Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuellt stöd till studenter med funktionshinder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuellt stöd till studenter med funktionshinder"— Presentationens avskrift:

1 Individuellt stöd till studenter med funktionshinder
Vid Studentcentrum, Umeå universitet, arbetar tre samordnare för studenter med funktionsnedsättningar: Karina Arvidsson, Maria Fahlén och Carina Sandberg Uppdrag: Att studenter med funktionsnedsättningar får tillgång till individuellt stöd för att kunna studera på lika villkor.

2 Att göra utbildning tillgänglig – hinder eller möjligheter?
Studenter med funktionsnedsättningar blir allt fler. Ökning vid UmU och nationellt. Hur hanterar man det inom förvaltningen, fakulteterna och institutionerna och vilket ansvar har respektive för att öka tillgängligheten? Innehåll: Lagstiftning som styr Individuellt stöd till studenter med funktionsnedsättningar Statistik Undervisa tillgängligt- pedagogiska strategier som kan användas i undervisningen.

3 Lagar, förordning, konvention
FN:s konvention (Artikel 8,9,12,24) Förordning om statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken (SFS 2001:526) Diskrimineringslag (2008:567) Interna regelverk tex Pedagogisk handlingsplan, Plan för lika villkor, Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Regleringsbrev sedan året 1993 Om FN:s konvention: Förordning om statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken (SFS 2001:526: Diskrimineringslagen: Regelverk vid Umeå universitet: Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder finns på Regleringsbrev 2015:

4 Utbildning är en fråga om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värden

5 Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering
Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet innebär att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

6 Viktiga frågor vid en bedömning
Har personen med funktionsnedsättning blivit missgynnad? Finns det åtgärder som gör att personen kan komma i en jämförbar situation med en person utan denna funktionsnedsättning? Har verksamheten underlåtit att vidta åtgärder? Är åtgärderna som krävs skäliga?

7 Individuellt stöd till studenter med funktionsnedsättningar
- Pedagogiskt stöd - ett samlingsbegrepp - Vad krävs för att få individuellt stöd? - Processbeskrivning

8 Pedagogiskt stöd - ett samlingsbegrepp
MÅL: TILLGÄNGLIGT UNIVERSITET Lokaler Information Verksamhet SÄRLÖSNINGAR Individuellt stöd Beslut/rekommendation Pedagogiskt stöd Övrigt kompenserande stöd Särskilt pedagogiskt stöd Övrigt pedagogiskt stöd Se handläggningsordningen för individuellt stöd till studenter med funktionshinder

9 Vad krävs för att få individuellt stöd?
1. Utredning/intyg på funktionsnedsättning Funktionsnedsättningar är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Begränsningen kan bero på en skada eller sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått senare i livet eller förväntas uppstå. Samordnarna beslutar om stöd utifrån dessa kriterier, som utgår från diskrimineringslagens definition gällande funktionsnedsättning. (Varaktigheten eller hur bestående funktionsnedsättningen är måste framkomma i intyget) 2. Registrerad på kurs/program

10 Bilden illustrerar processen, med utgångspunkt från handläggningsordningen för individuellt stöd till studenter med funktionshinder.

11 Annat viktigt att tänka på
Ljudupptagning Studenter med funktionsnedsättning som med anledning av denna behöver särskilda hjälpmedel äger rätt att göra ljudupptagning av föreläsningar. Fastställa kursplaner och litteraturlista i god tid Kursplan måste finnas tillgänglig minst en månad före kursstart. Det är viktigt att litteraturlistan för kursen fastställs i god tid, så att litteratur som ska anpassas för studenter med funktionsnedsättning hinner framställas. Se regelverk UmU

12 Individuellt stöd till studenter med funktionsnedsättningar
Statistik 2014 Individuellt stöd till studenter med funktionsnedsättningar

13

14

15 st stödpersoner Stödpersoner är exempelvis anteckningshjälp, mentor eller ledsagare.

16 Undervisa tillgängligt

17 Varför är det viktigt att arbeta för tillgänglig undervisning?
Alla studenter gynnas! Studier på lika villkor Diskrimineringslagen Inte någon marginalfråga, utan det blir bättre för alla = god pedagogik! Det handlar om att utjämna en ojämlikhet; inte om att få en fördel, utan en mindre nackdel. Arbetet med tillgänglighet är också en fråga om omsorg om andra människors välbefinnande och livschanser. Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

18 Tips om pedagogiska strategier som gynnar alla!
Berätta gärna för alla nya studenter i början av en kurs att det finns stöd för studenter med funktionsnedsättningar. Fråga studenten vad hen behöver – dialogen leder ofta till ett gott samarbete. Det är till stor hjälp för många att få tillgång till föreläsningsmaterial i förväg. Lägg gärna ut dem på lärplattformen. Ge tydliga uppgifter och instruktioner, helst både skriftligt och muntligt. Det är viktigt att materialet är konsekvent, logiskt och överskådligt. Pedagogiska strategier hämtade från rapporten Undervisa tillgängligt!, Ann-Sofie Henriksson, Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU) vid Uppsala universitet (november 2012). Reviderad nyutgåva av skriften "Undervisa tillgängligt!" Beställs via mail: (100 kr/ex) Även Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) vid Umeå universitet har tagit fram en folder som heter ”Undervisa tillgängligt”. Dialogen är viktig med studenten, betyder inte att man inte alltid får som man vill. Men viktigt att bli hörd och sedd.

19 Fler tips… Att inleda föreläsningen/kursens upplägg med att beskriva och att sammanfatta i slutet. Försök att inte gå för fort fram – låt gärna bilder ligga kvar en stund och ta pauser. Planera varierande examinationsformer så att studenter med olika förutsättningar får möjlighet att komma till sin rätt. Vänd dig mot studenten när du pratar. Använd mikrofon när det finns så att alla hör. Kontakta Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) som har till uppdrag att erbjuda konsultstöd till institutioner avseende frågor om att undervisa tillgängligt. UPL: UPL- Undervisa tillgängligt:

20 Frågeställningar Hur organiserar ni undervisningen för att minimera hinder i studiemiljön? Vilken beredskap anser ni att ni behöver ha för att möta studenter med funktionsnedsättningar i behov av alternativa undervisnings- och examinationsformer? Hur ser ni till att tillgänglighetsperspektivet förs in redan i planeringen av era kurser, undervisning, examination?

21 Mycket av det vi kan göra kostar väldigt lite, men kan göra all skillnad för den enskilda studentens studiesituation och framtid. Ibland kostar det bara ett vänligt bemötande. Skillnad med att lyckas och att inte lyckas.. Information för studenter:


Ladda ner ppt "Individuellt stöd till studenter med funktionshinder"

Liknande presentationer


Google-annonser