Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Patientprocessen STROKE Nätverksträff 2011 – 11 – 29 Carina Nordqvist Falk Chef för Enheten för Uppdragsstyrning av Patientprocesser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Patientprocessen STROKE Nätverksträff 2011 – 11 – 29 Carina Nordqvist Falk Chef för Enheten för Uppdragsstyrning av Patientprocesser."— Presentationens avskrift:

1 1 Patientprocessen STROKE Nätverksträff 2011 – 11 – 29 Carina Nordqvist Falk Chef för Enheten för Uppdragsstyrning av Patientprocesser

2 2 Diagnos Val av behandling BehandlingRehabUppföljning Besvärs- frihet Behov  Vid utskrivning Riksstroke Tid till ankomst sjukhus Tid till diagnos Hjärtarytmi Antikoagulantia Trombolys Andel som fått vård på strokeenhet (reell) Direkt till strokeenhet Andel som fått gastrostomi Täckningsgrad Riksstroke (reell) Andel strokepat som återvänt hem direkt från akutmott Vårdtid på stroke-enhet Vårdtid på rehabavdelning/ dagrehab Vårdtid på kommunal rehabenhet Vårdtid Mätetal - processmått  Riksstroke 3 mån. uppföljning EQ5D Modified Rankin scale Hjälpbehov Antikoagulantia Mortalitet och återinsjuknande  12-mån. uppföljning EQ5D Modified Rankin scale Hjälpbehov Antikoagulantia Mortalitet och återinsjuknande Mätetal – slutresultat för patient  12-mån-uppföljning Läkaruppföljning  3 mån-uppföljning Läkaruppföljning Ekonomisk Uppföljning? Stroke

3 3 Ringa 1177? SJUK? Patientens process SÖKER VÅRD LÅTER UTREDA MIG GOOGLAR och pratar med grannar och vänner! LÅTER MIG BEHANDLAS FÖLJER RÅD och BEHANDLING- eller inte … FÖRSÖKER FÖRSTÅ HUR DETTA PÅVERKAR MITT LIV I ÖVRIGT?! FRISK? ÅTER i ARBETE? VILL VÅRDAS HEMMA ISTÄLLET FÖR PÅ SJUKHUS FLYTTA till ANNAT BOENDE? Gå till akuten Boka tid till min dr? Hemma - går och lever utan några ”men” av min stroke

4 4 Vilket är slutresultatet som ska uppnås för patienten? Artros/ledplastik – förbättrad funktion? Stroke – ADL-oberoende efter 12 månader Cancer – bot eller förlängd överlevnad De mest sjuka äldre – trygghet i relationen till vård och omsorg Generellt en så hög livskvalitet som möjligt! RESULTATMÅTTRESULTATMÅTT

5 5 Hur kan teamet, mest eller bäst, påverka slutresultatet? Vilka insatser har störst betydelse på slutresultatet t ex: –Direktinläggning på strokeenhet, trombolys och rehabilitering –Minimera postoperativa komplikationer (ledplastik)) –Planerade hembesök och läkemedels- genomgångar –Korta ledtider (cancer) och psykosocialt stöd PROCESSMÅTTPROCESSMÅTT

6 6 Förebyggande arbete Identifiera och behandla förmaksflimmer, få patienter att söka akut vid tidiga symtom Artrosskola eller strukturerad sjukgymnastik - ledplastik Tidig upptäckt – ”diagnostiskt center” - cancer Vård- och omsorgsplaner i samverkan ”hemma hos” – ”mest sjuka äldre” PROCESSMÅTTPROCESSMÅTT

7 7 Förbättringsområden som påverkar process- eller resultatmåtten Optimera rehabiliteringskedjan – stroke Kognition - stroke Välja operationsdag – artros Öka andelen inkomna remisser som leder till operation – samverkan med primärvården - artros Öka andelen hembesök - äldre

8 8 ”Mått och mätetal!” RESULTAT-, PROCESS- och STRUKTURMÅTT Nuläge? Best practice? Gapanalys Varför nöja sig med att jämföra resultaten med rikssnittet? MÅLTAL ÖVERENSKOMMES I EN PROFESSIONELL DIALIOG MED UPPDRAGSGIVAREN

9 9

10 10 Patientens process Specialiserad vård Primär- vård VÅRDPROCESSVÅRDPROCESS Kommunal hälso- och sjukvård VÅRDPROCESSVÅRDPROCESS VÅRDPROCESSVÅRDPROCESS BOTAD LINDRAD TRÖSTAD LPPL:s roll är att optimera hela patientens process med fokus på det slutresultat som ska åstadkommas. Linjechefens roll är att optimera sin del i patientens process EKONOMIVOLYMER KVALITETSMÅL FÖR RESPEKTIVE DEL I HELHETEN PATIENTENS PR OCESS

11 11 Patientens process Specialiserad vård Primär- vård Kommunal hälso- och sjukvård BOTAD LINDRAD TRÖSTAD RPPL - LPPL optimera hela patientens process med fokus på det slutresultat som ska åstadkommas Linjechefens roll är att optimera sin del i patientens process Vård-processer

12 12 Målnivåer och mätresultat Utvecklingskontrakt (kontraktsdialoger i sept) –struktur-, process- och resultatmått –förbättringsområden och målnivåer för dessa Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) samlade uppdrag (juni – okt) Förvaltningsuppdrag (sept – nov) Målrelaterad ersättning (nov- dec) Uppföljning (uppföljningsdialoger i maj – juni) KOMMUNERNAS processer

13 13 REGIONDIREKTÖR UPPDRAGS -GIVARE PRODUCENT Patient- processer Sjukhus, psykiatri, primärvård i egen regi Patient- processer HSN NSB RS VPB Professionella dialoger M O E L PRIVATA LEVERAN TÖRER SUS Kunskapsstyrning CVPA KOMMUNER STADSDELAR

14 14 T a c k !


Ladda ner ppt "1 Patientprocessen STROKE Nätverksträff 2011 – 11 – 29 Carina Nordqvist Falk Chef för Enheten för Uppdragsstyrning av Patientprocesser."

Liknande presentationer


Google-annonser