Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diskrimineringslagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diskrimineringslagen"— Presentationens avskrift:

1 Diskrimineringslagen
”Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person” - 1 kap 2 § 3 st. RF

2 Olika (anti-)diskrimineringslagar
16 kap 9 § BrB – Olaga diskriminering 1999 års arbetsrättsliga diskrimineringslagar 2003 års allmänna diskrimineringslag Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Civilrättslig lag

3 1 § Vem/vad får inte diskrimineras?
Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Funktionshinder Kön

4 3 § Olika typer av diskriminering
Direkt diskriminering Indirekt diskriminering Trakasserier Sexuella trakasserier Instruktioner att diskriminera

5 3 § 1 p – Direkt diskriminering
En enskild person missgynnas, genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats, i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av de lagstadgade diskrimineringsgrunderna.

6 3 § 2 p Indirekt diskriminering
En enskild person missgynnas genom tillämpning av bestämmelser/kriterier/förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar personer från viss grupp, Såvida inte berättigade mål får anses vägra tyngre och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.

7 3 § 3 p Trakasserier Ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med någon grupptillhörighet Fysiskt, verbalt eller icke-verbalt uppträdande, beteende eller bemötande. Skall innebära missgynnande i form av skada eller obehag.

8 3 § 4 p Sexuella trakasserier
Ett uppträdande av sexuell natur som kränker en persons värdighet Det som är sexuellt ofredande enligt 6 kap 10 § BrB räknas givetvis. Brott behöver dock inte styrkas enligt denna lag.

9 3 § 5 p Instruktioner att diskriminera
Order/instruktion om att diskriminera, riktad till person i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern, ELLER riktad till person som åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

10 Situationer där diskriminering är förbjuden
5 § Arbetsmarknadspolitisk verksamhet 6 § Start av eller bedrivande av näringsverksamhet 7 § Legitimation, auktorisation, registrering, godkännande el. dyl. nödvändig för ett yrke 8 § Medlemskap i AT- AG- eller yrkesorganisation Även förmåner riktade till medlemmar

11 Situationer där diskriminering är förbjuden, forts.
10 § Socialtjänsten (gäller etnisk tillhörighet) 11 § Socialförsäkringssystemet 12 § Arbetslöshetsförsäkringen 13 § Hälso- och sjukvården HSL, men även lagen om omskärelse av pojkar

12 9 § Varor, tjänster och bostäder
Förbud vid yrkesmässigt tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder Ex. privatperson ger mäklaren instruktion att inte förmedla till personer ur viss grupp Privatpersonen kan inte diskriminera i lagens mening. Mäklaren får dock INTE följa instruktionen!

13 14 § Förbud mot repressalier
Den som påstås ha diskriminerat får inte utsätta enskild person för att ha Anmält eller påtalat diskriminering ELLER Medverkat i en utredning om denna Ex. En krögare får inte ”porta” en kund som blivit nekad inträde och anmält krögaren till DO, HomO eller HO

14 15 § Ogiltighet Diskriminerande avtalsklausul skall jämkas eller ogiltigförklaras om den som diskriminerats begär det. Om avtalet i sin helhet blir meningslöst kan det ogiltigförklaras i sin helhet. En uppsägning av ett avtal kan ogiltigförklaras på motsvarande sätt.

15 16-18 §§ Skadestånd Skadestånd vid diskriminering
Arbetsgivare ansvarar för sina anställda Skadestånd vid repressalier

16 21 § Delad, ”omvänd” bevisbörda
STEG 1: Den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier gör antagligt att så har skett. STEG 2: Svaranden måste då visa att diskriminering eller repressalier inte ägt rum.

17 Rättegång och talerätt
20 § Rättegångsbalkens regler Tingsrätten där svaranden har sin hemvist. 22 § Följande får föra talan: HomO, DO och HO om den utsatte medger det Den utsatte själv


Ladda ner ppt "Diskrimineringslagen"

Liknande presentationer


Google-annonser