Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldrepsykiatri/Minnesmottagning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldrepsykiatri/Minnesmottagning"— Presentationens avskrift:

1 Äldrepsykiatri/Minnesmottagning
Överläkare Elizabeth Aller

2 Befolkningspyramiden är inte längre en pyramid, den rätas ut mer och mer
Vi blir fler och fler äldre Man kan tala om en äldreexplosion som ger fler multisjuka och dementa patienter 2020 kommer mer än 20% av befolkningen vara över 65 år – nästan var fjärde i Blekinge

3 Äldrepsykiatri Psykisk sjukdom hos äldre är ett eftersatt område
Äldre utgör en ökande grupp Ökad självmordsfrekvens Ökad samsjuklighet – ökad dödlighet Äldre får inte sitt behov av psykiatrisk vård tillgodosedd Det är en underdiagnostik och till följd av det underbehandling av äldre med psykisk sjukdom Äldrepsykiatriska mottagningen träffar patienter som kommer på remiss från primärvård och vuxenpsykiatrin Problematiken uppmärksammas inte tillräckligt inom primärvården Behovet kommer att öka Finns en särskild vårdavdelning för äldre med psykisk sjukdom och demenssjukdom, dessa patienter har ett större omvårdnadsbehov, Fungerar dåligtpå en blandad vuxenpsykiatrisk avdelning För övriga åldersgrupper minskar självmordsfrekvensen medan den ökar hos äldre ffa män. Äldre begår självmord oftare än yngre, medan yngre oftare gör självmordsförsök. Stark samband mellan psykisk sjukdom och självmord. Vid ex vis hjärt-kärlsjukdom ökar risken för depression 2-3 gånger Obehandlad depression fördubblar risken att dö i kroppslig sjukdom och försvårar rehabilitering.

4 Äldrepsykiatri Multifaktoriell orsak till psykisk sjukdom
Neurodegenerativa förändringar Psykogena faktorer Kroppslig sjukdom Läkemedelspåverkan Det biologiska åldrandet blir märkbar vid års ålder De normala ålderförändringarna minskar hjärnans marginaler och ökar risken för uppkomst av psykiska symtom och kognitiv påverkan. Diagnostik och behandling av äldrepsykiatriska sjukdomar fordrar ett helhetstänkande kring Degenerativa förändringar i hjärnan, kroppslig sjukdom, miljö och yttre faktorer – social situation, psykiska belastning, psykiska trauman Hos äldre är psykiska sjukdomstillstånd inte lika klart avgränsade som hos yngre, vilket skapar svårigheter i diagnostiken

5 Äldrepsykiatri Depression 15 % 4200 – 5000
Ångesttillstånd % Schizofreni 0,3 % Psykotiska symtom, Vanföreställningssyndrom 5 % Depression den vanligaste psykiska sjukdomen hos äldre, frekvenser ökar med ökande ålder. Depression hos äldre är inte en del av normalt åldrande Även lättare depressioner har klinisk betydelse hos äldre Drabbas av förändringar och förluster i livet, sjukdom, nära och kära avlider Ångest i hög ålder ses vid depressioner, förvirringstillstånd, kärldemens och kroppslig sjukdom Kan övergå i ett blandat ångest- och depressionstillstånd

6 Demenssjukdom Basal utredning ska göras inom primärvården, görs i olika utsträckning De nyligen utkomna nationella riktlinjer är tydliga i att det ska göras i betydligt större utsträckning Utvidgad demensutredning görs på minnesmottagningen, hög kompetensnivå, med SveDem kvalitetsregister Viktigt med ordentlig diagnostik Otillräcklig utredning och felaktig diagnos kan leda till felaktigt bemötande, orealistiska krav och felaktiga boenden God samverkan med primärvård och demenssjuksköterskor Behoven kommer att öka Antal demenssjuka i Blekinge 2.550 Nyinsjuknade/åri Blekinge 400 2020 då 22% av Blekinges befolkning är över 65 år kan ett förväntat antal patienter med Alzheimers sjukdom vara mellan 5000 – 8500 st (25% över 85 år har AD) Till detta antal ska dessutom läggas de med vaskulär demens och övriga demenssjukdom En viktig resurs är den specialutbildade personal som finns på vår vårdavdelning, de är duktiga på bemötande vid ffa beteendeproblem hos demenspatienter

7 Demenssjukdom Alzheimers sjukdom Vaskulär demens Lewybody demens
Parkinsons sjukdom Hjärnskador Alkoholskador AD 70 % - ökad risk med ökad ålder, 2-24% Primär degenerativ sjukdom, folksjukdom var 4:e över 85 år VAD 20 % Stroke, multiinfarkter, småkärlssjuka – hjärt-kärlsjukdom, hypertoni Ökar risken för utvecklande av Alzheimers sjukdom - blanddemens Övriga 10 %

8 Demenssjukdom Hög ålder Kön Rökning Högt blodtryck
Låg socioekonomisk status Låg social aktivitet Låg fysisk aktivitet AD kvinnor>män VAD kvinnor=män Livsstilssjukdom, olika förmåga att ta till sig häloinformation Vid VAD ses idag resultat av tidigare ohälsa och riskfaktorer

9 Demenssjukdom Drabbar hjärnan Minnessvårigheter
Förlust av intellektuella, praktiska och sociala förmågor Ger psykiska symtom Kronisk sjukdom Innebär en förkortad livslängd Språksvårigheter Orienteringssvårigheter Igenkänningssvårigheter Förlust av självständighet Ökande hjälpbehov

10 Demenssjukdom Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens – BPSD
Vandrings- och skrikbeteende Aggressivitet Psykotiska symtom Depression, ångest och mani Sömn- och vakenhetsstörningar Ömdömeslöshet Hallucinationer, vanföreställningar

11 Tack! Gamla människor har rätt till en ”god ålderdom”, en värdig tillvaro Ett gott psykiskt välbefinnande är en grundförutsättning.


Ladda ner ppt "Äldrepsykiatri/Minnesmottagning"

Liknande presentationer


Google-annonser