Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande kemi Säkerhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande kemi Säkerhet"— Presentationens avskrift:

1 Grundläggande kemi Säkerhet

2 Kemicentrum Mediatryck (vån -1) LAB

3 Säkerhet Utrymning Brand Olycksfall Kemikalier

4 Utrymning Kolla utrymningsplaner Kolla återsamlingsplatser
Följ lärare/handledare Använd ej hiss

5 Brand Kolla var larmknappar och brandsläckningsutrustning finns
Rädda, larma, släck Larma brandkår (0-112) Evakuera gastuber och lösningsmedel Minska syretillförseln

6 Olycksfall L-ABC (Livsfarligt läge – andning, blödning, chock)
Framstupa sidoläge Larma (0-112)

7 Kemikalier Riskbedömning
Varuinformationsblad/Säkerhetsdatablad (Safety data sheet) alt. SI Chemical Data Risk- och skyddsfraser (R- och S-fraser)

8 Farosymboler Explosivt (E) Oxiderande (O) Mycket brandfarlig (F)/
Extremt brandfarlig (F+) Frätande (C) Kemikalier med speciell varningstext (V) Giftig (T)/ Mycket giftig (T+) Irriterande (Xi)/ Hälsovådlig (Xn) Miljöfarlig

9 Kemikaliemärkning (ny/gammal)
Med start den 20:e januari 2009 introducerades ett nytt märkningssystem: CLP = classification, labeling and packaging. CLP använder det så kallade Globalt Harmoniserade Systemet (GHS) för märkning av kemikalier. Det gamla systemet ska vara utbytt 2015.

10 Skyltar

11 Generella regler Skyddsglasögon måste bäras (undvik kontaktlinser)
Labrock av bomull måste bäras Handskar används sparsamt Allt avfall till speciella behållare Munpipettering förbjuden Mat, dryck, snus och rökning förbjudet Laborerande utan handledare förbjudet

12 Säkerhetsutrustning Brandfilt Brandsläckare Första förband Ögondusch
Nöddusch Utrymningsplan Gasmasker Celite/vermiculit Sand Telefon

13 Riskfaktorer Gummihandskar Tillfälligt skydd
Fumligt Orsakar besvär/allergi Huden blir fuktig och mer mottaglig för kemikalier Glasutrustning Skärsår! Använd skinnhandskar eller handduk vid monteringar Vakuum- och tryckarbete Implosions och explosionsrisk! Endast specialglas används Kolla efter sprickor Stålbur Brand- och explosionsfara Nästan alla organiska föreningar är brandfarliga! Flyktiga föreningar speciellt farliga

14 Åtgärder vid brand Kemikaliebrand Pöl - släck med sand eller CO2
Bägare - släck med lock eller urglas Större brand - släck med sand eller CO2 Laboratoriebrand Evakuera Rädda Larma (KC + brandkåren) Släck Evakuera gastuber och brandfarligt Stäng dörr Brand i kläder Tvinga ner på golvet Kväv elden med labrock/filt Nöddusch Inte CO2

15 Åtgärder vid skador Kemikalie på hud Skölj med mycket vatten
Tag av kläder med kemikalie på I öga Skölj snabbt med mycket vatten >15 min (handdusch eller ögondusch) Hjälp kamrat med sköljning Sjukhus Informera läkaren om vilken kemikalie Brännskador Skölj med mycket vatten Förebygg chock Förbind Ta ej av kläder som täcker skadan

16 Åtgärder vid förgiftning
Via luftvägar Utrym till friskluft Ev. larma sjukhus Konstgjord andning Lossa kläder Framstupa sidoläge Via hud Tvätta noga med tvål Ev. Larma sjukhus Via matvägar Drick vatten - kräks upprepade gånger Om lösningsmedel eller syra/bas: Kräks ej och neutralisera ej!

17 Sanering Organiska lösningsmedel Dunsta småmängder
Torka med papper/Celite, som lämnas i dragskåp Utrym om större mängder spillts Tag på skyddsmask och torka sedan med Celite Vatten Halt! Torka upp! Fast material Samla/torka upp med papper (ev. fuktat med vatten eller sprit)

18 Alltid i speciella behållare!!
Avfallshantering Alltid i speciella behållare!! Oljeavfall Vattenhaltiga lösningsmedel Etrar Icke-klorerade lösningsmedel/Klorerade lösningsmedel Oorganiska syror och baser Icke miljöfarligt Övrigt miljöfarligt Scintillationsburkar

19 Laborationer Det finns mycket folk på labbet – kollisionsrisk.
Labrock och skyddsglasögon är obligatoriska (alltid i labbet). Kolla utrymningsvägar, brandsläckare, nöddusch, ögondusch, återsamlingsplats och larmtelefon.

20 Läs genom och förstå De delar i Generella säkerhetsföreskrifter som berörts på föreläsningen. Sidorna: 2-17, 20-30, utrymning och ”pärmen” Generella säkerhetsföreskrifter (http://www.kc.lu.se/anstalld/sam/ alt.

21 Prov Säkerhetsföreläsning (säkerhet och risk/säkerhetsfraser från SICD) Nomenklatur Periodiska systemet (ämne 1-36) Redox-formler och stökiometri Prov torsdag 5/ MA09-A-E Bilnummer Resultat på prov sätts upp mittemot KC:B senast fredag kl 13. Kopior på underkända prov delas ut i Café Ester fredag kl Omprov måndag 9/9 kl i KC:A

22 Seminarium F-4 1. Gör en riskbedömning för NaF och HCl (> 25%, >8M)


Ladda ner ppt "Grundläggande kemi Säkerhet"

Liknande presentationer


Google-annonser