Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges miljökvalitetsmål. Upplägg Allmänt om svenska miljökvalitetsmål Länsstyrelsens uppdrag Miljömålspropositionen 2009/10:155 På gång framöver Enkäten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges miljökvalitetsmål. Upplägg Allmänt om svenska miljökvalitetsmål Länsstyrelsens uppdrag Miljömålspropositionen 2009/10:155 På gång framöver Enkäten."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges miljökvalitetsmål

2 Upplägg Allmänt om svenska miljökvalitetsmål Länsstyrelsens uppdrag Miljömålspropositionen 2009/10:155 På gång framöver Enkäten

3 Miljökvalitetsmålen historiskt –1980 FN-konferensen i Stockholm –1992 Rio-deklarationen –1999 Amsterdamfördraget träder i kraft. –1999 Sveriges riksdag antog 15 nationella miljökvalitetsmål –2001 Göteborg enades EU om en strategi för hållbar utveckling. –2002 FN-konferensen "Rio+10" i Johannesburg. –2005 kompletterades med ett 16:e "Ett rikt växt- och djurliv"

4 Begränsad klimatpåverkan (målår 2050) Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR ”vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta”

5 Miljökvalitetsmålen syftar till att: främja människors hälsa värna den biologiska mångfalden och naturmiljön ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga trygga en god hushållning med naturresurserna

6 Miljömålsstrukturen 16 miljökvalitetsmål - generationsmål 70 nationella delmål (nationella myndigheter) 93 regionala miljömål (Lst) lokala miljömål (kommuner) Bedömningar och indikatorer finns på www.miljomal.se www.miljomal.se 1 Begränsad klimatpåverkan 2Frisk luft 3Bara naturlig försurning 4Giftfri miljö 5Skyddande ozonskikt 6Säker strålmiljö 7Ingen övergödning 8Levande sjöar och vattendrag 9Grundvatten av god kvalitet 10Hav i balans samt levande Kust och skärgård 11Myllrande våtmarker 12Levande skogar 13Ett rikt odlingslandskap 14Storslagen fjällmiljö 15 God bebyggd miljö 16Ett rikt växt- och djurliv

7 Miljömålscykeln Här är vi nu ! riksdagsbeslut genomför åtgärder årlig uppföljning utvärdering vart 4:e år regeringsproposition

8 Miljömålsproposition 15 nationella miljökvalitetsmål fastställs Ny miljömålsproposition 70 nationella delmål fastställs Remiss regionala miljömål Arbetsgrupper tar fram regionala miljömål för Kalmar län Ny miljömålsproposition Nytt miljökvalitetsmål för biologisk mångfald Regionala miljömål fastställs Ny miljömålsproposition Juni 2010 Miljömålsarbetet diskuteras med länets 12 kommuner Bedömningar av de regionala miljömålen på Miljömålsportalen Remiss skickas ut Beslut om nya regionala miljömål Miljömåls- seminarier 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

9

10 Länsstyrelseinstruktionen… verka för att de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen uppnås och svara för regionalt mål- och uppföljningsarbete, stödja kommunerna med underlag för deras miljömålsarbete, verka för att målen för genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat.

11 Det årliga regleringsbrevet styr också Länsstyrelsens miljömålsarbete ”Länsstyrelserna ska verka för att de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen nås. Länsstyrelsen ska i bred förankring i länet utveckla regionala åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsmålen och i övrigt bedriva det regionala mål- och uppföljningsarbetet så att det ger underlag för ett sektorsövergripande miljöarbete inom Länsstyrelsen och länet.”

12 Miljömålsproposition 2009/10:155 -för ett effektivare miljöarbete 16 miljökvalitetsmål kvarstår Generationsmålet formuleras om Ändrad bedömningsgrund Beslut om etappmål (fd delmål) 3 fasta åtgärdsstrategier övergår till mer flexibla Naturvårdsverket tar över ansvaret Parlamentarisk beredning tillsätts Ökad delaktighet för samhällets aktörer

13 Arbetet framöver… efter miljömålspropositionen - 2011 och framåt 1.När etappmålen kommer ska de regionaliseras. Börja redan nu med ”Begränsad klimatpåverkan”. Ska arbetas in i Klimat- och energistrategin. 2.Arbetet klart 2011 – 2012? Program för regional uppföljning. 3.Handlingsplan med prioriterade åtgärder.

14 Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig… Etappmål De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden 2008–2012 vara minst 4 procent lägre än utsläppen år 1990. Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Sverige, från verksamheter som ligger utanför systemet för handel med utsläppsrätter, minska med 40 procent jämfört med 1990.

15 Regionalt miljömål för ”Begränsad klimatpåverkan” Utsläpp av växthusgaser (2010) I Kalmar län ska utsläppen av växthusgaser, beräknat som koldioxidekvivalenter,reduceras med 15 procent från 1990 till år 2010. (Regionaliserat mål) Vindkraftsproducerad el (2015) Senast år 2015 ska 0,5 TWh av elproduktionen i Kalmar län komma från vindkraft. (Länseget mål) Biobränsleenergi (2015) Biobränsle som andel av bruttotillförseln av energi i Kalmar län ska öka från ca 48 % år 2004 till 58 % år 2015. (Länseget mål)

16 Forts.. Utsläpp fossil koldioxid (2030) År 2030 ska inget nettoutsläpp av fossil koldioxid ske från Kalmar län. (Länseget mål) Solenergi (2015) (länseget mål) Bruttotillförseln av solenergi i Kalmar län ska öka från ca 6 GWh år 2001 till 20 GWh år 2015. (Länseget mål)

17 Enkäten 8 svarade att man är kontaktperson för miljömålsarbetet i kommunen

18 1. Är miljömålsarbetet prioriterat i er kommun?

19 2. Är några regionala miljömål nedbrutna till lokala miljömål i er kommun?

20 3. Arbetar ni aktivt med åtgärder kopplade till miljömålen?

21 4. Vilka behov av insatser eller vägledning ser ni att Länsstyrelsen kan stödja er kommer med? Fler kommuner som samtidigt jobbade fram miljöprogram med handlingsplaner. Hjälp att ta fram bakgrundsfakta och statistik om sin kommun inom olika miljömål. Lika arbete i länet som gör det jämförbart. Bra om det arbetet samordnades från Länsstyrelsen. Ordna speciella miljömålsträffar en gång per halvår. Ekonomiskt stöd till genomförande av projekt Vad som prioriteras nationellt och inom EU Uppföljning av regionala miljömål - gärna med lokala aspekter där det är relevant.

22 5. Hur tycker ni att Länsstyrelsen och kommunerna ska samarbeta i fortsättningen?

23 Våra kontaktuppgifter Annigun Wedin 0480-821 85 annigun.wedin@lansstyrelsen.seannigun.wedin@lansstyrelsen.se Annika Andersson 0480- 821 81 annika.andersson@lansstyrelsen.seannika.andersson@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Sveriges miljökvalitetsmål. Upplägg Allmänt om svenska miljökvalitetsmål Länsstyrelsens uppdrag Miljömålspropositionen 2009/10:155 På gång framöver Enkäten."

Liknande presentationer


Google-annonser