Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risker med förorenade områden i länet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risker med förorenade områden i länet"— Presentationens avskrift:

1 Risker med förorenade områden i länet
Föroreningar i marken kan spridas vid markarbeten (grävning, borrning m m) nå grundvatten och vattendrag ackumuleras i fisk tränga in i byggnader tränga in i dricksvattennätet Lekande barn kan få i sig förorenad jord eller vatten Förorenade byggnader

2 Exempel: klorerade lösningsmedel (kemtvättmedel, avfettningsmedel i verkstadsindustrier)

3 Miljömål Regionala miljömålsprogrammet: Giftfri miljö – högsta prio!
minska utsläpp av miljögifter minska antalet förorenade områden Förslaget till reg. Miljömålsprogr som det just nu ser ut efter synpunkter från bl a kommunerna. ”Kraftsamling mycket angelägen”. …utsläpp…i synnerhet till sjöar och vattendrag. …undersöknings- och åtgärdstakten behöver öka.

4 Inventera även verksamheter som är i drift!
Många misstänkt förorenade områden kan länsstyrelsen inte arbeta med! Kommunerna behöver hjälpa till! Antal objekt? Hundratals! Men…alla är inte lika angelägna Ex på prioriterade branscher: Avfallsdeponier Verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel Skjutbanor med hagel Skrothantering och skrothandel Drivmedelshantering Kan vara gamla verksamheter som kan ha haft betydligt mer miljöstörande processer och rutiner tidigare under sin verksamhetstid, med farliga ämnen som nu är förbjudna, hällt och spillt saker i diken och golvbrunnar; tunnor och cisterner som har stått utomhus och läckt o s v. Visa listorna med kommunvisa förslag till inv.objekt. Deponier: krav på att de ska vara lokaliserade, bör MIFO-inventeras.

5 Varför inventera verksamheter i drift?
Minska risker för människor och miljö Fördel för verksamhetsutövare och fastighetsägare att i god tid veta vad som finns i marken om de ska gräva för något eller bygga nytt, eller när fastigheten ska säljas Principen förorenaren betalar: inventera medan ansvar för eventuella föroreningar finns kvar Intresserade köpare ska våga köpa – underlätta för fastighetsmarknaden och för verksamheter att etablera sig! Det är inte helt ovanligt att intresserade köpare av fastigheter drar sig ur när de får veta att det finns misstankar om föroreningar på fastigheten och ingen inventering eller undersökning finns som kan ge någon fingervisning om i fall läget är allvarligt eller inte. De ringer till lst och frågar om de kan få ansvar för ev föroreningar. Med de regler som finns för ansvar vid fastighetsöverlåtelser kan lst inte svara nej, och då vågar de inte köpa!

6 Forts. Verksamhet i drift: resurser finns fortfarande för undersökningar och eventuella åtgärder, annars behöver kommunen söka statliga medel som är mycket begränsade Det blir fler privatfinansierade åtgärder Inventera medan uppgiftslämnare finns att fråga! Ofta enklare och mindre jobb med att inventera verksamheter i drift Kolla upp de historiska förhållandena i samband med den tillsyn som ändå görs på plats, särskilt vid verksamheter angelägna för inventering! Underlätta planering och byggande Om MIFO-inv visar på stor risk för föroreningar vid en pågående verksamhet som är i drift och ansvarig finns, finns också fortfarande resurser för undersökningar och eventuella åtgärder, i enlighet med principen att förorenaren ska betala. Om verksamheten däremot hinner lägga ned och ansvaret försvinner, tvingas kommunen att söka statliga pengar för arbetet om det ska bli gjort (om man inte vill stå för det själv!), och för det krävs att en ansvarsbedömning finns.

7 Hur kan inventeringsjobbet göras?
MIFO-inventering i samband med tillsynsbesök extra tillsynsavgift kan tas ut för inventering som kan finansiera extra tjänster under viss tid! Föreläggande om MIFO-inventering till verksamhetsutövarna Kommunerna i många andra län har gjort jobbet på detta sätt! Länsstyrelsen bistår gärna med uppgifter och material om många objekt samt mycket annan hjälp!

8 Ansvarsbedömningar Bedömning av ansvaret för ev föroreningar som verksamheten kan ha orsakat för att kunna rikta krav på undersökningar och ev åtgärder mot den/de ansvariga för att kunna söka statliga bidrag om verksamheten är nedlagd Minskar dessutom väsentligt osäkerheten vid fastighetsöverlåtelser! Finns många kommunala tillsynsobjekt som redan är inventerade, många av dessa har hög riskklass I första hand kommunerna ska reda ut ansvaret för ev föroreningar inom dessa och kräva undersökningar! Lika viktigt med ansvarsbedömningar av kommunala tillsynsobjekt, som redan är inventerade och riskklassade – detta för att avgöra vem eller vilka som är ansvariga för eventuella föroreningar som verksamheten kan har orsakat.

9 forts Ansvarsbedömningar
Även ansvarsbedömningar kan finansieras av tillsynsavgifter! Extern experthjälp med ansvarsbedömningar! Sofie Hermansson, SGI Henrik Svensson, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen hjälper gärna till med underlag till ansvarsbedömningar

10 Inventeringar och ansvarsbedömningar - hur gör vi?
Olika arbetssätt: Krafttag under ett eller några få år? Inkludera inventering eller föreläggande om inventering i den kontinuerliga tillsynen och göra den under längre tid? Ytterligare alternativ? Vid alla alternativ bör man prioritera så att de mest angelägna objekten klaras av först Bjuda med utvalda verksamhetsutövare i ett projekt om deras generella skyldigheter, fördelarna med att ha verksamheten MIFO-inventerad och ansvarsfrågan bedömd?

11 Forts. Beakta möjligheten att avlöna personal med tillsynsmedel!
Flera kommuner skulle kunna dela på en eller två inventerare? Inventering och ansvarbedömningar kan skrivas in i de kommunala miljömålsåtgärderna.


Ladda ner ppt "Risker med förorenade områden i länet"

Liknande presentationer


Google-annonser