Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimat- och energi i Kalmar län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimat- och energi i Kalmar län"— Presentationens avskrift:

1 Klimat- och energi i Kalmar län
Uthållig kommun - med energin som språngbräda för ett hållbart samhälle nooil. Klimat- och energi i Kalmar län Rotary 9 juni 2010

2 Fossilbränslefri region
”Kalmar län ska vara en föregångsregion i arbetet med minskade klimatpåverkande utsläpp samtidigt som vi når en hållbar tillväxt” ”Ett av vårt läns främsta långsiktiga miljömål är att 2030 vara en fossilbränslefri region” (RUPEN IV Regionalt utvecklingsprogram för Kalmar län 2006)

3 Fossilbränslefri region
Handlingsprogram Energi och miljö som tillväxtfaktor Fossilbränslefritt inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län Vindkraft ska utgöra en betydande del i arbetet för en fossilbränslefri region. Frikoppla ekonomisk tillväxt från ökad användning av fossil energi Effektivare energianvändning

4 Fossilbränslefri region
Fyra klimatmål till år 2010 Utsläppen av fossil koldioxid är minst 15% lägre jämfört med år 1990 = högst 4,4 ton per person Utsläppen av fossil koldioxid från transporter är minst 20 procent lägre jämfört med år 1995 Samhällsbetalda resor är förnybara till minst 40% Alla bilar som köps eller leasas av offentlig sektor är miljöbilar

5 Källa: Energibalans Kalmar län 2007, Energikontor Sydost
Mål 2010: Utsläppen av fossil koldioxid är minst 15% lägre jämfört med år 1990 = högst 4,4 ton per person Källa: Energibalans Kalmar län 2007, Energikontor Sydost

6 Sveriges renaste bussar
Mål 2010: Samhällsbetalda resor är förnybara till minst 40% Länstrafikens bussar 53% förnybart (biogas and RME) EURO CAP 5 Sveriges renaste bussar

7 Mål 2010: Samhällsbetalda resor är förnybara till minst 40%
Miljöbilar* 100% miljöbilar år 2010 i offentlig sektor Gemensam upphandling * Ethanol, biogas, electricity, hybrid, petrol and diesel if < 120 g CO2/m3

8 Fossilbränslefri region
Fyra klimatmål till år 2020 Utsläppen av fossil koldioxid är minst 50% lägre jämfört med år 1990 Energianvändningen i bostäder och lokaler är 20% mindre i förhållande till användningen 1995 Inga fossila bränslen används för uppvärmning. Länets produktion av förnyelsebar el är minst lika stor som konsumtionen av el Alla samhällsbetalda resor genomförs med miljöfordon och/eller förnyelsebara drivmedel

9 Fossilbränslefri region
År 2030: Fossilbränslefritt (inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län)

10 Källa: Energibalans Kalmar län 2007, Energikontor Sydost
Fossilbränslefritt 2030 Källa: Energibalans Kalmar län 2007, Energikontor Sydost

11 Nettoproducent av grön energi!
Södra, Mönsterås ton massa/år Timmerförbrukning 3.5 million m3/år 470 anställda Grön el, 620 GWh, 90 GWh säljs externt Trä pellets ton Fjärrvärme Vindkraftverk Energi effektivsering Nettoproducent av grön energi!

12 Fjärrvärme Kalmar län 1990–2007: +100%
Public district heating in Sweden, , GWh Energibalans Kalmar län 2007: Även fjärvärmeanvändningen (huvudsakligen förnyelsebar energikällor) har fördubblats mellan 1990 och 2007 inom de olika sektorerna (Industri, offentlig verksamhet, övriga tjänster och hushåll).

13 100% förnybart i egna byggnader!
Fjärrvärme med förnybar energi, värmepumpar, pellets, flis. Grön el 100% förnybart i egna byggnader!

14 Nationell nod affärsutveckling Regional resurs affärsutveckling
Vindkraft i Kalmar län Planeringsmål 0,5 TWh Planering just nu 1,5 TWh Kommunvind 2 783 GWh el i Kalmar län 2007

15 * Vid el på marginalen, räknat på 0,80 kg CO2/kWh
Några exempel 2005 KLIMP ton CO2 KLIMP-program ton CO2 El Södra Cell 2004/ ton CO2* Vindel 2005/ ton CO2* Odensviholm Lantbruk ton CO2* Fjärrvärme Färjestaden ton CO2 Länsupphandling KLT ton CO2 Kraftvärmeverk Kalmar ton CO2** ton CO2 * Vid el på marginalen, räknat på 0,80 kg CO2/kWh ** Vid el på marginalen ton CO2 motsvarar 26% av Kalmar läns CO2 utsläpp 2004 Dock kan man inte göra denna jämförelse ”rakt av” eftersom vi här räknar med klimateffekten av grön el som om denna el ersätter kolkondenskraft (”el på marginalen”). ton CO2 (dvs det som inte är el) = 4% av Kalmar läns CO2-utsläpp

16 Fossilbränslefri region
KONVERTERA från fossil energi till förnybar sådan EFFEKTIVISERA energianvändningen i alla led och sektorer PRODUCERA förnybar energi, men också tjänster och produkter som underlättar övergången till ett fossilbränslefritt samhälle. PROFILERA regionen som en föregångare när det gäller klimatfrågor och hållbar tillväxt

17

18 Klimatkommissionen i Kalmar län
Leif Larsson, ordförande i kommissionen och ordförande i Regionförbundets styrelse Bo Bergbäck, professor och prorektor, Linnéuniversitetet Lena Hallengren, riksdagsledamot och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet (s) Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens ordförande i Västerviks kommun (m) Akko Karlsson, ledamot i landstingsfullmäktige och vice ordförande i regionförbundet (mp) Anna Karlsson, VD Kalmar Energi Lisbeth Lennartsson, kommunstyrelsens ordförande i Borgholms kommun (c) Gunvor Munck, VD Smålands Logistik Ulf Nilsson, ledamot i regionförbundets arbetsutskott och ordförande i länstrafiken (s) Per-Åke Svensson, ordförande regionförbundet LRF Sydost NN, Södra Cell Mönsterås

19 Uthållig kommun – ett verktyg för att nå målen 22% av landets kommuner
100% av länets kommuner inkl Länsstyrelsen,Landstinget Regionförbundet och Linnéuniversitetet Kalmar nationellt pilotlän

20 Vad är Uthållig kommun? Samverkansmetod för att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara kommuner med energin som språngbräda Energimyndigheten bidrar med kunskap, information och nätverk som underlättar och effektiviserar kommunens arbete Genom samverkan lär kommunerna av varandras erfarenheter, ger och får stöd samt diskuterar olika möjligheter eller hinder Jan 2008 – juni 2011

21 Kalmar län - nationellt pilotlän
Gemensamma temadagar Gemensamma länsprojekt Energieffektivisering Biogas Transporter Klimatlöfteskampanj

22 Kalmar län - nationellt pilotlän
TEMADAGAR Upphandling av varor och tjänster Solenergi Biogas Energieffektivisering i befintlig bebyggelse Uthålliga transporter Utbildning för fastighetsskötare

23 Kalmar län - nationellt pilotlän
GEMENSAMMA LÄNSPROJEKT Kompetensutveckling inom biogas Öka produktionen av biogas genom att använda nya substrat och matavfall från hushållen Energieffektivisering av egna fastigheter Energieffektivisering i företag Klimatlöfteskampanj Bättre kommunala tjänsteresor

24 Biogas Kalmar län 2007 Kalmar län 2010 Produktion Tankställe
Utredning/ förstudie/ planering Kalmar län 2007 Kalmar län 2010

25

26 Biogas – nya substrat från havet www.rfkl.se/biogas-hav
Minskad klimatpåverkan, minskad övergödning, lokala arbetstillfällen Alger, vass, musslor, fiskslam Skörd, transport, lagring, bearbetning, rötning, biogödsel Nyttor? Ekonomi, energi, klimat, näringsämnen, jobb m.m. Kalmar län och Gotland Plan för fortsatt arbete

27 Klimatpiloter i Kalmar 12 familjer och 12 utmaningar
Klimatpiloter i Kalmar 12 familjer och 12 utmaningar 32% reduction av CO2, 53 ton Nu i Washington DC

28

29 Uthållig kommun i Kalmar län
Tack för uppmärksamheten! Mer information


Ladda ner ppt "Klimat- och energi i Kalmar län"

Liknande presentationer


Google-annonser