Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Presentation av projektet Vattenförvaltning - vad är det? REACH, CLP och annat smått och gott! Varför kemikalieförteckning?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Presentation av projektet Vattenförvaltning - vad är det? REACH, CLP och annat smått och gott! Varför kemikalieförteckning?"— Presentationens avskrift:

1

2 Välkommen! Presentation av projektet Vattenförvaltning - vad är det? REACH, CLP och annat smått och gott! Varför kemikalieförteckning?

3 Varför detta projekt? Kemikalier stort problem Ökad kunskap Utbyte av kemikalier Uppnå normer Minskat utsläpp Förenklad kommunikation

4 Havsmiljöanslaget En del i den satsning som görs på havsmiljön Insatser för att förbättra, skydda och bevara Östersjön och Västerhavet 2009 delades 285 miljoner ut, varav detta projektet fick 3,4 miljoner Genomförs i södra Östersjöns distrikt - 7 län och 91 kommuner

5 Vem gör vad i projektet? Länsstyrelsen: informerar, vägleder och ger underlag för kartläggning Företag: kartlägger och dokumenterar sina kemikalier samt skickar kemikalieförteckning till länsstyrelsen Länsstyrelsen: granskar och bedömer vilka ämnen som är föremål för krav på utfasning, registrering, tillstånd, skydds- åtgärder etc. inom respektive huvudavrinningsområde i Södra Östersjöns vattendistrikt. Resultaten delges respektive företag Företag: genomför substitution, registrerar eller söker tillstånd samt vidtar skyddsåtgärder för minskad miljöpåverkan Vattenmyndigheten: följer upp resultatet

6 Upplägg Frivilligt deltagande Företag skickar in kemikalieförteckning där verksamhetens kemiska produkter anges med ingående deklarerade ämnen Vi går igenom och kompletterar med en bedömning om vilka ämnen som har krav i några utvald lagstiftning /miljömål / internationella överenskommelser Företaget får ett svar där vi kommenterar om man har produkter med utpekade ämnen. (På förfrågan kan man få den kompletterade förteckningen tillbaka)

7 Granskas map Vattendirektivets prioriterade ämnen (anger kemisk status) och särskilt förorenande ämnen (kan vara en del i ekologisk status) Utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen i exempeldatabasen i PRIO- verktyget Ämnen i KemIs Begränsningsdatabas ECHAs Kandidatlisteämnen OSPAR priority action substances HELCOM / BSAP – ämnen för åtgärder

8 HELCOM- BSAP Helsingfors kommissionen ”HELCOM” Baltic Sea Action Plan (BSAP) Särskilt prioritera arbetet med att minska spridning av miljöfarliga ämnen

9 OSPAR Oslo-Paris Kommissionen Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten Ämnen utvalda för åtgärder

10 Ramdirektivet för Vatten 2000 Syftet En helhetssyn på vattenarbetet En gemensam och långsiktig förvaltning av vattenresurserna Målet God vattenkvalitet God tillgång Hållbart nyttjande Ingen försämring Vattenförvaltning Allt vatten ska ha en god kvalitet och kvantitet för både människor och natur. Både idag och i framtiden

11 Vattenförvaltningens uppbyggnad Fem vattendistrikt i Sverige En Vattenmyndighet per distrikt som samordnar arbetet En delegation per distrikt som tar beslut Ett beredningssekretariat per Länsstyrelse. En Länsstyrelse kan ingå i flera distrikt.

12 Vattenförekomster En indelning av våra sjöar, vattendrag, grundvatten, övergångsvatten och kustvatten. Den enhet vi ska rapportera till EU och som lagkrav kommer att sättas på Sjöar >1 km 2 Vattendrag med tillrinningsområde >10 km 2 Vatten som ingår i områdesskydd, påverkar skyddade områden, är särskilt värdefulla eller påverkar en vattenförekomst Grundvatten >50 person ekvivalenter

13 Södra Östersjöns vattendistrikt 10 län 91 kommuner 54 000 km² 2,2 miljoner invånare 42 personer per km² 32 huvudavrinningsområden 7 delområden 1623 ytvattenförekomster 580 grundvattenförekomster

14 Vattenförvaltning i cykler

15 Ytvatten Ekologisk status Kemisk status – prioriterade ämnen Grundvatten Kemisk status: nitrat, klorid, sulfat, växtbekämpningsmedel Kvantitativ status: tas mer grundvatten ut än vad som nybildas? Statusklassning Riskbedömning Förenklad process – Sämre än god status idag – Nära gränsen mellan god och måttlig – Påverkansanalys – Kalkade vatten

16 God statusEj uppnått God status Mål för alla vatten- förekomster till 2015 Kemisk status Åtgärder  EU gemensamma gränsvärden för prioriterade ämnen  Miljökvalitetsnormer i andra direktiv Ytvatten Prioriterade ämnen 33 ämnen och ämnesgrupper utvalda för åtgärder för att förhindra förorening av vatten + 8 ämnen till Med gränsvärden satta inom EU – blir troligtvis miljökvalitetsnormer här

17 Mål: rent grundvatten och inte för stort uttag av grundvatten 2015 Kemisk status: – Riktvärden i SGU-FS 2008:2 – från dotterdirektivet för grundvatten – Fastställs som mkn – flera parametrar – några joner, metaller, bekämpningsmedel, PAH, lösningsmedel Kvantitativ status: tas mer grundvatten ut än vad som nybildas God status Dålig status Grundvatten

18

19 Mål och normer Mål för vattnet Miljökvalitetsnormer för status Icke försämringskrav Undantag – senare målår eller mindre strängt krav

20 Vad ska vi göra för att nå målet med god vattenstatus? Hur och var får vi störst effekt till lägsta kostnad? – Vissa vatten blir ”kraftigt modifierade vatten” – Vissa vatten blir sk ”undantag” av samhällsekonomiska eller tekniska skäl Vem/vilka som ansvarar för åtgärderna Åtgärdsprogram Bindande mot myndigheter och kommuner men inte mot enskilda.

21 Förvaltningsplan och rapportering Sammanfattning av det arbete som gjorts i cykeln Rapporteras till EU sammantaget för Sverige. Övervaka Förändras statusen? Når vi målen?

22 Vattenförvaltningens MKN Delegationens beslut om Miljökvalitetsnormen. Kraven syftar till att god status ska uppnås senast den 22 december 2015, om inte undantag har beslutats Undantag Vanligtvis tidsfrist för att uppnå god status till 2021 (i vissa fall 2027) I undantagsfall mindre strängt krav (t.ex. att det är tillräckligt att uppnå måttlig status) Generellt mindre strängt krav för kvicksilver - inget krav på att uppnå god kemisk ytvatten- status för kvicksilver, dock bör nuvarande halter inte öka

23 Vattenförvaltningens MKN Åtgärder under denna förvaltningscykel syftar framåt, de ska se till att normerna inte överträds – proaktivt angreppssätt (jfr t.ex. med ÅP för luft – reaktivt styrmedel) Åtgärder ska vara påbörjade senast 2012

24 Hur ser normen ut i text? God kemisk status 2015 God kemisk status 2015, med undantag för Nickel till 2021

25 Åtgärdsprogram Åtgärdsprogrammens status Åtgärdsprogrammet beslutades tillsammans med miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan av vattendelegationen i december 2009. Ett fastställt program innebär enligt 5 kap. 8 § MB skyldigheter för myndigheter och kommuner att inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt programmet.

26 21. Skogsstyrelsen behöver, efter samråd med Naturvårdsverket och Fiskeriverket, ta fram underlag… 15. Statens Jordbruksverk och länsstyrelserna behöver prioritera sin rådgivning … 2. Naturvårdsverket behöver, efter samråd med länsstyrelserna, ta fram underlag för…. 37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner…. 4. Naturvårdsverket behöver ta fram underlag för, och utveckla föreskrifter… 8. Naturvårdsverket behöver i sitt arbete med bidrag till att åtgärda föroreningsskadade.. 17. Statens jordbruksverk och länsstyrelserna behöver, efter samråd med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen… 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter... 36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggnin… 29. Länsstyrelserna behöver säkerställa att verksamhetsutövare…. 28. Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov…

27 Tillsyn Förebygga att normer inte överskrids 29. Länsstyrelserna behöver säkerställa att verksamhetsutövare genomför nödvändig egenkontroll och har de kontrollprogram som behövs för att möjliggöra en bedömning av verksamhetens inverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster.

28 Omprövning av tillstånd eller villkor VM:s åtgärdsprogram p. 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka för omprövning av befintliga tillståndspliktiga verksamheter, enligt 9 och 11 kap miljöbalken, vilka kan ha en inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. Om verksamheten med någon betydelse ”medverkar” till att en MKN överträds* * inte följs –Nya villkor får inte medföra sådana ingripande villkor att verksamheten inte längre kan bedrivas eller avsevärt försvåras

29 Paus - frågestund

30 Vilken nytta kan en bra kemikalieförteckning ha?

31 När det gäller kemi tänker man i första hand på det här! Och kanske inte så mycket på detta? Att varor och material innehåller och läcker ämnen? 10 000-tals ämnen som vi knappt vet någonting om! Men lagstiftningen förändras, integreras och skärps kraftigt!

32  Kemiskt grund ämne  En förening av ämnen  En kemisk produkt  Ämnen i material  Ämnen i varor Vad är kemikalier?

33 33 Även om vi är duktiga på att rena och det är lite i utgående vatten och det är låga halter i varor så sprider vi kemiska ämnen! Vi hanterar ofta risker med kemikalier med hjälp av utspädning

34 Utspädning är inget bra sätt att riskhantera ämnen som har vissa egenskaper Dessa särskilt farliga ämnen ska helst inte användas alls! Tillstånd enligt REACH och info om innehåll i varor Utfasning i Giftfri miljö

35 35 ger cancer eller mutationer eller fortplantningsskador – det kan räcka med att bli exponerad en gång för låga halter vid fel tillfälle är hormonstörande och stör kroppens regler- och signalsystem – effekter kan uppkomma vid oerhört låga koncentrationer och efter lång tid är långlivade, giftiga och som ansamlas i organismer – de försvinner inte utan kommer tillbaka senare, på annat ställe och ger effekt när de ”uppkoncentrerat” sig CMR PBT Särskilt farliga ämnen

36 REACH-FÖRORDNINGEN registrering begränsningar tillstånd information CLP-FÖRORDNINGEN klassificering märkning förpackning PRODUKTDIREKTIV läkemedel kosmetika bekämpningsmedel RoHS och WEE leksaker MILJÖDIREKTIV ippc vattendirektivet avfall seveso miljöskade- VOC Lagar kring kemikalier EU-harmoniserade ARBETSMILJÖDIREKTIV xxxxx MILJÖBALKEN Egenkontroll m m fl ARBETSMILJÖREGLER Hygieniska gränsvärden ANDRA FÖRORDNINGAR biocid tvätt o rengöringsmedel Import/export farliga ä. POP-ämnen tennorganiska ämnen EU - förordningar gäller Direktiv implementeras Svensk lag anpassas

37 1. Tillverkare/ import Ämne 2. Ämnet används i kemisk produkt 3. Användning som t ex tillverkning av vara Informationsplikt REACH § 34 Blandare & slutanvändare ska informera ämnestillverkare om hur produkten används. REACH § 37.1 Ta fram data Säkerhetsbedömning Klassificering Märkning Säkerhetsdatablad Informerar kunden Ny klassificering? Ny Märkning ? Nytt säkerhetsdatablad? Måste följa åtgärder för en säker hantering. Identifierad användning REACH § 37.2 REACH § 10 REACH § 39 Endast identifierad användning tillåten. REACH § 14 REACH § 37.3 4. Information till kund SVHC Endast registrerade ämnen REACH § 5 Industrins ansvar

38 REACH kräver ordning och reda på kemikalier hos användare Man får bara använda registrerade ämnen Man får bara använda dem för det som står angivet som användningsområde på säkerhetsdatablad (SDB) Man måste följa de säkerhetsföreskrifter och exponeringsscenarier för olika användningar som står i SDB Skyldighet att kommunicera uppåt om man får vetskap om nya risker Kan behöva göra egen riskbedömning av egen användning om man inte följer Anmälan av användning av Tillståndsämnen. Koll på om ämnen på kandidatlistan finns i varor och info till kunder om över 0,1%. 38

39 Särskilt farliga ämnen (SVHC, substances of very high concern) Tillstånd För speciell användning under stränga villkor Kandidat- lista 30 ämnen + ? Bilaga 14 7 på förslag I REACH hanteras ECHA Tillv/imp eller användare söker Om ingen sökt inom viss tid – solnedgång (=förbud?) REACH § 33, Informationskrav i Varor REACH § 7.2 Anmälan om tillverkar/importerar av Varor

40 Säkerhetsdatablad Mer ingående information om riskerna för yrkesmässiga användare Vem?Den som släpper ut produkter på marknaden inom EES Vad? Kemiska produkter som klassificeras som farliga eller som inte klassificeras som farliga men som innehåller farliga ämnen (>= 1%) När?Yrkesmässig användning, vid första leverans + vid uppdatering Hur?På svenska, daterat, 16 punkter När registreringsnummer dyker upp under punkt 1 eller 3 är användare skyldig att följa skyddsföreskrifter och ev. exponeringsscenarier inom ett år

41 – alltid för klassificerade ämnen/blandningar + PBT/vPvB – på begäran om >1% hälso- el miljöfarliga ämnen ingår – på begäran då ämne med hygieniskt gränsvärde (EU) ingår + Exponeringsscenarier inkl. rekom. riskhanteringsåtgärder bifogas i Annex – hur/vad man får använda ämnet Säkerhetsdatablad (16 punkter) Regler i Reach – Bilaga 2. Nytt format - Ska gälla from 1/12 2010 Från 1/12 2010 ska ämnenas klassificeringar anges enligt både CLP och Ämnesdirektivet. OBS! Detta gäller även för farliga ämnen i blandningar

42 Ny lagstiftning på Klassificering och märkning av Kemiska produkter. CLP-förordningen Får användas redan nu men för ämnen from 1 dec 2010 och blandningar 1 juni 1015 Farosymbol Farobeteckning Explosivt Extremt/mycket brandfarlig Oxiderande Mycket giftigt/giftigt Frätande Hälsoskadlig irriterande Miljöfarlig Riskfras R-- Skyddsfras S-- Piktogram Signalord Fara Varning Eller ingenting!! Faroangivelse H--- EUH--- Skyddsangivelse P---

43 Prioriterade ämnen och andra kemikalier i Vattendirektivet Prioriterade ämnen Prioriterat farliga ämnen Vissa andra förorenande ämnen Ämnen med mkn i andra direktiv Särskilt förorenande ämnen Huvudsakligen förorenande ämnen Förorenande ämnen med riktvärden för grundvatten

44 Det är den som gör något som ska ha tillräcklig kunskap om hur miljön och människors hälsa påverkas och skyddas Kunskapskravet Redan risken för skador eller olägenheter medför en skyldighet att vidta åtgärder Försiktighetsprincipen Kan man ersätta en kemisk produkt eller bioteknisk organism med en mindre farlig, så ska man göra det. Produktvalsprincipen Miljöbalkens hänsynsregler

45 Ett av de 16 nationella miljömålen handlar om en giftfri miljö!! Inom en generations tid ska miljön vara fri från ämnen som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa och den biologiska mångfalden

46 46 Delmål – Miljömålet Giftfri miljö 1.Data på egenskaper om ämnen 2.Varor märkas med miljö- & hälsoinfo om farliga ämnen 3. Utfasning av särskilt farliga ämnen (CMR och PBT) i varor och produktionsprocesser 4. Minskande hälso- och miljörisker med kemiska ämnen 5. Indikatorer och riktvärden (mkn) 6 och 7. Efterbehandling – sanering 8. Kontinuerlig minskning av dioxiner i livsmedel 9. Säker exponering för kadmium Likheter med REACH

47 47 KemIs PRIO-verktyg Verktyg för hjälp att hantera sitt kemikaliearbete och prioritera ämnen för åtgärder. Databas med exempel på ämnen - ingen förbudslista! Hjälp för att identifiera ämnen som man ska fokusera! Vilka kriterier som gäller! Delmål 3 Delmål 4

48 48 Riskanalys av kemikalier à la PRIO-verktyget Identifiering – vilka produkter och vilka kemiska ämnen som används och hur mycket? Kolla lagstiftningen för dessa ämnen Farobedömning – vilka egenskaper har ämnena? Riskbedömning – för de med störst fara - hur använder jag dem? Risk= farlighet*mängd*exponering och i ett livcykelperspektiv. Riskvärdering – för prioritering av åtgärder - vilka ämnen med risker är ekonomiskt och tekniskt möjliga att hantera? Åtgärder – strategi för utvalda ämnen med störst risk - substitution eller annan riskhantering Miljöledning och Giftfri miljö – kemikaliefrågorna i teori och praktik KemI rapport 4/07

49 49 Förekomst av kemikalier i verksamheten Har vi förteckning över kemiska produkter som används i processerna? Har vi förteckning över andra kemiska produkter (köldmedier, rengöringsm, tekniska oljor, bekämpningsmedel och bränslen)? Finns det info om ämnen med särskilt farliga egenskaper i övriga varor? Förekommer det problemkemikalier i byggnader och installationer (PCB, asbest, ev. markföroreningar)? Har vi kunskaper om flödet av kemiska ämnen i verksamheten? Hur mycket köper vi in, Hur mycket lagras vid ett tillfälle, Vart tar ämnena vägen? Inventering

50 7 § Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt Förteckningen skall uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna: 1. Produkten eller organismens namn, 2. omfattning och användning av produkten eller organismen, 3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt 4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet Egenkontrollförordningen

51 51 Vad ska man ta med i förteckningen? Om det kan antas att risk föreligger för människa eller miljö. Vid risk för att ämnen lämnar verksamheten vid lagring, drift eller skötsel. (utsläpp, avfall, från tillverkade varor, vid transporter etc) Märkningspliktiga kemikalier (kemiska produkter med farliga ämnen) - kommer att bli fler i och med REACH och CLP Som används i verksamheten - i processer, som rengöring/ reningsanläggning, i verkstad, i laboratorium Svårt sätta en mängdgräns – potenta ämnen kan ju räcka en liten burk på några gram Vad behöver vara med för att verksamhetens miljöbelastning kan bedömas? Ej miljöanpassade kemikalier som normalt finns i hemmiljön om inte volymen betydligt större

52 52 Vad säger en kemikalie- förteckning som bara radar upp produktnamn och mängd? Egenkontrollförordningen: Namn på produkt, användning och omfattning, info om miljö och hälsoskadlighet, produktens klassificering m.a.p. miljö- och hälsofara

53 53 Förteckning enligt egenkontrollförordningen + en specificering av innehåll enligt säkerhetsdatablad

54 54 Omfattas ämnet av lagar eller miljömål och hur kan jag riskbedöma användningen?

55 Egenkontrollförordningens krav räcker inte idag Viktigt att läsa SDB Veta vilka farliga ämnen man hanterar Om man följer lagen för dessa Förteckning med mer information ett sätt att få ordning och kunskap om de ämnen man hanterar Skapa rutiner och system som fungerar i just er verksamhet

56 Vad/hur ska ni göra detta i projektet? Ta fram en kemikalieförteckning på ämnesnivå

57 Tips och trix Hur läsa SDB? – finns bra guide på Plast och kemiföretagens hemsida Cas-nummer/EINECs - Anges om dom finns med på SDB Kemikaliehanteringssystem – gör ett utdrag Använd gärna projektets kemikalieförteckning Använd projektets hemsida – där lägger vi ut material och länkar

58 Vi granskar map Vattendirektivets prioriterade ämnen (anger kemisk status) och särskilt förorenande ämnen (kan vara en del i ekologisk status) Utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen i exempeldatabasen i PRIO- verktyget Ämnen i KemIs Begränsningsdatabas ECHAs Kandidatlisteämnen OSPAR priority action substances HELCOM / BSAP – ämnen för åtgärder

59 Vilken nytta kan en bra kemikalieförteckning ha? Bra för….. …..Frågor?


Ladda ner ppt "Välkommen! Presentation av projektet Vattenförvaltning - vad är det? REACH, CLP och annat smått och gott! Varför kemikalieförteckning?"

Liknande presentationer


Google-annonser