Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tertialbokslut 2 2012 Sociala Stödresurser. Tertial bokslut 2 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tertialbokslut 2 2012 Sociala Stödresurser. Tertial bokslut 2 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information."— Presentationens avskrift:

1 Tertialbokslut 2 2012 Sociala Stödresurser

2 Tertial bokslut 2 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Ökat fokus på information och marknadsföring av våra verksamheter har gett resultat då fler kunder valt våra verksamheter. Fortsatt utveckling av samarbetet inom VSS för kunna ta sig an nya uppdrag, effektivisera bemanning och kunskapsdelning. Ökade krav på kvalitetsuppföljning innebär även samordning kring t ex rutiner, uppföljning och jämförelser av hantering av resursbehov och bemanning mm.

3 Tertialbokslut 2 2012 INSATTA RESURSER VSS visar för perioden ett negativt resultat med 9 miljoner i förhållande till budget. Prognosen för året är -5, 5 miljoner. Sjukfrånvaron ökat från 6,0 % till 7,51 %. Orsaker: Tomplatser inom SÄBO och Omsorgen. Personalkostnader i förhållande till minskade intäkter. Större personalkostnader under sommaren i förhållande till budget. Åtgärder: Fortsatt anpassning av personal i kopplat till resursbehov. Vakanta tjänster som ej besätts. Omvandling av SÄBO-platser till korttidsboende. Nedläggning av en daglig verksamhet inom Omsorgen. Fortsatt översyn av nivåbedömningar. Koppla checknivåer till personaltid.

4 Intäktsbortfall tomplatser Ektorp 765 530 Sjötäppan1 119 058 Sofiero 771 011 Talliden1 327 531 Älta 450 945 Summa SÄBO 4 434 074 Omsorgen DV3 562 000

5 Personalkostnader Ektorp-1 060 tkr Talliden- 407 tkr Sofiero- 426 tkr Sjötäppan-1 477 tkr Älta - 194 tkrSumma SÄBO -3 564 tkr Omsorgen -3 427 tkr Pers assist.- 694 tkr

6 Resultat per resultatenhet tertial 2 2012 Sociala Stödresurser Ack Utfall/resultatÅrsbudget Prognos Resultatenhet Ack utfall jan- aug Ack budget jan-aug Avvikelse jan-augIntäktKostnadNetto PD och stöd, inkl Bemanningsenh.2 617192 59825 360-25 36002 500 Omsorgen- 4 44787-4 53469 126-69 1260-3 500 Individ & familj2 903802 82369 595-69 59501 500 Personlig assistans-1 769-636-1 13341 700-41 7000-1 000 Seniorcenter Ektorp-2 08591-2 17674 527-74 5270-1 000 Seniorcenter Talliden-2 72965-2 79443 613-43 6130-2 500 Seniorcenter Sofiero-1 10241- 1 14329 084-29 0840-500 Seniorcenter Sjötäppan-1 576216-1 79239 030-39 0300-1 000 Seniorcenter Älta-281-154-12710 200-10 45500 Total-9 184-204-8 980402235-402 2350-5 500

7 Omsorgen Nuläge Resultat - 4,534 mkr mot budget (- 4, 447 mkr ackumulerat resultat) Budgeterad omsättning 69 mkr. Orsak Korttidschecken har sänkts Förändrade villkor enl. LOV för Kortidsboende och Daglig verksamhet kostnad för daglig verksamhet. Ökade kostnader på 2 mkr. Större rörlighet på platser inom Daglig verksamhet Minskade intäkter för 24 tomplatser jan-aug, 3,6 mkr. (Totalt 116 platser) Åtgärder All korttidsfrånvaro ersätts inte. 3 hab.assistenter samt 1 enhetsledare är inte ersatta Nedläggning av Företagsslussen. 20 platser varav 12 är tomma. Stor konkurrens, finns flera verksamheter för målgruppen i Sickla.

8 Seniorcenter Talliden Nuläge, T2 Resultat - 3,5 mkr mot budget (- 3,4 ackumulerat resultat) Orsak Tomma platser - 898 dagar, motsvarande 1.328 tkr (+14 dgr nivå 1, hyra o mat) Svårighet att anpassa personal till beläggning Omställningstid för start av 6 nya korttidsplatser Nya checksystemets effekt på Talliden Åtgärder Konvertera 6 SÄBO-platser till korttidsplatser från 1 sept Nyttja egen flyttid i större utsträckning Effektivisera bemanningen efter resursbehovet Skapat tydliga inköpsrutiner – beställning i systemet o enl. avtal Investerat i nytt larmsystem (lägre driftskostnad, stöd i tidsmätning)


Ladda ner ppt "Tertialbokslut 2 2012 Sociala Stödresurser. Tertial bokslut 2 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information."

Liknande presentationer


Google-annonser