Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öystein Fredriksen Linköpings universitet 0707-715313

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öystein Fredriksen Linköpings universitet 0707-715313"— Presentationens avskrift:

1 Öystein Fredriksen Linköpings universitet 0707-715313 oysfr@eki.liu.se

2 Lönsamhet I många modeller är vinsten målet, men vinsten är ett aggregerat begrepp. Påverkas via andra nyckeltal. Jämför med diagnosen ”Feber” hos människan

3 Lönsamhet När vi talar om lönsamhet så är det i absoluta tal, men vi måste sätta det i relation till något. Det kan vara i relation till omsättning, kapital, antalet anställda eller något annat. Med räntabilitet (avkastningsgrad) menar vi resultatet ställt i relation till kapital.

4 Olika vinstmarginaler Bruttomarginal (Gross margin) Rörelse marginal (Operating margin) Vinstmarginal (Pre-tax margin) Observera att många företag även kallar rörelse marginalen för vinstmarginalen. Bruttovinst = nettoomsättning – kostnad sålda varor Visar kärnverksamhetens styrka, d.v.s. affärsidéns styrka. Ett av de viktigaste lönsamhetsmåtten. Kallas också driftsresultatet och är EBIT = d.v.s. vinst före finansiella intäkter och kostnader. Visar på överskottet från den verksamhet företaget bedriver som skall täcka räntekostnader samt ge en acceptabel vinst.

5 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

6 Kostnad sålda varor (KSV) innefattar: Inköpsvärdet för råmaterial Komponenter och halvfabrikat Samtliga direkta och indirekta tillverkningskostnader –Lön till anställda i produktionen –Avskrivningar på maskiner som används i produktionen

7 Två sätt att sätta vinst i relation till storlek Vinst i relation till omsättning –Bruttovinst i relation till omsättning – Bruttovinstprocent –Kapitalersättning i relation till omsättning – Kapitalersättningsmarginal –Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i % av omsättning Vinst i relation till kapital Verksamhets- volymen! Resurs- insatsen!

8 Resultaträkningen + Försäljning - Råvaror och förnödenheter = Bruttovinst - Rörelsens övriga kostnader = Driftsresultat före avskrivn - Avskrivning = Driftsresultat efter avskrivn - Övriga rörelsekostnader = Rörelseresultat efter alla rörelsekostn o avskrivning forts = 2 460 4 % +54 400 100 % -21 600 40 % =32 800 60 % -27 200 50 % = 5 600 10 % - 3 140 6 % = 2 460 4 % 0 Bruttovinst- procenten

9 Resultaträkningen, forts = Rörelseresultat efter alla rörelsekostn o avskrivning + Finansiella intäkter = Kapitalersättning - Finansiella kostnader = Resultat efter finansnetto - Extraordinära poster = Resultat före bokslutsdisp + Bokslutsdispositioner - Skatt = Årets Resultat = 0 + 200 1 % = 2 660 5 % = - 240 -0,4% - 2 900 6 % = - 840 = 2 460 4 % - 600 1 % + 840 0 Kapitalersättnings- marginalen Resultat efter finansnetto i % av oms

10 OBS OBS OBS Mycket viktigt Resultaträkningen, forts = Rörelseresultat efter alla rörelsekostn o avskrivning + Finansiella intäkter = Kapitalersättning - Finansiella kostnader = Resultat efter finansnetto - Extraordinära poster = Resultat före bokslutsdisp + Bokslutsdispositioner - Skatt = Årets Resultat = 0 + 200 1 % = 2 660 5 % = - 240 -0,4% - 2 900 6 % = - 840 = 2 460 4 % - 600 1 % + 840 0 Kapitalersättnings- marginalen Resultat efter finansnetto i % av oms Ersättning till Eget + Främmande kapital ”Verklig vinst” (här = förlust!)

