Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?"— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden? Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Kick-off för arbetspaket: Layout och Navigering 2012-01-24

2 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Central webbplats Framtida utveckling av extern webbnärvaro Projektslut Dec 2012? Projektstart Jan 2011 12Q4 Webbkoncept för verksamheten Förvaltnings- organisation? Jan 2013? Nu Jan 2012 Vi jobbar här

3 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Huvudprojektet Förnyad webbnärvaro Huvud- projekt Styrgrup p Forsknings- databas Förstudie Intern webbmiljö Externwebb centralt Verksamheten s externa webb Styrning och stöd Beställning ”Förnyad webbnärvaro ” Beställning ”Förnyad webbnärvaro ”

4 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Agenda FörstPresentationsrunda och kort historik och introduktion till vad som händer under våren 2012 - uppdatering på lu.se och konsekvenser för verksamheten - tidplan för våren och statusöversikt för 11 teman - mål för våren - mål för dagen SedanIntroduktion och inspel till temat - central frågeställning - existerande dokument och idéer - tänkta leverabler - diskussion och beslut om aktiviteter och tider (arbetsplan) Efter detArbetspass Mot slutetAvslutning - säkring av vem-gör-vad - revision av arbetsplan?

5 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering I MB M K lu.se WKFV I F I I F I Interna sidor webbplatser i o.o.i.s lu.selu.se levereras med ny design på ny plattform bemannad up’n running försommaren 2012 Några organisationer kan i mån av egna resurser flytta in i början på Q3 Interna sidor ligger kvar i o.o.i.s i väntan på internwebb B P F KC RI I M B K Permanent gemensam organisation för förvaltning av flera intresseområden, utveckling och support från 2013 Gemensam design erbjuds till webbplatser utanför ny plattform B P F KC RI I MB K Organisationer och verksamheter med mer komplexa behov flyttar in från o.o.i.s och andra plattformar efterhand som ny funktionalitet finansierats och utvecklats Interimorganisation för förvaltning och support under 2012 Fakultet Institution Publik verksamhet Bibliotek Centrumbildning Konferens etc.…

6 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Organisation för framtida webb inom LU - arbetsscenario En teknisk webbmiljö med flera olika intresseområden??? Gemensamma webbservisar mot databaser Central site (lu.se) Typsiter med backlogg Profiltyper som går på tvären mot typsiterna som leder webben genom: att äga gemensam funktionalitet? driva nätverk för intresseområden? förvalta de intresseområden som saknar långsiktiga intressenter? En gemensam webbstyrning som äger och följer upp: strategiska webbmål ? mätbara delmål ? betalar LU-gemensamma kostnader? M F I B C K UP FP lu.se web service självhjälp & manualer? utbildning i teknik & innehåll? rådgivning & support? utveckling & planering? En gemensam webborganisation som stödjer intresseområdena och innehållsproducenter med: ≈ tema/arbetspaket

7 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Vad händer för webbplatser i o.o.i.s? Alla: Påverka lista av prioriterade behov Institutioner och fakulteter: planera personal, utbildning och tid för flytt: Externt material  ny drupalplattform Publikt material  ny drupalplattform Internt material: Alternativ: stannar i o.o.i.s Alternativ:flyttar till provisorisk webbplats Övriga: planera personal, utbildning och tid för flytt: Alternativ: stannar i o.o.i.s i väntan på funktionalitet Alternativ:flytta till provisorisk drupal Externt I Provisoriska interna sidor Internt Publikt Internt lu.se Externt I Publikt Webb- platser i Drupal M K ? ?

8 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Provisoriska interna sidor P Vad händer för webbplatser utanför o.o.i.s? Alla: Påverka lista av prioriterade behov Ta del av, påverka och inför ny grafisk profil Solitär webbplats på egen plattform med begränsade behov: överväg och planera personal, utbildning och tid för flytt! Webbplats på stor plattform: Externt material  Avvakta erbjudande Publikt material  Avvakta erbjudande Internt material  Avvakta internwebb Externt I Internt Publikt lu.se Externt I Publikt Webb- platser i Drupal ? M K ? ? P

9 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Konkreta mål för Webbkoncept för verksamheten våren 2012 Roadmap för 2013-2016 Backlogg för resterande 2012 (≈ todolista) Arbetsplan för 2013 för blivande webborganisation Budget för 2013 för blivande webborganisation Planeringsunderlag för universitetets verksamheter Etablera långsiktiga nätverk och kompetens för framtida utveckling av vår webbnärvaro

10 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering vecka \ månadjan | febsportlovfeb |maraprpåsk Prio345678910111213141516 1a Kalendrar 1a Layout & navigering 1a CSS- införande 1b Nyheter 2a Personer 2d Publikationer 2c Sär- o samprofil 2c Media 2d Forsknings- projekt 3a Utbildnings- program 3b Kurser 3c Webbformulär Preliminär tidplan för våren 2012 kan ge inspel till lu.se 1.0 Områden som tills vidare stannar under strecket till efter release av lu.se  Öppettider  Programwebbar  Konferenswebbar  Byggnader och lokaler  Kurswebbar  Betaltjänster  Lokala databaser  Tjänst, service, resurs  Biblioteksfunktioner  Blogg, chat, wiki  Organisation  Myndighets-info Arbetspaket: 1.Kick-off med projektet 2.Eget arbete 3.Dokumentation 4.Bearbetning och estimering 5.Leverans med projektet

11 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Dokumentation från arbetspaketen 1 Arbetspaket: BehovMottagare - fritextLösningsförslagBeskrivning / Motivering Beskrivni ng av identifier at behov Beskrivning av vem behovet rör, vilken omfattning det har i LU:s verksamhet. Här identifieras även mottagare som kan vara Extern, Intern, Publik samt administratör/publicist. Arbetet fokuserar på Externa målgrupper och administratörer/publicister. Beskrivning av hur lösningen ser ut / fungerar. Använd de digitala format som tydligast förmedlar lösningen, t ex text, bild, wireframe etc. Förklara hur detta förslag löser behovet (på ett bättre sätt än andra lösningar) och möter identifierad(e) mottagare.

12 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Dokumentation från arbetspaketen 2 Målgrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive målgrupp. ≈ vilka målgrupper ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Avsändargrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive avsändargrupp/typsite? ≈ vilka användare i backend ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Hur kan man motivera kostnad?

13 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Dokumentation från arbetspaketen 3 InvesteringskostnadDriftkostnadStyrning & stöd - kostnad Uppskattning av förväntad kostnad för att realisera lösningen. Avstämt mot leverantör. Estimerad påverkan på årskostnad för teknisk drift, underhåll och vidareutveckling Estimerad påverkan på årskostnad manualer, utbildning & support (Styrning & stöd)

14 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering AP: Layout och navigering: Inspel & dokument Dokument från huvudprojektet Introduktion & Inspel.ppt (Jonas Wisbrant) Malldokument för rapport (arbetsgruppens resultat).xls (Niklas Löfgren) Malldokument för att skapa wireframes.xls (Jonas Wisbrant) Grundprinciper för design på lu.se.pdf (Jonas Wisbrant / InUse) Diverse dokument om grafisk profil.zip/pdf (Jonas Wisbrant) LU.se sprint 3 från november 2011 (A3-utskrift) Dokument från gruppdeltagare Trafikanalyser? Kritik mot huvudnavigation på lu.se-? Konkreta förslag?

15 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Tema: DesignInspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Navigering, design och interaktion. T ex global navigering och sökning för fakulteter, institutioner, centrumbildning, publika verksamheter etc.. Förslagen ska utgå från aktuella utkast till lu.se. Förslagen ska följa intentionerna i den kommande grafiska profilen. Förslagen bör kunna fungera tillsammans med övriga typer av externa webbplatser inkl.. lu.se och hantera eventuella överlämningar på ett användarvänligt och konsekvent sätt. Förslagen bör kunna implementeras i Drupal. Konkreta designförslag (t ex wireframes) för olika relevanta situationer tillsammans med diskussion om hur behoven hos våra prioriterade målgrupper tas om hand.

16 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Tema: Design  Layout & Navigering Resultat 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Navigering, design och interaktion. T ex global navigering och sökning för fakulteter, institutioner, centrumbildning, publika verksamheter etc.. +Varianter av logotyper +Hur ska designförslagen finansieras? Externa konsulter? +Det måste vara tydligt för användaren vilken webbplats man är på Förslagen ska utgå från aktuella utkast till lu.se. Förslagen ska följa intentionerna i den kommande grafiska profilen. Förslagen bör kunna fungera tillsammans med övriga typer av externa webbplatser inkl.. lu.se och hantera eventuella överlämningar på ett användarvänligt och konsekvent sätt. Förslagen bör kunna implementeras i Drupal. Konkreta designförslag (t ex wireframes) för olika relevanta situationer tillsammans med diskussion om hur behoven hos våra prioriterade målgrupper tas om hand. +Designförslagen ska levereras tillsammans med diskussion om behov för prioriterade målgrupper samt behov för berörd enhet/organisation Blå text= input från arbetsgrupperna på kick-offen den 15/12, 2011 Gruppdeltagare: Inger Ekström, Sara Liedholm, Ulla Ki Harrysson, Niklas Frost, Nina Ceric, Tomas Havner, Gisela Lindberg, Ingemar Hultquist, Emma Ekberg, Mattias Nordström, Katarina Csanta, Yens Wahlgren, Sven Yngve Oscarsson

17 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Tema: Layout & NavigeringInför 16/1 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Navigering, design och interaktion. T ex global navigering och sökning för fakulteter, institutioner, centrumbildning, publika verksamheter etc.. +Varianter av logotyper  Att tänka på +Hur ska designförslagen finansieras? Externa konsulter?  Förväntningar på huvudprojektet +Det måste vara tydligt för användaren vilken webbplats man är på  Att tänka på Förslagen ska utgå från aktuella utkast till lu.se. Förslagen ska följa intentionerna i den kommande grafiska profilen, inklusive olika varianter av logotyper. Förslagen bör kunna fungera tillsammans med övriga typer av externa webbplatser inkl.. lu.se och hantera eventuella överlämningar på ett användarvänligt och konsekvent sätt så att det alltid är tydligt för besökaren vilken webbplats man är på. Olika webbplatser har olika syften och olika prioritering av målgrupper. Förslagen bör kunna implementeras i Drupal. Konkreta designförslag (t ex wireframes) för olika relevanta situationer tillsammans med diskussion om hur behoven hos våra prioriterade målgrupper tas om hand. +Designförslagen ska levereras tillsammans med diskussion om behov för prioriterade målgrupper samt behov för berörd enhet/organisation  Att tänka på Förväntningar på huvudprojektet: Besked om hur vidareutveckling av förslag samt test/utvärdering kan finansieras? Överkurs Inspel från Sär- och samprofilering: Diskussion om hur vi i framtiden säkerställer möjligheter att utveckla och prova ut nya idéer för interaktionsdesign, layout och navigation.

18 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Tema: Layout & NavigeringInspel 16/1 Central frågeställning Att tänka påTänkta leverabler Navigering, design och interaktion. T ex global navigering och sökning för fakulteter, institutioner, centrumbildning, publika verksamheter etc.. Förslagen ska utgå från aktuella utkast till lu.se. Förslagen ska följa intentionerna i den kommande grafiska profilen, inklusive olika varianter av logotyper. Förslagen bör kunna fungera tillsammans med övriga typer av externa webbplatser inkl.. lu.se och hantera eventuella överlämningar på ett användarvänligt och konsekvent sätt så att det alltid är tydligt för besökaren vilken webbplats man är på. Olika webbplatser har olika syften och olika prioritering av målgrupper. Förslagen bör kunna implementeras i Drupal. Konkreta designförslag (t ex wireframes) för olika relevanta situationer tillsammans med diskussion om hur behoven hos våra prioriterade målgrupper tas om hand. Förväntningar på huvudprojektet: Besked om hur vidareutveckling av förslag samt test/utvärdering kan finansieras? Överkurs Inspel från Sär- och samprofilering: Diskussion om hur vi i framtiden säkerställer möjligheter att utveckla och prova ut nya idéer för interaktionsdesign, layout och navigation.

19 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Tema: Layout & NavigeringResultat 16/1 Central frågeställning Att tänka påTänkta leverabler Navigering, design och interaktion. T ex global navigering och sökning för fakulteter, institutioner, centrumbildning, publika verksamheter etc.. Förslagen ska utgå från aktuella utkast till lu.se. Förslagen ska följa intentionerna i den kommande grafiska profilen, inklusive olika varianter av logotyper. Förslagen bör kunna fungera tillsammans med övriga typer av externa webbplatser inkl.. lu.se och hantera eventuella överlämningar på ett användarvänligt och konsekvent sätt så att det alltid är tydligt för besökaren vilken webbplats man är på. Olika webbplatser har olika syften och olika prioritering av målgrupper. Förslagen bör kunna implementeras i Drupal. Konkreta designförslag (t ex wireframes) för olika relevanta situationer tillsammans med diskussion om hur behoven hos våra prioriterade målgrupper tas om hand. Förväntningar på huvudprojektet: Besked om hur vidareutveckling av förslag samt test/utvärdering kan finansieras? Överkurs Inspel från Sär- och samprofilering: Diskussion om hur vi i framtiden säkerställer möjligheter att utveckla och prova ut nya idéer för interaktionsdesign, layout och navigation. Inga tillägg eller ändringar 16/1 /JW

20 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Tema: Layout & NavigeringInspel 24/1 Central frågeställning Att tänka påTänkta leverabler Navigering, design och interaktion. T ex global navigering och sökning för fakulteter, institutioner, centrumbildning, publika verksamheter etc.. Förslagen ska utgå från aktuella utkast till lu.se. Förslagen ska följa intentionerna i den kommande grafiska profilen, inklusive olika varianter av logotyper. Förslagen bör kunna fungera tillsammans med övriga typer av externa webbplatser inkl.. lu.se och hantera eventuella överlämningar på ett användarvänligt och konsekvent sätt så att det alltid är tydligt för besökaren vilken webbplats man är på. Olika webbplatser har olika syften och olika prioritering av målgrupper. Förslagen bör kunna implementeras i Drupal. Konkreta designförslag (t ex wireframes) för olika relevanta situationer tillsammans med diskussion om hur behoven hos våra prioriterade målgrupper tas om hand. Förväntningar på huvudprojektet: Besked om hur vidareutveckling av förslag samt test/utvärdering kan finansieras? Överkurs Inspel från Sär- och samprofilering: Diskussion om hur vi i framtiden säkerställer möjligheter att utveckla och prova ut nya idéer för interaktionsdesign, layout och navigation.

21 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Referens- person (ca 5h) Arbets- grupp (ca 10 h) Koordinator, kontaktperson (ca 20h) Inför start Inger Ekström x Sara Liedholm x Ulla Ki Harrysson Niklas Frost x Tomas Havner Gisela Lindberg x Ingemar Hultquist Mattias Nordström Katarina Csanta x Yens Wahlgren x Sven Yngve Oscarsson Mikael Antic Jenny Mårdh x OK Rolf Magnusson Anna Sparrenblad Daniela Fernández Annika Hansdotter x Ej 24/1 Carina Holmberg Pousette Daniela Fernández Rikard Stymne x Christine Schmiege x Louice Cardell Hepp Lena Jeppsson x Martin Stervander Stefan Bengtsson x Mikael Matteson x Ej 24/1 Douha Mhammad Ali AP: Layout och navigering: Deltagare

22 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering AP: Layout och navigering: Förslag till tidplan AktivitetVemKlart WS 1: Kick-off arbetspaketRef, AG, KP, HPIdag ! Eget arbeteAG, KP Förslag till KPAG Sammanställer och skickar till AG och RP eller publicerar i wikin KP Kommentarer till wiki eller KP WS 2: BeslutAG, KP Förslag till HPKP2012-02-10 HP svarar alla2012-03-04 WS 3  Diskussion, revision och beslut? Sammanställning av slutresultat till HPKP2012-03-11 Ref: Referenspersoner AG: Arbetsgrupp KP: kontaktperson HP: huvudprojetet

23 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering AntalBeskrivningExempelSpecialområden 10En fakultets-webbplats kan ur en extern synvinkel en spetsigare variant av lu.se som t. ex. kan ta upp konkurrensen med mindre men mer specialiserade organisationer som t ex KI, KTH, Konstfack och Chalmers. Fakulteten kan också vara en spelare på den regionala eller branschmässiga arbetsmarknaden, inom studentrekrytering, 3:e uppgiften och alumni-området. Fakultet kan vara naturlig hemvist för utbildningsprogram och/eller kurser HT LTH EHL Med Sam Studentrekrytering Forskningskommunikation 3:e uppgiften & publika arrangemang Vad är en fakultets-webbplats? Jonas hypotes: Relaterade fenomen: -Institution -Utbildningsprogram -Avdelning -Centrumbildning -Strategisk kommunikation

24 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Några utmaningar som uppvärmning… Överlämningar mellan webbplatser: –hur vet besökaren var den är? –hur vet besökaren var den hamnar? –hur undvika upprepningar i huvudnavigation? –Hur hantera breadcrumbs mellan webbplatser? Hur hantera variation av prioriterade målgrupper: –Ett universitet  särskild konkurrenssituation? –Reklam  Community (extern  publik  intern) –Språk: swe  swe/eng  eng  andra fackspråk  populärt  enkelt


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Layout & Navigering Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?"

Liknande presentationer


Google-annonser