Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planerad verksamhet i Jämtland 2014 Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Jämtland under 2014. Vissa objekt kan komma att skjutas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planerad verksamhet i Jämtland 2014 Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Jämtland under 2014. Vissa objekt kan komma att skjutas."— Presentationens avskrift:

1 Planerad verksamhet i Jämtland 2014 Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Jämtland under 2014. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelning av medel blir mindre än väntat. Region Mitt Östersund Borlänge Gävle Härnösand

2 22014 Region Mitt - Jämtland Jämtlands län Jämtlands län är cirka 8 procent av Sveriges yta och glest befolkat. Länet har cirka 600 mil statlig väg (varav 200 mil grusväg) där E14, E45 och riksväg 84 är de viktigaste stråken. Järnvägen har alltid haft en mycket stor betydelse för kommunikation med övriga landet, med Mittbanan och Stambanan genom övre Norrland. Dessutom har Inlandsbanan fått en renässans. Närheten till Norge har stor betydelse för länets utveckling, där gränshandeln spelar en särskild roll. Länets storlek gör att det präglas av långa avstånd och restider, där länets enda stad Östersund har de viktigaste serviceinrättningarna och arbetspendlingen dit är stor. Därför är hastighetsfrågan av största betydelse, i de viktigaste utpekade stråken (E14, E45 och RV84). Av länsvägarna är endast 2/3 belagda vilket i kombination med dåliga berggrunder, gör att dessa varierar mycket i standard mellan torra och våta dagar under året.

3 32014 Region Mitt - Jämtland Vi planerar På uppdrag av regeringen har Trafikverket lagt fram ett förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet under 2014- 2025. Utgångspunkten i regeringens infrastrukturproposition är att vi i första hand ska vårda och utveckla det vi redan har; vi ska tänka nytt innan vi bygger nytt. Den totala planeringsramen för 2014-2025 är 522 miljarder kronor för åtgärder i hela landet. Planeringsramen består av tre större delar enligt följande: 86 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga järnvägar. 155 miljarder kronor för drift och underhåll av vägar 281 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet.

4 42014 Region Mitt - Jämtland Fyrstegsprincipen – för hållbar planering Trafikverket arbetar enligt fyrstegsprincipen för hållbar planering. Fyrstegsprincipen är ett sätt att tänka kring val av åtgärder när vi väl undersökt och beskrivit problemet. Utifrån ett väl definierad problem bild kan vi hitta den mest hållbara och effektiva lösningen. Fyrstegsprincipen innebär att vi först undersöker om transportbehovet och valet av transportsätt kan påverkas. (Steg 1 -Tänk om) I andra hand väljer vi lösningar som innebär effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. (Steg 2 - Optimera) I tredje hand blir det aktuellt med ombyggnad och förbättring av befintlig infrastruktur. (Steg 3 -Bygg om) I fjärde hand kommer nybyggnad och större ombyggnadsåtgärder. (Steg 4 - Bygg nytt).

5 52014 Region Mitt - Jämtland Vi bygger om och bygger nytt Vi genomför en rad förbättringar i regionen under året. Åtgärderna ger ökad kapacitet och bidrar till regionens utveckling, oavsett om vi bygger om eller bygger nytt. 2014 utreder, projekterar och bygger vi infrastruktur i projekt för omkring totalt 2,4 miljarder kronor i Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Gävleborg. Trafikverket samarbetar självklart också med kommunerna i regionen och driver ett antal projekt med medfinansiering.

6 62014 Region Mitt - Jämtland Aktuella järnvägsprojekt Östersund - Övre bangård: rivning av spår Hålland – Undersåker - Slopning av 8 plankorsningar (Lantmäteriförrättningar) Stora Helvetet – Underhållsåtgärder, samt planläggningsprocess med lokaliseringsåtgärder (osäkerhet kring åtgärder)

7 72014 Region Mitt - Jämtland Aktuella vägprojekt Brunflo (Grytan) samt korsning E14 - Gång- och cykelväg (hinder) Hela länet - Ett stort antal busshållplatser byggs, och mindre underhållsåtgärder utförs. Planläggningsprocesser Gång- och cykelväg E14 Vik – Frönäset Väg 604 Slandrom – Vallsundsbron Väg 592 genom Hara, väg Väg 593 genom Hackås samhälle Väg 593 Fillsta – Målsta Väg 610 Torsta – Ösabacken Väg 323 Hammarstrand Väg Väg 321 Svenstavik – Månåsen E14 Lockne – Optand/Förbifart Brunflo E45 – Rastplatser (3 stycken) Väg 323 Genomfart Hammarstrad (korsningsåtgärder) Väg 315 Rätan – Utanbergsvallarna Väg 659 Såå – Vik Väg 675 Valne – Änge Väg 711 Bräcke – Albacken Väg 662 Bonäshamn – Huså Väg 84 Längräns – Funäsdalen

8 82014 Region Mitt - Jämtland Åtgärdsvalsstudier ÅVS Åre Hållbara lösningar för ökat transportflöde. ÅVS Mittstråket Kapacitetshöjande åtgärder. ÅVS Lillänge Handelsområde. ÅVS Sveg Förbifart Sveg. ÅVS Nälden Ny station, busshållplatser samt centrumåtgärder. Förenklade ÅVS Ett antal förenklade åtgärdsvalsstudier från Länstransportplanen.

9 92014 Region Mitt - Jämtland

10 102014 Region Mitt - Jämtland Bärighetsåtgärder väg Produktion 2014 Väg 828 Stora Blåsjön – Riksgränsen Norge Väg 734 Stugun – Rissna Väg 340 Häggsjövik - Rötviken Väg 819 Junsternäs – Länsgräns AC Hela länet – Tjälsäkringsåtgärder Väg 531 Bro över Ruttjärnbäcken Väg 531 Bro över Kojebäcken Väg 533 Bruksvallarna (ombyggnad av befintlig trumma Projektering 2014-2017 Väg 321 Svenstavik – Månåsen Väg 675 Valne – Änge Väg 711 Bräcke Albacken Väg 315 Utanbergsvallarna – Rätan Väg 531 Bro över Skärkån vid Skärkdalen Väg 829 Lövberga - Havsnäs

11 112014 Region Mitt - Jämtland Underhåll - beläggningsåtgärder Sträcka Såå – Sta Sveg – Ytterhogdal Stugun – Krokvåg Landön – Skärvången Lillholmsjö - Föllinge

12 122014 Region Mitt - Jämtland Broreparationer Väg Bro 726Bro över Sunnerån 311Bro över den så kallade Lakån norr om Sörvattnet 311Bro över Kölån vid Sörvattnet 523Bro över Orrmosjöns utlopp sydost om Sunnanå 526Bro över Ljusnan vid Hedeviken E45Bro över Strömsundet vid Strömsund (Strömsundsbron) 336Bro över Vukumanåns västra gren vid Åbo E45Bro över Indalsälven vid Lit E14 Bro Trafikplats Lungvik i Östersund NB: Denna lista är preliminär!

13 132014 Region Mitt - Jämtland Tryggt, säkert och i tid När trafiken är som sämst ska vi vara bäst. Vi ansvarar för att väg- och järnvägssystemen används på ett säkert och effektivt sätt. Tillförlitlig, snabb och enkel trafikinformation är en av våra viktigaste frågor och största utmaningar. Därför väljer vi nu att göra ett riktigt krafttag inom området och samla pågående och nya initiativ inom området under ett övergripande program. Vi arbetar på flera sätt för att förbättra punktligheten i tågtrafiken Tillsammans för tåg i tid är namnet på den överenskommelse hela järnvägsbranschen nu har ingått för att öka punktligheten. Arbetet ska ske gemensamt och systematiskt utifrån analyser och indikatorer, allt för att insatserna ska sättas in på rätt ställe. Det långsiktiga målet är Europas punktligaste järnväg.

14 142014 Region Mitt - Jämtland Säkerhetsarbete Inventering för stängsling järnväg Östersund – Hissmofors (24 km) Automatisk trafiksäkerhetskontroll väg (ATK) (Endast kompletteringar): Krokom – Kingsta/Trollåsen (2 stycken)

15 152014 Region Mitt - Jämtland

16 162014 Region Mitt - Jämtland Miljöåtgärder Utterpassager Väg: Broar över Harrsjöns utlopp vid Åsen, Bodsjötjärnen-Bodsjön, Mjöån vid Mjösjöns nordspets och Grindbäcken samt underhåll/reparation av befintliga åtgärder. Järnväg: Långån, Gransjöbäcken och Bräckebäcken. Åtgärder mot vandringshinder för fisk Skallflobäcken, Källbäcken, Gisselåsån, Bäckedalsbäcken, Bjärmebäcken, Karsån och Harrbäcken. Underhåll/skötsel av kulturväg Skalstugevägen och Gärdsnäs. Inventering/skötsel av artrika vägkanter Fortsatt inventering av artrika vägkanter kommer att ske i regionen, driftområden som ska upphandlas i år prioriteras. Utförs som sommarjobb. Bulleråtgärder vid bullerstörningar längs väg och järnväg Bullerskyddsåtgärder utförs löpande utifrån prioriteringslista. Restaurering milstolpar - Blästring, målning, åtgärd av fundament, flyttning. Årlig översyn och mindre åtgärder utförs.

17 172014 Region Mitt - Jämtland Kontakta oss Vi finns till hands för er i planeringen för ett hållbart och effektivt transportsystem. Välkommen att kontakta oss! Kjell-Arne Blom, Planerare, Samhälle Mitt kjell-arne.blom@trafikverket.se 010-124 22 43


Ladda ner ppt "Planerad verksamhet i Jämtland 2014 Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Jämtland under 2014. Vissa objekt kan komma att skjutas."

Liknande presentationer


Google-annonser