Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar 1-30 dagar bland 65 år eller äldre Spridningskonferens Bättre liv för sjuka äldre 150318 anna.kjellstrom@vgregion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar 1-30 dagar bland 65 år eller äldre Spridningskonferens Bättre liv för sjuka äldre 150318 anna.kjellstrom@vgregion.se."— Presentationens avskrift:

1 Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar 1-30 dagar bland 65 år eller äldre Spridningskonferens Bättre liv för sjuka äldre epidemiolog statistiker Regionkansliet, område uppföljning och analys

2 Indikatorerna i överenskommelsen ”Sammanhållen vård och omsorg bland de mest sjuka äldre 2014”, 65 år och äldre - ny definition 2014 Undvikbar slutenvård  ”Antagande att om patienter med utvalda sjukdomstillstånd får optimalt omhändertagande i öppna vården, så kan man förhindra vissa inläggningar på sjukhus” Täljare: Antal undvikbara slutenvårds-tillfällen* för aktuell mätperiod Nämnare: Antal i befolkningen 65 år eller äldre Knappt vtf år 2014 i VG 5,2 USV-vårdtillfällen per 100 invånare * Ett urval av 13 sjukdomstillstånd (huvuddiagnoser men för diabetes även bidia), se sista PPT-bilden KÄLLA: VÅRDDATABASEN VEGA. Alla tidsserier är omräknade enligt ny definition.

3 Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar
Indikatorerna i överenskommelsen ”Sammanhållen vård och omsorg bland de mest sjuka äldre 2014”, 65 år och äldre - ny definition 2014 Undvikbar slutenvård  ”Antagande att om patienter med utvalda sjukdomstillstånd får optimalt omhändertagande i öppna vården, så kan man förhindra vissa inläggningar på sjukhus” Täljare: Antal undvikbara slutenvårds-tillfällen* för aktuell mätperiod Nämnare: Antal i befolkningen 65 år eller äldre Knappt vtf år 2014 i VG 5,2 USV-vårdtillfällen per 100 invånare * Ett urval av 13 sjukdomstillstånd (huvuddiagnoser men för diabetes även bidia), se sista PPT-bilden Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar    ”Belyser allt för tidig utskrivning från slutenvård, eller utskrivning där uppföljning och fortsatt omhändertagande via öppenvård inte är tillräckligt samordnad” Täljare: Antal oplanerade återinskrivningar* inom 1-30 dagar för aktuell mätperiod Nämnare: Totalt antal oplanerade vårdtillfällen för aktuell mätperiod Drygt vtf år 2014 i VG 19,5% oplan återinskrivningar * Förstavårdtillfället kan vara planerat eller oplanerat ** För kommun och vårdcentral är nämnaren antal i befolkningen för att få stabilare nämnare KÄLLA: VÅRDDATABASEN VEGA. Alla tidsserier är omräknade enligt ny definition.

4 Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar
- Drygt vtf år 2014 i VG (cirka hälften bland 80 år+) - Hjärtsvikt, KOL, förmaksflimmer, pneumoni, urinvägsinfektion utgör mer än 20 procent av huvuddiagnoserna vid oplanerad återinskrivning - Knappt vtf år 2014 i VG (cirka hälften bland 80 år+) - Hjärtsvikt, njurbäckeninflammation, KOL och diabetes står för tre av fyra vårdtillfällen med undvikbar slutenvård Regionskansliet, uppföljning och analys

5 Korrelation 0,81 Regionskansliet, uppföljning och analys

6 Socialstyrelsens modifierade definition av undvikbar slutenvård bland äldre:
Urinvägsinfektion (15%) Förmaksflimmer (18%) Pneumoni (21%) Astma Diabetes KOL Hjärtsvikt Kärlkramp Korrelation 0,91 Regionskansliet, uppföljning och analys

7 2011 Vårdtillfällen bland 65 år eller äldre 2011
Undvikbar slutenvård Återin­skrivningar inom 1-30 dagar Totalt antal vårdtillfällen Antal vårdtillfällen 15 689 18 677 106 663 Andel av vårdtillfällen (vtf) (%) Oplanerade 93% 81% 78% Multisjuka* 65% 88% 44% Hjärtsvikt 27% 6% 4% KOL 17% 2% Diabetes <1% Njurbäckeninflammation 13% 3% Kärlkramp 8% Annan medicinsk vård - 1% Förmaksflimmer/fladder Samma diagnos som vid föreg vtf 47% En återinskrivn/ett vtf per person 52% 43% SVPL-Klara** före vtf 15% 20% 10% Primärvårdsbesök 0-7 dgr före 25% 16% Spec. öppenv.bes. 0-7 dgr före 24% Inskriven helger 22% 21% Inskriven 17-07 33% < 3 vårddagar 38% Medeldagar till återinskrivning 12,5 Medelvårdtid dagar 7,3 7,6 6,2 2011 Vårdtillfällen bland 65 år eller äldre 2011 Källa: vårddatabasen Vega och SVPL-klara * Multisjuka enligt Socialstyrelsens definition, minst ett av följande kriterier: a) Fler än 19 dagar i slutenvård per år b) Fler än 3 inskrivningar i slutenvård per år med diagnoser ur olika diagnosgrupper c) Fler än 7 besök till specialistläkare i öppen vård per år. ** De patienter som före inskrivningen hade en registrering i SVPL-Klara-IT-stödet. Det innebär att det finns en vårdplan av varierande kvalitet, som ska vara signerad av sjukhus, primärvård och kommun. Regionskansliet, uppföljning och analys

8 Regionskansliet, uppföljning och analys
2011 *Multisjuka enligt Socialstyrelsens definition, minst ett av följande kriterier: a) Fler än 19 dagar i slutenvård per år b) Fler än 3 inskrivningar i slutenvård per år med diagnoser ur olika diagnosgrupper c) Fler än 7 besök till specialistläkare i öppen vård per år. Regionskansliet, uppföljning och analys

9 Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar
Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar    Statistik per område vårdsamverkan, hälso- och sjukvårdsnämndsområde, kommun, förvaltning, vårdcentral: ”Indikatorer Undvikbar slutenvård och återinskrivningar” Regionskansliet, uppföljning och analys

10 Data skickas till SKL månadsvis och presenteras på kvalitetsportal.se
Regionskansliet, uppföljning och analys

11 Ny klassifikation av sepsis 2011, Socialstyrelsen
Regionskansliet, uppföljning och analys

12 Regionskansliet, uppföljning och analys

13 Regionskansliet, uppföljning och analys

14 Regionskansliet, uppföljning och analys

15 Data skickas till SKL månadsvis och presenteras på kvalitetsportal.se
Regionskansliet, uppföljning och analys

16 Regionskansliet, uppföljning och analys

17 Regionskansliet, uppföljning och analys

18 Regionskansliet, uppföljning och analys

19 Sammanfattning Västra Götaland
Undvikbar slutenvård, 65+ Allmänt Antalet vårdtillfällen med undvikbar slutenvård bland 65 år el äldre var knappt år 2014, vilket motsvarade cirka 5 vårdtillfällen per 100 invånare. Vanligaste diagnosen var hjärtsvikt (26%), följt av njurbäckeninflammation, KOL, diabetes. Klart vanligare bland 80 år och äldre (framförallt hjärtsvikt) jämfört med år, något vanligare bland män än kvinnor. Hög korrelation mellan USV och ÅI30 för vårdcentraler. 22 procent av USV var en oplanerad återinskrivning. Stor spridning mellan kommuner och vårdcentraler, vilket tyder på att det finns förbättringspotential. Förändring : Andelen har minskat kontinuerligt mellan 2006 och 2014, trots att antalet äldre ökat. Minskningen förklarades av färre vårdtillfällen med kärlkramp, diabetes och hjärtsvikt. Njurbäcken-inflammation ökade däremot till följd av ändrade diagnoskriterier Men andelen ökade även mellan för vårdtillfällen med urinvägsinfektion. Lägre andel undvikbar slutenvård samtliga kvartal 2014 jämfört med 2013 i VG, vilket medförde att VG fick statlig prestationsersättning år 2014. Oplanerade återinskrivningar 1-30 dagar, 65+ Allmänt: Antalet oplanerade återinskrivningar var drygt år 2014, vilket motsvarade knappt 20 procent av samtliga oplanerade vårdtillfällen. Hälften av återinskrivningarna utgjordes av MDC cirkulationsorganens sjukdomar, andningsorganens sjukdomar, matsmältningsorganens sjukdomar. Vanligare bland män än bland kvinnor, inga stora åldersskillnader. Hög korrelation mellan USV och ÅI30 för vårdcentraler. 21 procent av opl ÅI var ett undvikbart vårdtillfälle. Stor spridning mellan kommuner och vårdcentraler, vilket tyder på att det finns förbättringspotential. Förändring : Andelen ökade mellan 2006 och 2012, för att sedan minska något mellan 2012 och 2014. Ingen mätbar förändring mellan fyra kvartal 2014 jämfört med fyra kvartal 2013, men slumpen gjorde att VG inte fick statlig prestationsersättning år 2014. Regionskansliet, uppföljning och analys

20 Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar
Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar    Statistik per område vårdsamverkan, hälso- och sjukvårdsnämndsområde, kommun, förvaltning, vårdcentral: ”Indikatorer Undvikbar slutenvård och återinskrivningar” Regionskansliet, uppföljning och analys

21 Regionskansliet, uppföljning och analys

22

23 Indikatorerna påverkas av flera faktorer
Fem förändringsstrategier (SKL): Utskrivningsprocess Ordnad process i primärvård/hemsjukvård/omsorg Rikta insatser mångbesökare på sjukhus Faktabaserade förändringar (mätningar, ledning av utveckling och förbättringsmetodik) Aktiv patient/brukarinvolvering Fokusrapport Health navigator mars 2012: Utskrivningen Välinformerad patient Kontaktad efter utskrivning Informationsflöde vårdnivåer Onödig slutenvård av sköra äldre, Fou i väst 2013 Flera åtgärder på olika nivåer behövs Andra faktorer Patientmix ålder, socioekonomi, sjuklighet, vårdtyngd Arbetssätt, bemanning mm Diagnossättningspraxis kan variera, ex njurbinfl Val av huvud/bidiagnos vid diagnosregistrering Handläggning på akutmottagningar i benägenhet att sluten-/öppen-vårda patienter, Förändring av totalt antal vårdtillfällen (nämnaren) Utbudspunkter, närhet till sjukhus, tillgången på vårdplatser Mätmetod Avgränsning studiepopulation Val av nämnare Definitioner av mått (jmf ÖJ-indikator) Slumpvariation över tid och i små områden Säsongsvariation Kvalitet och tillgänglighet i den öppna vården… …. kan förebygga akuta vårdkrävande episoder vilket undvikbar slutenvård avser att mäta i första hand. Jmf ex PCI-ingrepp. ??? Regionskansliet, uppföljning och analys

24 Sammanfattning 1 – stor variation
Optimal nivå av undvikbar slutenvård och återinskrivningar okänd Det finns stor variation i undvikbar slutenvård och återinskrivningar inom 1-30 dagar, både mellan områden, vårdenheter och mellan grupper av slutenvårdade, vilket tyder på att det finns utrymme för förbättringar. Det finns en positiv korrelation mellan de båda indikatorerna på vårdcentralsnivå. Oplanerade vårdtillfällen är starkt korrelerad till både oplanerade återinskrivningar och undvikbar slutenvård Men det är svårt att dra slutsatser om det lokala förbättringsarbetet baserat på de prestationsbaserade indikatorerna undvikbar slutenvård och återinskrivningar inom 30 dagar. Regionskansliet, uppföljning och analys

25 Sammanfattning 2 – multisjuka patienter
Det som framförallt utmärker undvikbar slutenvård och återinskrivningar i slutenvård är att det handlar om multisjuka patienter, ofta med hjärtsvikt och/eller KOL, och att det är oplanerad vård En liten andel av vårdtillfällen utgörs av upprepade vårdtillfällen bland individer * Multisjuka enligt Socialstyrelsens definition, minst ett av följande kriterier: a) Fler än 19 dagar i slutenvård per år b) Fler än 3 inskrivningar i slutenvård per år med diagnoser ur olika diagnosgrupper c) Fler än 7 besök till specialistläkare i öppen vård per år. Regionskansliet, uppföljning och analys

26 Sammanfattning 3 Undvikbar slutenvård och återinskrivningar påverkas av många olika faktorer Regionskansliet, uppföljning och analys

27 Sammanfattning 3 - Kunskapssammanställning
Det är problematiskt att fler och fler policys skapas som främjar vissa insatser och organisationsmodeller kring sköra äldre trots att det till stor del saknas evidens för att den typen av förändringar leder till förbättringar för den äldre patienten eller optimalt utnyttjande av samhällets resurser Det finns inte en enskild åtgärd som kan lösa problemen med onödig slutenvård av äldre. Flera åtgärder på olika nivåer behövs. Vården och omsorgen om sköra äldre behöver samordnas bättre. Ett geriatriskt förhållningssätt behöver implementeras i all hälso- och sjukvård för att bättre kunna möte sköra äldres behov. Äldre har rätt till samma specialistvård som yngre. Regionskansliet, uppföljning och analys

28 Undvikbar slutenvård – ingående diagnoser Källa: Öppna Jämförelsers indikatorbeskrivning
Vårdtillfällen med hjärtoperationer ’FN’ och ’FP’ exkluderas Regionskansliet, uppföljning och analys

29 Undvikbar slutenvård Socialstyrelsens utveckling av indikatorn 65 år eller äldre – ingående diagnoser Källa: Öppna Jämförelsers indikatorbeskrivning Utveckling av indikatorerna undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar , Socialstyrelsen mars – ingående diagnoser (1%) (11%) (19%) (11%) (4%) I24 Nya diagnoser, huvuddiagnos ICD-10: Urinvägsinfektion (15%) N39, N109, N309 Förmaksflimmer (18%) I48 Pneumoni (21%) J09, J10, J11, J13, J14, J15, J16, K17, J18 Vårdtillfällen med hjärtoperationer ’FN’ och ’FP’ exkluderas Regionskansliet, uppföljning och analys

30 Utskrivningsklara patienter - beskrivning av rapporten ”En patient som inte längre behöver sjukhusets resurser ska kunna lämna sjukhuset och istället vårdas i hemmet eller i andra vårdformer, med det stöd som kan behövas” Spridningskonferens statistiker epidemiolog Regionkansliet, enheten för uppföljning och analys

31 Hemsida för Samordnad Vård- och Omsorgsplanering
Från denna hemsida kan du klicka dig vidare till hemsidan för rapporten ”utskrivningsklarapatienter” Hemsida för Samordnad Vård- och Omsorgsplanering

32 Här beskrivs syfte och mål med rapporten
Här finns aktuell information vad gäller rapporten Här är själva länken till rapportens-startsida Här beskrivs mätetalen som ingår i rapporten Relevanta dokument kommer att finnas här Namngivna kontaktpersoner

33 Länkar till SKL-rapporten för Utskrivningsklara patienter
Användare inom Sjukhus och Närhälsan För användare som sitter inom VGRNet: Externa användare inom kommuner och Privata vårdgivare För användare inom kommuner och privata vårdgivare som kopplar upp sig via Kommunikationstorget / Sjunet:

34 Kolumnerna i rapporten Beskrivning
Organisation Här skrivs namnet på vald enhet eller de enheter som ingår i det gjorda urvalet. Antal ärenden Antal avslutade ärenden under vald tidsperiod oavsett om patienten är utskrivningsklar, OFVI är inkluderat. Ärenden med utskrivningsklardatum som inte finns i det valda tidsintervallet exkluderas. Antal borttagna ärenden Ärenden som ger negativa tal vid beräkning av dagar, dvs där utskrivningsklar datum ligger senare än utskrivningsdatum. Antal dagar från kallelse till vårdplaneringsmöte Antal kalenderdagar från att parter kallats till möte och mötesdatum Som vårdplaneringsmötestid räknas starttiden för vårdplaneringsaktiviteten dvs. tidpunkten då aktiviteten skapades. Både datumet för kallelse och vårdplanering måste vara angivna. Räknas endast om kallelsedatum ligger innan vårdplaneringsdatum. Kallelsedagen räknas inte med i antal dagar. Antal dagar från kallelse till upprättad vårdplan Antal kalenderdagar från att parter kallats till möte och Vårdplan är upprättad. Justeringstidpunkt är den tiden då alla i ärendet medverkande parter har justerat vårdplanen. Både kallelse och justeringstidpunkt måste finnas. Räknas endast om kallelsen ligger före justeringen. Kallelsedagen räknas inte med i antal dagar. Antal dagar från utskrivningsklar till utskrivning Antal kalenderdagar från utskrivningsklar till utskrivning. Ärenden som ger negativa tal vid beräkning av dagar, dvs där utskrivningsklar datum ligger senare än utskrivningsdatum, exkluderas och antalet redovisas i ”Antal borttagna ärenden”. Kallelsedagen räknas ej. Senaste utskrivningsklardatumet används vilket ger att pausade patienters dagar är från räknade. Både utskrivningsklar och utskrivningsmeddelanden måste finnas. Utskrivningsklartidpunkt måste ligga innan utskrivningstidpunkt för att räknas. Både utskrivningsklar och utskrivningsdagen räknas med, dvs. är det samma dag räknas detta som 1 dag. Antal dagar från utskrivningsklar och upprättad vårdplan till utskrivning Antal kalenderdagar från utskrivningsklar och vårdplan upprättad till utskrivning. Datumet då vårdplan är signerad av alla parter används och differensen till utskrivningsklar. Ärenden som ger negativa tal vid beräkning av dagar, dvs där utskrivningsklar datum ligger senare än utskrivningsdatum, exkluderas och antalet redovisas i ”Antal borttagna ärenden”. Både utskrivningsklar och utskrivningsmeddelanden måste finnas. Både utskrivningsklar och utskrivningsdagen räknas med, dvs. är det samma dag räknas detta som 1 dag. Även en justerad vårdplan måste finnas i ärendet för att dagarna skall räknas. Kallelsedagen räknas ej. Antal dagar med kommunalt betalningsansvar Antal kalenderdagar från att all kriterier för betalningsansvar inträtt och patienten väntar på utskrivning. Dagarna räknas ut enligt betalningsrutinens regler. 5 karensdagar inom somatiskvård och 30 karensdagar inom psykiatrin. Pausade dagar tas om hand i beräkningen. Antal dagar med upprättad vårdplan men inte utskrivningsklar Antal kalender dagar mellan att vårdplan är upprättad och utskrivningsklar, där utskrivningsklar ligger efter att vårdplan är upprättad. Både justerad vårdplan och utskrivningsklarmeddelande måste finnas. Justeringsdatum måste ligga före utskrivningsklartidpunkt. Tiden räknas från upprättandet av vårdplanen till och med utskrivningsklartidpunkt. Både vårdplansdagen och utskrivningsklardagen räknas med, är detta samma dag räknas det som en. Antal avslutade utskrivningsklara patienter Summa patienter under vald tidsperiod som är utskrivningsklara och avslutade. Ärendet kan avslutas genom att Information vid utskrivning skickas eller att kommunen avslutar själva ärendet. Antal utnyttjade karensdagar till utskrivning Summan av alla patienters utnyttjade karensdagar under vald tidsperiod och för de urval som gjorts. Dagarna räknas ut enligt betalningsrutinens regler. Antal justerade innan avslut Antal Vårdplaner som justerats av alla parter innan patienten skrivits ut från sjukhus, oavsett om patienten är utskrivningsklar. Om ärendet inte är avslutat kommer det inte med. Ärendet kan avslutas genom att ”information vid utskrivning” skickas eller att kommunen avslutar själva ärendet. De ärenden räknas där vårdplanens upprättandetidpunkt ligger innan avslutningstidpunkten. Antal justerade efter avslut Antal Vårdplaner som inte justerats av alla parter innan patienten skrivits ut från sjukhus, oavsett om patienten är utskrivningsklar. Alla ärenden räknas som inte kom med i föregående mätetal ”Antal justerade innan avslut”.

35 Rapport resultat för KOMMUN

36 Här görs val av tidsperiod rapporten ska omfatta
f om – t om Här väljer jag om jag endast vill ta med utskrivningsklara och avslutade Här kan man göra ett val att bara titta på gruppen 65år och äldre genom att markera i boxen Genom att bocka ur boxen exkluderas valda könet ur rapporten Genom att ”klicka” ur markeringen för antingen somatisk vård alternativt psykiatrisk vård exkluderas den avmarkerade gruppen ur rapporten Här görs val av organisation, väljer antingen kommun, primärvård eller sjukhus. Klickar du på välj fås högsta aggregerade nivån, tex de 49 kommunerna, 6 sjukhus eller 5 primärvårds områden Genom att välja ” Ner en nivå” går man längre ner i organisationsträdet

37 Start sida för rapporten

38 Här laddas / körs rapporten

39 Rapport resultat för PRIMÄRVÅRD

40 Rapport resultat för SJUKHUS

41 Klicka här för att Skriva ut den rapport du ser framför dig
Talar om hur många sidor rapporten består av Klicka här för att spara filen på din dator Här kan göras val av format för fil som ska sparas: - Pdf- dokument icke redigeringsbart - Xls format så att filen kan öppnas i Excel - Csv textfilsformat som kan läsas in i olika program

42 Så här blir resultatet om man valt XLS som format på den fil som ska sparas, klickat på disketten som är markerad på bilden. Här kan man nu välja att öppna filen, spara ner den på sin dator eller ångra sig och avbryta Så här kan ikonerna se ut för de olika filformaten då du sparat dem till din dator

43 Tack! Regionskansliet, uppföljning och analys


Ladda ner ppt "Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar 1-30 dagar bland 65 år eller äldre Spridningskonferens Bättre liv för sjuka äldre 150318 anna.kjellstrom@vgregion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser