Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2011-12-14 Uppföljning av regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2011-12-14 Uppföljning av regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel."— Presentationens avskrift:

1 2011-12-14 Uppföljning av regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel

2 En plan för åren 2008–2010 36 uppdrag till en rad olika myndigheter Totalt fördelades 215 miljoner för att genomföra uppdragen Handlingsplanen

3 Åtgärdsområden Brottsbekämpning – med fokus på människohandel Stöd till de utsatta Förebyggande insatser till unga

4 Mer utbildning – drygt 15 000 har fått utbildning Bättre samverkan – en uppgift för alla länsstyrelser Mer konkreta insatser – har främst uppnåtts inom Polisen, Kriminalvården och SiS Mer kunskapsutveckling – utredningar och forskning Åtgärdernas inriktning och syfte

5 Stor utbildningssatsning inom Polisen Länsstyrelserna har utbildat 5 000 personer Brottsoffermyndigheten har utbildat 700 personer Migrationsverket, Tullverket och rättsväsendet 600 anställda på konsulat och ambassader Utbildningarna har främst byggt på internationell kunskap och enskilda exempel från Sverige Utbildning rörande människohandel

6 De synliga fallen av människohandel för sexuella ändamål 2008–2010 Under tre år totalt drygt 100 anmälningar: -53 om människohandel för sexuella ändamål -44 om grovt koppleri med utländsk målsägare - 6 fall inrymde båda brotten -I 18 av fallen var det osäkert om ett brott ägt rum Få fall utanför storstäderna Oftast polisen som gör anmälan

7 De synliga fallen av människohandel för sexuella ändamål 2008–2010 Totalt 111 gärningspersoner och 151 målsägande Östeuropa och Västafrika vanligaste ursprungsområdena Oftast en gärningsperson och ett offer En tredjedel av gärningspersonerna är kvinnor – dessa fall är typmässigt lindrigare De utsatta är nästan uteslutande kvinnor Gärningspersonerna är klart äldre än de utsatta kvinnorna

8 De synliga fallen av människohandel för sexuella ändamål 2008–2010 Tre grader av utsatthet: 20 riktigt allvarliga fall med våld, våldtäkt och isolering 27 fall inrymmer hot och/eller vilseledande men inte våld 38 fall med högre grad av ”frivillighet”

9 Utbildningar för bättre bemötande och stöd Teman: Bemötande inom rättsväsendet – stor satsning Hur samtala med utsatta om sex och prostitution? Särskilt om hbt-personer som köper/säljer sex Bättre sociala utredningar och insatser för utsatta – hann inte genomföras under planperioden

10 Utbildningar med förebyggande fokus Teman: Bättre undervisning i sex- och samlevnad Förebygga att unga blir sexuellt exploaterade på nätet Sprida den svenska synen på prostitution

11 Rättsväsendets insatser Anmälningarna om sexköp ökade markant år 2010

12 Rättsväsendets insatser Mer resurser till polisen ger mer anmälningar om människohandel och koppleri, men…..

13 Rättsväsendets insatser …mycket få anmälningar leder till fällande domar …ingen systematisk metodutveckling inom polisen

14 Konkreta stödinsatser En relativt liten del av satsningen: Individualterapi i fängelse Samtalsgrupper på SiS Safe trip __________________________________ Planering för stödboende för kvinnor i människohandel Planering för bättre återvändande ___________________________________________ Inga förändringar i prostitutionsgruppernas arbete

15 Bättre samverkan Regional samverkan Samverkansgrupper i 19 av 21 län - Främst samverkan kring utbildningar i länet -Samverkan även över länsgränserna -Sex länsvisa kartläggningar av problemen - Nationell och internationell samverkan -NMT och LAMP -…. men samordning av uppdragen saknades -CBSS har samverkat i Östersjöregionen

16 Forskning och statistik Flera studier om sexhandel i olika grupper Centrala kartläggningar och utvärderingar ännu inte klara Behov av europeisk, jämförbar statistik

17 Sammanfattning av planens effekter på arbetet Positivt: Ökad medvetenhet om problemen Tydligt ökade insatser från rättsväsendet Mer kunskap och insatser för att förebygga att unga dras in i exploatering och sexhandel Mer samverkan både regionalt, nationellt och i Europa

18 Sammanfattning av planens effekter på arbetet På minuskontot: Kunskapen om problemens karaktär och de utsattas behov är fortfarande bristfällig -Länsstyrelserna har inte fått en bild av omfattningen i länet -Bristande kunskap i arbetet mot människohandel -Icke-traditionell sexhandel är ganska outforskat -Kunskapen om bra metoder har knappt utvecklats

19 Brå:s förslag till regeringen (1) Avgränsa och fördjupa inriktningen i det fortsatta arbetet Lägg större tyngdpunkt på: -förebyggande insatser mot exploatering och prostitution -sexhandel i vid bemärkelse Lägg mindre tyngdpunkt på människohandel

20 Brå:s förslag till regeringen (2) Satsa på kunskapsutveckling genom: -Regelbundna kartläggningar -Lägesbeskrivningar för internationellt samarbete -Metodutveckling som följs upp och utvärderas Överväg att inrätta ett nationellt center för dessa frågor

21 Brå:s förslag till regeringen (3) Säkerställ att polisen fortsätter att prioritera frågorna Bevaka hur frågor om målsägandestatus och uppehållstillstånd hanteras

22 stina.holmberg@bra.se


Ladda ner ppt "2011-12-14 Uppföljning av regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel."

Liknande presentationer


Google-annonser