Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning i POINT och ANLDOK-T Syfte utb. POINT –Översiktligt beskriva POINT –Historiskt beskriva verktyget POINT –Indelningar och avgränsningar –Sökning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning i POINT och ANLDOK-T Syfte utb. POINT –Översiktligt beskriva POINT –Historiskt beskriva verktyget POINT –Indelningar och avgränsningar –Sökning."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning i POINT och ANLDOK-T Syfte utb. POINT –Översiktligt beskriva POINT –Historiskt beskriva verktyget POINT –Indelningar och avgränsningar –Sökning av information Syfte utb. ANLDOK-T –Grundprinciper för Anläggningsdokumentation enligt ANLDOK-T –Framtid

2 Översiktligt POINT Vad står POINT för? –”Projekterings- Och Installationsanvisningar för Teleanläggningar” Vad är POINT? –Ett distribuerat bibliotek inom Anläggningsproduktion –En samling dokument som skall vara till hjälp vid anläggningsproduktion Distribution = CDPOINT M7702-000181 och FMV hemsida POINT meny

3 POINT Historia MS 460 (MS467) – Teknikutveckling inom anläggningsproduktion via ”Anläggningsbyrån” –Stor anläggningsproduktion ger samordningsvinster Några ”Eldsjälar” startade Utveckling under 1990-tal ”Teknikval” = Marknaden 1994 = PDF Syfte är att samla och distribuera anvisningar inom området

4 Indelningar och Avgränsningar Från regler -- till -- anvisningar och råd……. Förkortningen POINT står för: ”Projekterings- Och INstallationsanvisningar för Teleanläggningar” –Hur sker egentligen avgränsningen? För vem gäller POINT? Ingen exakt avgränsning! Kompetensområde ”Fast” och ”Mobil” är teknikföreträdare MSxxx

5 Indelningar och Avgränsningar forts. Indelning på POINT –Främst Teknikområden –Målsättning att beskriva produktionsfaser Verksamheter -- Teknikområden POINT meny

6 Sökning av information Global sökning Accrobat full version Alla dokument är indexerade Ej ”operander” (typ OCH ELLER) ”Shortcut” till dokumet Index måste läsas in POINT meny

7 POINT Framtid Planer för ny teknik Tidshorisont är osäker – 3-4 år för byte Förbättring av ”skal” och navigering kan överbrygga tv.

8 ANLDOK-systemet Utgåva 1 utkom 1986 ANLDOK-T syfte; Ensa arbetet (dok, spec) inom FMV Elektro (Anläggningsbyrån) ANLDOK-Systemet bestod av ANLDOK-S, T, D ANLDOK-S är ersatt med andra dokument –(ANLDOK-S har utgått som begrepp) ANLDOK-T OCH D är under bearbetning

9 ANLDOK-T -- Grunder Omfattar Teknisk anläggningsdokumentation Kapitelindelning –Allmänna-, Funktions, Placerings-, Förbindningsdokument Beskrivning av ritningstyper inom respektive kapitel Beskrivning av ritningshierarkier

10 ANLDOK-T, Grund Beskriver en ”godtycklig” anläggning Tar INTE hänsyn till –Samordningar –Administrativa indelningar Styr inte konstruktionsritningar –Se ”Norm för konstruktionsritning”

11 ANLDOK-T – Principer Innehållslista –Sammanhållande för en anläggning –Förtecknar underliggande dokumentlistor Kapitel 1 - Allmänna dokument Kapitel 2 - Funktionsdokument Kapitel 3 - Placeringsdokument Kapitel 4 - Förbindningsdokument *) ”Dokumentlista för respektive kapitel” *) Verkligheten kräver anpassning!! IH-LISTA Exempel

12 ANLDOK-T, ritningar Ritningsurval avgörs av projektet

13 ANLDOK-T, ritningstyper 1 Allmänna dokument –Innehållslista –Dokumentlista –Allmän orientering –Igångsättningsåtgärder –Åtgärder vid mobilisering –Publikationsförteckning DOK-LISTA Exempel

14 ANLDOK-T, ritningstyper 2 Funktionsdokument –Översiktsschema (1 och 2) –Trafikvägsscheman –Funktionsscheman Andra begrepp t.ex. Blockschema?! Funktionsdok. Exempel

15 ANLDOK-T, ritningstyper 3 Placeringsdokument –Stycklistor –Situationsritningar –Plan- och sektionsritningar –Uppställningsritningar –Monteringsritningar –Anordningar för kabelförläggning –Kabelförläggningsritningar –Placeringslistor *) Stycklista – En för anläggning eller på ritning? Placdok. Exempel

16 ANLDOK-T, ritningstyper 4 Förbindningsdokument –Kabellistor –Kabeltabeller –Kabelscheman –Förbindningstabeller –Förbindningsscheman –Disponeringsritningar –Signeringsritningar *) Ex. FTN = rationaliserat ned till Disponering och Signering Förbindningdok. Exempel

17 ”ANLDOK-T -- NY” ”Dokumentering i fast och mobil miljö – Riktlinjer och rekommendationer” Beskriver mer översiktligt Exempel –”Tillåter” innehållslista på liten anläggning –Stycklistan kan vara en del av ritning - Materielförteckning eller andra krav vid överlämning måste beaktas Beskriver exempel på olika detaljgrader för dokumentation: –Enkel, Normal, Detaljerad och Anläggning med konstruktionsritningar Se dokument

18 ANLDOK-T OCH SVENSK STANDARD Viss harmonisering finns i ”Anvisningar lokala Nät” Viss anpassning krävs. Hur och När? = Oklart

19 ”ANLDOK-D -- NY” ”Datorproduktion vid anläggningsdokumentering – Riktlinjer och rekommendationer” Rationaliserat Anpassat mot B.R.A Marknaden vill ha flexiblare verktyg. –Detta är fn. ej löst på ett bra sätt. Se dokument


Ladda ner ppt "Utbildning i POINT och ANLDOK-T Syfte utb. POINT –Översiktligt beskriva POINT –Historiskt beskriva verktyget POINT –Indelningar och avgränsningar –Sökning."

Liknande presentationer


Google-annonser