Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öystein Fredriksen Linköpings universitet 0707-715313

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öystein Fredriksen Linköpings universitet 0707-715313"— Presentationens avskrift:

1 Öystein Fredriksen Linköpings universitet 0707-715313 oystein.fredriksen@liu.se

2 Ett analysschema med nio rubriker ger totalsyn Verktygslådan för företagsanalys

3 Allra först: Vilken bransch? Branschen präglar affärsidén Branschen styr kostnadsstrukturen Branschen har gemensamma cykler

4 Sedan bör man ha kolla på.. Tids jämförelser, över egen historisk utveckling; blir vi bättre eller sämre Framdiskuterade börvärden, hur bör man ligga till för att vara ett hälsosamt företag Generella tumregler, dock inte alltid så intressant Branschdata säger mer, då tidsepok, mode och annat också påverkar.

5 ANALYSSCHEMA STORLEKSUTVECKLING  Omsättning och omsättningsutveckling  Antal anställda och förändring  Tillgångar och förändring  Ev. inflationsjustering KAPITALBINDNING  Kapitalflödesanalysens användningsområde  Detaljanalys av rörelsekapitalutvecklingen KAPITALANSKAFFNING  Kapitalflödesanalysens källor  Detaljanalys av finansiell hävstångseffekt LIKVIDITET  Kassalikviditet  Balanslikviditet  Likvida medel i procent av omsättningen SOLIDITET  Soliditet  Andel eget kapital EFFEKTIVITET  I balansräkningsutnyttjande, kapitalutnyttjande  I utnyttjande av arbetsresurser  I uppbyggnad av kostnads/intäktsstruktur LÖNSAMHET  Räntabilitet på totalt kapital = R T  Räntabilitet på eget kapital = R E  I relation till omsättning FLEXIBILITET  Planeringsförmåga  Reservtillgång  Omvärldskunskap  Idérikedom  Förberedda alternativ Kapitalersättningsmarginalen KOM * Tillgångarnas omsättningshastighet = R T R E = [R T + (R T - R S ) * S/E]

6 Sammanfattande analysschema Storleksutveckling, tillväxt Kapitalbindning Kapitalanskaffning Likviditet, betalningsförmåga Soliditet, överlevandeförmåga Effektivitet, hur bra är vi Lönsamhet, hur bra är vi Flexibilitet, hur mycket bättre kan vi bli Delsammandrag Kassaflödesanalysen

7 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

8 Storleksutveckling (Volymutveckling + Inflation) = Omsättningsförändring i löpande kr Tillväxt är alltid strategisk faktor, även när man inte växer / kanske väljer att inte växa Mätetal främst: Omsättning Antal anställda Totala tillgångar Inflationsjusterade variabler Samt inflationen i sig själv (d.v.s. hur mycket växer ekonomin)

9 Rörelsekapital – det storleksstyrda kapitalbehovet En kapitalanvändning som fordrar särskild analys (bara kort om detta nu annars kommer en fullständig genomgång nästa föreläsning)

10 Rörelsekapital-behov beror av storleksutveckling Rörelsekapital = Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder Behovet av rörelsekapital ofta 25 -- 35 % av försäljningen Enbart Kassa för löpande flöden minst 5 % av försäljningen. Därtill kommer kassa för säsongsvängningar och kassa som fallskärm Svårt rationalisera rörelsekapitalområdet

11 Tillväxten styr Rörelsekapitalbehovet ”Ju mer vi säljer, desto större kundfordringar”

12 Rörelsekapital Omsättnings- tillgångar Kortfristiga skulder = förfaller inom 1 år Rörelsekapital Rörelsekapitalbehovet ofta 20 -- 35 % av försäljningen

13 Soliditet och likviditet Att överleva på lång och kort sikt

14 Soliditet och likviditet Att överleva på lång och kort sikt Lång sikt – tåla förluster – soliditet – andel eget kapital Kort sikt – kunna betala förfallna skulder – likviditet – betalningsmedel

15 Likviditet - betalningsförmåga Den som inte kan betala förfallna skulder är skyldig ställa in betalningarna – Se konkurslagen Betalningsförmåga en fråga om överlevande – det går fort att få problem om man slarvar med likviditeten Två mått: –Kassalikviditet = Omsättningstillg / Kortfristiga skulder. Tumregel > 1 –Likvida medel i % av omsättning. Tumregel > 5 %

16 Likviditet Ett mått som används tidigare, men som har sämre förmåga att prognostisera likviditetsproblem kallas balanslikviditet. Den bör enligt tumregeln vara minst 2. För tillverkande företag bör dock kvoten vara något högre (3), medan det för återförsäljare kan vara lägre (1).

17 Likviditet Likviditet beräknar ett företags förmåga att på kort sikt infria sina förpliktelser, dess betalningsberedskap. Två mått brukar användas: Kassalikviditet Balanslikviditet Enligt tumregel skall kassalikviditet vara minst 100% och balanslikviditet 200%

18 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

19 Likviditetsstyrning Likviditetsbudget Finansiell ettårsbudget -- Framåtriktad finansieringsanalys Bedömning av kundinbetalningar Prioriteringsordning vid utbetalningar

20 Likviditetsstrategi Glöm inte att expansion kostar rörelsekapital Vid knapp likviditet förlamas först ekonomiavdelningen, sedan företagsledningen Granska checklistor för akut likviditetssituation Vårda likviditeten!

21 Varför likviditet? Bakomliggande orsak: Tidsskillnad mellan inbetalning och utbetalning Tre faktorer skapar behovet: –Svängningar i betalningsströmmar, t ex lön en gång per månad, semesterlön en gång per år –Säsongsvängningar, ingen investerar före semestern, varans säsongsvängningar –Spekulationsmotiv, den som kan betala snabbt får bästa rabatten

22 Kritik ­– likviditet Statiska mått Förfallotider för fordringar och skulder Omkostnader Kvottal Tumregler (olika betalningsförhållanden) Är en hög kassalikviditet bra?

23 Samband mellan likvida medel och bakomliggande faktorer + (gynnsamt)— (ogynnsamt) VinstFörlust Försäljnings av ATInvestering i AT Minskning av varulagerÖkning i Varulager Minskning av KuFoÖkning i KuFo ÄgartillskottUtdelning Långfristig upplåningAmortering av LS Ökning av KS (t ex leverantörskrediter)Betalning KS Skattebetalning

24 Tumregel för likviditet Behov utan säsongsvängning ofta 5 -- 10 % av omsättningen som kassa och bank Eller: Kassalikviditet = 100 % Eller: Balanslikviditet = 200 % Eller: tillfredsställande rörelsekapitalstruktur

25 Soliditet = andel eget kapital Soliditeten mäter andelen eget kapital/totalt kapital, d.v.s. E / (E + S) = Soliditet Vanligt målvärde bland stora företag är soliditet cirka = 35 % Soliditet mäter finansiell utväxling = Finansiell risk

26 Soliditet

27 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

28 Det är inte farligt att få för hög soliditet  Förlusttålighet (BR)  Visar förmågan att överleva tillfälliga förluster  Soliditet visar den finansiella styrkan i företaget, visar kapitalstyrkan

29 Synlig soliditet Detta är i mångt en svensk definition. I USA tas inte hänsyn till obeskattade reserver t.ex.

30 Den egentliga definitionen på soliditeten är = Tillgånga – Skulder = Eget kapital. Soliditet = Detta är det vanligaste soliditetsmått. Ett liknande begrepp är Andelen eget kapital = Måttet kallas också riskbärande kapital.

31 Räntetäckningsandelen Alternativ uträkning: Visar på: Hur känsligt företaget är för ränteförändringar Visar också på hur ”robust” företaget är inför t.ex. ett priskrig då räntekostnader är fasta kostnader (fast räntan kan vara rörlig)

32 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

33 Gearing (debt-equity ratio) Formel: En av de mest omdebatterade måtten. Ett högt värde setter stor press på företaget att ständigt leverera kassaflöden. Begreppet ligger nära hävstångsdiskussionen och har företaget ökande vinster ger en hög gearing högre avkastning. Det motsatta gäller vi sämre resultat. I lågkonjunkturer är oftast högt ”gear’ade” företag sårbara. Kommer De klara av sina skuldbetalningar?

34 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

35 Vårda Soliditet grunden för strategin Börjar komma också i börsföretagens årsredovisningar Grunden för en småföretagare Riskkapital alltid knapp och dyr resurs på lång sikt

36 Eget Kapital = Tillgång minus skuld Eget kapital = –Tillskjutet av ägarna, respektive –upparbetat av företagets drift, internt tillförda medel, mest vinst + avskrivning

37 Eget kapital -- buffert för risker Definitionen: Eget kapital = alla Tillgångar minus alla Skulder D.v.s. Eget kapital får ta alla risker, både vid brist i tillgångar och oväntade skulder

38 Eget kapital = viktigaste delen av Riskkapital Om vi har överflöd på riskkapital till våra idéer, så har vi för få idéer. Kapital som knapp resurs betyder på lång sikt höga räntor, d.v.s. hög kapitalkostnad Utöver synligt Eget kapital ingår även ägarlån i begreppet Riskkapital

39 Eget Kapitals fördelar framför Skulder Lånemöjligheter Förlusttålighet Villkorligt Löptiden för Eget Kapital är _________ Riskbenägenheten Kontroll

40 Soliditet -- ÖHs tumregler De flesta branscher, ej alla. Undantag nedåt: Byggnadsentreprenörer Under 15 % soliditet är man farligt ute Under 25 % måste man koncentrera sig på att åstadkomma förbättringar

41 Bankernas bedömning av soliditet i kreditprövning Över 30 % -- Soliditeten behandlas summariskt 20 -- 30 % -- Soliditeten bör kommenteras Under 20 % -- Noggrann detaljdiskussion av företagets ställning

42 Effektivitet Det finns flera olika effektivitetsmått, men som extern har vi inte tillgång till specialiserade siffror vilket gör att vår förmåga att mäta effektivitet blir begränsad. Måtten blir grova och mäter ofta den sammanlagde effekten av en mångfald företeelser.

43 Effektivitet Ekonomi – att hushålla med knappa resurser. Fordrar effektivitet! Mått typ: Effekt / resursinsats, t ex Oms / anställd Kapitalutnyttjande i balansräkning. Några mått: – Tillgångarnas omsättnings- hastighet – Genomsnittlig kundkredit tid i dagar – Lageromsättningshastighet – Anläggningstillgångar / anställd  Tillgångar Årsomsättning

44 Effektivitet forts. Resursen anställda bör helst analyseras i förhållande till bruttovinst per timme –Omsättning / anställd –Bruttovinst / anställd –Personalkostnad / anställd –Bruttovinst / arbetstimme; Pers.kostnad/tim –Bruttovinst per öppethållandetimme i butik, pers.kostnad per öppethållandetimme

45 Effektivitet i användning av anläggningstillgångar Anläggningstillgångar / anställd –Hur mycket investering fordrar en anställd för att kunna verka? Speciellt intresse hyrda lokaler – Hyreskostnad per kvadratmeter försäljningsyta och timme kan jämföras med omsättning per timme

46 Lönsamhet I många modeller är vinsten målet, men vinsten är ett aggregerat begrepp. Påverkas via andra nyckeltal. Jämför med diagnosen ”Feber” hos människan

47 Lönsamhet När vi talar om lönsamhet så är det i absoluta tal, men vi måste sätta det i relation till något. Det kan vara i relation till omsättning, kapital, antalet anställda eller något annat. Med räntabilitet (avkastningsgrad) menar vi resultatet ställt i relation till kapital.

48 Olika vinstmarginaler Bruttomarginal (Gross margin) Rörelse marginal (Operating margin) Vinstmarginal (Pre-tax margin) Observera att många företag även kallar rörelse marginalen för vinstmarginalen. Bruttovinst = nettoomsättning – kostnad sålda varor Visar kärnverksamhetens styrka, d.v.s. affärsidéns styrka. Ett av de viktigaste lönsamhetsmåtten. Kallas också driftsresultatet och är EBIT = d.v.s. vinst före finansiella intäkter och kostnader. Visar på överskottet från den verksamhet företaget bedriver som skall täcka räntekostnader samt ge en acceptabel vinst.

49 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

50 Kostnad sålda varor (KSV) innefattar: Inköpsvärdet för råmaterial Komponenter och halvfabrikat Samtliga direkta och indirekta tillverkningskostnader –Lön till anställda i produktionen –Avskrivningar på maskiner som används i produktionen

51 Två sätt att sätta vinst i relation till storlek Vinst i relation till omsättning –Bruttovinst i relation till omsättning – Bruttovinstprocent –Kapitalersättning i relation till omsättning – Kapitalersättningsmarginal –Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i % av omsättning Vinst i relation till kapital Verksamhets- volymen! Resurs- insatsen!

52 Resultaträkningen + Försäljning - Råvaror och förnödenheter = Bruttovinst - Rörelsens övriga kostnader = Driftsresultat före avskrivn - Avskrivning = Driftsresultat efter avskrivn - Övriga rörelsekostnader = Rörelseresultat efter alla rörelsekostn o avskrivning forts = 2 460 4 % +54 400 100 % -21 600 40 % =32 800 60 % -27 200 50 % = 5 600 10 % - 3 140 6 % = 2 460 4 % 0 Bruttovinst- procenten

53 Resultaträkningen, forts = Rörelseresultat efter alla rörelsekostn o avskrivning + Finansiella intäkter = Kapitalersättning - Finansiella kostnader = Resultat efter finansnetto - Extraordinära poster = Resultat före bokslutsdisp + Bokslutsdispositioner - Skatt = Årets Resultat = 0 + 200 1 % = 2 660 5 % = - 240 -0,4% - 2 900 6 % = - 840 = 2 460 4 % - 600 1 % + 840 0 Kapitalersättnings- marginalen Resultat efter finansnetto i % av oms

54 OBS OBS OBS Mycket viktigt Resultaträkningen, forts = Rörelseresultat efter alla rörelsekostn o avskrivning + Finansiella intäkter = Kapitalersättning - Finansiella kostnader = Resultat efter finansnetto - Extraordinära poster = Resultat före bokslutsdisp + Bokslutsdispositioner - Skatt = Årets Resultat = 0 + 200 1 % = 2 660 5 % = - 240 -0,4% - 2 900 6 % = - 840 = 2 460 4 % - 600 1 % + 840 0 Kapitalersättnings- marginalen Resultat efter finansnetto i % av oms Ersättning till Eget + Främmande kapital ”Verklig vinst” (här = förlust!)

55 ”Den viktiga” Vinstmarginalen Visar hur många % av nettoomsättningen som återstår för att finansiera verksamheten, d.v.s. för att betala räntekostnader till långivarna och redovisa en acceptabel vinst för ägarna. VM kan förbättras genom Ökad omsättning (ökad volym och/eller högre försäljningspriser) eller… Lägre rörelsekostnader

56 Kapitalomsättningshastighet eller Tillgångarnas omsättningshastighet Visar hur mycket företaget binder sina tillgångar. KOH kan uppnås genom: öka omsättningen minska kapitalbindningen i t.ex. lager, kundfordringar arbeta enligt ”just-in-time”

57 Vinst i relation till kapital Principen är klar: Men vilket kapital; Jo, logiken säger: Eget + Främmande kapital =  Tillgångar Vinst Kapital Resursinsats Utfall ”Verklig” Vinst + Finanskostnad Eget Kapital + Främmande kapital Resursinsats Utfall

58 Det större begreppet blir Kärnformeln i grundutförande = R T Vinst efter finansnetto + Finansiella kostnader Summa Tillgångar = R T KOH Enkel härledning = VM x KOH = R T

59 Finansnetto = resultat efter finansiella poster Kärnformeln i grundutförande = R T Vinst efter finansnetto + Finansiella kostnader Summa Tillgångar = R T RT kallas också ROI; Return on investment Kapitalersättningen, ersättningen till eget + främmande kapital  T = E + S

60 Finns flera sätt räkna ut täljaren i R T formeln. Rörelseresultat + finansiella intäkter (”uppifrån och ner” i RR) …eller… Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader ”nerifrån och upp” i RR)

61 Totala kapitalets räntabilitet R T (ROA eller ROI)

62 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

63 R T påverkas inte av företagets kapitalstruktur, dvs fördelningen av totalt kapital (S+E). Finansiella kostnader ingår inte i nyckeltalets täljare då finansiella kostnader inte hänger ihop med själva rörelsen utan med företags finansiering. R T visar avkastningen på totala kapitalet oavsett dess finansiering. Vi kan också säga att R T är ”räntan” på hela företaget

64 du Pont-modellen x + + + + + ÷ ÷ x –

65 Tre användningsområden Förklara en uppnådd avkastning Simulera hur avkastningen påverkas (Örjan Hallgren, sid 279). Beräkna vad som krävs för en viss avkastning Ett samband som inte direkt illustreras i du-Pont: för att öka volymen måste kanske marknadsföringen intensifieras, d.v.s. kostnaderna ökar samtidigt.

66 Egna kapitalets räntabilitet = R E ”Verklig” Vinst + Finanskostnad Eget Kapital + Främmande kapital (Här måste tas hänsyn till skatt!) Resultat efter finansnetto Eget Kapital 100 – Z 100 = R E 100 Beräkning kan ske före eller efter skatt

67 Egna kapitalets räntabilitet R E (ROE)

68 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

69 R E före skatt mäter effektiviteten i… verksamheten (kapitalanvändningen) finansieringen (kapitalanskaffning) RE efter skatt Mått på värdeökningen för ägarna (Shareholder Value)  jämför med avkastningskravet r E (=kalkylräntan för en investering)

70 RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2005 Rörelsens intäkter och kostnader Nettoomsättning400 Kostnad sålda varor 250 BRUTTORESULTAT = 150 Övriga rörelsekostnader– 122 RÖRELSERESULTAT = 28 Ränteintäkter8 Räntekostnader– 10 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER= 26 Överavskrivning– 6 Avsättning till periodiseringsfond– 3 Skatt– 7 ÅRETS RESULTAT= 10

71 RTRT 1. Rörelseresultat + ränteintäkter: 28 + 8 = 36 2. Resultat efter finansiella poster + räntekostnader: 26 + 10 = 36 3. Resultat före räntekostnader: 26 + 10 = 36 RERE 1. Resultat efter finansiella poster: 26 2. Årsresultat (Sigurd Hansson): 26 3. Rörelseresultat + finansiella intäkter – finansiella kostnader: 28 + 8 – 10 = 26 Olika sätt att räkna ut täljaren i R T och R E

72 Sambandet mellan R T och R E Företagen A, B och C har alla RT = 15% Resp företags vinst före räntekostnader 15% 100 = 15 kr Företagen betalar 10% ränta på lånat kapital. Företag AFöretag BFöretag C Eget Kapital+ 100+ 50+ 10 Främmande Kapital+ 0+ 50+ 90 Totalt Kapital = 100 1. Beräkna R E 2. Beräkna R E då R T sjunker till 6% Företag A Företag B Företag C

73 Sambandet mellan R T & R E Kapitalstrukturformeln R E -formelnJohanssons formel HävstångsformelnFinansiella utväxlingsformeln R E = R T + (R T – R S ) S/E före skatt

74  Genom en hög räntabilitet på totala tillgångar  Genom en hög andel räntefria skulder vilket ger en låg genomsnittlig räntekostnad Genom en hög andel skulder, förutsatt att totala tillgångarnas räntabilitet är högre än skuldräntesatsen Det innebär att en hög räntabilitet på det egna kapitalet kan erhållas på följande sätt:

75 Företagets genomsnittliga skuldränta R S Mer vanligt är att bara beräkna utifrån räntebärande skulder: Viktigt att kontrollera att detta stämmer överens med ”korrekt räntenivå.

76 Sales revenue520.000 Cost of goods sold (325.000) Gross profit195.00 Operating expenses130.000 Depreciation expense 12.000 (142.000) Net operating income 53.000 Interest expense(13.000) Earnings before tax 40.000 Income tax expense(12.000) Net income28.000 Current assets: Cash2.000 Accounts receivable 60.000 Inventory 80.000 Prepaid expenses 10.000 Total current assets 152.000 Fixed assets: Machinery, etc120.000 Acc. Depreciation (12.000) Book value 108.000 TOTAL ASSETS 260.000 Current liabilities: Accounts payable 30.000 Accrued expenses 17.000 Income tax payable 3.000 Bank loan 20.000 Total current liabilities 70.000 Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% 80.000 Total liabilities 150.000 Shareholders´equity Paid-in capital82.000 Retained earnings28.000 Total shareholders equity 110.000 TOTAL LIABILITIES 260.000

77 Flexibilitet Det är skillnad mellan företag som ser till att saker händer, företag som ser saker hända och företag som undrar vad som hände

78 Tre grunder för flexibilitet Ekonomiska reserver – att ha råd göra bra affärer, ha råd låta bli göra dåliga affärer Planeringsförmåga – alternativa planer, ”early warning system” Beslutskraft – vidta åtgärder i tid, ”aldrig skjutas som sittande fågel” Bokens checklista visar Flexibilitet = övergripande fråga. Men inga nyckeltal finns för beslutskraft etc

79 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 01020 25 155 5% 10% 15% Kapitalersättningsmarginal; Res. efter fin. intäkter o kostnader + fin. kostnader i % av oms Tillgångarnas omsättnings- hastighet; O ms /  tillg. Tillgångarnas räntabilitet; R T 20% Sambandet mellan Kapitalersättnings- marginal, Totalkapitalets omsättningshastighet och Räntabilitet hos totalt kapital/totala tillgångar

80 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 01020 25 155 5% 10% 15% Kapitalersättningsmarginal Tillgångarnas omsättnings- hastighet Tillgångarnas räntabilitet; R T Ju längre åt ”nordost”, desto bättre 20%


Ladda ner ppt "Öystein Fredriksen Linköpings universitet 0707-715313"

Liknande presentationer


Google-annonser