Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöhänsyn i jordbruket – nya gödselregler

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöhänsyn i jordbruket – nya gödselregler"— Presentationens avskrift:

1 Miljöhänsyn i jordbruket – nya gödselregler
Helena Nilsson

2 Stallgödselregler Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Föreskrift (2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

3 Förändringarna omfattar
Tidsperioder när gödsel inte får spridas Tillförsel av gödselmedel med hänsyn till grödans kvävebehov och markens kvävelevererande förmåga - preciserade maxgivor Förbud mot spridning på vattenmättad, översvämmad, frusen eller snötäckt mark Begränsning av tillförseln i anslutning till vattendrag Begränsning av spridning på starkt sluttande mark Dokumentationskrav Stallgödselavtal Höst- eller vinterbevuxen mark Precisering för påfyllning, lagring och täckning av lagringsbehållare

4 Tidsperioder när gödsel inte får spridas
Gammal Ny med förändringar markerade OBS!

5 Begränsning av mängden kväve
19 a § Inom känsliga områden får stallgödsel inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 170 kg totalkväve per hektar spridningsareal och år. Tillförseln av stallgödsel får räknas som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal. Vid beräkning av stallgödselns innehåll av totalkväve kan den mängd kväve som förloras i stall och vid lagring räknas bort. Stall och lagringsförluster kan schablonmässigt uppskattas enligt bilaga 9. Även beräkning och där det lämpar sig analys. 19 b § Inom känsliga områden får inför höstsådd högst 60 kg lättillgängligt kväve tillföras för den höstsådda grödans behov på hösten. 1 § Lättillgängligt kväve: Kväve i formen nitrat, ammonium eller urea.

6 Frusen mark -tidigare undantag borttagna
Spridning på frusen mark får dock ske om det inte strider mot någon annan bestämmelse i dessa föreskrifter och om någon av följande förutsättningar är uppfyllda: a. Marken är tinad från ytan till ett sådant djup att man kan utföra en myllning. Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel som sprids i annat än vall ska myllas eller brukas ned åtminstone samma dag b. Marken är tinad från ytan till ett djup om minst 15 cm. Under sådana förhållanden ska inte ytlig nattjäle räknas som frusen mark. c. Marken är bevuxen med vall. Spridning på vall på frusen mark får ske under våren, efter den 28 februari. (SJVFS 2005:74)

7 Begränsning av spridning invid vattendrag

8 Begränsning av spridning invid vattendrag
24 b § Inom känsliga områden får gödselmedel inte spridas på jordbruksmark som gränsar till vattendrag eller sjö och där markens lutning mot vattnet överskrider 10 procent (10/100). Spridning av mineralgödsel i växande gröda är dock undantagen från förbudet i första meningen. Den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång ska inte räknas in i begreppet spridning. För att bestämma lutningen på jordbruksmark kan höjdkurvor på lantmäteriets fastighetskarta användas. Vid bestämning av lutningen bör en sträcka på minst 50 m ingå.

9 Dokumentationskrav Lagringsvolym: Dokumentation över hur lagringsvolymen beräknats. Följande punkter skall ingå vid beräkning: Utsöndrad mängd Tillsats av strömedel Vattentillskott Ev. omsättningsförluster Schablonvärden enligt bilaga 7 får användas.

10 Dokumentationskrav Kvävetillförsel: Beräkning av kvävebehov med utgångspunkt i den förväntade skördenivån på det aktuella fältet. Vid beräkning skall hänsyn tas till: stallgödselns långtidseffekt förfruktseffekt eventuell mulljord Tillförsel av stallgödsel och andra organiska gödselmedel Se bilaga 6 till föreskriften

11 Täckning och påfyllning av gödselbehållare
Krav har flyttats från de allmänna råden till föreskriften och blir därmed bindande Flytgödsel- och urinbehållare ska ha ett stabilt svämtäcke eller annan effektiv täckning Svämtäcke ska återskapas så snart som möjligt efter omrörning eller spridning

12 Lagring och spridning av gödsel
Lagring och spridning av gödsel


Ladda ner ppt "Miljöhänsyn i jordbruket – nya gödselregler"

Liknande presentationer


Google-annonser