11 ”Den viktiga” Vinstmarginalen Visar hur många % av nettoomsättningen som återstår för att finansiera verksamheten, d.v.s. för att betala räntekostnader till långivarna och redovisa en acceptabel vinst för ägarna. VM kan förbättras genom Ökad omsättning (ökad volym och/eller högre försäljningspriser) eller… Lägre rörelsekostnader

12 Kapitalomsättningshastighet eller Tillgångarnas omsättningshastighet Visar hur mycket företaget binder sina tillgångar. KOH kan uppnås genom: öka omsättningen minska kapitalbindningen i t.ex. lager, kundfordringar arbeta enligt ”just-in-time”

13 Vinst i relation till kapital Principen är klar: Men vilket kapital; Jo, logiken säger: Eget + Främmande kapital =  Tillgångar Vinst Kapital Resursinsats Utfall ”Verklig” Vinst + Finanskostnad Eget Kapital + Främmande kapital Resursinsats Utfall

14 Det större begreppet blir Kärnformeln i grundutförande = R T Vinst efter finansnetto + Finansiella kostnader Summa Tillgångar = R T KOH Enkel härledning = VM x KOH = R T

15 Finansnetto = resultat efter finansiella poster Kärnformeln i grundutförande = R T Vinst efter finansnetto + Finansiella kostnader Summa Tillgångar = R T RT kallas också ROI; Return on investment Kapitalersättningen, ersättningen till eget + främmande kapital  T = E + S

16 Finns flera sätt räkna ut täljaren i R T formeln. Rörelseresultat + finansiella intäkter (”uppifrån och ner” i RR) …eller… Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader ”nerifrån och upp” i RR)

17 Totala kapitalets räntabilitet R T (ROA eller ROI)

18 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

19 R T påverkas inte av företagets kapitalstruktur, dvs fördelningen av totalt kapital (S+E). Finansiella kostnader ingår inte i nyckeltalets täljare då finansiella kostnader inte hänger ihop med själva rörelsen utan med företags finansiering. R T visar avkastningen på totala kapitalet oavsett dess finansiering. Vi kan också säga att R T är ”räntan” på hela företaget

20 du Pont-modellen x + + + + + ÷ ÷ x –

21 Tre användningsområden Förklara en uppnådd avkastning Simulera hur avkastningen påverkas (Örjan Hallgren, sid 279). Beräkna vad som krävs för en viss avkastning Ett samband som inte direkt illustreras i du-Pont: för att öka volymen måste kanske marknadsföringen intensifieras, d.v.s. kostnaderna ökar samtidigt.

22 Egna kapitalets räntabilitet = R E ”Verklig” Vinst + Finanskostnad Eget Kapital + Främmande kapital (Här måste tas hänsyn till skatt!) Resultat efter finansnetto Eget Kapital 100 – Z 100 = R E 100 Beräkning kan ske före eller efter skatt

23 Egna kapitalets räntabilitet R E (ROE)

24 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

25 R E före skatt mäter effektiviteten i… verksamheten (kapitalanvändningen) finansieringen (kapitalanskaffning) RE efter skatt Mått på värdeökningen för ägarna (Shareholder Value)  jämför med avkastningskravet r E (=kalkylräntan för en investering)

26 RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2005 Rörelsens intäkter och kostnader Nettoomsättning400 Kostnad sålda varor 250 BRUTTORESULTAT = 150 Övriga rörelsekostnader– 122 RÖRELSERESULTAT = 28 Ränteintäkter8 Räntekostnader– 10 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER= 26 Överavskrivning– 6 Avsättning till periodiseringsfond– 3 Skatt– 7 ÅRETS RESULTAT= 10

27 RTRT 1. Rörelseresultat + ränteintäkter: 28 + 8 = 36 2. Resultat efter finansiella poster + räntekostnader: 26 + 10 = 36 3. Resultat före räntekostnader: 26 + 10 = 36 RERE 1. Resultat efter finansiella poster: 26 2. Årsresultat (Sigurd Hansson): 26 3. Rörelseresultat + finansiella intäkter – finansiella kostnader: 28 + 8 – 10 = 26 Olika sätt att räkna ut täljaren i R T och R E

