Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: SWEDEHEART Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: SWEDEHEART Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: SWEDEHEART Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 SWEDEHEART Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Ischemisk hjärtsjukdom och mortalitet I Öppna Jämförelser redovisas fyra indikatorer: Hjärtstopp utanför sjukhus, antal överlevande efter 30 dagar Andel döda inom 28 dagar efter hjärtinfarkt Dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom För samtliga dessa indikatorer har Västra Götaland sämre värden än Riket som helhet. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Figur H-30. Andel överlevande 30 dagar efter hjärtstopp med påbörjad hjärt-lungräddning, 2010-2011. Avser hjärtstopp utanför sjukhus. Källa: Svenska Hjärt- lungräddningsregistret 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Figur H-31. Andel döda inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, män, 1988-2011. Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Figur H-32. Andel döda inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, kvinnor. 1988-2011. Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Figur H-33. Andel döda inom 28 dagar efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt, per sjukhus i Västra Götaland. 2009-2011. Källa: Öppna jämförelser 2012 (Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen) Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Figur H-34. Andel med ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, redovisat per landsting. 2009-2010. Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13

14 SWEDEHEART Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14

15 Figur H-35. Coronarangiografi vid hjärtinfarkt utan ST- höjning. Andel patienter i målgruppen som erhållit behandlingen 2011. Källa: Öppna jämförelser 2012 (SWEDEHEART-RiksHIA.) Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15

16 Figur H-36. Blodproppshämmande behandling med P2Y 12 -hämmare, vid hjärtinfarkt utan ST-höjning. Andel patienter i målgruppen som erhållit behandlingen 2011. Källa: Öppna jämförelser 2012 (SWEDEHEART-RiksHIA.) Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 16

17 Figur H-37. Blodfettssänkande (statiner) behandling 12-18 månader efter hjärtinfarkt. Andel patienter i målgruppen som erhållit behandlingen 2009- 2010. Källa: Öppna jämförelser 2012 (SWEDEHEART-RiksHIA). Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 17

18 Figur H-38. Andel döda inom ett år efter PCI-behandling vid instabil kranskärlssjukdom, 2009-2010. Källa: Öppna jämförelser 2012 (SWEDEHEART-SCAAR). Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 18

19 Figur H-39. Andel patienter som får komplikation inom ett år efter pacemakerbehandling, 2010. Källa: Öppna jämförelser 2012 (ICD- och Pacemakerregistret). Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 19

20 Kort om hjärtsjukvård i Västra Götaland Dödligheten har gått ner för såväl män som kvinnor. Det finns vissa skillnader i dödlighet mellan könen, men de är svårvärderade på grund av statistisk osäkerhet. De allra flesta sjukhus/kliniker har förbättrat sina kvalitetsindikatorer betydligt under senare år. Det finns fortfarande en viss variation mellan sjukhus/kliniker i Västra Götaland. Andelen patienter vilka fått behandling med blodproppshämmande medel är något högre i Västra Götaland än i Riket. Västra Götalands användning av blodfettssänkande medel är fortsatt lägre än Rikets, även om skillnaderna blivit mindre. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 20

21 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 21


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: SWEDEHEART Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser