Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övervikt och fetma i Sverige BVC, 4 år, 2003-2008 (n=1272) 15 % övervikt, 3 % fetma BMC Public Health (2010) 10;764 94 skolor, 7-9 år (n=4538) 17 % övervikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övervikt och fetma i Sverige BVC, 4 år, 2003-2008 (n=1272) 15 % övervikt, 3 % fetma BMC Public Health (2010) 10;764 94 skolor, 7-9 år (n=4538) 17 % övervikt."— Presentationens avskrift:

1 Övervikt och fetma i Sverige BVC, 4 år, 2003-2008 (n=1272) 15 % övervikt, 3 % fetma BMC Public Health (2010) 10;764 94 skolor, 7-9 år (n=4538) 17 % övervikt och fetma varav 3% fetma. Associerat till låg SES Obesity rev (2011) 12;305.14 HLV 2011, 16-84 år 36 % övervikt, 13 % fetma.

2

3

4 Självrapporterat/uppmätt BMI, övervikt och fetma kvinnormän Självrapporterat (2006 20-74 år) 4057 Uppmätt (2004 45-69 år) 5572

5 Riskfaktorer för viktproblem Ärftlighet Levnadsvanor Låg SES

6 Absolute inequality indexes by education level Devaux M, Sassi F Eur J Public Health 2011;eurpub.ckr058

7 Övervikt och fetma hos 9-10-åringar i olika typområden i Stockholms län Centrum för Tillämpad Näringslära

8 Uppdraget – folkhälsoatlas övervikt och fetma Att ta fram: 1. Underlag om förekomst av övervikt/fetma och riskfaktorer, belysa likheter och skillnader. 2. Relaterade komplikationer. Preventiva insatser. 3. Vilka insatser som HoS och SHV gör. 4. Identifiera det som är bra och det som behöver utvecklas. Hälsoekonomiska aspekter, jämlik och jämställd vård samt Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ska beaktas.

9 Syftet: Skapa en regional samlad bild för Jönköping-, Kalmar- och Östergötlands län kring övervikt och fetma, som underlag för utbyte och samarbete i förbättringsarbeten och forskning. Övergripande mål: Att förbättra folkhälsan med avseende på övervikt och fetma i regionen.

10 Metod: Registerdata Befolkningsenkäter Riktade enkäter Styrdokument

11 Förekomst i regionen, per län, per kommun: Samlas in i respektive län, uppmätta värden och självrapporterade i exempelvis: journaler HLV Studier (exv. LSH, kohort 1991:or) Öppna Jämförelser, Vårddatalager, diagnosregister Målet är att beskriva data per kön, ålder och relatera till SES

12 Enkäter: Landstingen: primärvård, psykiatri, medicin, barn- och kvinnoklinik, ortopedi, kirurgi, rehabilitering och habilitering, varje enhet/avdelning. Tandvården: FTV, privatpraktiserande tandläkare, varje klinik. Skolhälsovården: varje skolsjuksköterska

13 Innehåll i enkäter: Känner till/finns/följs underlag VP, handlingsplaner Diskuteras övervikt som riskfaktor Utreds/ diagnostiseras fetma. När Erbjuds behandling. När. Typ. Hur. Uppföljning Finns behandlingsteam (Procentuell arbetstid för behandling) Remiteras pat vidare Arbetar ni förebyggande. Samverkar ni med andra aktörer. (Procentuell arbetstid) Vad skulle förbättra arbetet kring fetma/övervikt

14 Förankring i styrdokument: Information samlas in från budgetar, verksamhetsplaner mm Hälsoekonomi: Beskrivning av metabola projektet i Kalmar. Beräkning av ekonomi kring fetma operationer i regionen

15 Arbetsgrupp: Emelie Andersen, Lena Hedin Anna-Maria Norén Marianne Angbratt, Agneta Andersson, Lars Walter Referensgrupper i respektive län


Ladda ner ppt "Övervikt och fetma i Sverige BVC, 4 år, 2003-2008 (n=1272) 15 % övervikt, 3 % fetma BMC Public Health (2010) 10;764 94 skolor, 7-9 år (n=4538) 17 % övervikt."

Liknande presentationer


Google-annonser