28 Sambandet mellan R T och R E Företagen A, B och C har alla RT = 15% Resp företags vinst före räntekostnader 15% 100 = 15 kr Företagen betalar 10% ränta på lånat kapital. Företag AFöretag BFöretag C Eget Kapital+ 100+ 50+ 10 Främmande Kapital+ 0+ 50+ 90 Totalt Kapital = 100 1. Beräkna R E 2. Beräkna R E då R T sjunker till 6% Företag A Företag B Företag C

29 Sambandet mellan R T & R E Kapitalstrukturformeln R E -formelnJohanssons formel HävstångsformelnFinansiella utväxlingsformeln R E = R T + (R T – R S ) S/E före skatt

30  Genom en hög räntabilitet på totala tillgångar  Genom en hög andel räntefria skulder vilket ger en låg genomsnittlig räntekostnad Genom en hög andel skulder, förutsatt att totala tillgångarnas räntabilitet är högre än skuldräntesatsen Det innebär att en hög räntabilitet på det egna kapitalet kan erhållas på följande sätt:

31 Företagets genomsnittliga skuldränta R S Mer vanligt är att bara beräkna utifrån räntebärande skulder: Viktigt att kontrollera att detta stämmer överens med ”korrekt räntenivå.

32 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

33 Flexibilitet Det är skillnad mellan företag som ser till att saker händer, företag som ser saker hända och företag som undrar vad som hände

34 Tre grunder för flexibilitet Ekonomiska reserver – att ha råd göra bra affärer, ha råd låta bli göra dåliga affärer Planeringsförmåga – alternativa planer, ”early warning system” Beslutskraft – vidta åtgärder i tid, ”aldrig skjutas som sittande fågel” Bokens checklista visar Flexibilitet = övergripande fråga. Men inga nyckeltal finns för beslutskraft etc

35 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 01020 25 155 5% 10% 15% Kapitalersättningsmarginal; Res. efter fin. intäkter o kostnader + fin. kostnader i % av oms Tillgångarnas omsättnings- hastighet; O ms /  tillg. Tillgångarnas räntabilitet; R T 20% Sambandet mellan Kapitalersättnings- marginal, Totalkapitalets omsättningshastighet och Räntabilitet hos totalt kapital/totala tillgångar

36 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 01020 25 155 5% 10% 15% Kapitalersättningsmarginal Tillgångarnas omsättnings- hastighet Tillgångarnas räntabilitet; R T Ju längre åt ”nordost”, desto bättre 20%

37 Rörelsekapitalet – det storleksstyrda kapitalbehovet En kapitalanvändning som fordrar särskild analys

38 Rörelsekapital-behov beror av storleksutveckling Rörelsekapital = Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder Behovet av rörelsekapital ofta 25 -- 35 % av försäljningen Enbart Kassa för löpande flöden minst 5 % av försäljningen. Därtill kommer kassa för säsongsvängningar och kassa som fallskärm Svårt rationalisera rörelsekapitalområdet

39 Tillväxten styr Rörelsekapitalbehovet ”Ju mer vi säljer, desto större kundfordringar”

40 Rörelsekapitalet beror av Storleks- utvecklingen Rörelse- kapital

41 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000 Hur mycket rörelsekapital binds i företaget? Hur mycket kan företaget växa utan nytt externt kapital?

42 Finansiell styrning - rörelsekapital Styrning av rörelsekapitalt är styrningen av OT och KS. Ägare av företag kan ha många syften med att äga företag. Likaledes kan dessa styras på många sätt: aggressivt eller passivt. Detta påverkas av den riskprofil ägaren har och detta har en direkt koppling till hur rörelsekapitalet styrs.

