Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Underlagsmaterial gruppträff 21A del 1 Lantbruk Framtaget av Rådgivarna- David Hårsmar, Karin Eliason.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Underlagsmaterial gruppträff 21A del 1 Lantbruk Framtaget av Rådgivarna- David Hårsmar, Karin Eliason."— Presentationens avskrift:

1 Underlagsmaterial gruppträff 21A del 1 Lantbruk Framtaget av Rådgivarna- David Hårsmar, Karin Eliason

2 Program ›Energi i lantbruket ›Sparåtgärder ›Resultat av energikartläggning ›Mäta el ›Säker el på gården ›Information om fortsättningen

3 Primär energi Sekundär energi slutlig energianvändning levererad energi direkt energi kol olja gas kärnbränsle vattenkraft vind sol biomassa el eldningsolja dieselolja bensin gas biobränsle förluster ljus värme rörelseenergi lägesenergi belysning inneklimat transport sönderdelning lyft kylning m.m. Användbar energi Energi- tjänster förluster gårdsgräns Illustration: Lars Neuman, LRF-Konsult

4 Vad är energi? ›Energi är rörelse eller förmåga till rörelse ›SI enheten är Joule (J) ›1 J = 1 Ws = 0,001 kWs = 0, kWh ›1 kWh = 3,6 MJ ›1 cal = 4,182 J

5 Effekt ›Effekt är energi per tidsenhet ›1 W = 1 J/s ›1 kW = 1000 W ›(1 hk = 0, kW) OBS! kWh är mått på energi. Erhålls genom att multiplicera effekt (kW) med aktuellt antal timmar (h) OBS! kWh är mått på energi. Erhålls genom att multiplicera effekt (kW) med aktuellt antal timmar (h)

6 Effekt - exempel Ett mjölkstall har totalt 72 armaturer (2x58W) 6 av dessa är tända dygnet runt medan övriga är tända i medeltal 8 h/dag Energianvändningen är per år: 72 × 2 × 0,058/0,8 × 8 × 365 = kWh 6 × 2 × 0,058/0,8 × 16 × 365 = kWh OBS! ”Verkningsgrad 80% på de traditionella T8-rören!

7 Verkningsgrad - Exempel En vakuumpump på en mjölkgård har en motor med märkeffekt 7,1 kW Verkningsgraden är 85% Pumpen går 6 h/dag hela året om Energianvändningen per år är: 7,1 / 0,85 × 6 × 365 = kWh

8 Energi i Sverige Källa: SCB ”Energiläget 2010”, Energimyndighetens bearbetning

9 Energi i Sverige

10 Målsättning till år / 20 / / 20 / 50 10

11 Energi till svenskt lantbruk Totalt ca 3,6 TWh/år (direkt energi) Källa: SJV 2010:16 samt underlagsrapport Baky m.fl (JTI)

12 Energi till svenskt lantbruk Totalt ca 3,6 TWh/år (indirekt energi) Källa: SJV 2010:16 samt underlagsrapport Baky m.fl (JTI)

13 Användning – Växtodling Direkt 6 – 10 ggr Indirekt Solljus Källa: Odling i Balans

14 Energianvändning i djurhållningen NyckeltalMin-Max Mjölk (kWh/kg mjölk)0,170,15-0,19 Äggproduktion (kWh/kg ägg)0,490,33-0,55 Nöt, köttdjur (kWh/kg kött)7,752,06-11,77 Smågrisar (kWh/smågris)85,945,65-301,79 Slaktsvin (kWh/kg kött)0,590,11-1,54 Slaktkyckling (kWh/kg kött)0,99 - Källa: SJV Rapport 2010:16

15 Användning – Mjölkproduktion Varje gård är unik Varje gård behöver analyseras enskilt Stor variation i energibehov över dygnet och året 24 lösdriftsladugårdar kartlagda av LRF Konsult i Energikollen 2008 Robot kor Karusell 180 kor Grop 300 – 70 kor

16 Åtgärder på 3 nivåer med exempel ›Nivå 1. Användning, beteende, rutiner ›Lära sparsam körning ›Släcka lampor ›Trimma och underhålla ventilation ›Nivå 2. Byte utrustning / komponenter ›Varvstalsstyra vacuumpumpen ›Nivå 3. Byte av system ›Bygga om ventilation

17 Energikostnad i lantbruket ›Energikostnad i svenskt lantbruk: ca 8 miljarder kr/år ›Effektivisering med 10% innebär alltså: kr/år ›Kan ställas i relation till årliga vinsten som ligger kring 5 – 6 miljarder kr/år ›dvs + 15% för företagets resultat Källa: Jan Eksvärd, LRF

18 Skatt på diesel

19 Dieselpris

20

21 Vad är på gång? ›Energikartläggningscheckar ›Energirådgivning inom Greppa Näringen ›Kurser i sparsam körning ›Klimatmärkning ›KRAV ›Svenskt Sigill

22 Koldioxidekvivalenter (CO 2 -ekv) 1 kg koldioxid = 1 kg CO 2 -ekv 1 kg metan = 21 kg CO 2 -ekv 1 kg lustgas = 310 kg CO 2 -ekv ~15 % Utsläpp av växthusgaser, Sverige 2007 Bild: Maria Berglund HS Halland efter NV rapport: National inventory report 2009, Sweden.

23 Vad är energieffektivisering? färdig produkt energikWh kg ex.

24 Sparsam körning ›Logistik ›Underhåll ›Reducerad bearbetning ›Inställning av redskap ›Däcktryck ›Planera körning ›Hög växel – lägre varvtal

25 Kurs som ger resultat!

26 Gårdsverkstad mm ›Direktverkande el i verkstaden? ›Belysning i verkstaden? ›Tryckluftsverktyg? ›Elverktygen rätt dimensionerade?

27 Åtgärder – torkning av spannmål ›Anläggningen ska vara vattenhaltstyrd. ›I en kalluftstork bör torkningen ske på dagen. ›Gastät lagring kan vara ett alt om spannmål ska användas som djurfoder. ›Förrensning sänker oftast behovet av värme och luft. ›Kontroll av torkens givare och automatik bör ske årligen – kalibrera vattenhaltsmätare ›Förvärmning med värmeväxlare (varmvattenbatteri). ›Ny panna? ›Isolera varmluftsrör

28 Åtgärder – Utfodring ›Undvik system baserade på tryckluft eller traktorer. ›Välj skivkvarn istället för hammarkvarn. Hammarkvarnar suger in malgodset och är mycket mer energikrävande ›Drifttid blandare ›Underhållet är viktigt. Att smörja och hålla blandaren ren ökar verkningsgraden. ›Rensa! Foderrester som sitter fast kan minska verkningsgraden och kan dessutom utgöra en brandfara.

29 Fodertillverkning MalsystemEnergiförbr, kWh/ton Skivkvarn 9 Hammarkvarn utan lufttransport10 Hammarkvarn med sug15 Hammarkvarn med sug/tryck Kross 3-9

30 Åtgärder – Mjölkning ›Frekvensstyrning av vakuumpump ›(ca 40% besparing) ›Värmeåtervinning från mjölkkylning ›(ca 60% spar) ›Mjölkkylning med inkommande kallvatten ›(ca 50% sparpotential) Källa: Baky mfl 2010

31 Åtgärder – Belysning ›Utnyttja naturligt ljus ›Rengör fönster, tak och väggar ›Rengör armaturer ›reflektorer/ damma av lysrör ›Släck! (10 min regeln) ›Styr belysning ›Gruppera (eller snarare – dela upp!) ›Byt ljuskälla

32 Styr belysning ›Tid ›Timer ›Tidur / klocka ›Astronomiskt ur ›Ljus ›Ljusrelä / skymningsrelä ›Närvaro ›Rörelse (IR mfl tekniker) ›Akustisk ›Dimmer

33 Högtrycksnatrium

34 Byte av ljuskällor ›Först styra! – till slut lönar det sig inte att byta… ›Ekodesigndirektivet (utfasning…) ›Nya rör i befintlig armatur? ›Problem med CE-märkning ›Byt till HF-don med lägre förluster? ›Troligen bättre och billigare att byta hela armaturen

35 Ställ krav! ›Verkningsgrad ›(lumen per watt, lm/W) ›Livslängd ›Brinntid ›Antal tändcykler ›Effekt över livslängd ›minskande ljusmängd med ökande ålder ›Ljusutbyte vid olika temperaturer ›Klassning och kapsling (IPxx) ›Kostnad för byte av lampor ›arbetstid och utbyteslampa

36 Exempel belysningsåtgärder David Hårsmar, Byggnad/platsNuvarande funktionNuvarande energianvändning, kWh/år ÅtgärdFunktion efter åtgärdEnergianvändning efter åtgärd, kWh/år Besparings- potential, kWh/år Ränne kalvstall2 st 2x36W lysrörsarmatur plus en armatur med kvicksilverlampa lyser ca 12 h per dag (tänds samtidigt som belysning inne i kalvstallet) 1 340Byte av armatur för kvicksilverlampa till T8-lysrör. Montering knapp med timer. Efter åtgärd totalt 6 lysrör som tänds med tryckknapp på timer (släcks automatiskt efter inställd tid). Antas vara tänd under sammanlagt 1 h/dag under hela året "Plansilo" - plats för ungdjur Tänt dygnet runt, året om3 150Inkoppling på samma tidur (astronomiskt) som idag styr utestrålkastare. Strålkastare ger ljus åt ungdjur i de små plåtstallarna. Kan även tändas manuellt med brytare. Som mest tänt från klockan 06:00- 21:00 och släcks automatiskt ner mitt på dagen beroende på årstid. Antar medeltal tänt 2h/dag sett över året Gamla verkstaden / hundhus Äldre gruppering "nattbelysning" vilket innebär 2 st 36W lysrör som lyser dygnet runt året runt 790Montering knapp med timer för ett lysrör. Resterande rör (5 st) placeras på egen knapp för manuell tändning vid behov. Ett lysrör tänds endast vid behov då hundar hämtas/lämnas, antar 0,5 h/dag. Övriga lysrör antas vara tända 1 h/vecka i medeltal MjölkgropTänds manuellt, lyser ca 14 h/dag. Totalt 32 lysrör a 36 W Rutin att släcka då ingen mjölkning sker. Tänt under mjölkning, ca 7 h/dag3 680 Robot 1 och 22 st armaturer 2x36W lyser alltid över robot. Ytterligare 2 st armaturer (servicebelysning) som finns på egen brytare är också tända Servicebelysning kopplas till knapp med timer. Ev. med möjlighet att koppla förbi timer vid längre servicebesök Antar att servicebelysning endast lyser i medeltal 1 h/dag Robot 31 st armatur 2x36 W lyser alltid över robot. Ytterligare 1 st armatur (servicebelysning) är också tänd Servicebelysning kopplas till knapp med timer. Ev. med möjlighet att koppla förbi timer vid längre servicebesök Antar att servicebelysning endast lyser i medeltal 1 h/dag Verkstad5 st armaturer 2x36 W lyser under 14h/dag året runt. Tänds då verkstad larmas av Ytterligare ljuskälla på timer installeras. Halogenstrålkastare, 500 W, på timer som används vid tillfällig passering. Antas användas 0,5 h/dag Summa13 070

37

38

39

40

41 Elförbrukare under vintermånader

42 Att mäta är att veta…


Ladda ner ppt "Underlagsmaterial gruppträff 21A del 1 Lantbruk Framtaget av Rådgivarna- David Hårsmar, Karin Eliason."

Liknande presentationer


Google-annonser