Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Låt oss presentera Skogsstiftelsen 05/2010. SKOGSSTIFTELSEN FINNS TILL FÖR ATT FÖRA FRAM FINSKT TRÄ. Finlands Skogsstiftelse har som mål att öka användningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Låt oss presentera Skogsstiftelsen 05/2010. SKOGSSTIFTELSEN FINNS TILL FÖR ATT FÖRA FRAM FINSKT TRÄ. Finlands Skogsstiftelse har som mål att öka användningen."— Presentationens avskrift:

1 Låt oss presentera Skogsstiftelsen 05/2010

2 SKOGSSTIFTELSEN FINNS TILL FÖR ATT FÖRA FRAM FINSKT TRÄ. Finlands Skogsstiftelse har som mål att öka användningen av trä och träbaserade produkter, och att trygga verksamhetsförutsättningarna för skogsbruk och skogsindustri. Stiftelsen grundades år 1995 av skogsägarna, skogsindustrin, Forststyrelsen, Finlands Sågar och vissa andra grupper som arbetar med skogsbruk.

3 SKOGSSTIFTELSEN BEDRIVER EN MÅNGSIDIG VERKSAMHET. Målen för Skogsstiftelsens finansieringsinsatser är projekt som syftar till att öka användningen av trä och främjar byggandet av trä projekt, både inhemska och internationella, som går ut på att informera om att skogsbruket och skogsindustrin i Finland bedrivs med ansvar, i syfte att öka skogsnäringens acceptans och marknadsposition social och ekonomisk forskning samt utredningar kring skogssektorn

4 SKOGSSTIFTELSEN FATTAR RASKA BESLUT OCH FÖR FRAM SITT ÄRENDE VÄL Medlen från Skogsstiftelsen kan snabbt kanaliseras till nya projekt och stiftelsens styrelse kan vid behov sammankallas med kort varsel. Det gör att beslut kan tas raskt när nya projekt blir aktuella. Skogsstiftelsen har starka och mäktiga påverkare. Det gör att stiftelsen kan tala i hela skogsnäringens namn.

5 SKOGSSTIFTELS MEDLEMMAR Insamling av medelÖvriga påverkare Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) rf Forststyrelsen Skogsindustrin rf Finlands Sågar rf METO – Skogsbranschens Experter rf Forstmästareförbundet rf Maskinföretagarnas förbund rf Skogsbranschens Transportföretagare rf Trä- och specialbranschernas förbund rf Finlands skogsfastighetsägares förbund rf

6 FINLANDS SKOGSSTIFTELSE, EN DEL AV BRANSCHENS SAMFÄLLDA INFORMATION UTÅT Stiftelsen arbetar för de gemensamma målen för informationen och för hela branschens image opartiskt trovärdigt djärvt raskt som en del av var och en av intressentgrupperna. Finlands Skogsstiftelse De fristående sågarna Fackorgani- sationerna i skogssektorn Skogsindustri- företagen och Skogsindustri n rf Skogsägarna, skogsvårds- föreningarna och MTK Forst- styrelsen

7 Insamling av medel

8 SKOGSSTIFTELSENS VERKSAMHET FINANSIERAS MED FRIVILLIGA SÄLJFRÄMJANDE AVGIFTER. När skogsägaren bestämmer sig för att bidra till finansieringen av Skogsstiftelsens verksamhet, förbinder sig köparen att betala in en lika stor summa till stiftelsen. Den säljfrämjande avgiften fördubblas. Den frivilliga avgiften är 0,2 % av köpesumman vid rotaffärer och 0,1 % vid leveransaffärer. Avgiften är avdragsgill. Exempel: 10 000 x 0,2 % = 20 €. Med avdrag för skatten, 29 %, blir det 14,2 €. Den verkliga kostnaden för säljfrämjande avgift blir alltså 14,2 euro, när en rotaffär för 10 000 euro ingås. Forststyrelsen betalar säljfrämjande avgift för hela sin virkesförsäljning.

9 DEN SÄLJFRÄMJANDE AVGIFTEN FÖR EN MEDELSTOR VIRKESAFFÄR MOTSVARAR PRISET FÖR EN STOCK. Under de senaste åren har det influtit 1,7 – 1,9 miljoner euro i säljfrämjande avgift per år. Av de influtna medlen går årligen omkring 80 % till projekt, stipendier och bidrag. Stiftelsemedel används inte för marknadsföring av enstaka produkter eller för att föra fram specifika bolag. Stiftelsen ger inte vinst och den bedriver ingen affärsverksamhet.

10 DE SÄLJFRÄMJANDE AVGIFTERNA KOMMUNVIS, 2009 %-andel av antalet virkesaffärer ur privatägda skogar, för vilka avgift betalats, kommunvis 1.1–31.12.2009 (källa: Skogsindustrin rf, 3.3.2010) 50 – 100 (106) 35 – 50 (90) 20 – 35 (86) 10 – 20 (54) 0 – 10 (96) %-andelar

11 INBETALNING AV SÄLJFRÄMJAMDE MEDEL 2009, PER SKOGSCENTRAL %-andel av antalet virkesaffärer ur privatskogar, enligt skogscentral 1.1 –31.12.2009 (källa: Skogsindustrin rf, 3.3.2010) Kusten Sydvästra Finland Tavastland-Nyland Sydöstra Finland Birkaland Södra Savolax Södra Österbotten Mellersta Finland Norra Savolax Norra Karelen Kajanaland Norra Österbotten Lappland Hela landet 46,1 23,4 26,5 39,1 37,8 41,8 38,9 43,8 40,4 43,0 50,0 34,9 32,8 40,4 43,0 43,8 32,8 50,0 37,8 34,9 38,9 41,8 39,1 26,5 23,4 46,1 38,1%

12 Medelsanvändning

13 MÅLGRUPPERNA FÖR DE PROJEKT SOM SKOGSSTIFTELSEN FINANSIERAR I FinlandUte i världen Beslutsfattare, påverkare, attitydskapare, byggnormsansvariga, framsynta materialanvändare Unga i allmänhet och skolelever via skolorna, samt medier som riktar sig till unga läsare Beslutsfattare, påverkare, attitydskapare, byggnormsansvariga, framsynta materialanvändare Kampanjer för att främja användningen av trä, i samråd med de andra ländernas aktörer som delar Skogsstiftelsens målsättningar

14 FÖRDELNING AV FINANSIERINGEN 2009 INHEMSKA/INTERNATIONELLA PROJEKT Inhemska projekt 53 % Internationella projekt 47 % Totalt. 1,31 milj. €

15 FÖRDELNING AV FINANSIERINGEN 2005–2009, PER PROJEKTGRUPP Information till en bred publik och inom skogsbranschen 16 % Skogscertifiering 24 % Användning av trä, trähusbygge 14 % Information till beslutsfattare och påverkare 23 % Samarbete med skolorna, ungdomsarbete 17 % Forskning och utredningar 6 % Totalt. 5,81 milj. €

16 PÅGÅENDE PROJEKT 2010, TOTALT 1,6 MILJ. € Marknadsföring av certifiering enligt PEFC, 226 000 € Finland, UK, Nederländerna. Internationell erkänsla för certifieringen ökar efterfrågan på finskt trä Ökad användning av trä, 664 000 € Informationskampanj till beslutsfattare och påverkare i Finland, MTK + Metry Kampanj på landskapsnivå med inriktning på beslutsfattare, påverkare och byggbranschen, Puuinfo Oy Kampanj för ökad träanvändning i Frankrike, i samarbete med svenska och franska intresseorganisationer Spirit of Nature, prestigefyllt internationellt pris för träarkitektur, priset Young Spirit för en finländsk arkitektstuderande med god känsla för träanvändning Acceptans för näringen, Forstföreningen, 488 000 € Skogsnöten för skolelever Webbplatsen forest.fi Skogsakademi för beslutsfattare Skogsdagar för skolelever och samarbete med lärarna Acceptans för näringen, flera aktörer, 250 000 € Forskning: Hur inverkar restriktioner för skogsanvändningen på virkesanskaffningsmöjligheterna Skogsdagar för 4H och skolelever

17 SKOGSSTIFTELSENS FINANSIERINGSOBJEKT I FINLAND Programmet för främjande av trähusbyggande hela branschens gemensamma påverkan av beslutsfattare/ attitydskapare på riksnivå Puu kulttuurissa ry arkitekturpriset Spirit of Nature priset Young Spirit of Nature, till arkitektstuderande i Finland Suomen Metsäsertfiointi ry marknadsföring av och information om PEFC- certifiering, inom Finland Finlands Scouter rf ungdomar Metla Undersökning om verkningarna av restriktioner kring skogsanvändning Ekonomiska forskningsinstitutet Pellervo, PTT Skogssektorns betydelse i samhället Grafikindustriföreningen Undersökning om finländarnas inställning till tryckta media Lusto skogsmuseum ”Riskprojekt” Webbspelet Hiidenportti Minun Metsäni, bokprojekt och fotoutställning Projektet Tree Your Mind Samarbetet under EU- ordförandeskapet Finska Forstföreningen Skogsakademin för beslutsfattare Webbplatsen forest.fi Samarbete med skolorna Infoprojektet Skogen talar Specifikt inriktade insamlingar Organisationen 4H ungdomar Samarbete med skolorna Utförs direkt av proffs i skogssektorn Puuinfo Oy Arkitekter Konstruktörer och skapare av byggnormer Kontinuerliga objektFinansiering av specifika projekt

18 SKOGSSTIFTELSENS FINANSIERINGSOBJEKT UTE I VÄRLDEN Le Bois, c’est essentiel, kampanj för främjande av träanvändningen i Frankrike Marknadsföring av PEFC-certifiering i Storbritannien Marknadsföring av PEFC-certifiering i Nederländerna Finska Forstföreningen Internationell uppföljning, görs av Kai Lintunen Webbplatsen forest.fi

19 Exempel på finansieringsobjekt

20 SKOGSSTIFTELSEN STÖDJER SKOGSFOSTRAN BLAND UNGA. Bland annat medverkar Finlands Skogsstiftelse i organiserandet av skogsdagar för skolelever och finansierar tävlingen Skogsnöten, samt bistår med anordnandet av skogsrelaterade program för 4H och scouterna. Skogsstiftelsen stödjer också påbyggnadsutbildning för biologi- och geografilärare samt producerar undervisningsmaterial för skolorna.

21 SKOGSSTIFTELSEN SPRIDER INFORMATION OM SKOGSSEKTORN. Skogsstiftelsen finansierar kurserna för beslutsfattare, den så kallade Skogsakademin. Hälften av finansieringen kommer från stiftelsen, den andra hälften från jord- och skogsbruksministeriet. Skogsakademin för beslutsfattare har hållits sedan år 1996 och har hittills samlat 800 deltagare. Stiftelsen finansierar webbplatsen forest.fi, som förmedlar skogsrelaterad information och nyheter, riktade både till Finland och till utlandet.

22 SKOGSSTIFTELSEN STÖDJER MARKNADSFÖRING AV OCH INFORMATION OM PEFC-CERTIFIERINGEN Tack vare certifiering går det, att på ett neutralt och förtroendeväckande sätt, visa att skogsbruket och omhändertagandet av skogsnaturen i Finland sker enligt hållbara principer. Skogsstiftelsen finansierar marknadsföringen av PEFC- certifieringen inom Finland och informationen om PEFC på de miljökritiska marknaderna i Storbritannien och i Nederländerna. Det är till stöd för den internationella acceptansen av detta miljöcertifikat, och främjar efterfrågan på träbaserade produkter från Finland.

23 SKOGSSTIFTELSEN FINANSIERAR PROJEKT SOM FRÄMJAR ANVÄNDNINGEN AV TRÄ OCH TRÄHUSBYGGANDE Skogsstiftelsen finansierar information som för fram fördelarna av att använda trä i byggandet, och riktar denna information till politiska beslutsfattare, påverkare, byggnadskonstruktörer och arkitekter. Därtill har stiftelsen med regionalt öronmärkta insamlingsmedel deltagit i finansieringen av bl.a. följande: Hallen Iso-Samperi i Lusto Sibeliushuset, konsertsal i Lahtis Savonlinnasali i Nyslott Joensuu Areena (den största hallen i Finland som är byggd av trä) Ekumeniska S:t Henrikskapellet i Åbo

24 SKOGSSTIFTELSEN FINANSIERAR PROJEKT FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING MED ANKNYTNING TILL SKOGSBRANSCHEN Den sociala och ekonomiska forskningen genererar också bakgrundsmaterial för den offentliga debatten. Ett exempel på detta är en broschyr och diaserie som Skogsstiftelsen producerat utgående från undersökningar av Pellervo, om skogssektorns socioekonomiska betydelse i Finland.

25 SKOGSSTIFTELSEN TALAR I HELA FINLANDS SKOGSSEKTORS INTRESSE. Ta kontakt: Finlands Skogsstilftelse Salomonsgatan 17 A 00100 HELSINGFORS Tfn. (09) 6850 8840 www.metsasaatio.fi www.metsasaatio.fi liisa.makijarvi@metsasaatio.fi


Ladda ner ppt "Låt oss presentera Skogsstiftelsen 05/2010. SKOGSSTIFTELSEN FINNS TILL FÖR ATT FÖRA FRAM FINSKT TRÄ. Finlands Skogsstiftelse har som mål att öka användningen."

Liknande presentationer


Google-annonser