43 Rörelsekapital (RöK) Rörelsekapital är ”skillnaden” mellan kortfristiga skulder och omsättningstillgångar. –Kundfordringar –Lager –Leverantörsskulder –Likvida medel

44 RÖKs storlek måste styras med dess komponenter (=systemnivå) som utgångspunkt. RÖK-ökning genom…RÖK-minskning genom… Kassa +positivtKassa –negativt KuFo +negativtKuFo –positivt Varulager +negativtVarulager –positivt KS –negativtKS +positivt

45 Styrning av likvida medel Prognos över likvida medel Styrning av kassaflödet Bank relationer Investering av likvida medel

46 Omsättningen av kundfordringar

47 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

48 Styrning av kundfordringar Kredit policies Kreditgodkännande procedurer Kredittermer Kontroll Inbetalningar

49 Omsättning av lager

50 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

51 Lager styrning Lämplig nivå att ha av lager Typer av lagerkostnader Nivån på säkerhetslagret Hur mycket skall man betala När skall man beställa

52 Omsättningen av leverantörsskulder (accounts payable turnover)

53 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

54 Tillgångarnas omsättningshastighet

55 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

56 Verksamhetscykel och kassaflödescykel

57 Våra värden insatta i modellen

58 Exempel på rörelsekapital för olika branscher (RöK/Fsg)  Bioteknik företag 103%  IT konsulter 39%  IT program & hårdvara 19%  Elektronik 30%  Telekom 20%  Hushålls produkter 9%  Läkemedelsbolag 39%  Stålbolag 19%

59 Uträkning av RöK OT (Omsättningstillgångar) - KS (Kortfristiga skulder = 152000 – 70000 = 82.000 Detta gäller i en Finansiell planeringskurs!

60 Uträkning av RöK I en värderingskurs är det detta som gäller!

61 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

62 Anskaffning & användning av rörelsekapital – kommentarer Ett minskning av RÖK är positivt om t ex Omsättningen minskar. Storleken på kundfodringar och varulager liksom övriga investeringar, är beroende av omsättningens storlek. Därför bör en omsättningsminskning naturligen medföra en minskning av rörelsekapitalet. Lönsamma nyinvesteringar har gjorts, större än de som ersätter försliten utrustning Stora amorteringar har gjorts på lån med förhållandevis hög ränta

63 Exempel på ”positiva” RÖK-minskningar utifrån poster inom RÖK-området 1.Kapital har frigjorts genom att man tagit itu med tröga betalare bland kunderna. Ju kortare kredittider desto mindre kundfordringar. 2.Genom att hålla nere storleken på förråd, effektiviseringar av produktion och lagerhållning har kapital kunnat frigöras ur varulagret. 3.Man har lyckats förhandla sig till längre kredittider från leverantörerna, ”gratisfinansieringen” ökar. 4.Skulle huvudorsaken till en RÖK-minskning bero på svagt kassaflöde (dålig lönsamhet med i sämsta fall negativt ITM) är det negativt.

64 Hur snabbt kan ett företag växa?

65 Försäljning2000 Kostnad för sålda varor 1200 Bruttovinst800 Rörelsens kostnader700 Vinst100 Likvida medel10 Leverantörsskulder99 Kundfordringar384Bank lån50 Lager263 Omsättningstillgångar657Kortfristiga skulder149 Fabrik25Aktiekapital350 Vinstmedel183 Anläggningstillgångar25L.S. & Eget kapital533 Totala tillgångar682Totala skulder & eget kapital682

66 Vad är kassaflödesanalys? (KFA) Finansieringsanalys – krav i ÅrL (gäller för de största AB) Redovisningsrådets rekommendation 7 (RR7) och IAS 7 anger en modell för finansieringsanalys – sektorindelat kassflöde. KFA ger en specifikation av företagets betalnings- strömmar och visar på förändringar i likvida medel uppdelat på de tre sektorerna (1) löpande verksamhet (rörelsen), (2) investering och (3) finansiering.

67 Direkt metod Lämpar sig vid intern analys då man har direkt tillgång till företagets räkenskaper. Utgår från de affärshändelser som inneburit kassaflöden, d.v.s. direkta in- och utbetalningar = riktiga betalningsflöden. Siffror hämtas direkt från räkenskaperna eller rekonstrueras med hjälp av RR och BR. Indirekt metod (rekommenderas av IAS) Lämpar sig vid extern analys. Utgår från resultat- räkningen. Justera för sådant som inte innefattar kassaflöden (ej riktiga betalningsflöden).

68 KFA är viktig vid företagsbedömning Skiljer ”bra” företag från ”dåliga” företag Underlag vid värdering av företag Mäter företagets möjligheter att överleva

69 Kassaflödesmodellen Delas in i 3 delar: 1.Löpande verksamheten 2.Investeringsverksamheten 3.Finansieringsverksamheten Kontroll Årets Kassaflöde = Likvida Medel 31/12 minus Likvida medel 1/1

70 Löpande verksamhetens kassaflöde Investering i nuvarande rörelse Investering i nya affärsområden Finansieringsverksamheten Förändring av Likvida medel Kassaflödesanalys

71 Löpande verksamhetens kassaflöde Investering i nuvarande rörelse Investering i nya affärsområden Finansierings- verksamheten Förändring av Likvida medel Bokens Finansiella Grundstrategi Strategipunkt 1: Utgå från egna, internt tillförda medel Strategipunkt 2: Snåla på kapi- talbindningar Strategipunkt 3: Privat skyddsnät = Hög likviditet! Strategipunkt 4 o 5: Hög effektivitet, God riskhantering

72 Enklast är att ta UB – IB + AV/NED/UPPSKRIVNINGAR Posterna ligger före rörelseresultat efter avskrivningar i RR Ett annat sett att räkna: Skulder = UB-IB på L.S. Eget kapital = UB-IB-årets vinst. Kassaflödesanalys – indirekt metod 1. LÖPANDE VERKSAMHET + Rörelseresultat efter avskrivningar Justering av poster som inte ingår i kassaflödet t ex: + Avdragna kostnader som inte är utbetalningar t ex: avskrivningar  nedskrivningar (gäller ej finansiella investeringar)  reaförluster (t ex förlust vid försäljning av inventarier/maskiner)  avsättningar (för t ex pantskulder) – Tillagda intäkter som inte är inbetalningar t ex  reavinst (t ex vinst vid försäljning av inventarier/maskiner) + Finansiella intäkter (t ex ränteintäkt och utdelningar på aktieinnehav) – Finansiella kostnader (t ex räntekostnad) – Skatt = Kassaflöde från löp. verks. före förändring av RÖK  Kallas även för ITM (Internt Tillförda Medel) eller Bruttokassaflöde. Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital exklusive likvida medel (  =förändring) minskningökning  Varulager+–  Kortfristiga fordringar+–  Kortfristiga skulder–+ = Kassaflöde från den löpande verksamheten 2. INVESTERINGSVERKSAMHETEN (inkl immat., materiella & finansiella AT) – Anskaffning av AT + Försäljning av AT = Kassaflöde från investeringsverksamheten 3. FINANSIERINGSVERKSAMHETEN (kapitalanskaffning) t ex: + Nyemission + Nya lån – Amortering av lån – Utdelning (till företagets aktieägare) = Kassaflöde från finansieringsverksamheten = Årets kassaflöde (summera ihop de tre posterna)

73 KF löpande verksamheten Företag anger olika definitioner av fritt kassaflöde Mått på utdelningskapacitet Kan komma ägarna till del  beräkna de framtida fria kassaflödena

