Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risker med förorenade områden i länet -Föroreningar i marken kan -spridas vid markarbeten (grävning, borrning m m) -nå grundvatten och vattendrag -ackumuleras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risker med förorenade områden i länet -Föroreningar i marken kan -spridas vid markarbeten (grävning, borrning m m) -nå grundvatten och vattendrag -ackumuleras."— Presentationens avskrift:

1 Risker med förorenade områden i länet -Föroreningar i marken kan -spridas vid markarbeten (grävning, borrning m m) -nå grundvatten och vattendrag -ackumuleras i fisk -tränga in i byggnader -tränga in i dricksvattennätet -Lekande barn kan få i sig förorenad jord eller vatten -Förorenade byggnader

2 Exempel: klorerade lösningsmedel (kemtvättmedel, avfettningsmedel i verkstadsindustrier)

3 Miljömål Regionala miljömålsprogrammet: Giftfri miljö – högsta prio! -minska utsläpp av miljögifter -minska antalet förorenade områden

4 Inventera även verksamheter som är i drift! Många misstänkt förorenade områden kan länsstyrelsen inte arbeta med! Kommunerna behöver hjälpa till! Antal objekt? Hundratals! Men…alla är inte lika angelägna Ex på prioriterade branscher: -Avfallsdeponier -Verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel -Skjutbanor med hagel -Skrothantering och skrothandel -Drivmedelshantering

5 Varför inventera verksamheter i drift? -Minska risker för människor och miljö -Fördel för verksamhetsutövare och fastighetsägare att i god tid veta vad som finns i marken om de ska gräva för något eller bygga nytt, eller när fastigheten ska säljas -Principen förorenaren betalar: inventera medan ansvar för eventuella föroreningar finns kvar -Intresserade köpare ska våga köpa – underlätta för fastighetsmarknaden och för verksamheter att etablera sig!

6 Forts. -Verksamhet i drift: resurser finns fortfarande för undersökningar och eventuella åtgärder, annars behöver kommunen söka statliga medel som är mycket begränsade -Det blir fler privatfinansierade åtgärder -Inventera medan uppgiftslämnare finns att fråga! -Ofta enklare och mindre jobb med att inventera verksamheter i drift -Kolla upp de historiska förhållandena i samband med den tillsyn som ändå görs på plats, särskilt vid verksamheter angelägna för inventering! -Underlätta planering och byggande

7 Hur kan inventeringsjobbet göras? -MIFO-inventering i samband med tillsynsbesök -extra tillsynsavgift kan tas ut för inventering som kan finansiera extra tjänster under viss tid! -Föreläggande om MIFO-inventering till verksamhetsutövarna -Kommunerna i många andra län har gjort jobbet på detta sätt! -Länsstyrelsen bistår gärna med uppgifter och material om många objekt samt mycket annan hjälp!

8 Ansvarsbedömningar Bedömning av ansvaret för ev föroreningar som verksamheten kan ha orsakat -för att kunna rikta krav på undersökningar och ev åtgärder mot den/de ansvariga -för att kunna söka statliga bidrag om verksamheten är nedlagd -Minskar dessutom väsentligt osäkerheten vid fastighetsöverlåtelser! Finns många kommunala tillsynsobjekt som redan är inventerade, många av dessa har hög riskklass I första hand kommunerna ska reda ut ansvaret för ev föroreningar inom dessa och kräva undersökningar!

9 forts Ansvarsbedömningar Även ansvarsbedömningar kan finansieras av tillsynsavgifter! Extern experthjälp med ansvarsbedömningar! -Sofie Hermansson, SGI -Henrik Svensson, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen hjälper gärna till med underlag till ansvarsbedömningar

10 Inventeringar och ansvarsbedömningar - hur gör vi? Olika arbetssätt: -Krafttag under ett eller några få år? -Inkludera inventering eller föreläggande om inventering i den kontinuerliga tillsynen och göra den under längre tid? -Ytterligare alternativ? Vid alla alternativ bör man prioritera så att de mest angelägna objekten klaras av först Bjuda med utvalda verksamhetsutövare i ett projekt om deras generella skyldigheter, fördelarna med att ha verksamheten MIFO-inventerad och ansvarsfrågan bedömd?

11 Forts. Beakta möjligheten att avlöna personal med tillsynsmedel! Flera kommuner skulle kunna dela på en eller två inventerare? Inventering och ansvarbedömningar kan skrivas in i de kommunala miljömålsåtgärderna.


Ladda ner ppt "Risker med förorenade områden i länet -Föroreningar i marken kan -spridas vid markarbeten (grävning, borrning m m) -nå grundvatten och vattendrag -ackumuleras."

Liknande presentationer


Google-annonser