Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arboga och Kungsörs kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arboga och Kungsörs kommun"— Presentationens avskrift:

1 Arboga och Kungsörs kommun
Bygglov, Miljö, Hälsa o Livsmedel Högskolecentrum Arboga

2 Borra eller inte borra? VMMF Tillsyn Förorenade Områden
Tillsyn Miljöfarliga Verksamheter Prövning av ansökan/anmälan för borrning enligt Miljöbalken

3 Bakgrund Våren 2010 har klorerade lösningsmedel(trikloreten, tetrakloreten, m fl) hittats i grundvattnet vid flertalet undersökningar längs Arbogaån i Kungsör. Som en följd av detta pågår vid Länsstyrelsen en samlad inventering av var verksamheter som kan ha använt klorerade lösningsmedel har varit lokaliserade. Ett 20-tal fastigheter utses som tänkbara källor till föroreningen. Augusti 2010 VMMF prövar anmälan om borrning i berggrund. Efter yttranden från SGI och LST beslutar VMMF om förbud mot borrning i berg på närliggande fastigheter. Hösten 2010 VMMF informerar politikerna i BMN i Kungsör om problematiken. Hösten 2010 VMMFs beslut om förbud överklagas av 2 fastighetsägare. Våren 2011 Samma problem upptäcks i Arboga. Prästgärdet Maj 2011 Problematiken uppmärksammas i samband med nybyggnation på Västra Tegeludden. Infomöte i Kungsör.

4 Klorerade Alifater Förekommer i 3 faser
Trikloretylen (Totalförbud sen 1995) ton per år såldes på 70-talet Långvarig exponering, skador på lever och njurar, orsakat cancer vid djurförsök Gränsvärde för tjänligt dricksvatten=under 10 mikrogram per liter Dikloretylen Farligt vid inandning. Ger yrsel och trötthet. Kan orsaka skador på lever och blod Vinylklorid Inandning kan leda till yrsel, trötthet, medvetslöshet och död. Cancerframkallande

5 Vart tar det vägen?

6 LST GIS Verktyg

7 FO Tillsyn LST 4 objekt VMMF 17objekt (Eva Bohman) Miljöt (Veerle V)

8 750 m radie Prästkragen

9 Yttranden Statens Geotekniska Institut
I det aktuella fallet har ingen avgränsning gjorts av det område som är förorenat med klorerade alifater, eller karakterisering av hur ”föroreningsplymen” ser ut. Det innebär att det inte kan uteslutas att förorening kan förekomma Borrning för bergvärme Vid borrning av energibrunn finns en påtaglig risk för föroreningsspridning, både genom att nya sprickor bildas och att olika spricksystem (och akvifärer) kan kortslutas. Kortslutningen innebär att olika spricksystem kopplas samman och att en eventuell spridningsplym med förorening kan spridas från det ena till det andra spricksystemet. Kortslutningen innebär vidare en viss risk för att grundvattnets flödesriktningar påverkas vilket i värsta fall skulle kunna innebära att en redan pågående föroreningsspridning ändrar riktning och förorenar ytterligare områden.

10 Geosecma: Bergborrningar/Markföroreningar

11 Handläggning Bedömning VMMF Länsstyrelsen SGI (Korttidsstödet)

12 Beslut Bedömning: Risker Miljö och Hälsoskyddsenhetens bedömning är att det i dagsläget inte finns tillräckligt med underlag för att med säkerhet kunna konstatera att det är riskfritt med borrning på den aktuella fastigheten. Med hänsyn till att det kan antas att marken inom fastigheten är förorenad finns risk för olägenheter för människors hälsa och miljön, om borrning sker på fastigheten. Mot denna bakgrund bör borrning för bergvärme inte ske på fastigheten, åtminstone så länge inte bättre kunskaper om föroreningssituationen har erhållits. Förbud Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av 2 kap 3 och 6§ samt 26 kapitlet 9§ miljöbalken att förbjuda bergvärmeborrning på fastigheten XXXXXXX.

13 ? Avgränsning? Vidare utredning? Teknik?
Skyddsavstånd, Var kan man borra, Kan vi avföra fastigheter från misstänktalistan? Vidare utredning? Vem gör vad? Kommunen Egna provtagningar? LST Pengar från NV för Geohydrologisk karta och sammanställning Miljökontoret Ordinarie FO tillsyn, 2011 Finnveden, Uponor, 2012 Vidare utredning övriga objekt med LST vägledning, Invänta svar på överklaganden Resurser-Finansiering? SGIs korttidsstöd? Provtagning-Spridningsrisk? Befintliga Grundvattenrör- Kan de användas för provtagning? Teknik? Finns det borrningsteknik som förhindrar spridning? Är det möjligt att sanera? Alternativ till bergvärme-ytjordvärme-vattenvärme-fjärrvärme-biobränsle-lågenergikonstruktioner


Ladda ner ppt "Arboga och Kungsörs kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser