Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemuppbyggnad för KVVF Vårt uppdrag Hur långt vi kommit Problem Synpunkter och önskemål från medlemmarna Ulf Larsson, Anders Engqvist, Jakob Walve och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemuppbyggnad för KVVF Vårt uppdrag Hur långt vi kommit Problem Synpunkter och önskemål från medlemmarna Ulf Larsson, Anders Engqvist, Jakob Walve och."— Presentationens avskrift:

1 Systemuppbyggnad för KVVF Vårt uppdrag Hur långt vi kommit Problem Synpunkter och önskemål från medlemmarna Ulf Larsson, Anders Engqvist, Jakob Walve och Malin Qviberg, Svante Nyberg Institutionen för systemekologi

2 Utdrag ur Handlingsprogram Beslut: 2001-04-25

3 Verksamhetens kärna Utsläppsdatabas EDB KVVFs mätprogram Mätdatabas kustvatten Hydrografisk modell Data för modell- validering Data för drivning av modellen KVVFs mätningar vid Norra randen Presentationsverktyg Animeringar DAS, GIS Hemsida mm

4 EUs Ramdirektiv för vatten Biologiska kvalitetselement Växtplankton Bentiska evertebrater Vegetationsklädda bottnar Fiskfauna i övergångsvatten Som stöd: Fysikaliska-kemiska variabler

5 Bedömning av ekologisk status Hög (high) God (good) Måttlig (moderate) Otillfredsställande (poor) Dålig (bad) EQR= Relationen mellan observerade värden av de biologiska parametrarna Referensvärden av de biologiska parametrarna

6 Typområden (okt-04) Södra Bottenhavets inre kustvatten Södra Bottenhavets yttre kustvatten Stockholms yttre skärgård Östergötlands yttre skärgård Stockholms och Östergötlands mellersta skärgård Övergångsvatten: Stockholms inre skärgård

7 Havsområden

8 Växtplankton Bedömningsgrunderna baseras på biovolym och klorofyll a koncentration Omfattar inte övergångsvatten Referensvärden saknas för flertalet typområden 4-6 provtagningar under juli-aug. på flera stationer inom varje typområde föreslås. Föreskrifter för provtagning saknas

9 Växtplankton Pågående provtagningar

10 Växtplankton Kuststationer med användbara data för direktivet Pågående provtagningar

11 Växtplanktonprovtagning KVVFs karteringar 2001 och 2004

12 Statistisk bearbetning av växtplanktondata från karteringen 2001 som visar vilka stationer som har en likartad artsammansättning

13 Bentiska evertebrater BSI = Benthic Species Index (bygger på olika arters tolerans mot förorening) Ett annat index har också föreslagits Tolerans för Östersjö-arter skattad, ej mätt Klassificering och referensvärden osäkra Föreskrifter för provtagning saknas

14 Bottenfauna RK Himmerfjärden (1/3 år) Nationell MÖ RK Stockholm Vatten (Ekmanhuggare) RK Holmen Paper (Ekmanhuggare) RK Forsmark RK Karlit Dalälvens VVF Nationell MÖ Pågående provtagningar

15 Bottenfaunadatabas Stationer

16 Gräns mellan God/Måttlig status God/Måttlig

17 Vegetationsklädda bottnar EQR 1: Djuputbredning av ca 5 arter EQR 2 - Grunda mjuka bottnar: Indelning av arter i två funktionella grupper. Proportionen mellan gruppernas täckningsgrad används. Uppskattar att det behövs 5-10 djupprofiler/typområde Flera möjliga metodiker anges Inget förslag finns för övergångsvatten Referensvärden saknas eller osäkra Föreskrifter för provtagning saknas

18 Bottenvegetation Nationell MÖ Regional MÖ RK Holmen Paper Pågående provtagningar

19 Sammansättning, förekomst och åldersstruktur hos fiskfaunan Bedömningsgrunder saknas – skall finnas för övergångsvatten Föreskrifter för provtagning saknas

20 Provfiske (exkl kustfisk i vattendrag) RK AstraZeneca RMÖ Lagnö NMÖ ? Muskö Fiskeriverket Gösfiske RK Forsmark Nedlagt?

21 Fysikaliska-kemiska variabler Referensvärden saknas eller osäkra Godtycklig klassindelning Föreskrifter för provtagning saknas

22 Pågående provt vattenkemi Provtagningsfrekvens per år Provt frekvens Per år

23 Prioriterade ämnen Bedömningsgrunder saknas ? Föreskrifter för provtagning saknas

24 Miljögifter och metaller i biota

25 Metaller i sediment

26 KVVF’s pågående provtagningar Synoptisk kartering sommaren 2001 & 2004, vintern 2002 Ny kartering genomförs sommaren 2005 Norra randen – 12 mättillfällen per år

27 KVVFs karteringar -Provtagningsstationer BY31 BY29 Norra randen Mätboj

28 Jan Jämförelse mellan Norra randen i Ålands hav, stationer i norra egentliga Östersjön (BY31, BY29) och i Bottenhavet (C14)

29 Totalfosfor Vinter Fosfatfosfor

30 Totalkväve Sommar Vinter

31 Waerns undersökningar 1969-76 Data digitaliserade från SNV PM 1855 och inlagda i databas

32 KVVFs mätningar vid Norra randenMats Waerns mätningar i Ålands Hav Djup

33

34

35

36 Stockholm Vatten20% (200µg/l), 8% (1000µg/l) Systemekologi4% Erkenlaboratoriet30% (200µg/l), 16% (500µg/l), 10% (1500µg/l) Alcontrol-Li20% Nyköping Vatten7% (100µg/l), 5% (400µg/l) MeAna Konsult10% (300µg/l), 8% (500µg/l), 5% (900µg/l) Nynäshamns VAlab 30% (100-500µg/l) 10% (500-1200µg/l) Exempel på mätosäkerheter för totalkväve


Ladda ner ppt "Systemuppbyggnad för KVVF Vårt uppdrag Hur långt vi kommit Problem Synpunkter och önskemål från medlemmarna Ulf Larsson, Anders Engqvist, Jakob Walve och."

Liknande presentationer


Google-annonser