Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Kvalitetsuppföljning – Öppna jämförelser – utveckling över tid och variation mellan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Kvalitetsuppföljning – Öppna jämförelser – utveckling över tid och variation mellan."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Kvalitetsuppföljning – Öppna jämförelser – utveckling över tid och variation mellan landsting TABELLBILAGA Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Kvalitetsuppföljning – Öppna jämförelser – utveckling över tid och variation mellan landsting Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Diagram ÖJ 2012 per område Diagrammen baseras på resultat från "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2012". I öppna jämförelser 2012 redovisas 169 indikatorer. Indikatorerna är grupperade i 17 områden. Här redovisas ett diagram per område. I diagrammen redovisas värdet för det högsta respektive lägsta landstinget för varje indikator inom området, markerade med gröna/röda streck. Grönt streck markerar värdet för det landsting som har mest positivt resultat, rött streck markerar värdet för det landsting som har minst positivt resultat. I de fall där det är positivt med ett lågt värde, så är resultatet inramat. Västra Götalandsvärde är utmärkt med en blå romb. Rikets värde är utmärkt med en cirkel. Eftersom flertalet av indikatorerna mäter andelar, så är skalan satt mellan 0 och 100. I vissa fall har indikatorn räknats om för att kunna redovisas på skalan 0-100. De indikatorerna är markerade med en *, samt anges nyräknad enhet. Diagrammen kan användas för att ge en snabb första överblick över Västra Götalandsregionens resultat i förhållande till övriga landsting. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 8

9 9

10 10

11 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13

14 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14

15 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15

16 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 16

17 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 17

18 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 18

19 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 19

20 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 20

21 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 21

22 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 22

23 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 23

24 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 24

25 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 25


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Kvalitetsuppföljning – Öppna jämförelser – utveckling över tid och variation mellan."

Liknande presentationer


Google-annonser