Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Närvårdssamverkan Södra Älvsborg"— Presentationens avskrift:

1 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

2 Närvårdssamverkan omfattar
Kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda Regional närsjukvård inom primärvård, sjukhusvård och habilitering i Södra Älvsborg

3 Målgrupp Närvårdssamverkan
Målgrupp för närvårdssamverkan är de patienter och grupper som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region

4 Grupper som särskilt ska uppmärksammas
Barn och unga vuxna med utsatt situation Äldre multisjuka och multisviktande Personer med psykisk ohälsa Personer med funktionsnedsättning (LSS) Personer med behov av vård i livets slutskede

5 Målområden Patient och medborgarfokus – inga trösklar mellan vårdgivarna Närhet – vård/omsorg i egen bostad och/eller närliggande vårdenhet Kontinuitet – sammanhängande vårdprocess Trygghet – att veta vart man ska vända sig, dvs. kunskap om rätt vård- och omsorgsnivå mellan vårdgivarna Tillgänglighet – året runt, dygnet runt så nära medborgaren som det är möjligt

6 Vad ska Närvårdssamverkan skapa?
Förutsättningar för hälsa och välbefinnande En obruten vårdkedja Ett effektivt nyttjande av de gemensamma resurserna

7 Struktur för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Styrgrupp närvård Södra Älvsborg Närvårds- område Tranemo Befolkning och patienter som har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region Utvecklingsråd äldre multisjuka och multisviktande AU Referensråd närvård Närvårds kansli Svenljunga Närvårds-område Ulricehamn Mark Bollebygd Borås Herrljunga Vårgårda Alingsås Lerum Struktur för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Hjälpmedel Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Delregionalt politiskt samrådsorgan Södra Älvsborg Avvikelser SVPL Utvecklingsråd barn och unga i utsatt situation

8 Ansvarsfördelning Medborgare i Södra Älvsborg som tillhör någon av målgrupperna Delregionalt politiskt samrådsorgan Styrgrupp Närvård Ledningsgrupp Närvårds- område/kommun Inriktnings- dokument, vision, övergripande mål, följa upp, föra dialog Styrdokument, Verksamhetsplan. Styra, leda, följa upp, utveckla, fatta beslut Handlingsplan, aktivitetsplaner. Leda, följa, utveckla målgruppsarbetet Närvårdskansli – bereda, stödja, samordna, delta och följa upp

9 Närvårdsområde Varje kommun utgör ett närvårdsområde (10st)
Är basen för närvårdssamverkan Samverkan sker på: Strategisk ledningsnivå Operativ verksamhetsnivå I dialog med och mellan befolkningsansvariga politiker

10 Närvårdsområde Ledningsgruppens roll:
Att samordna den lokala närvårdssamverkan utifrån Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs målgrupper och målområde.

11 Närvårdsområde Uppdrag Att årligen fastställa en handlingsplan
Att ta fram aktivitetsplan för varje målgrupp och målområde Identifiera nya gemensamma utvecklings-eller förbättringsområden Upprätta och fastställa lokala rutiner, överenskommelser och avtal Infoga lokala Västbusgrupper och lokala psykiatriråd i den lokala närvårdssamverkan

12 Närvårdsområde forts. uppdrag
Utse minst en kontaktperson i ledningsgrupp, med uppgift att vara informationsbärare gentemot Styrgrupp närvård och Närvårdskansli. Utse minst en kontaktperson inom varje målgruppsområde med uppgift att vara informationsbärare gentemot närvårdsområdets ledningsgrupp Medverka till att sprida goda exempel Finna former för medborgar-patientfokus riktat mot prioriterade målgrupper Samordna den lokala närvårdssamverkan utifrån närvårdssamverkan målgrupper och målområden.

13 Närvårdsområdets ledningsgrupp
Minst två representanter från kommun representerande vård, skola, omsorg och socialtjänst Minst en representant från vårdcentraler i VG primärvård Representanter för sjukhus inkl. öppenvårdspsykiatrin (Barn och ungdomspsykiatri BUP samt vuxenpsykiatri VUP) habilitering och hälsa, övrig primärvård (rehab, ungdomsmottagning, MHV mfl) samt folkhälsosamordnare kallas vid behov, dock minst en gång per år Utöver ovanstående beslutar Närvårdsområdet utifrån sina lokala förutsättningar om eventuell ytterligare representation i ledningsgruppen En närvårdskoordinator (adjungerad)

14 Närvårdskansli Uppdrag
Koordinera, bereda, stödja, delta och följa upp närvårdssamverkan Arbetar på uppdrag av Styrgrupp Närvård och gällande styrdokument Placering i Alingsås (utvärderas efter 1 år) Formellt arbetsgivaransvar – Alingsås lasarett

15 Struktur för arbetet i Närvårdsområdena
Ledningsgrupp Mötesstruktur Ledningsgruppen har möten per år Varje möte fördelar tiden mellan ett tema och löpande ärenden Teman utgörs av arbetsgruppernas områden Arbetsgrupper Äldre Psykisk ohälsa Barn och Unga vuxna Funktions-nedsättning Möte 1: Äldre + Löpande Möte 4: Funktionsnedsättning + Löpande Möte 2: Psykisk ohälsa + Löpande Möte 5: Uppföljning + Löpande Möte 3: Barn och Unga vuxna + Löpande

16 Funktions-nedsättning
Arbetsgrupper Innehåll Äldre Riktlinjer för demens och stroke, Vård i livets slutskede, TryggVE, KomPis Psykisk ohälsa Lokal samverkan psykiatri, Primärteam VästBusgrupp, Föräldrastöd, ROS, Familjecentral, Barnfridsgrupp, Utväg, Ungdomsmottagning Barn & Unga vuxna Funktions-nedsättning Samverkan funktionshinder Folkhälsoråd, Hälsosam, POSOM etc ?

17

18

19 Herrljunga Närvårdsområde
Länkar Ledningsgrupp Möteskalender Handlingsplan Aktivitetsplan Goda exempel Lokala rutiner Lokala riktlinjer Generell bild som fångar målgruppen Undersida till alla medlemmar i ledningsgruppen och protokoll Allmän text om Närvårdsområde Herrljunga Närvårdsområde Herrljunga Klsdjkalsjdka lsjdkalsjdks ajsdghdg ajsgdA JKJdhagsh dahsgdhasgdh asgdjasgdja sdgasjdghasjdgha sjdgahdjajdg ajgd ajdg ajsdga jsdgajsdg asjgdhadgashdga sdgad ajgdasgda sdjashgd Aktuellt Dkajshdk ashdjkahsjdahs kdajskdjakshd aksjdhjkas djasdhasjkd a Läs mer Jsdfhsakhfjskhdfjksfksldfjshfsdfjkssjkslhfjshflksjdfhslkjdfhskhflasjfaslkjdfhsjkldfjlaskjdfsldjfskldfjksdjhf Läs mer Kontakt Kontakta oss! Aktuell info om vad som är på gång just nu (frivilligt) Länkar TryggVE Herrljunga kommun Arkiv Fördjupad info


Ladda ner ppt "Närvårdssamverkan Södra Älvsborg"

Liknande presentationer


Google-annonser