Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundkonsignations- hantering SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundkonsignations- hantering SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."— Presentationens avskrift:

1 Kundkonsignations- hantering SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

2 Scenarioöversikt – 1 Syfte Det här scenariot beskriver hur slutprodukter och handelsvaror hanteras inom en konsignationsbearbetning, t.ex. när produkter som levererats till kunder fortfarande ägs av företaget tills kunden säljer dem till en tredje part. Materialet som oftast lagras i kundens butik eller lager registreras på ett lager (konsignationslager) som har tilldelats motsvarande kund. Detta tillåter att kundens aktuella lager kan visas när som helst. Fördelar Konsignationslager hanteras separat för varje kund Konsignationslager hanteras separat från resten av ditt lager Nyckelprocessflöden Påfyllning av konsignationslager Konsignationsuttag Hämtning av konsignationsmaterial Konsignationsretur Plockning och leverans Fakturering Syfte och fördelar:

3 Scenarioöversikt – 2 Krav SAP enhancement package 4 för SAP ERP 6.0 Företagsroller som deltar i processflöden Försäljningsadministration Lagerspecialist Fakturering Kundreskontra Lagerövervakning SAP-applikationskrav:

4 Scenarioöversikt – 3 Kundkonsignations-hantering Det finns fyra huvudtransaktioner för hantering av konsignationslager i SAP ERP- systemet som alla stödjer separat lagerhållning:  Påfyllning av konsignationslager Påfyllning av konsignationslager används för att komplettera kundens konsignationslager. Godsuttag av lämpligt lager bokas från disponibelt lager till konsignationslager (speciallager). Varorna förblir i leverantörens ägo.  Hämtning av konsignationsmaterial Alla konsignationsvaror som lagras hos kunden och som inte har använts kan ombokas till ditt företags lager med hämtning av konsignationsmaterial. Om kunden returnerar konsignationslager till dig, registrerar du transaktionen i systemet genom att skapa en hämtningsorder för konsignationsmaterial (ordertyp KA). Som resultat av detta utför systemet följande aktiviteter: När godsuttag bokas, dras relevant kvantitet av från kundens speciallager och läggs tillbaka till ditt ordinarie lager i den produktionsenhet dit varorna returneras. Ditt totala värderade lagersaldo förblir samma, eftersom det returnerade lagret betraktades som del av ditt eget lager även då när det fanns hos kunden. Denna transaktion är relevant för fakturering. Detaljerad processbeskrivning:

5 Scenarieöversikt – 4 Kundkonsignations-hantering  Konsignationsuttag Konsignationsuttag möjliggör för kunden att ta konsignationsvaror från speciallagret för att användas eller för att säljas. Konsignationsuttag innebär att varor tas bort från speciallagret och görs till kundens egendom. När kunden tar ut konsignationslager för att användas eller säljas, registrerar du transaktionen i systemet genom att skapa en konsignationsuttagsorder.  Konsignationsretur Konsignationsreturer används när din kund vill returnera varor till konsignationslagret. Om kunden vill reklamera konsignationsvaror som redan har tagits ut kan du registrera denna transaktion genom att skapa en konsignationsreturorder. Detaljerad processbeskrivning:

6 Processflödesdiagram Kundkonsignations-hantering - p å fyllning av konsignationslager Lagerspecialist Behov att k ö pa konsignationsvaro r P å fyllning av konsignations- lager kundorder- registrering Boka godsuttag Kontrollera partier/allokera serienummer (frivilligt) Leverans- plocklista H ä ndelse Kund F ö rs ä ljnings- administration Orderbekr ä ftelse Daglig leveransarbets- lista, tillr ä ckligt med lager Leveranslista F ö ljesedelFraktsedel Avsluta process Plockning

7 Processflödesdiagram Kundkonsignations-hantering - konsignationsuttag Lager- specialist Godsuttag fr å n konsignations- lager Konsignations- uttag orderregistrering Boka godsuttag Fakturering H ä ndelse F ö rs ä ljnings- administration Daglig leveransarbets- lista, tillr ä ckligt med lager Faktura Leveranslista Avsluta process Kundres- kontra (Frivilligt) F ö rs ä ljning: Periodboksluts- arbeten (203) Kundreskontra (157) Fakturering

8 Processflödesdiagram Kundkonsignations-hantering - h ä mtning av konsignationsmaterial Behov att skicka tillbaka konsignations- lager H ä mtning av konsignations- material kundorder- registrering Boka godsmottagning H ä ndelse F ö rs ä ljningsadmini- stration Daglig leveransarbets- lista, tillr ä ckligt med lager Leveranslista Avsluta process Lagerspecialist

9 Processflödesdiagram Kundkonsignations-hantering - retur av konsignationslager Kundres- kontra Lager- specialist Retur till konsignations- lager Retur till konsignations- lager orderregistrering Boka godsmottagning H ä ndelse Kundservice Daglig leveransarbets- lista, tillr ä ckligt med lager Kreditnota Leveranslista Avsluta process (Frivilligt) F ö rs ä ljning: Periodboksluts- arbeten (203) Kundreskontra (157) Fakturering

10 Förklaring SymbolBeskrivningAnvändningsk ommentarer Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie- process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings- punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. SymbolBeskrivningAnvändningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Extern till SAP Aff ä rsaktivite / h ä ndelse Enhetsprocess Process- referens Delproces s-referens Proces s- beslut Diagram- länk Utskrift/ dokument Redovisnings- data Budget- planering Manuell proces s Befintlig version/dat a System -beslut godk./e j godk.

11 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Ladda ner ppt "Kundkonsignations- hantering SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."

Liknande presentationer


Google-annonser