Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientprocessen STROKE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientprocessen STROKE"— Presentationens avskrift:

1 Patientprocessen STROKE
Nätverksträff 2011 – 11 – 29 Carina Nordqvist Falk Chef för Enheten för Uppdragsstyrning av Patientprocesser PRESENTERA OSS

2 Stroke Mätetal – slutresultat för patient Mätetal - processmått
Ekonomisk Uppföljning? Riksstroke 3 mån. uppföljning EQ5D Modified Rankin scale Hjälpbehov Antikoagulantia Mortalitet och återinsjuknande 12-mån. uppföljning Mätetal – slutresultat för patient 12-mån-uppföljning Läkaruppföljning 3 mån-uppföljning Vid utskrivning Riksstroke Tid till ankomst sjukhus Tid till diagnos Hjärtarytmi Antikoagulantia Trombolys Andel som fått vård på strokeenhet (reell) Direkt till strokeenhet Andel som fått gastrostomi Täckningsgrad Riksstroke (reell) Andel strokepat som återvänt hem direkt från akutmott Vårdtid på stroke-enhet Vårdtid på rehabavdelning/dagrehab Vårdtid på kommunal rehabenhet Vårdtid Mätetal - processmått Diagnos Val av behandling Behandling Rehab Uppföljning Besvärs- frihet Behov

3 Patientens process SJUK? Ringa 1177? FLYTTA till ANNAT BOENDE?
FÖLJER RÅD och BEHANDLING- eller inte … SÖKER VÅRD LÅTER MIG BEHANDLAS Boka tid till min dr? FRISK? Hemma - går och lever utan några ”men” av min stroke LÅTER UTREDA MIG FÖRSÖKER FÖRSTÅ HUR DETTA PÅVERKAR MITT LIV I ÖVRIGT?! VILL VÅRDAS HEMMA ISTÄLLET FÖR PÅ SJUKHUS Gå till akuten GOOGLAR och pratar med grannar och vänner! ÅTER i ARBETE? BÖRJAR OFTAST LÅNGT TIDIGARE ÄN SJUKVÅRDEN TÄNKER ELLER BESKRIVER DEN OCH SLUTAR LÅNGT EFTERÅT. ”Vi kan inte hitta lösningarna på dagens problem genom att tänka på samma sätt som vi gjorde när vi skapade dem.” Einstein

4 Vilket är slutresultatet som ska uppnås för patienten?
RESULTATMÅTT Artros/ledplastik – förbättrad funktion? Stroke – ADL-oberoende efter 12 månader Cancer – bot eller förlängd överlevnad De mest sjuka äldre – trygghet i relationen till vård och omsorg Generellt en så hög livskvalitet som möjligt! SVÅRT ATT ENAS OM VAD SOM VAR SLUTRESULTATET FÖR STROKE INITIALT. SVÅRT ATT IDENTIFIERA SLUTRESULTATET FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE.

5 Hur kan teamet, mest eller bäst, påverka slutresultatet?
Vilka insatser har störst betydelse på slutresultatet t ex: Direktinläggning på strokeenhet, trombolys och rehabilitering Minimera postoperativa komplikationer (ledplastik)) Planerade hembesök och läkemedels-genomgångar Korta ledtider (cancer) och psykosocialt stöd PROCESSMÅTT UTVÄRDERA PROCESSMÅTTENS RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL SLUTRESULTATET. KONTINUERLIGT FÖRBÄTTRINGSARBETE. RELATIONERNA MED KUNSKAPSSTYRNING – EX INTRAARTERIELL TROMBOLYS

6 Förebyggande arbete Identifiera och behandla förmaksflimmer, få patienter att söka akut vid tidiga symtom Artrosskola eller strukturerad sjukgymnastik - ledplastik Tidig upptäckt – ”diagnostiskt center” - cancer Vård- och omsorgsplaner i samverkan ”hemma hos” – ”mest sjuka äldre” PROCESSMÅTT

7 Förbättringsområden som påverkar process- eller resultatmåtten
Optimera rehabiliteringskedjan – stroke Kognition - stroke Välja operationsdag – artros Öka andelen inkomna remisser som leder till operation – samverkan med primärvården - artros Öka andelen hembesök - äldre INKOMNA REMISSER - EXEMPLET HBG DÄR BÅDE PPA OCH AKO I PRIMÄRVÅRDEN VAR ÖVERASKADE ÖVER DE AVVIKANDE RESULTATEN I FÖRHÅLLANDE TILL SKÅNE I ÖVRIGT.

