Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exempel från MKB 2012 Sökande: ”Emil Svenssons trä och skrot”.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exempel från MKB 2012 Sökande: ”Emil Svenssons trä och skrot”."— Presentationens avskrift:

1 Exempel från MKB 2012 Sökande: ”Emil Svenssons trä och skrot”.
Verksamheten kommer att ha utsläpp till dagvatten från hårdgjorda ytor, där olika typer av skrot förvaras, bl a oljekontaminerat sådant. Lakvatten från ytor, där trä och skrot kommer att förvars, som inte är hårdgjorda, kommer att påverka grundvattnet under fastigheten.

2 10. Miljökvalitetsnormer
I 5 kap 1§ miljöbalken kan följande läsas: ”Regeringen får meddela förskrifter om kvalitet på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt som det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador och olägenhet för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer)”. Miljökvalitetsnormerna anger lägsta acceptabla miljökvalitet i mark, luft eller vatten. De kan avse en sjö, ett vattendrag, en kommun, ett län eller hela landet. Varje kommun skall kontrollera att dessa normer uppfylls i den egna kommunen, om inte skall åtgärdsprogram upprättas. I dagsläget finns miljökvalitetsnormer fastställda för utomhusluft med avseende på kväveoxid, kvävedioxid, kväveoxid, svaveloxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon. Miljökvalitetsnormerna regleras i förordningen (SFS 2010:477, 2004:660, 2001:554, 2004:675) om miljökvalitetsnormer men detta är inget som förväntas beröra verksamheten på fastigheten Lönneberga 1:1.

3 VATTENMYNDIGHETERNA BESLUTADE 2009 OM
Miljökvalitetsnormer för vatten (ytvatten och grundvatten)

4 6 KAP MB 7 § Miljökonsekvensbeskrivningen ska, i den utsträckning det behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet enligt 3 §. Om verksamheten eller åtgärden omfattas av samrådskravet i 4 § första stycket 2, ska miljökonsekvensbeskrivningen alltid innehålla 2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, minskas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. inte följs,

5 NYTT FRÅN MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Nu lanserar Mark- och miljööverdomstolen en egen webbplats. Syftet med webbplatsen är att lämna information om verksamheten i Mark- och miljööverdomstolen och att göra det enkelt att ta del av domstolens avgöranden. Webbplatsen riktar sig i första hand till allmänheten och massmedia samt kan även vara användbar för yrkesverksamma inom domstolens rättsområden.

6 OCH NU! Domar och beslut som behandlar MKN för vatten, sammanställning, 5 juli 2012 CHECKLISTA - Vattenförvaltning


Ladda ner ppt "Exempel från MKB 2012 Sökande: ”Emil Svenssons trä och skrot”."

Liknande presentationer


Google-annonser