Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociala investeringar – ett nytt synsätt? Stefan Ackerby SKL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociala investeringar – ett nytt synsätt? Stefan Ackerby SKL."— Presentationens avskrift:

1 Sociala investeringar – ett nytt synsätt? Stefan Ackerby SKL

2 Sociala investeringar  EU-sammanhang: insatser för att underlätta anpassning till samhällsförändringar och undvika utanförskap  I svenska kommuner: förebyggande insatser för att förhindra framtida sociala problem

3 Vad är sociala investeringar?  Syfte: att reservera resurser till förebyggande insatser som är långsiktigt ”lönsamma” för kommunen, offentliga sektorn och samhället  Tillfälliga insatser vid sidan av ordinarie verksamhet  Kunskapsutveckling  Samverkan mellan flera aktörer/förvaltningar

4 Ett nytt förhållningssätt?  Binda samman det som görs idag med konsekvenser i framtiden  Relatera den egna verksamheten till hela offentliga sektorn och till samhället  Kalkyler => kostnader och intäkter

5 Kommunpolitikens roll Långsiktigt samhällsansvar Ansvar för dagens kommunmedborgares service och välfärd

6 Redovisningsmässiga konsekvenser  Utgifter för insatser finansierade av reserverade medel blir en kostnad när de inträffar  => kommunens resultat belastas det år insatserna äger rum  ingen avskrivning

7 Balanskravet  Om det finns reserverade medel  => kan användas som skäl att budgetera underskott  => kan motivera att inte återställa eget kapital om underskott uppkommer

8 Varför görs inte det som är långsiktigt bra för samhället? Hinder 1: Vi vet inte vilka insatser som fungerar? Hinder 2: Planeringen är alltför kortsiktig Hinder 3: Fler aktörer är involverade

9 Att välja rätt insatser  En fråga för experter på socialt arbete?  Val mellan universella och riktade insatser? - Liten effekt för många eller stor effekt för få - Risk att tappa några eller risk för insatser i onödan - Orättvisa att uppmärksamma några  Krav på evidens eller risktagande - ”Säkra” insatser baserade på forskning - Pröva sig fram och vinna ny evidens

10 Långsiktig planering

11 Kalkylöverväganden  Kostnaden för insatser  Jämförelsegrupp  Effekter - Hur många av de som får del av insatsen påverkas i positiv riktning - Hur många skulle klarat sig ändå  Hur osäkra är de positiva effekterna – diskonteringsräntan  Kalkylen är en ram för analys av insatserna

12 Uppföljning och utvärdering  Planera insatser så att de kan följas upp och utvärderas  Uppföljning: genomförs det som var planerat och för den avsedda gruppen?  Utvärdering: vilka effekter gav insatserna? - På kort sikt (jämfört med om inga insatser gjorts) - På lång sikt - I de avseenden som avsågs? - I andra avseenden?

13 Fk Af Krimv Kom mun Landsting Polis Fk Af Kom mun Lt Projekt Strategier för delat ansvar


Ladda ner ppt "Sociala investeringar – ett nytt synsätt? Stefan Ackerby SKL."

Liknande presentationer


Google-annonser