fakta.

3 2 Vad är makro? Mikro - Makro: Makro analyserar aggregerade samband Ex: –BNP (=GDP) värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år –Sysselsättning-arbetslöshet –Inflation –Ränta

4 3 Lång sikt - kort sikt

5 4 Reala och nominella variabler Nominell BNP mäts i kronor. Jämförelse mellan år missvisande Real BNP. Dividera med prisindex (t.ex. BNP deflator eller CPI). Ex.

6 5 Att mäta BNP BNP=bruttonationalprodukten (GDP på engelska) 1) Utgiftssidan 2) Produktionssidan (förädlingsvärde) 3) Inkomstsidan Ex. Produktion (förädlingsvärde) = 1 miljon. 900’ säljs, 100’ går till lager. Lagerinvesteringar bokförs som utgift  (1)=(2) Företaget betalar löner, råvaror och lämnar vinst. Allt detta blir någons inkomst. (3)=(1)=(2) Obs! Detta är bokförings identiteter

7 6 1) Att mäta BNP från utgiftssidan BNP = Y = C + I + G + X Konsumtion, C –varaktiga varor –icke varaktiga varor –service Bruttoinvesteringar, I (depreciering ej inräknad i bruttotal) –investeringar i realkapital –lagerinvesteringar –Ex. försäljning ur lager: C upp I ner BNP oförändrad!

8 7 1) Att mäta BNP från utgiftssidan Statliga utgifter G –Statliga och kommunala utgifter –Investeringar och konsumtion Nettoexport X = export - import –X handelsbalans –X > 0 överskott i handelsbalansen –X<0 underskott i handelsbalansen Obs! Endast färdigvaror räknas ( ej intermediära varor) Ex. krockudde, bil

9 8 2) Att mäta BNP från produktions sidan Man mäter förädlingsvärdet = värdet av produktionen minus värdet av alla insatsvaror Ex. säd, mjöl, bröd

10 9 3) Att mäta BNP från inkomstsidan Företagens förädlingsvärde går till löner, räntor, och vinst = totala inkomster = BNP BNI (=GNP!) = bruttonationalinkomsten = BNP + netto- faktorinkomster från resten av världen + transfereringar NNI (=NNP) = nettonationalinkomst = BNI - depreciering Ex. KuwaitBNP BNI? Sverige BNP BNI? Sveriges BNP 1998: 1.872 miljarder kronor

11 10 Lite nationalbokföring Sparande (S) = investeringar (I) i en sluten ekonomi (X=0) definition av sparande S = Y - C - G Y= C + I + G Alltså S = I

12 11 Sparande och investeringar i en öppen ekonomi TT = statens skatteinkomster - transfereringar - r på statsskuld V = netto faktorinkomster från utlandet + utl. transfereringar (U-hjälp) Privat sparande: Sp = disponibel inkomst - C = = (Y + V - TT) -C Statligt sparande: Sg = TT - G (statens budgetsaldo) Bytesbalansen: B= X + V

13 12 Sparande och investeringar i en öppen ekonomi Sp + Sg = Y + V - TT - C + TT - G = Y + V - C - G = = C + I + G + X + V - C - G = I + X + V = I + B Alltså: Sp + Sg - B = I eller Sp - I + Sg = B dvs. privat netto sparande + statens budget överskott = bytesbalansen

14 13 Sparande och investeringar i en öppen ekonomi Leder ett statligt budgetunderskott till underskott i bytesbalansen? Hur ser det ut i Sverige idag? Vad sägs om följande påstående ? : ”Långlöneländer attraherar idag kapital och teknologi från OECD-länderna. De kan därför uppnå en produktivitet på nästan samma nivå som OECD länderna. Resultatet är en stor export från låglöneländerna som skapar stora handelsunderskott i OECD-länderna.”

15 14 Fler begrepp Betalningsbalansen = bytesbalansen + kapitalbalansen = 0 Vad är ”underskott i betalningsbalansen” ? Handelsvägd växelkurs (ex. Riskbankens valutakorg) Ett vägt genomsnitt av växelkurser där vikterna beror på hur mycket man handlar med respektive land. Inflation = förändringstakt i den allmänna prisnivån Index: KPI (CPI) konsumentpris index, PPI produktionspris index, BNP deflator =nominell/real BNP

16 15 Fler begrepp Arbetslöshet = antalet personer utan arbete / antalet personer som vill och kan arbeta (arbetskraften) Sysselsättningsgrad = andelen av den arbetsföra befolkningen som yrkesarbetar Hur påverkas arbetslösheten om sysselsättningsgraden ökar?

