Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södra Älvsborgs Sjukhus Sjukskrivning och rehabilitering Ledningssystem Södra Älvsborgs Sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södra Älvsborgs Sjukhus Sjukskrivning och rehabilitering Ledningssystem Södra Älvsborgs Sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Södra Älvsborgs Sjukhus Sjukskrivning och rehabilitering Ledningssystem Södra Älvsborgs Sjukhus

2 Söker akut vård Funktions- nedsättning Funktions- nedsättning Remiss Annan huvudman Egenvård Undersökning /Bedömning Bedömning läkare Läkarintyg Bedömning/ utredning av annan profession Beslutsstöd Sjukskrivning Rehabproc Rehabplan Annan form rehabilitering Unimodal rehabilitering Multimodal rehabilitering Uppföljning MÅL: Återvunnen eller förbättrad funktions- och aktivitetsförmåga Klicka på varje steg i processen för utförligare information Sjukskrivnings- och rehabiliteringskoordinering Rehab process ingen sjukskrivning Styrande dokument Sjukskrivning och rehabilitering http://www.vgregion.se/srp Checklista

3 Södra Älvsborgs Sjukhus Kopierat ur: Västra Götalandsregionens ledningssystem för kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess Tillbaka till processbild

4 Södra Älvsborgs Sjukhus Söker akut vård Individen söker vård och kan erbjudas akut vård efter telefonkontakt med telefonrådgivning, 1177.se Västra Götaland1177.se Västra Götaland Råd om egenvård, besökstid eller hänvisning till annan vårdgivare, även kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut inom specialiserad vård. Kvinnor och män ska bemötas jämlikt utifrån sina behov. Uppföljning: Antal kontakter (patienter 16-67 år), kontaktorsak och diagnos uppdelat på kvinnor och män. Tillbaka till processbild

5 Södra Älvsborgs Sjukhus Remiss, Annan huvudman, Egenvård Kommer via remiss för utredning – handhavande enligt utarbetad sjukskrivningsrutin mellan Primärvård och Länssjukvård enligt samarbete i Försäkringsmedicinskt forum Försäkringsmedicinskt forum Vid icke akuttillstånd söker/kontaktar patient specialistvård utifrån egenvårdsremiss. Tillbaka till processbild

6 Södra Älvsborgs Sjukhus Undersökning/Bedömning Undersökning av patient och inhämtning av underlag för medicinsk bedömning. Rehabiliterande insatser kan här påbörjas inför nästa steg i vårdkedjan. Kvinnor och män bemöts likvärdigt och erbjuds undersökningar utifrån sina behov, oavsett kön. Kommunikation i genusfrågor enligt ”Genushanden” Genushanden/sjukskrivningsmiljarden/jamstalldsjukskrivning Tillbaka till processbild

7 Södra Älvsborgs Sjukhus Bedömning läkare Läkaren gör en medicinsk bedömning. Utifrån diagnos bedöms funktions- nedsättning och aktivitetsbegränsning. Läkaren tar ställning till om aktivitets- begränsningen påverkar arbetsförmågan, så att sjukskrivning kan motiveras. Vid sjukskrivningsbehov ska patienten bedömas individuellt. D F A kedjan = Diagnos – Funktionsnedsättning – Aktivitetsbegränsning Försäkringskassans information om sjukskrivning och sjukpenning Likvärdig bedömning av sjukskrivningsbehov ska göras, vid samma symtombild, oavsett kön. Våga fråga om hot/våld och riskbruk/missbruk (AUDIT/DUDIT) Tillbaka till processbild

8 Södra Älvsborgs Sjukhus Bedömning/utredning av annan profession Bedömning och utredning av andra professioner exempelvis, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, psykolog/psykoterapeut och kurator bör aktualiseras när sjukskrivningen avviker från beslutstödet eller rehabiliteringsplanen. Bedömning/utredning vid annan klinik, disciplin e t c vid: återkommande korttidssjukskrivning avvikelser från beslutsstödet komplex problematik och samsjuklighet psykisk ohälsa diffus smärta oklara symptom Remiss till Bedömningsteam Tillbaka till processbild

9 Södra Älvsborgs Sjukhus Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Det försäkringsmedicinska beslutsstödet ska vara vägledande vid längd och omfattning av sjukskrivning. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd kan användas som pedagogiskt underlag vid kommunikation med patienten i sjukskrivningsfrågor. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Tillbaka till processbild

10 Södra Älvsborgs Sjukhus Sjukskrivning Sjukskrivning är en del av vård och behandling och ingår i God Vård. Att tänka på vid övervägande av sjukskrivning: Varför sjukskriva? Använd genusglasögon! Finns det något annat alternativ? Finns det risker med sjukskrivning? Vad är målet med sjukskrivningen? Försäkringskassans information om sjukskrivning och sjukpenning Tillbaka till processbild

11 Södra Älvsborgs Sjukhus Checklista Vid aktivitetsbegränsning och behov av sjukskrivning används i första hand: Tillämpa Västra Götalandsregionens ledningssystem för kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocessVästra Götalandsregionens ledningssystem för kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Checklista vid bedömning av aktivitetsbegränsning, rehabiliteringsbehov och sjukskrivning i Västra GötalandsregionenChecklista vid bedömning av aktivitetsbegränsning, rehabiliteringsbehov och sjukskrivning i Västra Götalandsregionen Sjukskrivningar.se Dialog med sjukhusets läkare som har fördjupad kunskap i försäkringsmedicin Tillbaka till processbild

12 Södra Älvsborgs Sjukhus Läkarintyg Läkaren utfärdar läkarintyg av hög kvalitet för både kvinnor och män, som ska ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av rätten till ersättning.läkarintyg Förebyggande sjukskrivning är ett alternativ för att ge möjlighet till en aktiv rehabilitering. Försäkringskassans information om sjukskrivning och sjukpenning Försäkringskassans information om förebyggande sjukskrivning Uppföljning: Antal utfärdade läkarintyg, könsuppdelat Tillbaka till processbild

13 Södra Älvsborgs Sjukhus Rehabiliteringsprocess vid sjukskrivning Kvinnor och män som har ett bedömt rehabiliteringsbehov och är sjukskrivna, ska ha någon form av rehabiliteringsplan med tydliga, tidsbestämda och uppföljningsbara mål. Uppföljning: Antal kvinnor och män som fått en individuell rehabiliteringsplan (KVÅ UV117) Antal kvinnor och män som erhållit samordnade rehabiliterande insatser vid sjukskrivning (KVÅ UV021) Tillbaka till processbild

14 Södra Älvsborgs Sjukhus Rehabiliteringsplan Rehabiliteringsplanen är patientens skriftliga ”processkarta” med definierade och formulerade mål, adekvata åtgärder och tidsplan. Patient är delaktig och har ett eget ansvar. Med fördel kan detta dokumenteras i patientens journal. ”SMART” mål: Specifikt Mätbart Möjligt att nå (Attainable) Realistiskt Tidsbestämt Tillbaka till processbild

15 Södra Älvsborgs Sjukhus Rehabiliteringsprocess ingen sjukskrivning Patienten bedöms klara av att arbeta, studera, söka jobb eller delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Rehabilitering kan ske parallellt. Arbetsterapi, sjukgymnastik/fysioterapi eller annan rehabilitering inom SÄS. Fysisk aktivitet på recept FaR Samtalskontakt Smärtbehandling inom specialiserad vård Läkemedelsbehandling Andra insatser genom samverkanspartner, såsom SamordningsförbundetSamordningsförbundet Tillbaka till processbild

16 Södra Älvsborgs Sjukhus Unimodal rehabilitering Unimodal rehabilitering innebär åtgärder såsom arbetsterapi, sjukgymnastik/fysioterapi, samtalsbehandling, utifrån den individuella rehabiliteringsplanen hos en disciplin. Åtgärden kan i sig vara komplex men kräver inte insatser från flera olika professioner. Tillbaka till processbild

17 Södra Älvsborgs Sjukhus Multimodal rehabilitering Planerade och synkroniserade åtgärder, genomförda i team som omfattar flera olika yrkeskategorier. Teamets uppbyggnad ska motsvara patientens behov och kan bestå av arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, psykolog, kurator och sjuksköterska. Läkare ingår alltid i ett multimodalt team. Rehabiliteringsgarantin Multimodal rehabilitering, MMR Uppföljning: Åtgärdskodning vid påbörjad rehabilitering KVÅ UV115 avslutad rehabilitering KVÅ UV116 Tillbaka till processbild

18 Södra Älvsborgs Sjukhus Annan form av rehabilitering Medicinsk rehabilitering inom specialistsjukvård. Smärtbehandling inom specialistsjukvård, Smärtteam-Anestesi.Smärtteam-Anestesi Smärtrehabilitering på specialistnivåSmärtrehabilitering på specialistnivå inom rehabiliteringsmedicin SÄS. När inte unimodal eller multimodal rehabilitering är aktuell, finns exempel på andra åtgärder under rubriken Rehabiliteringsprocess ingen sjukskrivningRehabiliteringsprocess ingen sjukskrivning Tillbaka till processbild

19 Södra Älvsborgs Sjukhus Uppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess I direkt patientkontakt: Måluppfyllelse – nåddes uppsatta mål i rehabiliteringsplanen? Patientnöjdhet – förändrades förutsättningar och önskemål? Fortsatt planering – exempelvis livsstilsförändringar, arbetsliv, studier Uppföljning på SÄS-nivå: Särskilda insatser, ledtider för interventioner, beslutstödets tillämpning, kvalitetsgranskning av intyg, antal utbildningar och insatser inom området. Tillbaka till processbild

20 Södra Älvsborgs Sjukhus Sjukskrivnings- och rehabiliteringskoordinering Koordinering av sjukskrivningsprocessen ska ske på alla vårdenheter och garantera att kvinnor och män får tillgång till snabb och relevant bedömning. Sjukskrivningskoordinering innebär: Identifiering av patienten tidigt i sjukskrivningsprocessen Samordning av rehabiliteringsinsatser Samverkan med andra aktörer såsom arbetsgivare, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Företagshälsovård Uppföljning av rehabiliteringsprocessen så att sjukskrivningen blir aktiv, effektiv och säker Forskning om arbetsrehabilitering REHSAMREHSAM Tillbaka till processbild


Ladda ner ppt "Södra Älvsborgs Sjukhus Sjukskrivning och rehabilitering Ledningssystem Södra Älvsborgs Sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser