Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsgruppen - Dialog om miljöhänsyn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsgruppen - Dialog om miljöhänsyn"— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsgruppen - Dialog om miljöhänsyn

2 Naturvårdsgruppen Malin Andersson Skogsstyrelsen Jan Bengtsson Skogsstyrelsen Thomas Husing Skogsstyrelsen Ola Kårén SCA Martin Schmalholz Stora Enso Ove Nystrand Karlstad Stift Gustav Aulén Södra Björn Skogh Norrskog Olle Höjer Naturvårdverket Fredrik Widemo Svenska Jägarförbundet

3 Utveckla målbilder- uttolkning av den skogspolitiska ambitionen
Hänsynskrävande biotoper Naturvärdesträd Zoner mot andra ägoslag (våtmarker)

4 Arbetsupplägg Fysiska arbetsmöten Telefonmöten Exkursioner Sörmland
Jämtland Västerbotten

5 Hänsynskrävande biotop
Hänsynskrävande biotop är ett avvikande område med höga naturvärden där särskild hänsyn skall tas vid alla skötselåtgärder för att förhindra eller begränsa skador i och invid biotopen. Med skada menas skogsbruksåtgärder som förstör eller medför en påtagligt negativ förändring av biotopens särdrag, t ex dess beståndsstruktur, markförhållanden eller artsammansättning. Vissa typer av hänsynskrävande biotoper vårdas främst genom att lämnas till fri utveckling. I andra fall är ingrepp nödvändiga för att exempelvis förstärka biotopens särdrag eller efterlikna en naturlig trädsuccession, naturliga störningar eller bevara naturvärden kopplade till äldre kulturmiljöer. Något från inledning? Definition? Avgränsning mot uppföljning Kanske ngt om ordlistan? Mängdbegreppen?

6 Hänsynskrävande biotoper
Naturskogsartade biotoper Äldre skog på uddar/öar/holmar på myr, i sjö och vattendrag Äldre hänglavsrik skog Äldre hällmarkskog Naturskogsrester Topografiskt/geologiskt betingade biotoper Bergbranter Lodytor Raviner och klyftor Blockmarker Örtrika bestånd på kalkrika marker Fuktighetspräglade biotoper Sumpskog/dråg med naturskogskaraktär Strand/Svämskog med naturskogskaraktär Källpåverkad mark och källor Örtrika områden längs dråg, bäckar, åar och andra vattendrag Kärr och småvatten Kulturbetingade biotoper Äldre skogsbeten Hassellundar Tidigare åkerholmar Brynmiljöer Igenvuxna hagmarker och lövängar Störningspräglade biotoper Yngre brandfält Utgått från den listan i 30§ 20 st

7 Hänsynskrävande biotoper
Målbilder indelade i fyra delar Beskrivning Kännetecken Naturvärden Hänsyn Martin

8 Målbild Sumpskog/dråg med naturskogskaraktär Beskrivning Kännetecken
Produktiv skog på blöt eller fuktig mark. Bottenskikt täcks till mer än 50 % av fuktighets-krävande arter såsom sumpmossor. I första hand avses områden med ringa eller ingen påverkan från konventionellt skogsbruk (ex, gallring, röjning, dikning)……. Kännetecken Den höga luftfuktigheten i kombination med död ved skapar goda förutsättningar för rik flora-fauna av dödvedsarter. Socklar vid trädbaser skapar en variation i fuktighet som gynnar en mångfald av kryptogamer och insekter Naturvärden Riklig förekomst av äldre eller senvuxna träd Tydligt inslag av död ved (stående eller liggande) eller flera grova lågor Sockelbildning Hänsyn Lämnas orörd. Ett försiktigt uttag kan ske i kant av hänsynskrävande sumpskog för att gynna särskild detaljhänsyn ex, äldre sälgar. Särskilt viktigt är det att ta hänsyn till sumpskogskanten i samband med drivning så att allvarliga körskador på sumpskog inte uppstår. Martin

9 Biotopnamn Naturvärden Hänsyn Sumpskog/dråg med naturskogskaraktär Riklig förekomst av äldre eller senvuxna träd Tydligt inslag av död ved (stående eller liggande) eller flera grova lågor Sockelbildning Förekomst av fria permanenta vattenytor Översilning Tydligt inslag av grövre lövi barrdominerade sumpskogar/dråg Lövrika eller lövdominerade sumpskogar har ofta eller kan utveckla höga naturvärden inom kort tid. Tydlig skiktning En hög luftfuktighet kombinerat med substratrikedom ger goda förutsättningar för en rik flora och fauna att utvecklas. Lämnas orörd. En avgränsning bör i första hand ske utifrån bottenskiktets beskaffenhet i kombination med förekomsten av ovan uppräknade markörer (dvs. död ved, äldre träd, skiktning lövträd och ogallrade delar). Ett försiktigt uttag kan ske i kant av hänsynskrävande sumpskog för att gynna särskild detaljhänsyn ex, äldre sälgar. Särskilt viktigt är det att ta hänsyn till sumpskogskanten i samband med drivning så att allvarliga körskador på sumpskog inte uppstår. Martin


Ladda ner ppt "Naturvårdsgruppen - Dialog om miljöhänsyn"

Liknande presentationer


Google-annonser