Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linköpings universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linköpings universitet"— Presentationens avskrift:

1 Linköpings universitet
Öystein Fredriksen Linköpings universitet

2 Verktygslådan för företagsanalys
Ett analysschema med nio rubriker ger totalsyn

3 Allra först: Vilken bransch?
Branschen präglar affärsidén Branschen styr kostnadsstrukturen Branschen har gemensamma cykler

4 Sedan bör man ha kolla på..
Tids jämförelser, över egen historisk utveckling; blir vi bättre eller sämre Framdiskuterade börvärden, hur bör man ligga till för att vara ett hälsosamt företag Generella tumregler, dock inte alltid så intressant Branschdata säger mer, då tidsepok, mode och annat också påverkar.

5 ANALYSSCHEMA STORLEKSUTVECKLING Omsättning och omsättningsutveckling
Antal anställda och förändring Tillgångar och förändring Ev. inflationsjustering KAPITALBINDNING Kapitalflödesanalysens användningsområde Detaljanalys av rörelsekapitalutvecklingen KAPITALANSKAFFNING Kapitalflödesanalysens källor Detaljanalys av finansiell hävstångseffekt LIKVIDITET Kassalikviditet Balanslikviditet Likvida medel i procent av omsättningen SOLIDITET Soliditet Andel eget kapital EFFEKTIVITET I balansräkningsutnyttjande, kapitalutnyttjande I utnyttjande av arbetsresurser I uppbyggnad av kostnads/intäktsstruktur LÖNSAMHET Räntabilitet på totalt kapital = RT Räntabilitet på eget kapital = RE I relation till omsättning FLEXIBILITET Planeringsförmåga Reservtillgång Omvärldskunskap Idérikedom Förberedda alternativ Kapitalersättningsmarginalen KOM * Tillgångarnas omsättningshastighet = RT RE = [RT + (RT - RS) * S/E]

6 Sammanfattande analysschema
Storleksutveckling, tillväxt Kapitalbindning Kapitalanskaffning Likviditet, betalningsförmåga Soliditet, överlevandeförmåga Effektivitet, hur bra är vi Lönsamhet, hur bra är vi Flexibilitet, hur mycket bättre kan vi bli Delsammandrag Kassaflödesanalysen

7 Sales revenue Cost of goods sold ( ) Gross profit Operating expenses Depreciation expense ( ) Net operating income Interest expense (13.000) Earnings before tax Income tax expense (12.000) Net income Current assets: Cash Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Total current assets Fixed assets: Machinery, etc Acc. Depreciation (12.000) Book value TOTAL ASSETS Current liabilities: Accounts payable Accrued expenses Income tax payable Bank loan Total current liabilities Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% Total liabilities Shareholders´equity Paid-in capital Retained earnings Total shareholders equity TOTAL LIABILITIES

8 Storleksutveckling (Volymutveckling + Inflation) =
Omsättningsförändring i löpande kr Tillväxt är alltid strategisk faktor, även när man inte växer / kanske väljer att inte växa Mätetal främst: Omsättning Antal anställda Totala tillgångar Inflationsjusterade variabler Samt inflationen i sig själv (d.v.s. hur mycket växer ekonomin)

9 Rörelsekapital – det storleksstyrda kapitalbehovet
En kapitalanvändning som fordrar särskild analys (bara kort om detta nu annars kommer en fullständig genomgång nästa föreläsning)

10 Rörelsekapital-behov beror av storleksutveckling
Rörelsekapital = Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder Behovet av rörelsekapital ofta % av försäljningen Enbart Kassa för löpande flöden minst 5 % av försäljningen. Därtill kommer kassa för säsongsvängningar och kassa som fallskärm Svårt rationalisera rörelsekapitalområdet 72

11 Tillväxten styr Rörelsekapitalbehovet
”Ju mer vi säljer, desto större kundfordringar”

12 Rörelsekapital Rörelsekapital Omsättnings-tillgångar
Rörelsekapitalbehovet ofta % av försäljningen Rörelsekapital Omsättnings-tillgångar Kortfristiga skulder = förfaller inom 1 år 70

13 Soliditet och likviditet
Att överleva på lång och kort sikt 1

14 Soliditet och likviditet
Att överleva på lång och kort sikt Kort sikt – kunna betala förfallna skulder – likviditet – betalningsmedel Lång sikt – tåla förluster – soliditet – andel eget kapital 1

15 Likviditet - betalningsförmåga
Den som inte kan betala förfallna skulder är skyldig ställa in betalningarna – Se konkurslagen Betalningsförmåga en fråga om överlevande – det går fort att få problem om man slarvar med likviditeten Två mått: Kassalikviditet = Omsättningstillg / Kortfristiga skulder. Tumregel > 1 Likvida medel i % av omsättning. Tumregel > 5 %

16 Likviditet Ett mått som används tidigare, men som har sämre förmåga att prognostisera likviditetsproblem kallas balanslikviditet. Den bör enligt tumregeln vara minst 2. För tillverkande företag bör dock kvoten vara något högre (3), medan det för återförsäljare kan vara lägre (1).

17 Likviditet Likviditet beräknar ett företags förmåga att på kort sikt infria sina förpliktelser, dess betalningsberedskap. Två mått brukar användas: Kassalikviditet Balanslikviditet Enligt tumregel skall kassalikviditet vara minst 100% och balanslikviditet 200%

18 Sales revenue Cost of goods sold ( ) Gross profit Operating expenses Depreciation expense ( ) Net operating income Interest expense (13.000) Earnings before tax Income tax expense (12.000) Net income Current assets: Cash Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Total current assets Fixed assets: Machinery, etc Acc. Depreciation (12.000) Book value TOTAL ASSETS Current liabilities: Accounts payable Accrued expenses Income tax payable Bank loan Total current liabilities Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% Total liabilities Shareholders´equity Paid-in capital Retained earnings Total shareholders equity TOTAL LIABILITIES

19 Likviditetsstyrning Likviditetsbudget
Finansiell ettårsbudget -- Framåtriktad finansieringsanalys Bedömning av kundinbetalningar Prioriteringsordning vid utbetalningar 11

20 Likviditetsstrategi Glöm inte att expansion kostar rörelsekapital
Vid knapp likviditet förlamas först ekonomiavdelningen, sedan företagsledningen Granska checklistor för akut likviditetssituation Vårda likviditeten! 12

21 Varför likviditet? Bakomliggande orsak: Tidsskillnad mellan inbetalning och utbetalning Tre faktorer skapar behovet: Svängningar i betalningsströmmar, t ex lön en gång per månad, semesterlön en gång per år Säsongsvängningar, ingen investerar före semestern, varans säsongsvängningar Spekulationsmotiv, den som kan betala snabbt får bästa rabatten

22 Kritik ­– likviditet Statiska mått
Förfallotider för fordringar och skulder Omkostnader Kvottal Tumregler (olika betalningsförhållanden) Är en hög kassalikviditet bra?

23 Samband mellan likvida medel och bakomliggande faktorer
+ (gynnsamt) — (ogynnsamt) Vinst Förlust Försäljnings av AT Investering i AT Minskning av varulager Ökning i Varulager Minskning av KuFo Ökning i KuFo Ägartillskott Utdelning Långfristig upplåning Amortering av LS Ökning av KS (t ex leverantörskrediter) Betalning KS Skattebetalning

24 Tumregel för likviditet
Behov utan säsongsvängning ofta % av omsättningen som kassa och bank Eller: Kassalikviditet = 100 % Eller: Balanslikviditet = 200 % Eller: tillfredsställande rörelsekapitalstruktur

25 Soliditet = andel eget kapital
Soliditeten mäter andelen eget kapital/totalt kapital, d.v.s. E / (E + S) = Soliditet Vanligt målvärde bland stora företag är soliditet cirka = 35 % Soliditet mäter finansiell utväxling = Finansiell risk 88

26 Soliditet

27 Sales revenue Cost of goods sold ( ) Gross profit Operating expenses Depreciation expense ( ) Net operating income Interest expense (13.000) Earnings before tax Income tax expense (12.000) Net income Current assets: Cash Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Total current assets Fixed assets: Machinery, etc Acc. Depreciation (12.000) Book value TOTAL ASSETS Current liabilities: Accounts payable Accrued expenses Income tax payable Bank loan Total current liabilities Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% Total liabilities Shareholders´equity Paid-in capital Retained earnings Total shareholders equity TOTAL LIABILITIES

28 Det är inte farligt att få för hög soliditet
Förlusttålighet (BR) Visar förmågan att överleva tillfälliga förluster Soliditet visar den finansiella styrkan i företaget, visar kapitalstyrkan

29 Synlig soliditet Detta är i mångt en svensk definition. I USA tas inte hänsyn till obeskattade reserver t.ex.

30 Måttet kallas också riskbärande kapital.
Den egentliga definitionen på soliditeten är = Tillgånga – Skulder = Eget kapital. Soliditet = Detta är det vanligaste soliditetsmått. Ett liknande begrepp är Andelen eget kapital = Måttet kallas också riskbärande kapital.

31 Räntetäckningsandelen
Alternativ uträkning: Visar på: Hur känsligt företaget är för ränteförändringar Visar också på hur ”robust” företaget är inför t.ex. ett priskrig då räntekostnader är fasta kostnader (fast räntan kan vara rörlig)

32 Sales revenue Cost of goods sold ( ) Gross profit Operating expenses Depreciation expense ( ) Net operating income Interest expense (13.000) Earnings before tax Income tax expense (12.000) Net income Current assets: Cash Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Total current assets Fixed assets: Machinery, etc Acc. Depreciation (12.000) Book value TOTAL ASSETS Current liabilities: Accounts payable Accrued expenses Income tax payable Bank loan Total current liabilities Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% Total liabilities Shareholders´equity Paid-in capital Retained earnings Total shareholders equity TOTAL LIABILITIES

33 Gearing (debt-equity ratio)
Formel: En av de mest omdebatterade måtten. Ett högt värde setter stor press på företaget att ständigt leverera kassaflöden. Begreppet ligger nära hävstångsdiskussionen och har företaget ökande vinster ger en hög gearing högre avkastning. Det motsatta gäller vi sämre resultat. I lågkonjunkturer är oftast högt ”gear’ade” företag sårbara. Kommer De klara av sina skuldbetalningar?

34 Sales revenue Cost of goods sold ( ) Gross profit Operating expenses Depreciation expense ( ) Net operating income Interest expense (13.000) Earnings before tax Income tax expense (12.000) Net income Current assets: Cash Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Total current assets Fixed assets: Machinery, etc Acc. Depreciation (12.000) Book value TOTAL ASSETS Current liabilities: Accounts payable Accrued expenses Income tax payable Bank loan Total current liabilities Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% Total liabilities Shareholders´equity Paid-in capital Retained earnings Total shareholders equity TOTAL LIABILITIES

35 Vårda Soliditet grunden för strategin
Börjar komma också i börsföretagens årsredovisningar Grunden för en småföretagare Riskkapital alltid knapp och dyr resurs på lång sikt 3

36 Eget Kapital = Tillgång minus skuld
Tillskjutet av ägarna, respektive upparbetat av företagets drift, internt tillförda medel, mest vinst + avskrivning 85 4

37 Eget kapital -- buffert för risker
Definitionen: Eget kapital = alla Tillgångar minus alla Skulder D.v.s. Eget kapital får ta alla risker, både vid brist i tillgångar och oväntade skulder 86 5

38 Eget kapital = viktigaste delen av Riskkapital
Om vi har överflöd på riskkapital till våra idéer, så har vi för få idéer. Kapital som knapp resurs betyder på lång sikt höga räntor, d.v.s. hög kapitalkostnad Utöver synligt Eget kapital ingår även ägarlån i begreppet Riskkapital 87 6

39 Eget Kapitals fördelar framför Skulder
Lånemöjligheter Förlusttålighet Villkorligt Löptiden för Eget Kapital är _________ Riskbenägenheten Kontroll

40 Soliditet -- ÖHs tumregler
De flesta branscher, ej alla. Undantag nedåt: Byggnadsentreprenörer Under 15 % soliditet är man farligt ute Under 25 % måste man koncentrera sig på att åstadkomma förbättringar 89 8

41 Bankernas bedömning av soliditet i kreditprövning
Över 30 % -- Soliditeten behandlas summariskt % -- Soliditeten bör kommenteras Under 20 % -- Noggrann detaljdiskussion av företagets ställning 90 9

42 Effektivitet Det finns flera olika effektivitetsmått, men som extern har vi inte tillgång till specialiserade siffror vilket gör att vår förmåga att mäta effektivitet blir begränsad. Måtten blir grova och mäter ofta den sammanlagde effekten av en mångfald företeelser.

43  Tillgångar Årsomsättning
Effektivitet Ekonomi – att hushålla med knappa resurser. Fordrar effektivitet! Mått typ: Effekt / resursinsats, t ex Oms / anställd Kapitalutnyttjande i balansräkning. Några mått: Tillgångarnas omsättnings- hastighet Genomsnittlig kundkredit tid i dagar Lageromsättningshastighet Anläggningstillgångar / anställd  Tillgångar Årsomsättning

44 Effektivitet forts. Resursen anställda bör helst analyseras i förhållande till bruttovinst per timme Omsättning / anställd Bruttovinst / anställd Personalkostnad / anställd Bruttovinst / arbetstimme; Pers.kostnad/tim Bruttovinst per öppethållandetimme i butik, pers.kostnad per öppethållandetimme

45 Effektivitet i användning av anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar / anställd Hur mycket investering fordrar en anställd för att kunna verka? Speciellt intresse hyrda lokaler Hyreskostnad per kvadratmeter försäljningsyta och timme kan jämföras med omsättning per timme

46 Lönsamhet I många modeller är vinsten målet, men vinsten är ett aggregerat begrepp. Påverkas via andra nyckeltal. Jämför med diagnosen ”Feber” hos människan

47 Lönsamhet När vi talar om lönsamhet så är det i absoluta tal, men vi måste sätta det i relation till något. Det kan vara i relation till omsättning, kapital, antalet anställda eller något annat. Med räntabilitet (avkastningsgrad) menar vi resultatet ställt i relation till kapital.

48 Olika vinstmarginaler
Bruttomarginal (Gross margin) Rörelse marginal (Operating margin) Vinstmarginal (Pre-tax margin) Bruttovinst = nettoomsättning – kostnad sålda varor Visar kärnverksamhetens styrka, d.v.s. affärsidéns styrka. Ett av de viktigaste lönsamhetsmåtten. Kallas också driftsresultatet och är EBIT = d.v.s. vinst före finansiella intäkter och kostnader. Visar på överskottet från den verksamhet företaget bedriver som skall täcka räntekostnader samt ge en acceptabel vinst. Observera att många företag även kallar rörelse marginalen för vinstmarginalen.

49 Sales revenue Cost of goods sold ( ) Gross profit Operating expenses Depreciation expense ( ) Net operating income Interest expense (13.000) Earnings before tax Income tax expense (12.000) Net income Current assets: Cash Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Total current assets Fixed assets: Machinery, etc Acc. Depreciation (12.000) Book value TOTAL ASSETS Current liabilities: Accounts payable Accrued expenses Income tax payable Bank loan Total current liabilities Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% Total liabilities Shareholders´equity Paid-in capital Retained earnings Total shareholders equity TOTAL LIABILITIES

50 Kostnad sålda varor (KSV) innefattar:
Inköpsvärdet för råmaterial Komponenter och halvfabrikat Samtliga direkta och indirekta tillverkningskostnader Lön till anställda i produktionen Avskrivningar på maskiner som används i produktionen

51 Två sätt att sätta vinst i relation till storlek
Verksamhets-volymen! Vinst i relation till omsättning Bruttovinst i relation till omsättning – Bruttovinstprocent Kapitalersättning i relation till omsättning – Kapitalersättningsmarginal Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i % av omsättning Vinst i relation till kapital Resurs-insatsen!

52 Bruttovinst-procenten
Resultaträkningen Bruttovinst-procenten % + Försäljning - Råvaror och förnödenheter = Bruttovinst - Rörelsens övriga kostnader = Driftsresultat före avskrivn - Avskrivning = Driftsresultat efter avskrivn - Övriga rörelsekostnader = Rörelseresultat efter alla rörelsekostn o avskrivning forts % = % % = % % = % = % 37 4

53 Resultaträkningen,forts
Kapitalersättnings-marginalen = Rörelseresultat efter alla rörelsekostn o avskrivning + Finansiella intäkter = Kapitalersättning - Finansiella kostnader = Resultat efter finansnetto - Extraordinära poster = Resultat före bokslutsdisp + Bokslutsdispositioner - Skatt = Årets Resultat = % % = % % = ,4% % = = Resultat efter finansnetto i % av oms 37 4

54 Resultaträkningen,forts
Kapitalersättnings-marginalen = Rörelseresultat efter alla rörelsekostn o avskrivning + Finansiella intäkter = Kapitalersättning - Finansiella kostnader = Resultat efter finansnetto - Extraordinära poster = Resultat före bokslutsdisp + Bokslutsdispositioner - Skatt = Årets Resultat Ersättning till Eget + Främmande kapital = % % = % % = ,4% ”Verklig vinst” (här = förlust!) % = = Resultat efter finansnetto i % av oms OBS OBS OBS Mycket viktigt 37 4

55 ”Den viktiga” Vinstmarginalen
Visar hur många % av nettoomsättningen som återstår för att finansiera verksamheten, d.v.s. för att betala räntekostnader till långivarna och redovisa en acceptabel vinst för ägarna. VM kan förbättras genom Ökad omsättning (ökad volym och/eller högre försäljningspriser) eller… Lägre rörelsekostnader

56 Kapitalomsättningshastighet eller Tillgångarnas omsättningshastighet
Visar hur mycket företaget binder sina tillgångar. KOH kan uppnås genom: öka omsättningen minska kapitalbindningen i t.ex. lager, kundfordringar arbeta enligt ”just-in-time”

57 Vinst i relation till kapital
Utfall Principen är klar: Men vilket kapital; Jo, logiken säger: Eget + Främmande kapital =  Tillgångar Vinst Kapital Resursinsats Utfall Utfall ”Verklig” Vinst Finanskostnad Eget Kapital Främmande kapital Resursinsats Resursinsats

58 Det större begreppet blir Kärnformeln i grundutförande = RT
Vinst efter finansnetto + Finansiella kostnader Summa Tillgångar = RT KOH Enkel härledning = VM x KOH = RT 51 3

59 Kärnformeln i grundutförande = RT
Kapitalersättningen, ersättningen till eget + främmande kapital Vinst efter finansnetto + Finansiella kostnader Summa Tillgångar = RT  T = E + S RT kallas också ROI; Return on investment Finansnetto = resultat efter finansiella poster 51 3

60 Finns flera sätt räkna ut täljaren i RT formeln.
Rörelseresultat + finansiella intäkter (”uppifrån och ner” i RR) …eller… Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader ”nerifrån och upp” i RR)

61 Totala kapitalets räntabilitet RT (ROA eller ROI)

62 Sales revenue Cost of goods sold ( ) Gross profit Operating expenses Depreciation expense ( ) Net operating income Interest expense (13.000) Earnings before tax Income tax expense (12.000) Net income Current assets: Cash Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Total current assets Fixed assets: Machinery, etc Acc. Depreciation (12.000) Book value TOTAL ASSETS Current liabilities: Accounts payable Accrued expenses Income tax payable Bank loan Total current liabilities Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% Total liabilities Shareholders´equity Paid-in capital Retained earnings Total shareholders equity TOTAL LIABILITIES

63 RT påverkas inte av företagets kapitalstruktur, dvs fördelningen av totalt kapital (S+E). Finansiella kostnader ingår inte i nyckeltalets täljare då finansiella kostnader inte hänger ihop med själva rörelsen utan med företags finansiering. RT visar avkastningen på totala kapitalet oavsett dess finansiering. Vi kan också säga att RT är ”räntan” på hela företaget

64 du Pont-modellen x + ÷

65 du Pont-modellen Tre användningsområden Förklara en uppnådd avkastning
Simulera hur avkastningen påverkas (Örjan Hallgren, sid 279). Beräkna vad som krävs för en viss avkastning Ett samband som inte direkt illustreras i du-Pont: för att öka volymen måste kanske marknadsföringen intensifieras, d.v.s. kostnaderna ökar samtidigt.

66 Egna kapitalets räntabilitet = RE
”Verklig” Vinst Finanskostnad Eget Kapital Främmande kapital (Här måste tas hänsyn till skatt!) Resultat efter finansnetto Eget Kapital 100 – Z = RE • 100 • Beräkning kan ske före eller efter skatt

67 Egna kapitalets räntabilitet RE (ROE)

68 Sales revenue Cost of goods sold ( ) Gross profit Operating expenses Depreciation expense ( ) Net operating income Interest expense (13.000) Earnings before tax Income tax expense (12.000) Net income Current assets: Cash Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Total current assets Fixed assets: Machinery, etc Acc. Depreciation (12.000) Book value TOTAL ASSETS Current liabilities: Accounts payable Accrued expenses Income tax payable Bank loan Total current liabilities Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% Total liabilities Shareholders´equity Paid-in capital Retained earnings Total shareholders equity TOTAL LIABILITIES

69 RE före skatt RE efter skatt
mäter effektiviteten i… verksamheten (kapitalanvändningen) finansieringen (kapitalanskaffning) RE efter skatt Mått på värdeökningen för ägarna (Shareholder Value)  jämför med avkastningskravet rE (=kalkylräntan för en investering)

70 RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2005
Rörelsens intäkter och kostnader Nettoomsättning 400 Kostnad sålda varor 250 BRUTTORESULTAT = 150 Övriga rörelsekostnader – 122 RÖRELSERESULTAT = 28 Ränteintäkter 8 Räntekostnader – 10 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER = 26 Överavskrivning – 6 Avsättning till periodiseringsfond – 3 Skatt – 7 ÅRETS RESULTAT = 10

71 Olika sätt att räkna ut täljaren i RT och RE
1. Rörelseresultat + ränteintäkter: = 36 2. Resultat efter finansiella poster + räntekostnader: = 36 3. Resultat före räntekostnader: = 36 RE 1. Resultat efter finansiella poster: 26 2. Årsresultat (Sigurd Hansson): 26 3. Rörelseresultat + finansiella intäkter – finansiella kostnader: – 10 = 26

72 Sambandet mellan RT och RE
Företagen A, B och C har alla RT = 15% Resp företags vinst före räntekostnader 15% • 100 = 15 kr Företagen betalar 10% ränta på lånat kapital. Företag A Företag B Företag C Eget Kapital + 100 + 50 + 10 Främmande Kapital + 0 + 90 Totalt Kapital = 100 1. Beräkna RE 2. Beräkna RE då RT sjunker till 6% Företag A Företag B Företag C

73 Sambandet mellan RT & RE Kapitalstrukturformeln
RE-formeln Johanssons formel Hävstångsformeln Finansiella utväxlingsformeln RE = RT (RT – RS) • S/E före skatt

74 Genom en hög räntabilitet på totala tillgångar
Det innebär att en hög räntabilitet på det egna kapitalet kan erhållas på följande sätt: Genom en hög räntabilitet på totala tillgångar Genom en hög andel räntefria skulder vilket ger en låg genomsnittlig räntekostnad Genom en hög andel skulder, förutsatt att totala tillgångarnas räntabilitet är högre än skuldräntesatsen

75 Företagets genomsnittliga skuldränta RS
Mer vanligt är att bara beräkna utifrån räntebärande skulder: Viktigt att kontrollera att detta stämmer överens med ”korrekt räntenivå.

76 Sales revenue Cost of goods sold ( ) Gross profit Operating expenses Depreciation expense ( ) Net operating income Interest expense (13.000) Earnings before tax Income tax expense (12.000) Net income Current assets: Cash Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Total current assets Fixed assets: Machinery, etc Acc. Depreciation (12.000) Book value TOTAL ASSETS Current liabilities: Accounts payable Accrued expenses Income tax payable Bank loan Total current liabilities Long-term liabilities Long-term bank loan at 13% Total liabilities Shareholders´equity Paid-in capital Retained earnings Total shareholders equity TOTAL LIABILITIES

77 Flexibilitet Det är skillnad mellan
företag som ser till att saker händer, företag som ser saker hända och företag som undrar vad som hände

78 Tre grunder för flexibilitet
Ekonomiska reserver – att ha råd göra bra affärer, ha råd låta bli göra dåliga affärer Planeringsförmåga – alternativa planer, ”early warning system” Beslutskraft – vidta åtgärder i tid, ”aldrig skjutas som sittande fågel” Bokens checklista visar Flexibilitet = övergripande fråga. Men inga nyckeltal finns för beslutskraft etc

79 Tillgångarnas räntabilitet; RT
5% 15% 20% 10% Tillgångarnas räntabilitet; RT 2,0 Tillgångarnas omsättnings-hastighet; Oms /  tillg. Sambandet mellan Kapitalersättnings-marginal, Totalkapitalets omsättningshastighet och Räntabilitet hos totalt kapital/totala tillgångar 1,5 1,0 20% 15% 0,5 10% 5% 0,0 5 10 15 20 25 Kapitalersättningsmarginal; Res. efter fin. intäkter o kostnader + fin. kostnader i % av oms

80 Tillgångarnas räntabilitet; RT
5% 15% 20% 10% Tillgångarnas räntabilitet; RT 2,0 Tillgångarnas omsättnings-hastighet Ju längre åt ”nordost”, desto bättre 1,5 1,0 20% 15% 0,5 10% 5% 0,0 5 10 15 20 25 Kapitalersättningsmarginal


Ladda ner ppt "Linköpings universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser