Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Huvudbok SAP Best Practices.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Huvudbok SAP Best Practices."— Presentationens avskrift:

1 Huvudbok SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
Det här scenariot ger en allsidig bild av externredovisning och konton. Fördelar Registrering av alla affärstransaktioner säkerställer fullständiga och exakta bokföringsdata. Huvudprocesser Boka HB-kontodokument Visa dokumentjournalen Visa HB-saldon (lista) Utföra stående bokningar Kontounderhåll: Automatisk och manuell kvittning

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Huvudbokföring Ekonomichef

4 Detaljerad processbeskrivning
Huvudbok Den centrala uppgiften inom huvudbokföring är att tillhandahålla en omfattande bild av externredovisning och konton. Registrering av alla affärstransaktioner (såväl primärbokningar som avräkningar från intern redovisning) i ett programvarusystem som är fullständigt integrerat med företagets övriga serviceområden säkerställer fullständiga och korrekta bokföringsdata. SAP FI-huvudbokföringen har följande funktioner: Fritt val av nivå: Koncern eller företag Automatisk och samtidig bokning av alla reskontraposter i lämpliga huvudbokskonton (avstämningskonton) Samtidig uppdatering av huvudbok och controllingenheter Realtidsutvärdering av och rapporter om aktuella bokföringsdata, i form av kontovisningar, bokslutsrapporter med olika bokslutsversioner och ytterligare analyser. I huvudsak fungerar huvudbokföringen som fullständig information om alla affärstransaktioner. Den är en centraliserad, aktuell referens för redovisningen. Verkliga enskilda transaktioner kan kontrolleras när som helst i realtidsbearbetning genom visning av originaldokument, detaljposter och kontoomslutning på olika nivåer, som till exempel: Kontoinformation Journaler Totalsummor/kontoomslutning Balansräkning/resultatutvärderingar

5 Processflödesdiagram
Huvudbok Händelse Bokning (FI) Visning Visning och ändring Annullering Kvittning Huvudbokföring Process-beslut Process-beslut Process-beslut Visa ett dokument Visa grundboken Visa och ändra detaljposter Annullera dokument Boka HB-kontodokument Visa saldon Visa dokument-journalen Annullera dokument– Enskild annullering Visa HB-saldon (lista) Kontounderhåll: Automatiskt Kontounderhåll: Manuell kvittning Ekonomichef Bearbeta ett original-dokument för stående bokning Annullera dokument– Massannullering Lista över origina-ldokument för stående bokning Utföra stående bokningar HB = Huvudbok

6 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

7


Ladda ner ppt "Huvudbok SAP Best Practices."

Liknande presentationer


Google-annonser