74 KF – beräkning av sektor 2, investeringsverksamheten Rekonstruktion av nettoinvesteringar (inköpen minus försäljningar) eller nettoförsäljningarna (då försäljningarna > inköpen) sker genom att man utgår från RR och BR vid årets början och slut och rekonstruerar resp. konto i sammandrag. Nedan visas mall för beräkning av nettoinvestering alt nettoförsäljning (se Hanson s. 200). Ing Balans (bokfört restvärde) Utgående Balans UppskrivningNedskrivning RealisationsvinstRealisationsförlust Avskrivning enl plan NettoinvesteringSALDONettoförsäljningSALDO Totalt

75 Vad blir investeringarna detta år? IB bokfört restvärde 200UB210 Uppskrivning0Nedskrivning0 Realisationsvinst1Realisationsförlust3 Avskrivning enl plan15 NettoinvesteringNettoförsäljning Totalt 27 228

76 Vad ger en kassaflödesanalys för information som inte en RR ger? Hur mycket kontanta medel som verksamheten drog in På vilka andra sätt kontanta medel skaffades, t ex försäljning av AT. Investeringar i AT för att bevara eller öka kapacitet samt för att ersätta gamla AT med nya Finansieringen av AT Varifrån kontanta medel kommer ifrån (externt, långivare eller ägare) Om man behöver låna för att kunna genomföra utdelning Rapporten kan sägas vara mer objektiv än RR då den inte innehåller poster som är grundade på bedömningar Den ger en specifikation av företagets betalningsströmmar och visar på förändringen i likvida medel uppdelat på sektorerna drift, investering och finansiering.

77 Efter här följer 21 OH bilder som handlar om likviditetsstyrning. Bra läsning som vi sannolikt inte kommer gå genom i föreläsningssammanhang.

78 Likviditetsstyrning – likviditet styrs endast indirekt Kapitel 11, Finansiell Strategi och Styrning

79 Planeringsstrategi Lönsamhet och likviditet – två sidor av samma mynt Likviditeten kan bara påverkas genom operativa beslut – inte kamrerns ensak! Ju mindre reserver – desto noggrannare planering

80 Likviditetsstyrning Likviditetsbudget Finansiell ettårsbudget -- Framåtriktad Kassaflödesanalys Bedömning av kundinbetalningar Prioriteringsordning vid utbetalningar

81 Likviditetsbudgetering Beakta säsongsvängningar –I kundernas efterfrågan –I likviditetsströmmar Beakta eftersläpningen i inbetalningar Dela utbetalningar i ”farlighetsordning” –Vilka betalningar är ”kronofogdetyp”, T ex uppbörd, löner, elräkning, telefon, ränta

82 Likviditetsbudgetering forts. –Vilka betalningar kan förhandlas, t ex huvudleverantör, amorteringar Kontakta fordringsägare tidigt för att få anstånd och ha då en realistisk plan för hur betalning skall kunna ske.

83 Likviditetsstrategi Glöm inte att expansion kostar rörelsekapital Vid knapp likviditet förlamas först ekonomi- avdelningen, sedan företagsledningen Granska checklistor för akuta likviditetssituationer (Se boken!) Lär av Donaldsons Finansiella strategi Vårda likviditeten!

84 Strategi vid finansiella problem Gordon Donaldson: Strategy for Financial Mobility Vinn tid genom att ha likvida reserver och vinn mental förberedelse genom att ha pessimistiska alternativplaner Förbered krisåtgärder genom förberedd analys av vilka tillgångar som kan avyttras

85 När krisen är här: Ha en strategi för i vilken ordning de drastiska åtgärderna skall sättas in. Utnyttja tiden, utlös långsamma åtgärder i tid Var rak. Det är lönsamt att vara ärlig också i svåra situationer. VDs och Ekonomichefens förtroendekapital är företagets mest värdefulla tillgång!

86 Om det skulle gå illa Konkurs innebär att konkursförvalt-aren tar över för fordringsägarnas räkning, ackord innebär att vi får rabatt av fordringsägarna Styrelsen har ansvar för att ställa in betalningarna i tid

87 Innan det går illa Lägg märke till att det fordras likviditet och förutseende för att göra ackord

88 Cash management Det finns stordriftsfördelar och möjligheter till maktrabatter i hantering av likvida medel! Centralisera! Indoktrinera: Likviditetskonsekven-ser skall beaktas i alla beslut Trimma bort dagar ur order-lager- fakturering-kravrutinerna Följ marknaden. Förhandla!

89 Cash Management Företaget Kassan Förvaltning av likvida reserver Utbetal- nings- rutin Inköpsvillkor Faktu- rerings- rutin Inbetal- nings- rutin Skuld- hanter- ingsrutin Krav- rutin Försäljningsvillkor – villkor till kund Olika intres- senter Intres- sent: Kunder Ström av betalningsmedel

90 Förvaltning av likvida reserver I Centralisera likvida medel –Utjämna i första hand internt –Extern upplåning: –Centralisera – fråga – förhandla –Förhandla bankens samtliga avgifter –Ge banken en bild av totalkunden: Utlandsärenden, lönekonton, uppbörd, inbetalningsströmmar osv Förhandla totalen! Här finns maktrabatter! Stordrifts- fördelar!

91 Förvaltning av likvida reserver II Vid extern placering av överskott: –Tid –Risk –Avkastning –Portföljtänkande –Soliditetseffekt Beakta långsiktig utveckling: Varför inte amortera de dyraste skulderna?

92 Inköpsvillkor Fråga om villkor före inköpsorder Förhandla om villkor före inköpsorder Tid är ränta – ofta bäst betala tidigt och få rabatt Skicka tydlig skriftlig order. Skriv vad som överenskommits Betala bara vad ni kommit överens om, t ex inte faktureringsavgift Välj ut leverantörer, sök årsavtal med bonus Involvera leverantören, begär priseftergift för att kunna ta order tillsammans

93 Utbetalningsrutiner Centraliserad utbetalning Beakta räntedagar –vid val av utbetalningsväg –Vid val av utbetalningsdag, inte fredag Betalningsinstruktion till banken för fasta betalningar, typ uppbörd, hyra Elektronisk överföring av löneunderlag mm till banken

94 Skuldhanteringsrutin Begär anstånd i tid Gör upp om delbetalningar Betala otvistiga belopp, håll inne andra God administration: –Ankomstbok för leverantörsfakturor innan de går ut på attestrunda –Aktuell attestrutin som följs! –Viktigaste attesten är den på inköpsordern

95 Försäljningsvillkor – villkor till kund Genomtänkt offert –Leveransvillkor, betalningsvillkor, räntevillkor, äganderättsförbehåll Analysera kreditvärdighet före offert Sätt kreditlimit och håll den Överväg framtung lyftplan Efterkrav och avgifter vid okänd kund, små belopp När får kunden betalt?

96 Faktureringsrutin Fakturan skall gå med godset Fakturan styr betalningssättet –Ange var pengarna skall in –Gör det lätt att betala – förtryckt kort –Distinkt förfallodatum: ”Betalning oss till handa senast 20X4-05-15” Villkor för dröjsmålsränta skrivs ut överallt Lyft fram plusränta vid tidig betalning

97 Inbetalningsrutiner Styr kunderna att betala till vår checkkredit om den är utnyttjad – svårslagen räntevinst hålla ner saldo Autogiro med kontinuerliga kunder Ha rutin för hantering av kunders checkar etc. Förhandla med banken

98 Kravrutin Första krav är för dem som tappat bort fakturan. 7 dagar efter förfallodatum Personligt samtal en vecka senare –Vi har kanske inte fullgjort leveransen? –Klarar kunden amorteringsplan? Säkerhet! Inkasso; Betalningsföreläggande; In-drivning. Allt detta är juridiska lös-ningar; bäst som hot, innan de startas.


Ladda ner ppt "Öystein Fredriksen Linköpings universitet 0707-715313"

Liknande presentationer


Google-annonser