Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillfälle 5 Måndag 12 april 2010 Erik Woodcock

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillfälle 5 Måndag 12 april 2010 Erik Woodcock"— Presentationens avskrift:

1 Tillfälle 5 Måndag 12 april 2010 Erik Woodcock
Immaterialrätt ME2020 Tillfälle 5 Måndag 12 april 2010 Erik Woodcock

2 Ägande av uppfinning

3 Uppfinnarrätt Rätt att söka patent
Uppfinnarrätten kan i sig ha ett ekonomiskt värde! Innebär även en ”namnangivelserätt”

4 Ursprunglig uppfinnarrätt
Varje person som kvalificerar sig som meduppfinnare äger en del i uppfinnarrätten Andelar i proportion till intellektuellt bidrag Om flera personer inblandade Bevisfråga vem som gjort vad kvalificerade instruktioner kontra allmänna Konstruktion av prototyp kontra byggaren av prototyp Formulering av teorier/orsakssamband Viktigt dokumentera uppfinningars tillkomst

5 Förvärvad uppfinnarrätt
”… den till vilken uppfinnarens rätt har övergått…” (1 §)

6 Bättre rätt Presumtion för att sökanden har uppfinnarrätt (Art 60(3) EPC, Talan om bättre rätt till uppfinning och överföring av ansökan (17 §, 18 §) Talan om bättre rätt till patent (53 §) Erkännandeprotokollet till EPC Anger jurisdiktion och lagval för tvist om ansökan Europeiskt patent

7 Gemensam äganderätt Kan uppstå genom faktiskt handlande eller avtal
Rätt att förfoga över sin andel? Samäganderättslagen analogt? Enkelt bolag? Rätt att förfoga över uppfinning/patent Patentfamilj Nyttja själv Överlåta/licensiera till tredje man Rätt att beivra intrång Avtala! Undvik gemensam äganderätt som förhandlingslösning

8 Arbetstagares uppfinningar
Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU) Kollektivavtal Uppfinnaravtalet (Svenskt Näringsliv/PTK) Individuellt avtal (anställningsavtalet) Uppfinningsanmälan (4 § LAU)

9 Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU)
Lagen är dispositiv Avtal, enskilda eller kollektiva kan ta över lagbestämmelserna (2§) Lärare vid universitet, högskolor och andra inrättningar som tillhör undervisningsväsendet är undantagna från lagens tillämpningsområde (1 §) Om utnyttjandet av en arbetstagares (AT:s) uppfinning faller inom arbetsgivarens (AG:s) verksamhetsområde kan arbetsgivaren ha rätt till uppfinningen (3 § LAU): Forskningsuppfinningar: Uppfinningen har tillkommit som ett led i AT:s tjänst. AG är berättigad att få rätten till uppfinningen överförd till sig. Andra tjänsteuppfinningar: Uppfinningen ingår inte i AT:s uppgifter. AG är berättigad till en enkel licens. Övriga uppfinningar: Uppfinningen har tillkommit på annat sätt än i samband med tjänsten. AG är berättigad till en option. Arbetstagaren har alltid rätt till skälig ersättning (6 §). Rätten kan ej avtalas bort. (SFS 1949:345)

10 Uppdragstagares rätt till uppfinningar
Uppfinnarrätten tillkommer den som gjort uppfinningen Avtala!


Ladda ner ppt "Tillfälle 5 Måndag 12 april 2010 Erik Woodcock"

Liknande presentationer


Google-annonser