Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exempel från MKB 2012 Sökande: ”Emil Svenssons trä och skrot”. Verksamheten kommer att ha utsläpp till dagvatten från hårdgjorda ytor, där olika typer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exempel från MKB 2012 Sökande: ”Emil Svenssons trä och skrot”. Verksamheten kommer att ha utsläpp till dagvatten från hårdgjorda ytor, där olika typer."— Presentationens avskrift:

1 Exempel från MKB 2012 Sökande: ”Emil Svenssons trä och skrot”. Verksamheten kommer att ha utsläpp till dagvatten från hårdgjorda ytor, där olika typer av skrot förvaras, bl a oljekontaminerat sådant. Lakvatten från ytor, där trä och skrot kommer att förvars, som inte är hårdgjorda, kommer att påverka grundvattnet under fastigheten.

2 10. Miljökvalitetsnormer I 5 kap 1§ miljöbalken kan följande läsas: ”Regeringen får meddela förskrifter om kvalitet på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt som det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador och olägenhet för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer)”. Miljökvalitetsnormerna anger lägsta acceptabla miljökvalitet i mark, luft eller vatten. De kan avse en sjö, ett vattendrag, en kommun, ett län eller hela landet. Varje kommun skall kontrollera att dessa normer uppfylls i den egna kommunen, om inte skall åtgärdsprogram upprättas. I dagsläget finns miljökvalitetsnormer fastställda för utomhusluft med avseende på kväveoxid, kvävedioxid, kväveoxid, svaveloxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon. Miljökvalitetsnormerna regleras i förordningen (SFS 2010:477, 2004:660, 2001:554, 2004:675) om miljökvalitetsnormer men detta är inget som förväntas beröra verksamheten på fastigheten Lönneberga 1:1.

3 VATTENMYNDIGHETERNA BESLUTADE 2009 OM Miljökvalitetsnormer för vatten (ytvatten och grundvatten)

4 6 KAP MB 7 §7 § Miljökonsekvensbeskrivningen ska, i den utsträckning det behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet enligt 3 §.3 § Om verksamheten eller åtgärden omfattas av samrådskravet i 4 § första stycket 2, ska miljökonsekvensbeskrivningen alltid innehålla4 § första stycket 2 2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, minskas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. inte följs,5 kap.

5 NYTT FRÅN MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN Nu lanserar Mark- och miljööverdomstolen en egen webbplats. www.markochmiljooverdomstolen.se Syftet med webbplatsen är att lämna information om verksamheten i Mark- och miljööverdomstolen och att göra det enkelt att ta del av domstolens avgöranden. Webbplatsen riktar sig i första hand till allmänheten och massmedia samt kan även vara användbar för yrkesverksamma inom domstolens rättsområden. www.markochmiljooverdomstolen.se

6 OCH NU! Domar och beslut som behandlar MKN för vatten, sammanställning, 5 juli 2012 CHECKLISTA - Vattenförvaltning


Ladda ner ppt "Exempel från MKB 2012 Sökande: ”Emil Svenssons trä och skrot”. Verksamheten kommer att ha utsläpp till dagvatten från hårdgjorda ytor, där olika typer."

Liknande presentationer


Google-annonser