Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detaljplan enligt nya PBL seminarium på länsstyrelsen 2012-05-23 Sammanställning av diskussionsfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detaljplan enligt nya PBL seminarium på länsstyrelsen 2012-05-23 Sammanställning av diskussionsfrågor."— Presentationens avskrift:

1 Detaljplan enligt nya PBL seminarium på länsstyrelsen 2012-05-23 Sammanställning av diskussionsfrågor

2 Införandet av Nya PBL Vad har ni gjort i din kommun/organisation för att anpassa er till nya PBL. Vad planeras framöver som ännu inte hunnit genomföras? Vilka erfarenheter har du av Nya PBL. Vilka frågor är viktigast att lösa framöver.

3 Planbesked Vilka erfarenheter finns av planbesked i kommunerna? Har kommunens rutiner (i form av mallar m.m.) och arbetssätt förändrats? På vilket sätt har kommunens berednings- och beslutsprocesser påverkats? Vilket stöd ger kommunernas ÖP för bedömningen? Erfarenheter av avslagsbeslut – motiv etc? Hur bedöms tidpunkten för avslutat planarbete? Finns det oklarheter i fråga om hur planbeskeden ska hanteras och besluten utformas? Behövs det stöd och vägledning?

4 Planprogram Vilka är erfarenheterna av program - för- och nackdelar? I vilka situationer kan program underlätta det efterföljande planarbetet? Har kommunerna diskuterat nya förhållningssätt i fråga om när och hur program ska upprättas till följd av de nya bestämmelserna? Vilka för- och nackdelar finns att i stället för program behandla övergripande frågor i en fördjupning av ÖP?

5 Det nya enkla planförfarandet Vilka slutsatser kan dras av de exempel inklusive Boverkets kommentarer som redovisades? En förutsättning är att detaljplaneområdet måste avse exakt samma geografiska område som det andra ärendet. Vilka möjligheter finns att i praktiken få till en verklig samordning med tillståndsprövning enligt miljöbalken eller arbetsplan (väg) eller järnvägsplan? Vilka risker finns? Hur kan önskemål om helhetsgrepp och en planmässig avgränsning lösas? Två skilda planområden i parallella planer?

6 Ändring av detaljplan Vilka erfarenheter finns av ”ändring av detaljplan” i kommunerna? För – och nackdelar? Kommentarer om exemplet från Motala och Linköping. När kan det vara lämpligt att i ett sammanhang ändra flera detaljplaner? När bör man i stället ersätta en äldre detaljplan med en ny?

7 Hela planprocessen Hur behöver man jobba för att leva upp till lagstiftarens intentioner om en rättssäker, effektiv och väl samordnad planprocess? Hur påverkar Nya PBL detta jämfört med tidigare regler?

8 Detaljplanebestämmelser -Vilka möjligheter och eventuellt problem skapar nya PBL:s regleringsmöjligheter i detaljplan? -Finns det exempel på planbestämmelser som visat sig svåra eller omöjliga att tillämpa? -Vilka risker finns med felaktiga bestämmelser? -Ge förslag på hur vi kan jobba för att bestämmelserna ska bli mer korrekta

9 Planhandlingarna Vilka möjligheter och eventuella problem kan de förändrade reglerna/kraven på planhandlingar i nya PBL innebära? Finns det skäl för kommunen att sätta upp egna kvalitetskrav på planhandlingarna - i så fall varför? Hur bör man jobba för att säkerställa en jämn och tillräckligt hög kvalitet på planhandlingarna?


Ladda ner ppt "Detaljplan enligt nya PBL seminarium på länsstyrelsen 2012-05-23 Sammanställning av diskussionsfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser