Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tertialbokslut 2 2012 Sociala Stödresurser. Tertial bokslut 2 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tertialbokslut 2 2012 Sociala Stödresurser. Tertial bokslut 2 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information."— Presentationens avskrift:

1 Tertialbokslut Sociala Stödresurser

2 Tertial bokslut VERKSAMHETSRESULTAT Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Ökat fokus på information och marknadsföring av våra verksamheter har gett resultat då fler kunder valt våra verksamheter. Fortsatt utveckling av samarbetet inom VSS för kunna ta sig an nya uppdrag, effektivisera bemanning och kunskapsdelning. Ökade krav på kvalitetsuppföljning innebär även samordning kring t ex rutiner, uppföljning och jämförelser av hantering av resursbehov och bemanning mm.

3 Tertialbokslut INSATTA RESURSER VSS visar för perioden ett negativt resultat med 9 miljoner i förhållande till budget. Prognosen för året är -5, 5 miljoner. Sjukfrånvaron ökat från 6,0 % till 7,51 %. Orsaker: Tomplatser inom SÄBO och Omsorgen. Personalkostnader i förhållande till minskade intäkter. Större personalkostnader under sommaren i förhållande till budget. Åtgärder: Fortsatt anpassning av personal i kopplat till resursbehov. Vakanta tjänster som ej besätts. Omvandling av SÄBO-platser till korttidsboende. Nedläggning av en daglig verksamhet inom Omsorgen. Fortsatt översyn av nivåbedömningar. Koppla checknivåer till personaltid.

4 Intäktsbortfall tomplatser Ektorp Sjötäppan Sofiero Talliden Älta Summa SÄBO Omsorgen DV

5 Personalkostnader Ektorp tkr Talliden- 407 tkr Sofiero- 426 tkr Sjötäppan tkr Älta tkrSumma SÄBO tkr Omsorgen tkr Pers assist tkr

6 Resultat per resultatenhet tertial Sociala Stödresurser Ack Utfall/resultatÅrsbudget Prognos Resultatenhet Ack utfall jan- aug Ack budget jan-aug Avvikelse jan-augIntäktKostnadNetto PD och stöd, inkl Bemanningsenh Omsorgen Individ & familj Personlig assistans Seniorcenter Ektorp Seniorcenter Talliden Seniorcenter Sofiero Seniorcenter Sjötäppan Seniorcenter Älta Total

7 Omsorgen Nuläge Resultat - 4,534 mkr mot budget (- 4, 447 mkr ackumulerat resultat) Budgeterad omsättning 69 mkr. Orsak Korttidschecken har sänkts Förändrade villkor enl. LOV för Kortidsboende och Daglig verksamhet kostnad för daglig verksamhet. Ökade kostnader på 2 mkr. Större rörlighet på platser inom Daglig verksamhet Minskade intäkter för 24 tomplatser jan-aug, 3,6 mkr. (Totalt 116 platser) Åtgärder All korttidsfrånvaro ersätts inte. 3 hab.assistenter samt 1 enhetsledare är inte ersatta Nedläggning av Företagsslussen. 20 platser varav 12 är tomma. Stor konkurrens, finns flera verksamheter för målgruppen i Sickla.

8 Seniorcenter Talliden Nuläge, T2 Resultat - 3,5 mkr mot budget (- 3,4 ackumulerat resultat) Orsak Tomma platser dagar, motsvarande tkr (+14 dgr nivå 1, hyra o mat) Svårighet att anpassa personal till beläggning Omställningstid för start av 6 nya korttidsplatser Nya checksystemets effekt på Talliden Åtgärder Konvertera 6 SÄBO-platser till korttidsplatser från 1 sept Nyttja egen flyttid i större utsträckning Effektivisera bemanningen efter resursbehovet Skapat tydliga inköpsrutiner – beställning i systemet o enl. avtal Investerat i nytt larmsystem (lägre driftskostnad, stöd i tidsmätning)


Ladda ner ppt "Tertialbokslut 2 2012 Sociala Stödresurser. Tertial bokslut 2 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information."

Liknande presentationer


Google-annonser