Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemuppbyggnad för KVVF

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemuppbyggnad för KVVF"— Presentationens avskrift:

1 Systemuppbyggnad för KVVF
Vårt uppdrag Hur långt vi kommit Problem Synpunkter och önskemål från medlemmarna Ulf Larsson, Anders Engqvist, Jakob Walve och Malin Qviberg, Svante Nyberg Institutionen för systemekologi

2 Utdrag ur Handlingsprogram Beslut: 2001-04-25

3 Presentationsverktyg
Verksamhetens kärna Utsläppsdatabas EDB KVVFs mätningar vid Norra randen KVVFs mätprogram Data för drivning av modellen Data för modell- validering Mätdatabas kustvatten Hydrografisk modell Presentationsverktyg Animeringar DAS, GIS Hemsida mm

4 EUs Ramdirektiv för vatten Biologiska kvalitetselement
Växtplankton Bentiska evertebrater Vegetationsklädda bottnar Fiskfauna i övergångsvatten Som stöd: Fysikaliska-kemiska variabler

5 Bedömning av ekologisk status
Hög (high) God (good) Måttlig (moderate) Otillfredsställande (poor) Dålig (bad) EQR= Relationen mellan observerade värden av de biologiska parametrarna Referensvärden av de biologiska parametrarna

6 Södra Bottenhavets yttre kustvatten
Södra Bottenhavets inre kustvatten Typområden (okt-04) Övergångsvatten: Stockholms inre skärgård Stockholms yttre skärgård Stockholms och Östergötlands mellersta skärgård Östergötlands yttre skärgård

7 Havsområden

8 Växtplankton Bedömningsgrunderna baseras på biovolym och klorofyll a koncentration Omfattar inte övergångsvatten Referensvärden saknas för flertalet typområden 4-6 provtagningar under juli-aug. på flera stationer inom varje typområde föreslås. Föreskrifter för provtagning saknas

9 Pågående provtagningar
Växtplankton

10 Pågående provtagningar
Växtplankton Kuststationer med användbara data för direktivet

11 Växtplanktonprovtagning
KVVFs karteringar 2001 och 2004

12 Statistisk bearbetning av växtplanktondata från karteringen 2001 som visar vilka stationer som har en likartad artsammansättning

13 Bentiska evertebrater
BSI = Benthic Species Index (bygger på olika arters tolerans mot förorening) Ett annat index har också föreslagits Tolerans för Östersjö-arter skattad, ej mätt Klassificering och referensvärden osäkra Föreskrifter för provtagning saknas

14 Dalälvens VVF RK Forsmark RK Karlit RK Holmen Paper (Ekmanhuggare) Pågående provtagningar Bottenfauna RK Stockholm Vatten (Ekmanhuggare) RK Himmerfjärden (1/3 år) Nationell MÖ Nationell MÖ

15 Bottenfaunadatabas Stationer

16 Gräns mellan God/Måttlig status

17 Vegetationsklädda bottnar
EQR 1: Djuputbredning av ca 5 arter EQR 2 - Grunda mjuka bottnar: Indelning av arter i två funktionella grupper. Proportionen mellan gruppernas täckningsgrad används. Uppskattar att det behövs 5-10 djupprofiler/typområde Flera möjliga metodiker anges Inget förslag finns för övergångsvatten Referensvärden saknas eller osäkra Föreskrifter för provtagning saknas

18 RK Holmen Paper Pågående provtagningar Bottenvegetation Regional MÖ Nationell MÖ

19 Sammansättning, förekomst och åldersstruktur hos fiskfaunan
Bedömningsgrunder saknas – skall finnas för övergångsvatten Föreskrifter för provtagning saknas

20 RK Forsmark Nedlagt? Fiskeriverket Gösfiske Provfiske (exkl kustfisk i vattendrag) RMÖ Lagnö RK AstraZeneca NMÖ ? Muskö

21 Fysikaliska-kemiska variabler
Referensvärden saknas eller osäkra Godtycklig klassindelning Föreskrifter för provtagning saknas

22 Provt frekvens Per år Pågående provt vattenkemi Provtagningsfrekvens per år

23 Prioriterade ämnen Bedömningsgrunder saknas ?
Föreskrifter för provtagning saknas

24 Miljögifter och metaller i biota

25 Metaller i sediment

26 KVVF’s pågående provtagningar
Synoptisk kartering sommaren 2001 & 2004, vintern 2002 Ny kartering genomförs sommaren 2005 Norra randen – 12 mättillfällen per år

27 Norra randen KVVFs karteringar -Provtagningsstationer Mätboj BY29 BY31

28 Jämförelse mellan Norra randen i Ålands hav,
stationer i norra egentliga Östersjön (BY31, BY29) och i Bottenhavet (C14) Jan Jan

29 Totalfosfor Fosfatfosfor Vinter Vinter

30 Totalkväve Vinter Sommar

31 Waerns undersökningar 1969-76
Data digitaliserade från SNV PM 1855 och inlagda i databas

32 Mats Waerns mätningar i Ålands Hav
KVVFs mätningar vid Norra randen Djup

33

34

35

36 Exempel på mätosäkerheter för totalkväve
Stockholm Vatten 20% (200µg/l), 8% (1000µg/l) Systemekologi 4% Erkenlaboratoriet 30% (200µg/l), 16% (500µg/l), 10% (1500µg/l) Alcontrol-Li 20% Nyköping Vatten 7% (100µg/l), 5% (400µg/l) MeAna Konsult 10% (300µg/l), 8% (500µg/l), 5% (900µg/l) Nynäshamns VAlab 30% ( µg/l) 10% ( µg/l)


Ladda ner ppt "Systemuppbyggnad för KVVF"

Liknande presentationer


Google-annonser