Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges miljökvalitetsmål

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges miljökvalitetsmål"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges miljökvalitetsmål
Vi pratar högst i 30 minuter. 15 minuter för diskussion. Personliga presentationer Hej jag heter Annika Andersson och jag jobbar sedan lite drygt 1 år tillbaka som miljömålsamordnare på Lst i Kalmar. Tjänsten som samordnare är på 50 % av en heltid. Utöver detta jobbar jag en del med prövning och miljöövervakning. Hej jag heter Annigun Wedin…….. Vi tänkte prata om miljömål i de närmaste 30 minuterna, och avslutar med ev. frågor. Enligt anmälningslistan så ska ni vara 8 pers här som är kontaktperson för miljömålsarbetet. Det finns inget så heltäckande system i övriga världen med nationella mål och konkreta uppföljningsbara delmål i övriga världen. Därför är våra svenska miljökvalitetsmål unika….

2 Allmänt om svenska miljökvalitetsmål Länsstyrelsens uppdrag
Upplägg Allmänt om svenska miljökvalitetsmål Länsstyrelsens uppdrag Miljömålspropositionen 2009/10:155 På gång framöver Enkäten Vårat upplägg är att jag börjar med en grundläggande presentation om våra svenska miljökvalitetsmål. Vi visste inte vilken kunskapsnivå ni har så ni som redan vet får väl hålla för öronen eller ha överseende med detta. Därefter tar Annigun över och pratar om Lst uppdraget, den nyligen antagna miljömålspropen hur vi ska lägga upp det gemensamma arbetet framöver. Vi avslutar med att gå igenom enkätsvaren och förhoppningsvis så blir det en diskussion kring det hela.

3 Miljökvalitetsmålen historiskt
1980 FN-konferensen i Stockholm 1992 Rio-deklarationen 1999 Amsterdamfördraget träder i kraft. 1999 Sveriges riksdag antog 15 nationella miljökvalitetsmål 2001 Göteborg enades EU om en strategi för hållbar utveckling. 2002 FN-konferensen "Rio+10" i Johannesburg. 2005 kompletterades med ett 16:e "Ett rikt växt- och djurliv" Bakgrund Miljöfrågorna har ju blivit allt mer aktuella och inom politiken har man insett att det krävs samarbetet både på nationell som internationell nivå för att uppnå ett hållbart miljöarbete. Den första globala konferensen som rörde miljö- och utvecklingsfrågor hölls för 30 år sedan i Sthlm. Därefter har det hänt en hel del som ni ser. På FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 framhölls vikten av globalt och lokalt miljöarbete. Här antogs Rio-deklarationen, konventionen om biologisk mångfald, klimatkonventionen och Agenda 21. 1997 åtog sig FN:s medlemsstater att färdigställa nationella strategier för hållbar utveckling, vilka redovisades under FN-konferensen "Rio+10" i Johannesburg 2002. 1999 trädde Amsterdamfördraget i kraft, vilket betonar hållbar utveckling som ett grundläggande mål för EU. I Göteborg 2001 enades EU om en strategi för hållbar utveckling. Denna strategi innebar att de politiska åtagandena om ekonomisk och social förnyelse kompletterades med en ekologisk dimension. Våra svenska miljökvalitetsmål antogs av Sveriges riksdag år Från början 15 nationella miljökvalitetsmål,vilket kompletterades med ett 16:e under 2005 (ett rikt växt- och djurliv).

4 ”vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta”
Begränsad klimatpåverkan (målår 2050) Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Målet för den svenska miljöpolitiken är att………….. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för miljö, natur och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen fungerar som riktmärken på de kvaliteter i miljön som ska vara uppnådda inom en viss tid, vilka för de flesta målen är angivna till år 2020 (2050 för begränsad klimatpåverkan). Länsstyrelsen i Kalmar jobbar med 14 av miljökvalitetsmålen eftersom Skogsstyrelsen ansvarar för Levande skogar samt att vi inte har några fjäll (om nu inte Aboda klint räknas). ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR 4

5 Miljökvalitetsmålen syftar till att:
främja människors hälsa värna den biologiska mångfalden och naturmiljön ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga trygga en god hushållning med naturresurserna Miljömålen handlar kort och gott om naturmiljö, kulturmiljö, hälsa, bebyggd miljö, ALLTSÅ hela samhället Målen syftar till att uppnå 5 grundläggande värden som anges här: ev läs innantill Svensk miljöpolitik vilar på de fem grundläggande värdena- koncept i hållbar utveckling !

6 Miljömålsstrukturen 1 Begränsad klimatpåverkan
2 Frisk luft 3 Bara naturlig försurning 4 Giftfri miljö 5 Skyddande ozonskikt 6 Säker strålmiljö 7 Ingen övergödning 8 Levande sjöar och vattendrag 9 Grundvatten av god kvalitet 10 Hav i balans samt levande Kust och skärgård 11 Myllrande våtmarker 12 Levande skogar 13 Ett rikt odlingslandskap 14 Storslagen fjällmiljö 15 God bebyggd miljö 16 Ett rikt växt- och djurliv 16 miljökvalitetsmål - generationsmål 70 nationella delmål (nationella myndigheter) 93 regionala miljömål (Lst) lokala miljömål (kommuner) Bedömningar och indikatorer finns på På höger sida ser ni de 16 nationella miljökvalitetsmålen För att konkretisera miljömålen ytterligare har man antagit ca 70 nationella delmål som visar vägen och anger tidsperspektiv. Länsstyrelsen har i sin tur uppdrag att på regional nivå ytterligare anpassa, preciser och konktretisera de nationella målen. Lst i Kalmar län har antagit 93 regionala miljömål där alla har en koppling till ett övergripande nationellt miljökvalitetsmål med delmål. Slutligen ligger det på kommunerna att anpassa miljömålen till lokal nivå. Det ska Länsstyrelsen stödja kommunerna med. Detta sker genom att Lst tar fram åtgärdsprogram för de miljömål som man ser krävs mer insatser för att nå. Till hjälp för att se om man är på rätt väg gör vi årliga miljömålsbedömningar för varje miljömål. Ni kan läsa mer om miljömål på vår gemensamma portal miljömålsportalen.

7 Miljömålscykeln Här är vi nu ! riksdagsbeslut genomför åtgärder
regeringsproposition årlig uppföljning Miljömålsarbetet regionalt i länet organiseras på länsstyrelsen. Bilden beskriver själva miljömålsprocessen som kan ses ske i cykler. Miljömålsarbetet i Kalmar län har gått genom flera olika faser sedan starten 2002, regionaliseringen.   Nu har riksdagen antagit en ny miljömålsproposition i juni 2010 där en del förändringar kommer att ske framöver i miljömålsarbetet. Annigun berättar mer om denna snart. utvärdering vart 4:e år

8 Miljömålsproposition 15 nationella miljökvalitetsmål fastställs
Ny miljömålsproposition Nytt miljökvalitetsmål för biologisk mångfald Ny miljömålsproposition Juni 2010 Ny miljömålsproposition 70 nationella delmål fastställs Remiss skickas ut Bedömningar av de regionala miljömålen på Miljömålsportalen Regionala miljömål fastställs Arbetsgrupper tar fram regionala miljömål för Kalmar län Miljömåls-seminarier Här ser ni en schematisk bild över hur själva miljömålsprocessen gått till från och med starten med miljömålsarbetet. Det som skett regionalt ser ni under strecket och det som skett nationellt över strecket. Miljömålsarbetet är en levande process och styrs i grunden av den av regeringen återkommande miljömålsproposition (sker vanligtvis vart 4:e år). LST brukar regionalisera vad som står där. Som ni ser har två regionaliseringar genomförts 2003 och Den nya propositionen antogs i juni Nu väntar den tredje regionaliseringen……….. Nu lämnar jag över ordet till min kollega Annigun…….. Beslut om nya regionala miljömål Remiss regionala miljömål Miljömålsarbetet diskuteras med länets 12 kommuner

9 Länsstyrelsens uppdrag!
Annigun börjar här!!!!!! Nu kommer vi att gå över till vilka uppdrag länsstyrelsens uppdrag.

10 Länsstyrelseinstruktionen…
verka för att de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen uppnås och svara för regionalt mål- och uppföljningsarbete, stödja kommunerna med underlag för deras miljömålsarbete, verka för att målen för genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Förordning (2002:864) med länsstyrelseinstruktion 5 § Länsstyrelsen skall verka för att de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen uppnås och skall därvid svara för regionalt mål- och uppföljningsarbete.

11 Det årliga regleringsbrevet styr också Länsstyrelsens miljömålsarbete
”Länsstyrelserna ska verka för att de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen nås. Länsstyrelsen ska i bred förankring i länet utveckla regionala åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsmålen och i övrigt bedriva det regionala mål- och uppföljningsarbetet så att det ger underlag för ett sektorsövergripande miljöarbete inom Länsstyrelsen och länet.” bred förankring i länet utveckla regionala åtgärdsprogram sektorsövergripande miljöarbete

12 Miljömålsproposition 2009/10:155 -för ett effektivare miljöarbete
16 miljökvalitetsmål kvarstår Generationsmålet formuleras om Ändrad bedömningsgrund Beslut om etappmål (fd delmål) 3 fasta åtgärdsstrategier övergår till mer flexibla Naturvårdsverket tar över ansvaret Parlamentarisk beredning tillsätts Ökad delaktighet för samhällets aktörer Den nya miljömålstrukturen En ny målstruktur generationsmålet omformulerat och utv. till mer övergripande mål med strecksatser också förlängt till 2025 Ändrad bedömningsgrund- -målen fortsatt är mycket ambitiösa - men inte formulerade på ett sätt som gör dem omöjliga att nå. delmål ersätts med etappmål. Åtgärdstrategier mer flexibla. Nuvarande Tre åtgärdsstrategier (effektivare energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp, hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö). Naturvårdsverket inte miljömålsrådet får ansvar för att samordna miljömålsuppföljningen och ett utökat ansvar för miljöinformationsförsörjning. En parlamentarisk beredning tillsätts för att ge råd till regeringen. Ordförande är Rolf Annerberg, generaldirektör för Forskningsrådet Formas. Claes Västerteg (C), Anita Brodén (FP), Liza-Maria Norlin (KD), Lars Hjälmered (M), Per Bolund (MP), Anders Ygeman (S), Emma Wallrup (V) Sekretariatet utgörs av Marie Uhrwing och Pirjo Körsén Näringslivet, kommuner och organisationer ska engageras och bli mer delaktiga. Länsstyrelserna får ett tydligare ansvar för att genomdriva åtgärder.

13 efter miljömålspropositionen - 2011 och framåt
Arbetet framöver… efter miljömålspropositionen och framåt När etappmålen kommer ska de regionaliseras. Börja redan nu med ”Begränsad klimatpåverkan”. Ska arbetas in i Klimat- och energistrategin. Arbetet klart 2011 – 2012? Program för regional uppföljning. Handlingsplan med prioriterade åtgärder. Etappmålen ska regionaliseras med bred förankring i länet. Det är viktigt att etappmålen är hela regionens etappmål och inte bara Länsstyrelsens. Regionalisering av de nationella etappmålen kommer att ske successivt. Just nu är en parlamentarisk beredning tillsatt i avseende att ta fram en handlingsplan för hur målen kan nås. Redovisning sker i december 2010. Varför vi är här idag och presenterar miljömålen är att vi vill skapa ett närverk för samverkan. Etappmålet för miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” är redan klart och tanken är att dessa etappmål ska samordnas med länens Klimat- och energistrategier. Vidare diskussioner behövs därmed för att vi gemensamt arbetar åt samma håll i länet när det gäller klimat- och energiarbetet. 2, När regionaliseringen är fastställd och klar ska Länsstyrelsen ta fram ett program för regional uppföljning av miljömålen. Vi avser att ta fram ett program för regional uppföljning. 3. Därefter ska en handlingsplan arbetas fram utifrån de prioriterade åtgärder som tagits fram.

14 Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig… Etappmål De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden 2008–2012 vara minst 4 procent lägre än utsläppen år 1990. Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Sverige, från verksamheter som ligger utanför systemet för handel med utsläppsrätter, minska med 40 procent jämfört med 1990. Hur ser miljökvalitetsmålet ut för Begränsad klimatpåverkan? Dessa etappmål är redan antagna av riksdagen vilka formuleringar inte ändrats från tidigare satta delmål.

15 Regionalt miljömål för ”Begränsad klimatpåverkan”
Utsläpp av växthusgaser (2010) I Kalmar län ska utsläppen av växthusgaser, beräknat som koldioxidekvivalenter,reduceras med 15 procent från 1990 till år (Regionaliserat mål) Vindkraftsproducerad el (2015) Senast år 2015 ska 0,5 TWh av elproduktionen i Kalmar län komma från vindkraft. (Länseget mål) Biobränsleenergi (2015) Biobränsle som andel av bruttotillförseln av energi i Kalmar län ska öka från ca 48 % år 2004 till 58 % år (Länseget mål) Våra regionaliserade miljömål för begränsad klimatpåverkan. Det är dessa som ska samverka med arbetet med klimat- och energistrategin. Regionförbundet har i sin RUPEN även utgått ifrån dessa regionala mål. Framöver är vår intention att arbeta fram en gemensam klimatplan för Kalmar län liknande Skåne läns (VISA DEN) Fråga Viktor om vi ska göra så…….bara en tanke från mig/AA

16 Utsläpp fossil koldioxid (2030)
Forts.. Utsläpp fossil koldioxid (2030) År 2030 ska inget nettoutsläpp av fossil koldioxid ske från Kalmar län. (Länseget mål) Solenergi (2015) (länseget mål) Bruttotillförseln av solenergi i Kalmar län ska öka från ca 6 GWh år 2001 till 20 GWh år (Länseget mål)

17 8 svarade att man är kontaktperson för miljömålsarbetet i kommunen
Enkäten 8 svarade att man är kontaktperson för miljömålsarbetet i kommunen Vi skickade ut en enkät för att få reda på hur miljömålsarbetet bedrivs ute i kommunerna/på lokal nivå. Här ser ni de som svarat…..

18 1. Är miljömålsarbetet prioriterat i er kommun?
Svarat ja Vi har startat upp ett arbete med ett miljö- och hållbarhetsprogram. Till programmet kommer det att finnas en konkret uppföljningsbar handlingsplan. Lokal miljömål ska uppdateras Fullmäktige har antagit en miljöplan för åren Vi deltar i länsstyrelsens miljömålsmöten Finns med i öp

19 2. Är några regionala miljömål nedbrutna till lokala miljömål i er kommun? 
Svar ja De 15 första (- fjällmiljö) + folkhälsa år 2000

20 3. Arbetar ni aktivt med åtgärder kopplade till miljömålen?
Svarat ja på frågan Vi jobbar aktivt och miljömålsinriktat i tillsynsarbetet. Det har startats upp miljömålsprojekt. Löttorpsprojektet är precis avslutat och Penabroprojektet precis påbörjat. Projekten syftar till att på avrinningsområdesnivå arbeta mot giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag och Hav i balans. Vi har också avsatt speciella resurser för projekt för att skapa möljighet för båtlatrintömning i våra hamnar. Vi jobbar aktivt för återskapande av våtmarker. Dessa projekt är delvis finansierade av Leader och LOVA och berör miljömålen Myllrande våtmarker, Ett rikt växt och -djurliv, Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans Vi har ett aktivt arbete inom förvaltningen för begränsad klimatpåverkan och håller bl.a. på att ta fram en Energi och klimatstrategi Vi ger energi- och klimatrådgivning. Plansidan på förvaltningen arbetar aktivt mot miljömålet god bebyggd miljö. Prioriterat är Klimatpåverkan (Uthållig kommun , biogasprojekt, energi o klimatrådgivning) och Övergöding av kustområdet (Gamlebyviken, Enskilda avlopp, Båtlatriner etc LOVA-projekt) Minska CMR-kemikalier Effektivisera energianvändningen, Köpa enbart miljöbilar Tillsynsprojekt inom MSO utgår delvis från miljömålsnyttan. Egna verksamhetsplaneringen utgår i viss mån från miljömålsnyttan.

21 4. Vilka behov av insatser eller vägledning ser ni att Länsstyrelsen kan stödja er kommer med?
Fler kommuner som samtidigt jobbade fram miljöprogram med handlingsplaner. Hjälp att ta fram bakgrundsfakta och statistik om sin kommun inom olika miljömål. Lika arbete i länet som gör det jämförbart. Bra om det arbetet samordnades från Länsstyrelsen. Ordna speciella miljömålsträffar en gång per halvår. Ekonomiskt stöd till genomförande av projekt Vad som prioriteras nationellt och inom EU Uppföljning av regionala miljömål - gärna med lokala aspekter där det är relevant. Svar mm Skulle vara bra om vi var fler kommuner som samtidigt jobbade fram miljöprogram med handlingsplaner. skulle vara intressant om man fick hjälp att ta fram bakgrundsfakta och statistik om sin kommun inom olika miljömål. om kan kunder göra arbetet likt varandra så att det blev jämförbart. Bra om det arbetet samordnades från Länsstyrelsen. Man skulle kunna ordna speciella miljömålsträffar en gång per halvår. Ekonomiskt stöd till genomförande av projekt Lova Lona Vad som prioriteras nationellt och inom EU Uppföljning av regionala miljömål - gärna med lokala aspekter där det är relevant

22 5. Hur tycker ni att Länsstyrelsen och kommunerna ska samarbeta i fortsättningen?
Svar Annat nämligen; Arbetsgrupp som jobbar sytematiskt med framtagande av lokala miljömål och system för uppföljning.

23 Våra kontaktuppgifter
Annigun Wedin Annika Andersson


Ladda ner ppt "Sveriges miljökvalitetsmål"

Liknande presentationer


Google-annonser