Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vad gör polisen i miljöbrottsutredningen?. 2 Åtgärder efter det att förundersökning har inletts Polis biträder åklagaren med förundersökningen. Åtgärder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vad gör polisen i miljöbrottsutredningen?. 2 Åtgärder efter det att förundersökning har inletts Polis biträder åklagaren med förundersökningen. Åtgärder."— Presentationens avskrift:

1 1 Vad gör polisen i miljöbrottsutredningen?

2 2 Åtgärder efter det att förundersökning har inletts Polis biträder åklagaren med förundersökningen. Åtgärder som åklagaren kan besluta för säkerställande av bevisning: Husrannsakan Beslag Hämtning till förhör Anhållan

3 3 Under pågående förundersökning Husrannsakan (brottsplatsundersökning) Miljöeffektbeskrivning Fakta Förhör med vittne, sakkunnig, misstänkt

4 4 Utredningshjälpmedel Provtagningskit för miljöbrott. Mätinstrument för pH, konduktivitet.

5 5 Provtagningsutrustning Olja, rena kemikalier Jordprov för analys av organiska ämnen Jordprov för metallanalys Provtagningssprutor, provtagningsrör Vattenpasta

6 6 Provtagningsutrustning miljöbrott

7 7 Provtagning vatten

8 8 Provtagning av olja

9 9 Provtagning av jord

10 10 Provtagning av tunn oljefilm på vatten Teflonduk

11 11 Utredningshjälpmedel forts. Flygfotografering för översiktsbilder. SKL eller externt laboratorium. Kemikaliedatabaser. Externa sakkunniga.

12 12 På brottsplatsen, provtagning Spärra av vid behov Bevisupptagning Syfte med provtagningen? Nollprov Hur skall provet tas? Undvika kontaminering Hur skall provet förvaras? Agera snabbt! (se MB 26:2)

13 13 Markprovtagning Är tunnan tom? Kraftig lukt av olja Tag markprov på olika djup Har grundvattnet påverkats?

14 14 Vad finns i tunnan? Vattenpasta används vid kontroll av innehåll i t ex ett oljefat. Olja flyter på vatten, vattenpastan blir rosa vid kontakt med vatten

15 15 Hållbar bevisning Fat nr 1 nästan fullt Fat nr 2 nästan tomt –TVIVEL! –Viktigt med volymmätning och dokumentation över denna Volym?

16 16 Att tänka på vid brottsplatsen Ta översikts- samt detaljbilder Vilken är källan till utsläppet? Försök uppskatta/bedöma mängd samt utbredningsområde Finns det brunnar/vattendrag i närheten? Ta uppgift på närvarande personer

17 17 Att tänka på vid brottsplatsen forts.  Notera markförhållanden/topografi  Vegetation, typ av recipient t ex sjö, bäck  Avstånd till bostäder  Avstånd till skyddsvärda objekt (dricksvattentäkter, naturreservat mm)  Notera synliga skador på recipient, vegetation  Notera väderförhållanden (temperatur, vind, nederbörd)  Är området tillgängligt för allmänheten  Notera teknisk utrustning (t ex pumpar mm)

18 18 Åklagarens roll under en pågående förundersökning Åklagare Gunnar Jonasson

19 19 Miljöbalkens allmänna råd till 26 kap 2§ Åtalsanmälan bör göras snabbt –Åtalsanmälan bör ske i nära anslutning till överträdelsen. Tillsynsmyndigheten,TM bör beakta att den kraft med vilken TM agerar inverkar på den enskildes uppfattning. TM bör agera på ett sådant sätt att den enskilde inte kan invaggas i tron att det denne gjort godtas av myndigheten. Skyldighet att åtalsanmäla –Skyldigheten för TM att anmäla till åtal bör inte påverkas av att överträdelsen redan anmälts av någon annan.

20 20 Bakgrund 26 kap 2§ miljöbalken Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott. Akuta miljöbrott, ring till polisen! Skriftlig anmälan skickas till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Stockholm. Bifoga eventuella tillstånd, inspektionsrapporter, kartor mm.


Ladda ner ppt "1 Vad gör polisen i miljöbrottsutredningen?. 2 Åtgärder efter det att förundersökning har inletts Polis biträder åklagaren med förundersökningen. Åtgärder."

Liknande presentationer


Google-annonser