8 ”Mått och mätetal!” Nuläge? Best practice? Gapanalys
RESULTAT-, PROCESS- och STRUKTURMÅTT Nuläge? Best practice? Gapanalys Varför nöja sig med att jämföra resultaten med rikssnittet? OMFATTNINGEN AV DE PROFESSIONELLA DIALOGERNA. INITIALT MER TID SEDAN CIRKA TVÅ GGR PER ÅR – UPPFÖLJNINGSDIALOG OCH KONTRAKTSDIALOG. RISK OCH MÖJLIGHET MED ATT FÖRA DEN PROFESSIONELLA DIALOGEN MED PPA OCH HELA TEAMET (STROKE, ARTROS/LEDPLASTIK, MEST SJUKA ÄLDRE) CONTRA ATT FÖRA DEN MED BARA RPPA (CANCER). MÅLTAL ÖVERENSKOMMES I EN PROFESSIONELL DIALIOG MED UPPDRAGSGIVAREN

9

10 Kommunal hälso- och sjukvård
Specialiserad vård Primär-vård Kommunal hälso- och sjukvård Linjechefens roll är att optimera sin del i patientens process VÅRDPROCESS VÅRDPROCESS VÅRDPROCESS Patientens process BOTAD LINDRAD TRÖSTAD PAT IEN TENS LPPL:s roll är att optimera hela patientens process med fokus på det slutresultat som ska åstadkommas. PR OC ESS KONTINUERLIGT IFRÅGASÄTTA OCH FÖRBÄTTRA DELARNA OCH HELHETEN. KAN MIN VERKSAMHET TA ETT STÖRRE ANSVAR – KAN VI SLÄPPA NÅGOT TILL NÅGON ANNAN DEL I KEDJAN? PRESTIGELÖST MED PATIENTEN I FOKUS. PDSA-HJULET – STÄNDIG FÖRBÄTTRING TILLGÅNG TILL KVALITETSREGISTER = RIKSSTROKE OCH ORT.REG. HUR STOR DEL AV SJUKVÅRDEN KAN PROCESSORIENTERAS? KOMMANDE MÖJLIGA PROCESSOMRÅDEN? DEMENS? EKONOMI VOLYMER KVALITETSMÅL FÖR RESPEKTIVE DEL I HELHETEN

11 Kommunal hälso- och sjukvård
Specialiserad vård Primär-vård Kommunal hälso- och sjukvård Linjechefens roll är att optimera sin del i patientens process Patientens process BOTAD LINDRAD TRÖSTAD RPPL - LPPL optimera hela patientens process med fokus på det slutresultat som ska åstadkommas KONTINUERLIGT IFRÅGASÄTTA OCH FÖRBÄTTRA DELARNA OCH HELHETEN. KAN MIN VERKSAMHET TA ETT STÖRRE ANSVAR – KAN VI SLÄPPA NÅGOT TILL NÅGON ANNAN DEL I KEDJAN? PRESTIGELÖST MED PATIENTEN I FOKUS. PDSA-HJULET – STÄNDIG FÖRBÄTTRING TILLGÅNG TILL KVALITETSREGISTER = RIKSSTROKE OCH ORT.REG. HUR STOR DEL AV SJUKVÅRDEN KAN PROCESSORIENTERAS? KOMMANDE MÖJLIGA PROCESSOMRÅDEN? DEMENS? Vård- processer

12 Målnivåer och mätresultat
Utvecklingskontrakt (kontraktsdialoger i sept) struktur-, process- och resultatmått förbättringsområden och målnivåer för dessa Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) samlade uppdrag (juni – okt) Förvaltningsuppdrag (sept – nov) Målrelaterad ersättning (nov- dec) Uppföljning (uppföljningsdialoger i maj – juni) KOMMUNERNAS processer

13 Professionella dialoger
RS VPB HSN NSB REGIONDIREKTÖR CVPA CVPA PRIVATA LEVERANTÖRER SUS UPPDRAGS-GIVARE PRODUCENT Patient-processer Professionella dialoger M O E L Patient-processer Sjukhus, psykiatri, primärvård i egen regi KOMMUNER STADSDELAR Kunskapsstyrning

14 T a c k !


Ladda ner ppt "Patientprocessen STROKE"

Liknande presentationer


Google-annonser