Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Miljömålsarbete i Norrbotten Jörgen Naalisvaara 2011-10-19 ”Norrlandsmöte”, Umeå 19 oktober 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Miljömålsarbete i Norrbotten Jörgen Naalisvaara 2011-10-19 ”Norrlandsmöte”, Umeå 19 oktober 2011."— Presentationens avskrift:

1 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Miljömålsarbete i Norrbotten Jörgen Naalisvaara 2011-10-19 ”Norrlandsmöte”, Umeå 19 oktober 2011

2 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Regional utvärdering 2009 Jörgen Naalisvaara 2011-10-19

3 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund 1 grön, 8 gula och 7 röda mål ! Jörgen Naalisvaara 2011-10-19 Regional utvärdering 2009

4 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Mycket svårt att nå till år 2050. I Norrbotten har utsläppen av växthusgaser ökat mellan åren 1990 och 2007. År 2008 och 2009 dock minskat. Länets tunga industri är mycket energikrävande. Konjunkturkänsligt… Begränsad klimatpåverkan Jörgen Naalisvaara 2011-10-19

5 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Målet blir svårt att nå i Norrbottens län. Problem i tätorter (kvävedioxid, partiklar och marknära ozon), höga halter och tar lång tid att åtgärda. Uppföljningen av luftkvaliteten i Norrbotten är bristfällig, vilket gör det svårt att utvärdera dagens situation. Frisk luft Jörgen Naalisvaara 2011-10-19

6 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Mycket svårt att nå miljömålet, ökad kemikalieanvändning –svagheter i nationell och internationell lagstiftning som reglerar användningen av miljöfarliga ämnen. Drygt 4000 förorenade områden – saneringsarbetet går för sakta! Bristfällig kunskap om betydande utsläppskällor av miljögifter i länet men kartläggning pågår. Giftfri miljö Jörgen Naalisvaara 2011-10-19

7 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Kritiskt för många skogslevande arter. Mer skog har förvisso blivit både skyddad och frivilligt avsatt, men skogar med höga naturvärden avverkas alltjämt. Miljöhänsyn i skogsbruket? En hög andel forn- och kulturlämningar skadas eller förstörs vid skogsbruk. Mycket bristfällig kunskap gällande kulturmiljövärden i skogslandskapet (även i övrigt). Levande skogar Jörgen Naalisvaara 2011-10-19

8 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Trenden är sämre för Norrbotten än för landet i övrigt. Varken kulturhistoriska värden eller biologisk mångfald stärks idag i tillräcklig utsträckning. Lantbruk fortsätter att läggas ner och arealerna åkermark fortsätter att minska, fr.a. i inlandet. Små gårdar läggs ner. Stödberoende. Ett rikt odlingslandskap Jörgen Naalisvaara 2011-10-19

9 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Mycket svårt att nå. –Kulturmiljövärden –Dålig inomhusmiljö Brist på kunskapsunderlag samt att befintliga styrmedel inte används. God bebyggd miljö Jörgen Naalisvaara 2011-10-19

10 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Storskaligt jord- och skogsbruk har huvudsakligen lett till en förlust av biologisk mångfald. Kritiskt för många skogslevande arter. Utdöendeskuld? Klimatförändringen! Effekterna kan bli tydligare i Norrbotten. Rikt växt- och djurliv Jörgen Naalisvaara 2011-10-19

11 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Utvärdering -regionala delmål 2010 Jörgen Naalisvaara 2011-10-19

12 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Utvärdering -regionala delmål 2010 Jörgen Naalisvaara 2011-10-19

13 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Utvärdering -regionala delmål 2010 Jörgen Naalisvaara 2011-10-19

14 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Utvärdering -regionala delmål 2010 Jörgen Naalisvaara 2011-10-19

15 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Geografiskt stort län Fjäll, skogar, myrar, sjöar och vattendrag m.m. Förnyelsebar energi i form av vindkraft, vattenkraft och biobränsle Rikligt med naturtillgångar Aktivt arbete med energifrågan Förutsättningar Jörgen Naalisvaara 2011-10-19

16 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Målkonflikter Basindustrin Förnyelsebar energi Norrbottniabanan Utmaningar Jörgen Naalisvaara 2011-10-19

17 2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Norrbotten tackar! jorgen.naalisvaara@lansstyrelsen.se Jörgen Naalisvaara 2011-10-19


Ladda ner ppt "2009-06-04 Kerstin Lundin-Segerlund Miljömålsarbete i Norrbotten Jörgen Naalisvaara 2011-10-19 ”Norrlandsmöte”, Umeå 19 oktober 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser