Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Färdplan 2050 – ett Sverige utan klimatutsläpp. Nationell färdplan till 2050 Klimatvisionen Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Färdplan 2050 – ett Sverige utan klimatutsläpp. Nationell färdplan till 2050 Klimatvisionen Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning."— Presentationens avskrift:

1 Färdplan 2050 – ett Sverige utan klimatutsläpp

2 Nationell färdplan till 2050 Klimatvisionen Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären 2050. KLIMATPROPOSITIONEN 2009

3 Naturvårdsverkets uppdrag Regeringsbeslut 2011-07-21 ” Regeringen ger Naturv å rdsverket ska i samr å d med Statens energimyndighet och efter samr å d med Boverket, SMHI, Konjunkturinstitutet, Trafikverket, Transport-styrelsen, Vinnova och andra ber ö rda myndigheter samt med l ä nsstyrelserna l ä mna ett underlag till en svensk f ä rdplan f ö r att uppn å visionen om att Sverige inte ska ha nettoutsl ä pp av v ä xthusgaser å r 2050 ”. Delrapport ska l ä mnas senast den 31 januari 2012. Slutredovisning ska l ä mnas senast den 1 december 2012.

4 L ä nsstyrelsens uppdrag L ä nsstyrelserna ges i uppdrag att efter regionala dialoger l ä mna underlag till Naturv å rdsverket om hur den regionala niv å n kan bidra f ö r att n å visionen om att Sverige å r 2050 inte ska ha nettoutsl ä pp av v ä xthusgaser ” ” Uppdraget ska genomf ö ras inom ramen f ö r l ä nsstyrelsernas arbete med regionala klimat- och energistrategier och de tre pilotl ä nens uppdrag ”. Redovisningen ska l ä mnas senast den 31 mars 2012.

5 - Förord och inledning - Redovisning av hur dialogen genomförts - Länsstyrelsens förslag på åtgärder och styrmedel - Åtgärder, Hinder och styrmedelsförslag från dialogerna inom fem områden Rapportens innehåll

6 Sammanställning av resultat Övergripande synpunkter: Långsiktighet i beslut och styrmedel Klimatsmarta styrmedel Lönsamt att göra rätt Skåne kan gå före!

7 Sammanställning av resultat Transporter Utbyggd kollektivtrafik Kilometerskatt Utbyggd järnväg och kombiterminaler Ökad tillgång på fossilfria bränslen - Utred klimatbonussystem

8 Sammanställning av resultat Energitillförsel Ökad produktion av förnybar energi Satsa på biogasens utveckling Ökad acceptans genom lokalt/enskilt ägande Ta bort vindkraftsveto Öppna fjärrvärmenätet

9 Sammanställning av resultat Bostäder och service Bygg samhället tätt, blandat och kollektivtrafiknära Påverka och stoppa planer som inte främjar visionen Höj kraven i Boverkets byggregler (BBR)

10 Sammanställning av resultat Skog och jordbruk Begränsa exploatering av åkermark Förändra lagen om offentlig upphandling (LOU) Inför stöd för biogasproduktion

11 Sammanställning av resultat Konsumtion Minskad konsumtion av varor Gör det enkelt att göra rätt: - Miljözoner i städer - Trängselavgifter - Utvecklade resepolicys - Kollektivtrafikkort som förmån

12 Fortsatt arbete Nu börjar arbetet! Rapportering 31 mars Grunden till fortsatt arbete Nya uppdrag?


Ladda ner ppt "Färdplan 2050 – ett Sverige utan klimatutsläpp. Nationell färdplan till 2050 Klimatvisionen Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning."

Liknande presentationer


Google-annonser