17 16 Den långsiktiga modellen-tillväxt Tillväxttaktens betydelse: Ex1. Antag att real BNP i Sverige växer med 1.5% i 40 år BNP = (1.015)^40= 1.8 ggr BNP idag Ex2. Antag att real BNP i Sverige växer med 3 % i 40 år BNP = (1.03)^40= 3.3 ggr BNP idag

18 17 Ex. 3 Länder som Hong Kong, Taiwan och Phillipinerna etc. med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990. Ex. 4 Real BNP i USA växte med 1.75% från 1870 - 1990, vilket gjorde USA till världens rikaste nation. Om USA istället hade växt 1 % långsammare under denna period hade landet haft ungefär samma levnadsstandard som Mexico 1990.

19 18 Tillväxttaktens bestämningsfaktorer Produktionsfunktion: Y = F(N,K,A) Arbetskraft: N Kapital K: realkapital (maskiner, byggnader etc.) Teknologi A: Allt som påverkar produktiviteten hos N och K.

20 19 Produktionsfunktionens egenskaper Konstant skalavkastning: om N, K ökar med x % ökar även Y med x %. Kapital och arbete har avtagande gränsavkastning (figur)

21 20 Arbetsmarknaden Efterfrågan på arbetskraft: vinst max: W = MPK * P eller W/P = MPK (figur) Utbud av arbetskraft: –Substitutionseffekt: högre realön gör det mer lönt att arbeta –Inkomsteffekt: högre reallön gör att man har råd att arbeta mindre Figur

22 21 Jämvikt på arbetsmarknaden figur Potentiell BNP: Y*=F(N*,K,A)

23 22 Solows tillväxtmodell Y=F(N*,K,A) Antag N* konstant Kapitalet deprecierar med d % varje år Ekonomin har en sparkvot s så att totalt sparande är: S=sY I steady-state (jämvikt) är investeringarna just så stora att kapitalförslitningen (deprecieringen) uppvägs. sY = dK

24 23 Solows modell: Figur Stabilitet: sY > dK  K ökar sY < dK  K minskar

25 24 Effekt av högre sparkvot figurer

26 25 Effekt av handelsliberalisering: Baldwin’s Turboeffekt figurer

27 26 Konvergens Figur ur boken

28 27 ”Growth Accounting” - Tillväxtbokföring En typisk neoklassisk produktionsfunktion (Cobb- Douglas): Y =F(N,K,A)= A K N På tillväxtform Numerisk ex.

29 28 Tillväxt Mätningar indikerar att tillväxten till största delen kommer från ökning i A. Tillväxtteori som försöker förklara de tekniska framstegen kallas endogen tillväxt teori

30 29 Endogen tillväxtteori Högre teknologi (A) beror på: – ökning i humankapitalet –ökning i kunskapskapitalet –ökad tillgång på specialiserade maskiner Antag följande produktionsfunktionen för teknologi: deltaA=T(N A,K A,A) A ingår i sin egen produktionsfunktion. En högre kunskapsstock gör det t.ex. lättare att lära mer. Eller existensen av datorer gör det lättare att utveckla andra nya maskiner. Det är nu inte alls säkert att MPA är avtagande ! Antag att deltaA=AT(N A,K A ) eller deltaA/A=T(N A,K A )

31 30 Endogen tillväxtteori Modellen har konstant tillväxt i A och därför i Y. Tillväxttakten beror på N A,K A (deltaA/A=T(N A,K A )) Om resurserna som går till att producera ny teknologi (N A,K A ) ökar, kommer också den långsiktiga tillväxttakten att öka! Exempel på ting som skulle kunna öka tillväxten: –Handelsliberalisering –Satsningar på utbildning –Skattefördelar för R&D –Skattefördelar för investeringar

32 31 Kap 4. Penning- och finans-politik i den långsiktiga modellen På lång sikt är alla priser rörliga och Y=Y* Finanspolitik: statens budgetunderskott = G + F + N - T (N är ränta på statsskulden och F transfereringar) Penningpolitik: ändringar i penningmängden bedrivs av Riksbanken


Ladda ner ppt "1 Kursens Mål Allmänbildning “Att kunna läsa tidningarnas ekonomisidor etc.” Att lära ut redskap (modeller) som kan användas för att göra en självständig."

Liknande presentationer


Google-annonser