Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljökvalitetsnormer för vatten"— Presentationens avskrift:

1 Miljökvalitetsnormer för vatten
Pär Persson vattenstrateg Enheten för samhällsplanering

2 Vad innebär miljökvalitetsnormer?

3 MKN EU dir 2000/60/EG Ramdirektivet för vatten
MB 5 kap 3§ PBL 2 kap 2 § Vid planläggning ska MKN följas Förordning SFS 2004:660 NFS 2008:1 föreskrifter o allmänna råd – ytvatten SGU-SFS 2008:2 föreskrifter grundvatten S Östersjön 08 FS 2009:8 Västerhavet 14 FS 2009:533 EU dir 2000/60/EG Ramdirektivet för vatten Vattnets status får inte försämras!

4 Miljömål – kvalitetskrav (MKN) uppnås 2015
GOD YTVATTENSTATUS god ekologisk status god kemisk status GOD GRUNDVATTENSTATUS god kvantitativ status

5 Undantag Kraftigt modifierade vatten god ekologisk potential
Tidsfrist – 2021 och 2027 Mindre stränga krav - kvicksilver

6

7 MKN och översiktsplan PBL 4 kapitlet 1§, (andra stycket, 3e punkten)
Av översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer

8 Hantering av MKN i ÖP Strategiska val i förhållande till påverkan på vattenresurser Samlade effekter av många små ingrepp och verksamheter Redovisa vatten som en resurs!

9 Samlade effekter av dagvatten?

10 Spridd bebyggelse och avloppshantering?

11 Exploatering på viktiga inströmningsområden till grundvattenförekomster?

12 Detaljplan PBL 5 kap 22§, 12 kapitlet 1 och 3 §§ PBL
Under samrådet ska länsstyrelsen verka för att miljökvalitetsnormer följs Länsstyrelsen ska pröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse om det kan befaras att beslutet innebär att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet MB inte följs.

13 Hantering av MKN i dp Fokusera på verksamhetens påverkan!
Fastna inte i detaljer i normen

14 Lyft fram positiva effekter av planläggning!

15 God planering idag rent vatten i morgon!


Ladda ner ppt "Miljökvalitetsnormer för vatten"

Liknande presentationer


Google-annonser