Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VUXENVUXEN DIDAKTIK PLANERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 definieras av Malcolm Knowles som; En process där individerna med eller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VUXENVUXEN DIDAKTIK PLANERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 definieras av Malcolm Knowles som; En process där individerna med eller."— Presentationens avskrift:

1 VUXENVUXEN DIDAKTIK PLANERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 definieras av Malcolm Knowles som; En process där individerna med eller utan utomstående hjälp tar initiativ i: a) diagnostiserandet av sina inlärningsbehov, b) formulerandet av inlärningsmål, c) identifierandet av mänskliga och materiella resurser för inlärning, d) val och tillämpning av ändamålsenliga inlärningsstrategier samt e) i utvärdering av inlärningens resultat Självstyrt lärande Har vuxna verkligen kapacitet till allt detta ? UPPGIFT 2A Knowles 1980

2 VUXENVUXEN DIDAKTIK PLANERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 På grund av livserfarenhet och mognad är den vuxne mindre beroende av andra och har behov av att ta ansvar och vara självstyrd i inlärningssammanhang 1. Den vuxne lär sig genom att dra nytta av sina egna och andras erfarenheter 2. Behovet att lära sig mera är anknutet till problem- och konfliktlösning i vardagen 3. Att lära sig mera uppfattas som en pro- cess med vars hjälp den vuxne kan ut- veckla sin kompetens samt höja sin självkänsla 4. Kännetecken och uttryck för självstyrning Knowles 1980 UPPGIFT 2A

3 VUXENVUXEN DIDAKTIK PLANERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisningsplaneringens ledstjärnor Målstyrd och -medveten verksamhet Logisk framskridande (mål, innehåll, verksamhet) Undervisning som stöd för inlärning Planering som bidrar till att bygga upp meningsfulla helheter Inlärningssvårigheter bör förutses Utrymme för finjustering under processens gång (utvärdering)

4 VUXENVUXEN DIDAKTIK PLANERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Olika planerings- situationer Goda Dåliga Lärarens kunskaper om deltagarnas inlärningsförutsättningar (vad-hur?) Dåliga Goda AB CD Lärarens kunskaper om den verklighet där det inlärda kommer att användas AB CD Målen Specifika Oklara De studerandes motivation Hög Låg UPPGIFT 2C

5 VUXENVUXEN DIDAKTIK PLANERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 NOVIS ERFAR. EXP. NOVIS ERFAR. EXP. NOVIS ERFAR. EXP. Grund Fortsättnings Fördjupnings Lära- rens under- vis- nings- erfa- renhet N i v å n processen verksamheten processen verksamheten processen verksamheten Utgångspunkter för planering UPPGIFT 2C

6 VUXENVUXEN DIDAKTIK PLANERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisnings-/utbildningsplanering Undervisningen, definierad som målmedvetet stödjande och styrande av inlärning och utveckling, förutsätter systematik. Genom undervis- ningsplaneringen styrs och regleras både undervisnings- och inlär- ningsprocessen. Planering av undervisningen kan t.ex. innehålla föl- jande delmoment 1. Definiering av allmänna målsättningar på basen av de uppskattade inlärningsbehoven 2. Klargörande av förutsättningar Studerande/deltagare (ålder, utbildning, arbete m.m.) Resurser; ekonomiska (tid, lärare, utrymmen) och mänskliga (kompetenser, erfarenheter m.m.) 3. Definiering av målsättningarna för inlärning fortsätter..

7 VUXENVUXEN DIDAKTIK PLANERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisnings-/utbildningsplanering (forts.) 4. Besluten gällande de didaktiska principerna 5. Val och organisering av ämnesinnehåll, produktion av studiematerial m.m. 6. Organisering av den praktiska undervisningen Tidsanvändning Undervisningsformerna Rekrytering och gruppering av de studerande 7. Val av arbetsmetoder och –redskap 8. Planering av feedback och utvärdering

8 VUXENVUXEN DIDAKTIK PLANERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 1. Ämnescentrerad planering har sin utgångspunkt i: - Studiematerial, särdragen i de förmedlade kunskaperna/färdig- heterna eller lärarens expertis - Innehållets kronologiska ordning - Svårighetsgrad - Logisk struktur - induktiv eller deduktiv 2. Kognitiv planering Val av innehållet har sin utgångspunkt i de studerandes livssitua- tion samt de kunskaper och erfarenheter dessa skaffat sig genom arbete, utbildning osv."Kunskapsmassan" organiseras så att de ”nya kunskaperna” kan flexibelt anknytas till tidigare kunskaps- strukturer. Tre planeringsprinciper

9 VUXENVUXEN DIDAKTIK PLANERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 3. Deltagarcentrerad planering Har sin utgångspunkt i en uppfattning om den vuxna människan som självstyrd, lärande individ (=vilja och kapacitet att ta ansvar över inlärningsprocessen). Den studerande har en central roll i fråga om att ställa upp mål, välja innehåll och metoder. Tre planeringsprinciper

10 VUXENVUXEN DIDAKTIK PLANERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 1. Vikt vid skapande av gynnsam atmosfär för inlärningen 2. Samplanering 3. Definiering av inlärningsbehoven utgående från deltagarnas intressen och värderingar 4. Definiering av målen utgående från inlärningsbehoven 5. Planering och förverkligande av aktiviteter (undervisning/inlärning) utgående från deltagarnas egna planer 6. Utvärdering av huruvida målen uppnåtts, och huruvida inlärnings- behoven varit meningsfullt definierade Kännetecken för deltagarcentrerad planeringsmodell Knowles 1980

11 VUXENVUXEN DIDAKTIK PLANERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 UNDERVISNINGSPLANERING i samband med vuxenutbildning- och undervisning Att kunna - utgående från tidigare kunskaper, färdigheter och erfa- renheter som lärare, och med beaktande av den kunskap som man på förhand har av ramfaktorerna (tid, utrymmen, studerande, för- väntningar, mål osv.) - preliminärt ta ställning till urval av innehåll (VAD?) och val av metod (HUR?) a)...utgående från sina tidigare kunskaper, färdigheter och erfarenheter som lärare, b) …med beaktande av den kunskap som man på förhand har av ramfaktorerna (tid, utrymmen, studerande, förväntningar, mål.. c) preliminärt … d) ta ställning till.... urval av innehåll (VAD?) val av metod (HUR?)


Ladda ner ppt "VUXENVUXEN DIDAKTIK PLANERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 definieras av Malcolm Knowles som; En process där individerna med eller."

Liknande presentationer


Google-annonser