Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Närvårdssamverkan omfattar Kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Närvårdssamverkan omfattar Kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum,"— Presentationens avskrift:

1 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

2 Närvårdssamverkan omfattar Kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda Regional närsjukvård inom primärvård, sjukhusvård och habilitering i Södra Älvsborg

3 Målgrupp Närvårdssamverkan Målgrupp för närvårdssamverkan är de patienter och grupper som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region

4 Grupper som särskilt ska uppmärksammas Barn och unga vuxna med utsatt situation Äldre multisjuka och multisviktande Personer med psykisk ohälsa Personer med funktionsnedsättning (LSS) Personer med behov av vård i livets slutskede

5 Målområden Patient och medborgarfokus – inga trösklar mellan vårdgivarna Närhet – vård/omsorg i egen bostad och/eller närliggande vårdenhet Kontinuitet – sammanhängande vårdprocess Trygghet – att veta vart man ska vända sig, dvs. kunskap om rätt vård- och omsorgsnivå mellan vårdgivarna Tillgänglighet – året runt, dygnet runt så nära medborgaren som det är möjligt

6 Vad ska Närvårdssamverkan skapa? Förutsättningar för hälsa och välbefinnande En obruten vårdkedja Ett effektivt nyttjande av de gemensamma resurserna

7 Styrgrupp närvård Södra Älvsborg Närvårds- område Tranemo Befolkning och patienter som har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region Utvecklingsråd äldre multisjuka och multisviktande AU Referensråd närvård Närvårds kansli Närvårds- område Svenljunga Närvårds - område Ulricehamn Närvårds- område Mark Närvårds- område Bollebygd Närvårds- område Borås Närvårds- område Herrljunga Närvårds- område Vårgårda Närvårds- område Alingsås Närvårds- område Lerum Struktur för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Hjälpmedel Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Delregionalt politiskt samrådsorgan Södra Älvsborg AU Avvikelser SVPL Utvecklingsråd barn och unga i utsatt situation

8 Ansvarsfördelning Inriktnings- dokument, vision, övergripande mål, följa upp, föra dialog Styrdokument, Verksamhetsplan. Styra, leda, följa upp, utveckla, fatta beslut Handlingsplan, aktivitetsplaner. Leda, följa, utveckla målgruppsarbetet Medborgare i Södra Älvsborg som tillhör någon av målgrupperna Delregionalt politiskt samrådsorgan Styrgrupp Närvård Ledningsgrupp Närvårds- område/kommun Närvårdskansli – bereda, stödja, samordna, delta och följa upp

9 Närvårdsområde Varje kommun utgör ett närvårdsområde (10st) Är basen för närvårdssamverkan Samverkan sker på: –Strategisk ledningsnivå –Operativ verksamhetsnivå –I dialog med och mellan befolkningsansvariga politiker

10 Närvårdsområde Ledningsgruppens roll: Att samordna den lokala närvårdssamverkan utifrån Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs målgrupper och målområde.

11 Närvårdsområde Uppdrag Att årligen fastställa en handlingsplan Att ta fram aktivitetsplan för varje målgrupp och målområde Identifiera nya gemensamma utvecklings-eller förbättringsområden Upprätta och fastställa lokala rutiner, överenskommelser och avtal Infoga lokala Västbusgrupper och lokala psykiatriråd i den lokala närvårdssamverkan

12 Närvårdsområde forts. uppdrag Utse minst en kontaktperson i ledningsgrupp, med uppgift att vara informationsbärare gentemot Styrgrupp närvård och Närvårdskansli. Utse minst en kontaktperson inom varje målgruppsområde med uppgift att vara informationsbärare gentemot närvårdsområdets ledningsgrupp Medverka till att sprida goda exempel Finna former för medborgar-patientfokus riktat mot prioriterade målgrupper Samordna den lokala närvårdssamverkan utifrån närvårdssamverkan målgrupper och målområden.

13 Närvårdsområdets ledningsgrupp Minst två representanter från kommun representerande vård, skola, omsorg och socialtjänst Minst en representant från vårdcentraler i VG primärvård Representanter för sjukhus inkl. öppenvårdspsykiatrin (Barn och ungdomspsykiatri BUP samt vuxenpsykiatri VUP) habilitering och hälsa, övrig primärvård (rehab, ungdomsmottagning, MHV mfl) samt folkhälsosamordnare kallas vid behov, dock minst en gång per år Utöver ovanstående beslutar Närvårdsområdet utifrån sina lokala förutsättningar om eventuell ytterligare representation i ledningsgruppen En närvårdskoordinator (adjungerad)

14 Närvårdskansli Uppdrag Koordinera, bereda, stödja, delta och följa upp närvårdssamverkan Arbetar på uppdrag av Styrgrupp Närvård och gällande styrdokument Placering i Alingsås (utvärderas efter 1 år) Formellt arbetsgivaransvar – Alingsås lasarett

15 Struktur för arbetet i Närvårdsområdena Ledningsgrupp Barn och Unga vuxna Psykisk ohälsa Funktions- nedsättning Arbetsgrupper Mötesstruktur Ledningsgruppen har 4-5 möten per år Varje möte fördelar tiden mellan ett tema och löpande ärenden Teman utgörs av arbetsgruppernas områden Möte 1: Äldre + Löpande Möte 2: Psykisk ohälsa + Löpande Möte 3: Barn och Unga vuxna + Löpande Möte 5: Uppföljning + Löpande Möte 4: Funktionsnedsättning + Löpande Äldre

16 Barn & Unga vuxna Äldre Psykisk ohälsa Funktions- nedsättning ArbetsgrupperInnehåll Riktlinjer för demens och stroke, Vård i livets slutskede, TryggVE, KomPis Lokal samverkan psykiatri, Primärteam VästBusgrupp, Föräldrastöd, ROS, Familjecentral, Barnfridsgrupp, Utväg, Ungdomsmottagning Samverkan funktionshinder Folkhälsoråd, Hälsosam, POSOM etc ?

17

18

19 Närvårdsområde Herrljunga Klsdjkalsjdka lsjdkalsjdks ajsdghdg ajsgdA JKJdhagsh dahsgdhasgdh asgdjasgdja sdgasjdghasjdgha sjdgahdjajdg ajgd ajdg ajsdga jsdgajsdg asjgdhadgashdga sdgad ajgdasgda sdjashgd Aktuellt Dkajshdk ashdjkahsjdahs kdajskdjakshd aksjdhjkas djasdhasjkd a Läs mer Jsdfhsakhfjskhdfjksfksldfjshfsdfjkssjkslhfjshflksjdfhslkjdfhskhflasjfaslkjdfhsjkldfjlaskj dfsldjfskldfjksdjhfLäs mer Kontakt Länkar Ledningsgrupp Möteskalender Handlingsplan Aktivitetsplan Goda exempel Lokala rutiner Lokala riktlinjer Länkar Kontakta oss! TryggVE Herrljunga kommun Arkiv Generell bild som fångar målgruppen Allmän text om Närvårdsområde Herrljunga Aktuell info om vad som är på gång just nu (frivilligt) Fördjupad info Undersida till alla medlemmar i ledningsgruppen och protokoll Herrljunga Närvårdsområde


Ladda ner ppt "Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Närvårdssamverkan omfattar Kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum,"

Liknande presentationer


Google-annonser