Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur mår Halland? Sofia Frising miljömålssamordnare sofia.frising@n.lst.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur mår Halland? Sofia Frising miljömålssamordnare sofia.frising@n.lst.se."— Presentationens avskrift:

1 Hur mår Halland? Sofia Frising miljömålssamordnare

2 2007 Revidering av delmål Nytt miljömål: Ett rikt växt- och djurliv

3 Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Mål till 2050

4 Begränsad klimatpåverkan
Delmål 1: Utsläpp av växthusgaser De halländska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden 2008–2012 vara minst 4 % lägre än utsläppen år 1990. F örändring Transporter ,3% Industri ,1% Hushåll ,0% Service ,5% Energi ,0% Summa ,8% Halland 2005: -7,8 % Sverige 2007: - 8,7 %

5 Mål för EU och Sverige Jmf med 1990 Jmf med 2005 Kyoto 2008-2012 - 5 %
- 8 % Sverige + 4 % EU 2020 (förslag) - 20 % - 14 % Sverige 2020 (förslag) - 23 % - 17 %

6 Trafikarbetet i Halland

7 Begränsad klimatpåverkan
Delmål 2. Minskade utsläpp av koldioxid från transporter Nettoutsläppen av koldioxid från landtransporter inkl. arbetsmaskiner ska ha minskat med minst 5 % mellan år 2000 och 2010. 2004: + 9,5 %

8 Begränsad klimatpåverkan
Delmål 3: Ökad kollektivtrafik Antalet resenärer i kollektivtrafik ska öka med minst 50 % mellan 2000 och 2010. 2006: Ökning med 7 %

9 Begränsad klimatpåverkan
Delmål 5: Länsprogram för energi Ett länsprogram för ökat utnyttjande av förnyelse- bara energikällor samt utbyggnad av distributions- system (fjärrvärme, biogas etc.) ska finnas senast vid utgången av år 2010. Arbete pågår.

10 Vindkraft Mål 2015: 256 GWh (Sverige: 10 000 GWh)
Idag: 100 GWh (Sverige GWh) På gång i Halland: på land ca 750 GWh till havs ca GWh

11 Begränsad klimatpåverkan
Jordbruksmark i Halland med energigröda Ökade priser energigrödestöd

12 Begränsad klimatpåverkan
Delmål 9: Biobränsle från jordbruket Produktionen av biobaserade bränslen och drivmedel från jordbruksgrödor ska vara högre 2010 än 2003. 2007: % av odlad area

13 Begränsad klimatpåverkan
Delmål 13: Ökad kunskap om klimathotet Alla hallänningar ska år 2010 känna till klimathotet och vad var och en kan göra för att motverka global uppvärmning.

14 Bedömning av miljömålen
Presenteras 1 mars på

15 Begränsad klimatpåverkan
Delmål 4: Resepolicy med miljöprofil Alla företag, organisationer och myndigheter med mer än 50 anställda ska ha antagit en resepolicy med tydlig miljöprofil år 2010. Ingen uppföljning har gjorts. Ingen uppföljning har gjorts

16 Begränsad klimatpåverkan
Delmål 6: Minskade utsläpp av koldioxid från bostäder Utsläppen av koldioxid från uppvärmning och drift av bostäder och lokaler ska minska med minst 50 % mellan 1995 och 2010. 2004: minskning med 21 % Utsläppen av koldioxid från sektorn bostäder och lokaler i Halland har minskat med 21 % mellan 1995 och 2004. Den största minskningen står de privata hushållen för som har minskat sina utsläpp av koldioxid med 62 % under samma tidsperiod. Utbyggnad av fjärrvärmenätet är en av de största orsakerna till den stora minskningen. Kravet på energideklarationer vid försäljning av bostäder samt nya krav på energiåtgång per kvm vid nybyggnation är några av de nya åtgärder som gör det möjligt att nå målet. En något oroande utveckling är de allt fler värmepumparna, som riskerar att kraftigt öka elförbrukningen vid köldperioder.

17 Begränsad klimatpåverkan
Delmål 7: Energieffektivisering för bostäder och lokaler Användning av levererad energi i bostäder ska: - minskas med 10 procent mellan 1995 och 2010 i det totala beståndet, - uppgå till högst 90 kWh/m2 och år i nybyggnation 2010. 2004: Ingen förändring resp. 110 kWh/m2 Bedömningen att målet ej kan uppnås är osäker. Att uppnå målet bedöms som omöjligt med hänsyn till den kraftiga ökning av bostadsytor och lokalytor som tillkommit och väntas i länet under tiden 1995 till Energianvändningen i bostäder och lokaler är ungefär densamma 2004 som den var Boverkets nya byggregler BBR tillåter en högsta energiförbrukning exkl. hushållsel på 110 kWh per m2 i vår klimatzon. Det innebär att även målet om 90 kWh/m2 i nyproduktion synes omöjligt att nå.

18 Begränsad klimatpåverkan
Delmål 8: Minskat läckage från jordbruket Läckage av dikväveoxid och metan från jordbruksdrift ska begränsas. Målet ska preciseras år 2010 efter utredning. Ingen utredning gjord än.

19 Begränsad klimatpåverkan
Delmål 10: Bundet kol i skog Mängden bundet kol i skog och skogsmark får inte minska mellan år 2003 och 2010. Mängden bundet kol i skog och skogsmark i länet har minskat till följd av orkanen Gudrun 2005 och stormen Per 2007. På stormhyggena avgår något/några ton humusbundet kol till följd av ökad omsättning i marken, men det kompenseras i viss utsträckning av förnatillskottet i form av stubbar och avverkningsrester. För att virkesförrådet ska hinna återställa sig till 2010 skulle krävas att avverkningsnivån minskar till hälften i länet, vilket verkar osannolikt mot bakgrund av tendensen till fortsatt hög efterfrågan på skogsråvara. Mängden bundet kol i skog kommer således sannolikt att vara betydligt mindre år 2010 än 2003.

20 Begränsad klimatpåverkan
Delmål 11: Biobränsle från skogsbruket Uttaget av biobränslen från skogen ska vara högre år 2010 än år 2003.

21 Begränsad klimatpåverkan
Delmål 12: Minskade utsläpp av växthusgaser från industrin Industrisektorns utsläpp av växthusgaser ska ha minskat med 15 % till 2010 räknat från år 2000. Levererad spillvärme till fjärrvärmesystem och liknande får räknas tillgodo. Delmål 12 om minskade utsläpp från industrin är också möjligt att nå. Målet var i stort sett nått redan 2004, framför allt tack vare en kraftig utbyggnad av fjärrvärmeleveranser från Värö Bruk. Hylte Bruk reducerar sitt CO2-utsläpp med mer än 50 % efter ombyggnaden av panna 2, som genomfördes första kvartalet Minskningen motsvarar ca 15 % av storindustrins utsläpp år 2000. 2004: Minskning av CO2 med 31 %


Ladda ner ppt "Hur mår Halland? Sofia Frising miljömålssamordnare sofia.frising@n.lst.se."

Liknande presentationer


Google-annonser